Quo Vadis 2016

Konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis sa orientuje na interdisciplinárne využitie poznatkov z oblasti masmédií a marketingu. Jej cieľom je predostrieť účastníkom jednotlivých sekcií problematiku marketingu v jednotlivých a presne stanovených oblastiach sekcií s aplikáciou na konkrétny odbor alebo tému. Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

Základné informácie

Základné informácie

Dátum: 8. apríl 2016
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Príspevky budú rozdelené do 2 sekcií:

 1. sekcia masmediálnej komunikácie,
 2. sekcia marketingovej komunikácie.

 

Pozrite si program konferencie:

Sekcie

Sekcie

Sekcia 1: masmediálna komunikácia

Garanti: doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD. – doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák, CSc. – Mgr. Zdenko Mago, PhD. – Mgr. Magdaléna Kačániová, PhD.

V tejto sekcii sa budeme venovať základným pojmom dnešného mediálneho sveta. Cieľom je priniesť zaujímavé, pútavé i provokačné témy a podnietiť debatu na interdisciplinárnej úrovni. Súčasťou tejto sekcie je aj problematika umeleckej komunikácie, ktorej praktické výstupy uvítame.

Diskusné témy: 

 • Digitalizácia a digitálne médiá.
 • Tradičné médiá v ére internetu.
 • Mediálna výchova a mediálna gramotnosť.
 • Občiansky žurnalizmus.
 • Sociálne médiá a ich vplyv na recipienta.
 • Vlogeri, blogeri, YouTuberi.
 • Digitálnehry.
 • Fotografia a film.
 • Iné.

Sekcia 2: marketingová komunikácia

Garanti: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. – Ing. Tomáš Fašiang, PhD. – Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. 

Sekcia sa okrem tém, akými sú nové marketingové stratégie, digitálny marketing, online a offline marketing, bude venovať i ďalším odvetviam, ktoré majú vplyv na marketing alebo využívajú poznatky z marketingovej teórie. Po prvýkrát je vytvorený priestor pre príspevky z prostredia ekonomickej teórie i praxe. Cieľom je odprezentovať vzájomnú náväznosť ekonomických vied a marketingu.

Diskusné témy: 

 • Digitálny marketing.
 • Integrovaný a interaktívny marketing.
 • Marketingové stratégie.
 • Online a offline marketing.
 • Segmentácia marketingu.
 • Tradičný marketing.
 • Ekonómia a ekonomika.
 • Iné.

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s anotáciou príspevku je 25. marca 2016 prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Konferenčný poplatok

 • 30 € – zaslanie príspevku s aktívnou účasťou na konferencii (poplatok je podmienený aktívnou účasťou s príspevkom na konferencii. V prípade neúčasti je platba nevratná).

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie a občerstvenie. Poplatok nezahŕňa obed a ubytovanie (možné objednať v prihlasovacom formulári).

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet. Potvrdenie o uhradení poplatku zašlite, prosím, na e-mailovú adresu: qvmm@fmk.sk.

Číslo účtu: 
Štátna pokladnica: IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 08042016

Do poznámky napíšte, prosím, „QV2016“ a svoje meno.

Ubytovanie

 • Školský domov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: cena (1 osoba) = 10 €/noc

Ubytovanie sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej prihláške a vzťahuje sa na noc zo štvrtka na piatok.

Strava

 • cena 3 € (osoba) v deň konania konferencie

Strava je zabezpečená pre účastníkov, ktorí svoj záujem prejavia v prihlasovacom formulári.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky do: 25. marca 2016
Zaslanie potvrdenia o úhrade do: 1. apríla 2016
Zaslanie príspevku (spolu s recenzným posudkom) do: 8. apríla 2016
Konanie konferencie: 8. apríla 2016

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov:

Príspevok v anglickom, slovenskom, poľskom alebo českom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry) pošlite v textovom editore MS Word najneskôr do 8. apríla 2016 na e-mailovú adresu: qvmm@fmk.sk. Abstrakt a kľúčové slová je potrebné dodať v dvoch variantoch – v jazyku príspevku a v anglickom jazyku.

Spolu s príspevom je nutné zaslať i recenzný posudok vyhotovený vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike s dosiahnutým vzdelaním III. stupňa VŠ štúdia (PhD.). Bez recenzného posudku nebude príspevok doktoranda prijatý.

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami. Príspevok bude publikovaný v recenzovanom vedeckom zborníku, pokiaľ bude spĺňať uvedené náležitosti. Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Organizátori

Sekretariát konferencie

Mgr. Zuzana Záziková
e-mail: qvmm@fmk.sk

Mgr. Lucia Škripcová
0917 639 190

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Organizačný výbor

Mgr. Lucia Škripcová
Mgr. Zuzana Bučková
Mgr. Lenka Chrenková
Mgr. Zuzana Záziková
Mgr. Vladimíra Hladíková
Mgr. Magdaléna Švecová
Mgr. Matej Martovič
Mgr. Lucia Brezovská
Mgr. Jana Hubinová
Mgr. Diana Karaffová
Mgr. Pavol Minár
Mgr. Daniel Sivák
Mgr. Martin Köteleš
JUDr. Viktor Hromada

Vedecký výbor

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, PhD.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, PhD.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák, CSc.
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
Mgr. Magdaléna Kačániová, PhD.
Mgr. Zdenko Mago, PhD.
Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.

English Version

English version

Honorable colleagues, dear friends,
we are pleased to to invite you to the conference for PhD students and young scientists Quo vadis 2016 that takes place on April, 8th 2016 at University of SS. Cyril and Methodius in Trnava.

Date: 8th April 2016
Time: 09.00 am
Place: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava

Conference sections:

The discussion sessions will be divided into the following sections:

 1. Section 1: Mass Media Communication
 2. Section 2: Marketing Communication

Section 1: Mass Media Communication

Chairs: doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD. – doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák, CSc. 3. Mgr. Zdenko Mago, PhD. –  Mgr. Magdaléna Kačániová, PhD.

The mass media section deals primarily with basic notions of today‘s media world, such as digital media, innovations, social medias, etc. Our main goal is to present this world in detail from a new and innovative perspective. We would like to introduce interesting, catchy, even provocative topics in the discussions and through them stimulate the debate between both the public and the experts in the field. This section will also include both theoretical works and various art showings, which include short films, photograph exhibitions and so on.

Discussion topics:

 • Digitalization and digital media.
 • Traditional media in the era of the internet.
 • Media education and media literacy.
 • Public journalism.
 • Social networks and their impact on the recipient.
 • Vlogers, bloggers, YouTubers.
 • Digitalgames.
 • Photography and film.
 • Other.

Section 2: Marketing Communication

Chairs: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. – Ing. Tomáš Fašiang, PhD. – Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.

The marketing section this year covers an exceptionally wide range of topics. In addition to the usual discussion topics, such as marketing strategies, online and offline marketing and the like, we will try to bring more segments, which still use and profit from the base marketing theorems, but are not a part of marketing per se. Therefore, papers out of the field of economics or accounting can also be a vital part of our marketing section. Our ambition is to present these branches in a completely new light; clarifying the intertwinement between economy studies and marketing and to redefine the approach to marketing in general. Our long-term goal is to give economic studies a larger focus, as we feel that it has little coverage and has been neglected in the past years.

Discussion topics:

 • Digital marketing.
 • Integrated a interactive marketing.
 • Marketing strategies.
 • Online and offline marketing.
 • Marketing segmentation.
 • Traditional marketing.
 • Economics.
 • Other.

Technical and organizational details of the conference

Deadline for applications: 25th March 2016

Application
Application deadline for paper annotations is March 25, 2016 through the electronic application form or we can be of any other assistance, please do not hesitate to e-mail address: qvmm@fmk.sk.

Conference fee:

 • 30 € – single paper entrant (payment is non-refundable).

Conference fee includes running costs and refreshments. The fee does not include lunch and accommodation costs.

Conference fee can be paid only by bank transfer. Confirmation of payment of the registration fee should be sent to the email address: qvmm@fmk.sk.

Bank Transfer address:
Štátna pokladnica
IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variable symbol: 08042016

Name and address of the organization:
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Faculty of Mass Media Communication
Namestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

In the comment, please write “QV2016” followed by your name.

Accomodation

 • residence of University of SS. Cyril and Methodius in Trnava: fee (1 person) = 10 €/night

Accommodation fees are to be paid at the conference venue, but it’s mandatory to preregister for it by ticking the required checkbox in the electronic registration form. The fee is 10 € /night/person and is provided by the boarding house of the University of St. Cyril and Methodius in Trnava.

To learn more about other choices of individual accommodation in Trnava, please see the following website: www.trnava.sk.

Food

 • lunch (1 person) = 3 € (8th April)

Please note that fees for lunch are paid in cash only, during the registration procedures at the conference. Lunch is optional; ex- pressing your interest in having a lunch is a part of the electronic application form.

Important dates

Application deadline until: 25th March 2016
Sending confirmation of payment within: 1st April 2016
Call for papers (along with the tutor’s evaluation) to: 8th April 2016
Date of the conference: 8th April 2016

Guidelines for authors

The articles submitted are only permitted in these languages – English, Slovak, Polish and Czech. The articles may be only up to 10 pages long (including abstracts, key words, illustrations, tables and bibliography references included). Furthermore, the articles shall be submitted in the *.doc format until April 8th, 2016 at the latest to this e-mail address: qvmm@fmk.sk Abstract and key words have to be submitted in two languages – English plus the original language the article was written in.

The article has to be written in the given form which is provided below.

The papers have to be sent along with the tutor evaluation paper. The tutor is required to have at least a third level university degree (PhD.) in the field of the article. Papers submitted without the tutor’s evaluation extract will not be accepted.

The papers will be published in a collected scientific text book only once they have met all the requirements. The timeframe for the presentation on the topic of the article is 15 minutes. The goal of the conference presentation should be the outcomes and goals of the article. The organising staff will offer full technical support, including a laptop and a projector.

Contacts

Mgr. Zuzana Záziková
e-mail: qvmm@fmk.sk

Mgr. Lucia Škripcová
0917 639 190

Adress: 
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Organising Committee

Mgr. Lucia Škripcová
Mgr. Zuzana Bučková
Mgr. Lenka Chrenková
Mgr. Zuzana Záziková
Mgr. Vladimíra Hladíková
Mgr. Magdaléna Švecová
Mgr. Matej Martovič
Mgr. Lucia Brezovská
Mgr. Jana Hubinová
Mgr. Diana Karaffová
Mgr. Pavol Minár
Mgr. Daniel Sivák
Mgr. Martin Köteleš
JUDr. Viktor Hromada

Scientific Committee

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, PhD.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, PhD.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák, CSc.
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
Mgr. Magdaléna Kačániová, PhD.
Mgr. Zdenko Mago, PhD.
Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.

Súbory na stiahnutie/Files to download:

Quo Vadis: šablóna príspevku [24.3 KB, application/msword]
Quo Vadis: recenzný posudok [53.8 KB, application/msword]
Quo Vadis: template of contribution [46.6 KB, application/msword]
Quo Vadis: Review [52.7 KB, application/msword]

 
Späť hore ↑