Quo vadis 2017

Rok 2017 sa tématicky orientoval na tému Zodpovednosť marketingu a médií (Marketing Responsibility ~ Media Responsibility). Týmto krokom chceli usporiadatelia konferencie reagovať na stav v spoločnosti, v ktorej majú marketing a médiá najväčší vplyv na spoločenské, kultúrne, politické aj ekonomické dianie v histórii.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vychováva mladých odborníkov, ktorí sa zaujímajú o spoločenský vývoj a dianie a preberajú zodpovednosť vo svojich profesiách.

Základné informácie

Základné informácie

Dátum: 20. apríl 2017
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

V doobednej časti programu sa budú prostredníctvom svojich prednášok tejto téme venovať  odborníci z oblasti marketingu, reklamy a médií. Spoločne sa pozrieme na to, ako oni vidia vplyv médií a reklamy na spoločnosť a rôzne oblasti života.

Druhá časť programu bude pozostávať z prezentácie príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka i ďalších krajín. Príspevky z 2 sekcií si vypočujeme v prítomnosti odborného kolokvia.

Sekcie

Sekcie

Príspevky budú rozdelené do 2 sekcií.

Sekcia 1: masmediálna komunikácia

V tejto sekcii sa budeme venovať základným pojmom dnešného mediálneho sveta. Cieľom je priniesť zaujímavé, pútavé i provokačné témy a podnietiť debatu na interdisciplinárnej úrovni. Súčasťou tejto sekcie je aj problematika umeleckej komunikácie, ktorej praktické výstupy uvítame.

Diskusné témy: 

 • Digitalizácia a digitálne médiá a ich zodpovenosť za zmeny v spoločnosti.
 • Tradičné médiá v ére internetu a ich zodpovenosť za formovanie názoru verejnosti.
 • Mediálna výchova a mediálna gramotnosť, ich význam a vplyv v súčasnosti.
 • Občiansky žurnalizmus.
 • Sociálne médiá a ich vplyv na recipienta a budovanie jeho názoru.
 • Vlogeri, blogeri, YouTuberi a ich vplyv na budovanie spoločenského názoru.
 • Digitálne hry a ich vplyv.
 • Fotografia a film a ich vplyv na budovanie spoločenského názoru.
 • Iné.

Sekcia 2: marketingová komunikácia

Sekcia sa okrem tém, akými sú nové marketingové stratégie, digitálny marketing, online a offline marketing, bude venovať i ďalším odvetviam, ktoré majú vplyv na marketing alebo využívajú poznatky z marketingovej teórie. V tejto sekcii je vytvorený priestor pre príspevky z prostredia ekonomickej teórie i praxe. Cieľom je odprezentovať vzájomnú náväznosť oboch disciplím, ako aj vplyv nových médií a reklamných kampaní na vývoj spoločnosti a formovanie spoločenských názorov.

Diskusné témy: 

 • Digitálny marketing.
 • Integrovaný a interaktívny marketing.
 • Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR).
 • Ekonómia a ekonomika.
 • Podpora inovácií a startupov.
 • Efektivita marketingových kampaní a stratégií.
 • Spotrebiteľ 2.0.
 • Nové médiá a technológie v komunikácii.
 • Spoločenské témy v marketingovej komunikácii.
 • Vplyv marketingu na budovanie spoločenského názoru.
 • Politický marketing.
 • Občianske témy a ich propagácia.
 • Iné.

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s anotáciou príspevku je 10. apríla 2017. Elektronická prihláška je k dispozícii nižšie.

Konferenčný poplatok

 • 25 € – zaslanie príspevku s aktívnou účasťou na konferencii (poplatok je podmienený aktívnou účasťou s príspevkom na konferencii. V prípade neúčasti je platba nevratná).
 • 50 € – zaslanie príspevku bez aktívnej účasti na konferencii.

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie a občerstvenie. Poplatok nezahŕňa obed a ubytovanie (možné objednať v prihlasovacom formulári).

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet. Potvrdenie o uhradení poplatku zašlite, prosím, do 15. apríla 2017 na emailovú adresu: qvmm@fmk.sk.

Číslo účtu: 
Štátna pokladnica: IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 15042017

Do poznámky napíšte, prosím, „QV2017“ a svoje meno.

Ubytovanie

 • Školský domov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: cena (1 osoba) = 10 €/noc

Ubytovanie sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej prihláške a vzťahuje sa na noc zo štvrtka na piatok.

Strava

 • cena 3 € (osoba) v deň konania konferencie

Strava je zabezpečená pre účastníkov, ktorí svoj záujem prejavia v prihlasovacom formulári.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky do: 10. apríla 2017
Zaslanie potvrdenia o úhrade do: 15. apríla 2017
Zaslanie príspevku (spolu s recenzným posudkom) do: 15. apríla 2017
Konanie konferencie: 20. apríla 2017

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov:

Príspevok v anglickom, slovenskom, poľskom alebo českom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry) pošlite v textovom editore MS Word najneskôr do 10. apríla 2017 na e-mailovú adresu: qvmm@fmk.sk. Abstrakt a kľúčové slová je potrebné dodať v dvoch variantoch – v jazyku príspevku a v anglickom jazyku.

Spolu s príspevom je nutné zaslať i recenzný posudok vyhotovený vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike s dosiahnutým vzdelaním III. stupňa VŠ štúdia (PhD.). Bez recenzného posudku nebude príspevok doktoranda prijatý.

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami. Príspevok bude publikovaný v recenzovanom vedeckom zborníku, pokiaľ bude spĺňať uvedené náležitosti. Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Organizátori

Sekretariát konferencie

Mgr. Barbara Klimeková
Mgr. Karin Kubíková

e-mail: qvmm@fmk.sk
tel.: 0901 705 737

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Organizačný výbor

Mgr. Barbara Klimeková
Mgr. Karin Kubíková
Mgr. Peter Lančarič
Mgr. Silvester Buček
Mgr. Ľudovit Nápoký
Ing. Jana Šmotláková
Mgr. Barbara Volková
Mgr. Erika Obertová
Ing. Alena Hrušková
Mgr. Igor Piatrov
Mgr. Henrieta Hubináková
Mgr. František Rigo

Vedecký výbor

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, PhD.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, PhD.

Súbory na stiahnutie/Files to download:

Quo Vadis: šablóna príspevku [24.3 KB, application/msword]
Quo Vadis: recenzný posudok [53.8 KB, application/msword]
Quo Vadis: template of contribution [46.6 KB, application/msword]
Quo Vadis: Review [52.7 KB, application/msword]

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

 
Späť hore ↑