Doktorandi diskutovali o aktuálnych poznatkoch

TRNAVA 3. 4. 2014 – Prváci doktorandského štúdia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave zorganizovali 3. apríla 2014 v poradí už šiesty ročník konferencie Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing určenej pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Konferenciu otvorila dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie, Dana Petranová. V úvodných slovách privítala zahraničných hostí z Poľska a iných slovenských univerzít. Medzinárodná účasť umožnila porovnať príspevky a prezentácie mladých vedcov a zároveň podporila spoluprácu a pozitívne vzťahy so zahraničnými univerzitami.

„Teší ma, že v príspevkoch rezonujú veľmi aktuálne témy, ako napríklad pokles absolventov stredných škôl, a s tým spojená  hrozba pre vysoké školy či nazeranie na problematiku a riešenie preferencií z pohľadu seniorov,“ povedala Dana Petranová, dekanka FMK UCM.

Konferencia Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing prebiehala v dvoch sekciách – marketingovej a masmediálno-umeleckej. Početné zastúpenie marketingových tém si vyžiadalo ich rozdelenie do dvoch rokovacích miestností. Opodstatnenie integrácie médií a umenia spočívalo v prieniku a prepojenosti jednotlivých poznatkov.

V masmediálno-umeleckej sekcii sa diskutovalo o mediálnej výchove v kontexte so zrakovo hendikepovanými občanmi a taktiež o jej zavedení do predprimárneho vzdelávania. Účastníkov zaujali aj doposiaľ nepreskúmané témy ako kyberspiritualita či transmediálny storytelling. Medzi umeleckými témami nechýbali príspevky z oblasti filmu a fotografie.

V marketingovej sekcii rezonovala téma generácie 50+. Výrazne rozoberaná bola aj problematika vzdelávacích inštitúcií, a to z pohľadu vytvárania vizuálnej identity a inovácií,ktoré prispievajú k zlepšovaniu ich imidžu. Ďalšie príspevky odzneli z oblasti spoločenskej zodpovednosti, vzťahov so zákazníkmi, marketingu vysokých škôl a politického marketingu. Sekcia bola ozvláštnená účasťou poľských kolegov, ktorí vystúpili s atraktívnymi prezentáciami v anglickom aj poľskom jazyku.

Novinkou tohtoročnej doktorandskej konferencie, ktorá sa vo všeobecnosti orientuje na interdisciplinárne využitie poznatkov z oblasti masmédií, marketingu a umenia je žiadosť o zaindexovanie príspevkov v akademických databázach ProQuest, ABSCO a Ulrich’s. Tým by sa dosiahlo zvyšovanie medzinárodného povedomia o doktorandoch Fakulty masmediálnej komunikácie.

Viac informácií poskytnú:

Mgr. Paulína Petkáčová
organizačný výbor konferencie
FMK UCM v Trnave
e-mail: p.petkacova@gmail.com

Mgr. Petra Adamková
organizačný výbor konferencie
FMK UCM v Trnave
e-mail: petra.adamkova@publikum.sk