Láka ťa akademické prostredie? Poď si k nám spraviť doktorát

Na univerzite stráviš ďalšie tri roky, prehĺbiš si svoje vedomosti, nadobudneš nové skúsenosti, budeš mať živý kontakt so študentstvom aj vedou.

Doktorandské štúdium je podľa docentky Jany Radošinskej, prodekanky pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy, veľmi dôležitým ukazovateľom významu každej fakulty a univerzity. Vďaka nemu škola môže posilňovať vlastné personálne kapacity a budovať si špecifickú líniu uvažovania či unikátne vedecké smerovanie.

Nejde len o ďalšiu úroveň vzdelania,“ hovorí prodekanka, „ale najmä o príležitosť osvojiť si analytické, interpretačné a iné aspekty práce s odbornými poznatkami, o možnosť naučiť sa kritickejšie uvažovať a skúmať zásadné problémy súčasných mediálnych a komunikačných štúdií.

Prihlášky na doktorandské štúdium je potrebné poslať do 4. júla 2024. Všetky informácie nájdete na webe v sekcii Doktoranské štúdium.

Viac ako 30 tém v 4 študijných programoch

Na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je možné doktorandské štúdium absolvovať v dennej aj externej forme v štyroch študijných programoch:

 • masmediálna komunikácia,
 • marketingová komunikácia,
 • teória digitálnych hier,
 • mediálne a informačné kompetencie.

Pre každý program sú vypísané schválené témy dizertačných prác, na ktoré sa uchádzači a uchádzačky o štúdium prihlasujú. Počas svojho pôsobenia na fakulte na nich doktorand/ka pracuje a štúdium završuje obhajobou tejto práce. Pre akademický rok 2024/2025 bolo schválených až 34 tém, ponuka je teda široká.

Témy pre študijný program masmediálna komunikácia:
 • Conflict discourse in American, British and Slovak (Russian or Czech) media space
 • Mediálny ekosystém na Slovensku z hľadiska epistemológie a etiky
 • Interpretácia zbrane ako kultúrno-mediálneho artefaktu v žánroch dokumentárnej a inscenovanej fotografie
 • Obrazy novinárskeho povolania v globalizovanej audiovizuálnej produkcii
 • Tematizácia globalizovanej dokumentárnej tvorby viazanej na profesionálny šport
 • Orgány regulácie médií v krajinách V4
 • Trendy v tvorbe agentúrneho spravodajstva
 • Umelá inteligencia, manipulácia a post pravda v súčasných masmédiách
 • Nekrotaiment a nekromarketing – význam v kontexte mediálnej komunikácie
 • Rozhovor ako atraktívny a dominantný žáner
 • Stereotypizácia v mediálnej produkcii
Témy pre študijný program marketingová komunikácia:
 • Generatívne AI v marketingovej komunikácii
 • Integrácia spoločensky zodpovedného marketingu a udržateľného rozvoja v kontexte globálnych trhov
 • Infografika v digitálnom prostredí a jej využitie v marketingovej komunikácii
 • Tradičné a nové prístupy k budovaniu značky a ich overenie v B2C segmente
 • Aspekty tvorby značky a jej komunikácie v oblasti kultúry
 • Špecifiká komunikačnej stratégie v segmente vzdelávania
 • Dimenzie vývoja a trendov marketingovej komunikácie v cestovnom ruchu
 • PR ako nástroj strategickej, digitálnej a spoločensky zodpovednej komunikácie v miestnej samospráve
 • Hodnota inovácií pri digitalizácii marketingovej komunikácie a jej vplyv na generáciu ekologických používateľov
 • Inovatívne onlinové komunikačné stratégie a ich dopad na reklamnú gramotnosť
 • Komunikačná stratégia vzdelávacích inštitúcií v kontexte rôznych scenároch vývoja digitálneho prostredia a trhu vzdelávania
Témy pre študijný program teória digitálnych hier:
 • Typológia hráčov v digitálnych hrách
 • Digitálna hra ako ergodický text
 • Fotomontáž ako kognitívny predpoklad experimentovania s digitálnym obrazom pri tvorbe počítačových hier
 • Rozvoj mäkkých zručností prostredníctvom elektronického športu
 • Umelá inteligencia, manipulácia a post pravda v súčasných masmédiách
 • Vizualizácia populárnej kultúry v digitálnych hrách
 • Vývoj procesu sexualizácie ženských herných postáv v digitálnych hrách
 • Objektívnosť zobrazovania kultúrnych artefaktov prostredníctvom digitálnych hier
Témy pre študijný program mediálne a informačné kompetencie:
 • Dezinformácie v spotrebiteľských recenziách a ich vplyv na nákupné správanie spotrebiteľov a imidž podniku
 • Technologicky podmienený profil generácie Z a jeho implementácia do procesu mediálnej výchovy
 • Mediálne rituály generácie alfa
 • Umelá inteligencia, manipulácia a post pravda v súčasných masmédiách

Bližšie informácie o jednotlivých témach dizertačných prác nájdete v dokumente na tomto odkaze.

Zahraničná mobilita, sebarozvoj či účasť na veľkých výskumných projektoch

Čo si najviach pochvaľujú aktuálni doktorandi a doktorandky? Oslovili sme mladé vedecké osobnosti naprieč študijnými programami a katedrami, na ktorých pôsobia, aby sme dosiahli čo najširší pohľad na PhD. štúdium na FMK. Odpovedali Viktória Hudáková z Katedry marketingovej komunikácie, Matúš Višváder z Katedry umeleckej komunikácie, Bianka Francistyová z Katedry masmediálnej komunikácie a Matej Majerský z Katedry mediálnej výchovy.

Moje doktorandské štúdium mi v prvom rade otvorilo mnoho možností – spoznala som veľa ľudí z praxe, vďaka ktorým som sa následne vedela posúvať aj pracovne,“ hovorí doktorandka Viktória Hudáková. „Mnoho vecí, ktoré boli pre mňa zo strany študenta nepochopiteľné, som pochopila až na doktorandskom štúdiu, nehovoriac o tom, že predmety, na ktorých som participovala, ma tentokrát bavili omnoho viac, ako keď som z nich musela robiť skúšku.

phd. štúdium na fmk

Viktória za veľkú výhodu považuje aj možnosť vycestovať na zahraničnú mobilitu. Ľutuje, že počas trojročného štúdia to využila len raz. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Spomedzi výhod tiež vymenúva, že zažila čaro vedeckých konferencií a ich organizácie. Za obrovské plus považuje možnosť vycestovať na mobilitu do zahraničia. „Z pohľadu vedecko-výskumnej činnosti som mala naozaj šťastie na super tému dizertačnej práce, ktorá ma neskutočne bavila, najmä preto, že som robila na niečom, čo ešte nebolo preskúmané. Aj keď sa ,výskumničenie‘ môže zdať náročné, keď je super téma, aj výskum sa dá zvládnuť ľavou-zadnou,“ vraví Viktória.

 

Doktorand Matúš Višváder hovorí, že PhD. štúdium na FMK je vhodné pre tých, ktorí si chcú ešte predĺžiť študentský život, chcú byť stále v kontakte s mladými ľuďmi, pričom majú chuť sa ďalej vzdelávať. „Pre mňa osobne je najväčšou výhodou najmä to, že v Trnave sa cítim už ako doma a je skvelé necestovať ďaleko do práce,“ pochvaľuje si študentské mesto. Dodáva, že popri doktorandských povinnostiach je stále čas aj na osobný rozvoj, venovanie sa záľubám či vlastnému podnikaniu.

Nakoľko som členom umeleckej katedry, je pre mňa kľúčový najmä priamy kontakt s praxou, ktorý aj vďaka flexibilnejšiemu pracovnému harmonogramu počas štúdia dokážem udržiavať. Na škole som bol päť rokov členom fakultnej televízie a pokračovať ďalšie tri roky de facto na pozícii pedagóga je veľmi napĺňajúce, najmä keď vidím, ako sa študenti aj vďaka môjmu mentoringu zlepšujú a uplatňujú v praxi,“ dodáva Matúš, ktorý je okrem iného vedúcim vysielania fakultnej televízie FMK TV

phd. štúdium na fmk

Vedúci vysielania FMK TV Matúš Višváder má na starosti aj streamovanie rôznych fakultných podujatí. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Píšu vedecké články, učia, školia

Doktorandské štúdium v sebe spája študijnú, pedagogickú aj vedeckú činnosť. Okrem práce na dizertačke a iných povinnostiach PhD. študenti a študentky teda participujú aj na výučbe – predovšetkým seminárov a povinne voliteľných či výberových predmetov. Rovnako školia aj oponujú bakalárske práce.

FMK a naši pedagógovia mi pomáhajú rozvíjať vedu v oblasti, ktorej sa venuje len málo vedcov v strednej Európe a zároveň podporujú moje plány, ako zlepšiť prostredie na fakulte aj mimo výučbových častí,“ vraví Bianka Francistyová. Doktorandské štúdium je podľa nej ako rebrík, ktorý vám pomôže dostať sa vyššie: „Samozrejme, nemôžem nespomenúť pomocnú roku môjho školiteľa doc. Višňovského, ktorý podporuje všetky moje aktivity.“ 

Čo sa týka vedecko-výskumnej a projektovej činnosti, pochvaľuje si členstvo v projekte prodekanky Radošinskej, ktorý sa orientuje na filmovú a televíznu tvorbu. „Keďže riešim predovšetkým kórejskú seriálovú produkciu, téma mi neskutočne sadla a vďaka tomu som stihla vypublikovať (a aj mimo neho) viac ako 15 článkov, ktoré boli odpublikované aj v dazabázovaných časopisoch či vo významných zahraničných vydavateľstvách.“

 

Vymenúva aj ďalšie aktivity, ktorým sa venuje. Od prvého ročníka je sekretárkou pre vedecko-umelecký časopis European Journal of Media, Art & Photography. Spolu s ostatnými doktorandkami a doktorandmi sa podieľa na organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis, bola spoluzostavovateľkou konferenčného zborníka Quo Vadis: <generated by AI> a tento rok spoluzostavuje zborník Quo Vadis: CommUnity.

Hovorí, že všetky aktivity, ktoré na fakulte robí, sú pre ňu vždy výzvou, ktorej sa rada zhostí. Každý jeden projekt, na ktorom mala možnosť pracovať či podieľať sa na jeho tvorbe, vidí ako príležitosť zlepšovať sa a učiť sa. „Z dlhodobého hľadiska som rada za všetky veci, ktoré na fakulte robím, ktoré sa naučím a ktoré môžem využiť aj na hodinách so študentmi,“ uzatvára Bianka.

Bianka sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti zaoberá predovšetkým kórejskou kultúrou. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Na škole máme veľa odborníkov a odborníčok, ktorí mi boli vždy ochotní pomôcť. Rozoberáme aj veľmi aktuálne témy, ako napríklad umelá inteligencia či mediálne a informačné kompetencie,“ hovorí Matej Majerský. Samostatne vyučuje praktický predmet zameraný na multimédiá, rovnako ako ostatní školí bakalárske práce, publikuje vo vedeckých časopisoch a zborníkoch.

Matej je tiež social media manažérom FMK, takže zodpovedá za všetok obsah na facebookovom aj instagramovom profile fakulty. Popri akademickom živote má možnosť rozvíjať sa aj v iných oblastiach a zručnostiach. Už roky je členom programu Mladí reportéri pre životné prostredie, kde aktuálne pôsobí ako video lektor.

 

Doktorandské štúdium nie je len pre budúcich akademikov

Doktorandské štúdium aj napriek populárnemu názoru nie je určené len pre budúce akademické osobnosti so záujmom o vedeckú kariéru,“ približuje prodekanka Radošinská.

Uplatnenie tu dokážu nájsť aj ľudia z praxe, ktorí majú možnosť získať si oveľa lepší prehľad o oblasti, v ktorej pracujú a zároveň neoceniteľné skúsenosti vďaka živému kontaktu so študentstvom, účasti na vedeckých podujatiach či lektoringu a mentoringu. Dôležitou súčasťou doktorandského štúdia je výmena znalostí a skúseností, ako aj šanca odovzdávať vlastné vedomosti a praktické odporúčania novej generácii mediálnych profesionálok a profesionálov,“ dodáva na záver.

Nezabudni, že prihlášku na PhD. štúdium na FMK treba poslať do 4. júla 2024. Všetky informácie o prijímacom konaní nájdeš tu.

Zdroj titulnej foto: facebook.com/FMK UCM v Trnave