Citačné pravidlá

Citačné pravidlá Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave reflektujú pri uvádzaní zdrojov vo svojich publikáciách metódu priebežných poznámok pod čiarou.

Nasledujúce pravidlá sú záväzné a odporúčame sa nimi riadiť.

SK verzia

Citačné pravidlá

 

1. Monografia s jedným autorom

Zápis v poznámke pod čiarou:

KELLNER, D.: Media Spectacle. New York, London : Routledge, 2003, s. 15.

Referencia v zozname použitej literatúry:

KELLNER, D.: Media Spectacle. New York, London : Routledge, 2003.

 

2. Monografia s viac než jedným autorom

Zápis v poznámke pod čiarou:

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.:  Médiá a společnost. Praha : Portál, 2006, s. 100.

Referencia v zozname použitej literatúry:

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Médiá a společnost. Praha : Portál, 2006.

 

3. Monografia s viac než tromi autormi

Zápis v poznámke pod čiarou:

VOJTEK, J. et al.: Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického). Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, s. 55.

Referencia v zozname použitej literatúry:

VOJTEK, J. et al.: Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického). Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010.

 

 4. Monografia bez autora

Zápis v poznámke pod čiarou:

Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Bratislava : Reader´s Digest výber, 2009, s. 80.

Referencia v zozname použitej literatúry:

Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Bratislava : Reader´s Digest výber, 2009.

 

5. Monografia vydaná vo viacerých vydaniach

Zápis v poznámke pod čiarou:

HARTLEY, J.: Communication, Cultural and Media Studies: Key Concepts. 3rd Edition. New York, London : Routledge, s. 180.

Referencia v zozname použitej literatúry:

HARTLEY, J.: Communication, Cultural and Media Studies: Key Concepts. 3rd Edition. New York, London : Routledge, 2002.

 

6. Elektronická verzia monografie dostupná na stiahnutie

Zápis v poznámke pod čiarou:

MANOVICH, L.: The Language of New Media. Boston : MIT Press, 2001. [online]. [2013-09-26]. Dostupné na: <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

MANOVICH, L.: The Language of New Media. Boston : MIT Press, 2001. [online]. [2013-09-26]. Dostupné na: <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>.

 

7. Článok, príp. kapitola v editovanom (aj konferenčnom) zborníku s jedným editorom

Zápis v poznámke pod čiarou:

LULL, J.: Superculture for the Communication Age. In LULL, J. (ed.): Culture in the Communication Age. London, New York : Routledge, 2001, s. 133.

Referencia v zozname použitej literatúry:

LULL, J.: Superculture for the Communication Age. In LULL, J. (ed.): Culture in the Communication Age. London, New York : Routledge, 2001, s. 132-165.

 

8. Článok, príp. kapitola v editovanom (aj konferenčnom) zborníku s viac než jedným editorom

Zápis v poznámke pod čiarou:

ZILLMANN, D.: The Coming of Media Entertainment. In ZILLMANN, D., VORDERER, s. (eds.): Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal. Mahwah, London : Lawrence Erlbaum, 2000, s. 6.

Referencia v zozname použitej literatúry:

ZILLMANN, D.: The Coming of Media Entertainment. In ZILLMANN, D., VORDERER, s. (eds.): Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal. Mahwah, London : Lawrence Erlbaum, 2000, s. 1-20.

 

9. Článok, príp. kapitola v elektronickej verzii editovaného (aj konferenčného) zborníka s jedným editorom

Zápis v poznámke pod čiarou:

PRIEZVISKO, M.: Názov článku. In PRIEZVISKO, M. (ed.): Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok vydania, strana. [online]. [Dátum čerpania informácie alebo textu, rrrr-mm-dd]. Dostupné na: <úplný hypertextový odkaz>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

PRIEZVISKO, M.: Názov článku. In  PRIEZVISKO, M. (ed.): Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok vydania, rozsah strán článku. [online]. [Dátum čerpania informácie alebo textu, rrrr-mm-dd]. Dostupné na: <úplný hypertextový odkaz>.

 

10. Článok, príp. kapitola v elektronickej verzii editovaného (aj konferenčného) zborníka s viacerými editormi

Zápis v poznámke pod čiarou:

PAVELKA, J.: Možnosti a limity sémiotické a naratologické analýzy jako nástrojů interpretace. In RUSNÁK, J., BOČÁK, M. (eds.): Médiá a text II. Prešov : Prešovská Univerzita v Prešove, 2008, s. 165. [online]. [2013-09-14]. Dostupné na: <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/pavelka.pdf>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

PAVELKA, J.: Možnosti a limity sémiotické a naratologické analýzy jako nástrojů interpretace. In RUSNÁK, J., BOČÁK, M. (eds.): Médiá a text II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008, s. 156-169. [online]. [2013-09-14]. Dostupné na: <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/pavelka.pdf>.

 

11. Dosiaľ nepublikovaný príspevok prezentovaný na vedeckej konferencii

Zápis v poznámke pod čiarou:

HVÍŽĎALA, K.: Pasti české, slovenské i světové žurnalistiky: historické a současné. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá 2013 s podtitulom Kultivácia médií – možnosti a bariéry. Smolenice, prezentované dňa 27. marca 2013.

Referencia v zozname použitej literatúry:

HVÍŽĎALA, K.: Pasti české, slovenské i světové žurnalistiky: historické a současné. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá 2013 s podtitulom Kultivácia médií – možnosti a bariéry. Smolenice, prezentované dňa 27. marca 2013.

 

12. Webová stránka alebo článok publikovaný na webe bez autora

Zápis v poznámke pod čiarou:

Worldwide Grosses. [online]. [2013-09-24]. Dostupné na: <http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

Worldwide Grosses. [online]. [2013-09-24]. Dostupné na: <http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/>.

 

13. Webová stránka alebo článok publikovaný na webe s autorom

Zápis v poznámke pod čiarou:

KELLNER, D.: Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture. [online]. [2013-09-25]. Dostupné na: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

KELLNER, D.: Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture. [online]. [2013-09-25].  Dostupné na: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm>.

 

14. Oficiálny alebo úradný dokument dostupný v plnom znení na internete

Zápis v poznámke pod čiarou:

Zákon o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z. z. zo 14. septembra 2000. [online]. [2013-09-21]. Dostupné na: <http://www.rvr.sk/_cms/data/modules/download/1364909855_zakon_308-2000_ucinny_2013-01-01.pdf>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

Zákon o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z. z. zo 14. septembra 2000. [online]. [2013-09-21]. Dostupné na: <http://www.rvr.sk/_cms/data/modules/download/1364909855_zakon_308-2000_ucinny_2013-01-01.pdf>.

 

15. Blog

Zápis v poznámke pod čiarou:

ALBRECHT, M.: Ako si hovorcovia a novinári zavarili. Released on 8th October 2013. [online]. [2013-10-08]. Dostupné na: <http://marekalbrecht.blog.sme.sk/c/339283/Ako-si-hovorcovia-a-novinari-zavarili.html>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

ALBRECHT, M.: Ako si hovorcovia a novinári zavarili. Released on 8th October 2013. [online]. [2013-10-08]. Dostupné na: <http://marekalbrecht.blog.sme.sk/c/339283/Ako-si-hovorcovia-a-novinari-zavarili.html>.

 

16. Grafický prvok, fotografia, graf alebo tabuľka (dostupné na webe)

Zápis v poznámke pod čiarou:

Trhové podiely televízií, počúvanosť rádií, predajnosť tlače a návštevnosť internetových portálov. [online]. [2013-09-29]. Dostupné na:  <http://medialne.etrend.sk/televizia-grafy-a-tabulky.html>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

Trhové podiely televízií, počúvanosť rádií, predajnosť tlače a návštevnosť internetových portálov. [online]. [2013-09-29]. Dostupné na: <http://medialne.etrend.sk/televizia-grafy-a-tabulky.html>.

 

17. Článok v printovom vydaní časopisu alebo článok stiahnutý v elektronickej podobe identickej s tlačenou – prostredníctvom akademických databáz (napr. ProQuest)

Zápis v poznámke pod čiarou:

PETRANOVÁ, D.: Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov? In Communication Today, 2011, Vol. 2, No. 1, s. 74.

Referencia v zozname použitej literatúry:

PETRANOVÁ, D.: Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov? In Communication Today, 2011, Vol. 2, No. 1, s. 66-83. ISSN 1338-130X.

 

18. Článok v elektronickom časopise

Zápis v poznámke pod čiarou:

KATUŠČÁKOVÁ, M.: Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska. In Knižnica, 2013, Vol. 13, No. 1, s. 11. [online]. [2013-09-30]. Dostupné na: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/10.pdf>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

KATUŠČÁKOVÁ, M.: Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska. In Knižnica, 2013, Vol. 13, No. 1, s. 10-14. ISSN 1336-0965. [online]. [2013-09-30]. Dostupné na: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/10.pdf>.

 

19. Článok v periodickej tlači (noviny a časopisy)

Zápis v poznámke pod čiarou:

GALAN, P.: Obchodníci s kilami. In Plus 7 dní, 2013, Vol. 23, No. 42, s. 86.

Referencia v zozname použitej literatúry:

GALAN, P.: Obchodníci s kilami. In Plus 7 dní, 2013, Vol. 23, No. 42, s. 86-88. ISSN 1210-4040.

 

20. Článok v elektronickej verzii periodickej tlače (onlinové verzie novín a časopisov)

Zápis v poznámke pod čiarou:

TOMA, B.: Banky zarobia na mobilných poplatkoch. Released on 3rd October 2013.[online]. [2013-10-04]. Dostupné na: <http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/294962-banky-zarobia-na-mobilnych-poplatkoch/>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

TOMA, B.: Banky zarobia na mobilných poplatkoch. Released on 3rd October 2013.[online]. [2013-10-04]. Dostupné na: <http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/294962-banky-zarobia-na-mobilnych-poplatkoch/>.

 

21. Záverečná (vedecká) práca – dizertačná, habilitačná a podobne

Zápis v poznámke pod čiarou:

PETRANOVÁ, D.: Mediálna výchova v procese edukácie na Slovensku so zameraním na rozvoj kompetencie kritického myslenia. [Dissertation Thesis]. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 40.

Referencia v zozname použitej literatúry:

PETRANOVÁ, D.: Mediálna výchova v procese edukácie na Slovensku so zameraním na rozvoj kompetencie kritického myslenia. [Dissertation Thesis]. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010.

 

22. Elektronická verzia záverečnej (vedeckej) práce dostupná na webe

Zápis v poznámke pod čiarou:

GREČKOVÁ, M.: Premeny mediálneho obrazu českých olympijských športovcov. [Master Thesis]. Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2013, s. 60. [online]. [2013-10-08]. Dostupné na: <http://is.muni.cz/th/397299/fss_m/Greckova_D_P.pdf>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

GREČKOVÁ, M.: Premeny mediálneho obrazu českých olympijských športovcov. [Master Thesis]. Brno : Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity, 2013. [online]. [2013-10-08]. Available at: <http://is.muni.cz/th/397299/fss_m/Greckova_D_P.pdf>.

 

23.  Sprievodný materiál k prednáškam, výučbe (aj elektronické verzie)

Zápis v poznámke pod čiarou:

PLENCNER, A.: Populárna kultúra – definície a základné znaky. Politická koncepcia populárnej kultúry Johna Fiskeho. [Electronic document]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 4.

Referencia v zozname použitej literatúry:

PLENCNER, A.: Populárna kultúra – definície a základné znaky. Politická koncepcia populárnej kultúry Johna Fiskeho. [Electronic document]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007.

 

24. Multimediálne formáty dostupné na internete (audio, video)

Zápis v poznámke pod čiarou:

Oprah Interviews J. K. Rowling (Full Video) HD. [online]. [2013-09-18]. Available at: <http://www.youtube.com/watch?v=Pxh2sgg_iyA>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

Oprah Interviews J. K. Rowling (Full Video) HD. [online]. [2013-09-18]. Dostupné na: <http://www.youtube.com/watch?v=Pxh2sgg_iyA>.

 

25. Audio alebo video podcast

Zápis v poznámke pod čiarou:

BEDNÁROVÁ, L. (ed.): Hudba sveta_FM. Broadcast on 2nd October 2013. [online]. [2013-10-07]. Dostupné na: <http://213.215.116.181:8001/fm/2013-09-23/414-Hudbasveta_FM-20-00.mp3>.

Referencia v zozname použitej literatúry:

BEDNÁROVÁ, L. (ed.): Hudba sveta_FM. Broadcast on 2nd October 2013. [online]. [2013-10-07]. Dostupné na: <http://213.215.116.181:8001/fm/2013-09-23/414-Hudbasveta_FM-20-00.mp3>.

 

26. Televízny alebo rozhlasový program

Zápis v poznámke pod čiarou:

KREJČA, H. (Director of the Centre of News and Current Affairs): Televízne noviny. [Main evening newscasting programme of TV Markíza]. Broadcast on 28th September 2013. Bratislava : Televízia Markíza, 2013.

Referencia v zozname použitej literatúry:

KREJČA, H. (Director of the Centre of News and Current Affairs): Televízne noviny. [Main evening newscasting programe of TV Markíza]. Broadcast on 28th September 2013. Bratislava : Televízia Markíza, 2013.

 

27. Skladba na CD

Zápis v poznámke pod čiarou:

ADELE: Someone Like You. Part of a musical work 21 [CD]. New York : Columbia Records, 2011.

Referencia v zozname použitej literatúry:

ADELE: Someone Like You. Part of a musical work 21 [CD]. New York : Columbia Records, 2011.

 

28. Mediálny obsah na DV

Zápis v poznámke pod čiarou:

KERSHNER, I. (director): Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back (1980 & 2004 Versions, 2-Disc Widescreen Edition). [DVD]. Los Angeles : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006.

Referencia v zozname použitej literatúry:

KERSHNER, I. (director): Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back (1980 & 2004 Versions, 2-Disc Widescreen Edition). [DVD]. Los Angeles : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006.

EN version

Citation Rules 

 

1. Monograph with one author

Entry in the footnote:

KELLNER, D.: Media Spectacle. New York, London : Routledge, 2003, p. 15.

Reference in the Works Cited page:

KELLNER, D.: Media Spectacle. New York, London : Routledge, 2003.

 

2. Monograph with more than one author

Entry in the footnote:

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.:  Médiá a společnost. Praha : Portál, 2006, p. 100.

Reference in the Works Cited page:

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Médiá a společnost. Praha : Portál, 2006.

 

3. Monograph with more than three authors

Entry in the footnote:

VOJTEK, J. et al.: Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického). Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, p. 55.

Reference in the Works Cited page:

VOJTEK, J. et al.: Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického). Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010.

 

 4. Monograph with no author

Entry in the footnote:

Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Bratislava : Reader´s Digest výber, 2009, p. 80.

Reference in the Works Cited page:

Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Bratislava : Reader´s Digest výber, 2009.

 

5. Monograph published in various editions

Entry in the footnote:

HARTLEY, J.: Communication, Cultural and Media Studies: Key Concepts. 3rd Edition. New York, London : Routledge, p. 180.

Reference in the Works Cited page:

HARTLEY, J.: Communication, Cultural and Media Studies: Key Concepts. 3rd Edition. New York, London : Routledge, 2002.

 

6. Electronic version of monograph available for download

Entry in the footnote:

MANOVICH, L.: The Language of New Media. Boston : MIT Press, 2001. [online]. [2013-09-26]. Available at: <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>.

Reference in the Works Cited page:

MANOVICH, L.: The Language of New Media. Boston : MIT Press, 2001. [online]. [2013-09-26]. Available at: <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>.

 

7. An article or a chapter in edited (also conference) proceedings with one editor

Entry in the footnote:

LULL, J.: Superculture for the Communication Age. In LULL, J. (ed.): Culture in the Communication Age. London, New York : Routledge, 2001, p. 133.

Reference in the Works Cited page:

LULL, J.: Superculture for the Communication Age. In LULL, J. (ed.): Culture in the Communication Age. London, New York : Routledge, 2001, p. 132-165.

 

8. An article or a chapter in edited (also conference) proceedings with more than one editor

Entry in the footnote:

ZILLMANN, D.: The Coming of Media Entertainment. In ZILLMANN, D., VORDERER, P. (eds.): Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal. Mahwah, London : Lawrence Erlbaum, 2000, p. 6.

Reference in the Works Cited page:

ZILLMANN, D.: The Coming of Media Entertainment. In ZILLMANN, D., VORDERER, P. (eds.): Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal. Mahwah, London : Lawrence Erlbaum, 2000, p. 1-20.

 

9. An article, or a chapter in electronic version of edited (also conference) proceedings with one editor

Entry in the footnote:

SURNAME, N.: Article name. In SURNAME, N. (ed.): Title of proceedings. Place of edition : Publisher, posting date, page. [online]. [Date of access, yyyy-mm-dd]. Available at: <URL/electronic address information>.

Reference in the Works Cited page:

SURNAME, N.: Article name. In SURNAME, N. (ed.): Title of proceedings. Place of edition : Publisher, year of edition, range of article´s pages.[online]. [Date of access, yyyy-mm-dd]. Available at: <URL/electronic address information>.

 

10. An article or a chapter in electronic version of edited (also conference) proceedings with more editors

Entry in the footnote:

PAVELKA, J.: Možnosti a limity sémiotické a naratologické analýzy jako nástrojů interpretace. In RUSNÁK, J., BOČÁK, M. (eds.): Médiá a text II. Prešov : Prešovská Univerzita v Prešove, 2008, p. 165. [online]. [2013-09-14]. Available at: <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/pavelka.pdf>.

Reference in the Works Cited page:

PAVELKA, J.: Možnosti a limity sémiotické a naratologické analýzy jako nástrojů interpretace. In RUSNÁK, J., BOČÁK, M. (eds.): Médiá a text II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008, p. 156-169. [online]. [2013-09-14]. Available at: <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/pavelka.pdf>.

 

11. Hitherto unpublished paper presented at a scientific conference

Entry in the footnote:

HVÍŽĎALA, K.: Pasti české, slovenské i světové žurnalistiky: historické a současné. Paper presented at International scientific conference Megatrends and Media 2013 with subtitle Cultivation of Media – Opportunities and Barriers. Smolenice, presented on 27th March 2013.

Reference in the Works Cited page:

HVÍŽĎALA, K.: Pasti české, slovenské i světové žurnalistiky: historické a současné. Paper presented at International scientific conference Megatrends and Media 2013 with subtitle Cultivation of Media – Opportunities and Barriers. Smolenice, presented on 27th March 2013.

 

12. Website or article published on the web with no author

Entry in the footnote:

Worldwide Grosses. [online]. [2013-09-24]. Available at: <http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/>.

Reference in the Works Cited page:

Worldwide Grosses. [online]. [2013-09-24]. Available at: <http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/>.

 

13. Website or article published on the web with the author

Entry in the footnote:

KELLNER, D.: Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture. [online]. [2013-09-25]. Available at: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm>.

Reference in the Works Cited page:

KELLNER, D.: Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture. [online]. [2013-09-25].  Available at: <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm>.

 

14. Official document available on the Internet in full version

Entry in the footnote:

Zákon o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z. z. zo 14. septembra 2000. [online]. [2013-09-21]. Available at: <http://www.rvr.sk/_cms/data/modules/download/1364909855_zakon_308-2000_ucinny_2013-01-01.pdf>.

Reference in the Works Cited page:

Zákon o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z. z. zo 14. septembra 2000. [online]. [2013-09-21]. Available at: <http://www.rvr.sk/_cms/data/modules/download/1364909855_zakon_308-2000_ucinny_2013-01-01.pdf>.

 

15. Blog 

Entry in the footnote:

ALBRECHT, M.: Ako si hovorcovia a novinári zavarili. Released on 8th October 2013. [online]. [2013-10-08]. Available at: <http://marekalbrecht.blog.sme.sk/c/339283/Ako-si-hovorcovia-a-novinari-zavarili.html>.

Reference in the Works Cited page:

ALBRECHT, M.: Ako si hovorcovia a novinári zavarili. Released on 8th October 2013. [online]. [2013-10-08]. Available at: <http://marekalbrecht.blog.sme.sk/c/339283/Ako-si-hovorcovia-a-novinari-zavarili.html>.

 

16. Graphic component, photograph, table or graph  (available online)

Entry in the footnote:

Trhové podiely televízií, počúvanosť rádií, predajnosť tlače a návštevnosť internetových portálov. [online]. [2013-09-29]. Available at:  <http://medialne.etrend.sk/televizia-grafy-a-tabulky.html>.

Reference in the Works Cited page:

Trhové podiely televízií, počúvanosť rádií, predajnosť tlače a návštevnosť internetových portálov. [online]. [2013-09-29]. Available at: <http://medialne.etrend.sk/televizia-grafy-a-tabulky.html>.

 

17. An article in the print edition of a magazine or article dowloaded in electronic version identical with the printed one – by means of academic data bases (e.g. ProQuest)

Entry in the footnote:

PETRANOVÁ, D.: Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov? In Communication Today, 2011, Vol. 2, No. 1, p. 74.

Reference in the Works Cited page:

PETRANOVÁ, D.: Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov? In Communication Today, 2011, Vol. 2, No. 1, p. 66-83. ISSN 1338-130X.

 

18. An article in electronic magazine

Entry in the footnote:

KATUŠČÁKOVÁ, M.: Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska. In Knižnica, 2013, Vol. 13, No. 1, p. 11. [online]. [2013-09-30]. Available at: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/10.pdf>.

Reference in the Works Cited page:

KATUŠČÁKOVÁ, M.: Vybrané aspekty vedeckej spolupráce a spoločného využívania znalostí. Odporúčania pre kolaboratórium v projekte Pamäť Slovenska. In Knižnica, 2013, Vol. 13, No. 1, p. 10-14. ISSN 1336-0965. [online]. [2013-09-30]. Available at: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/10.pdf>.

 

19. An article in the periodical press (newspapers and magazines)

Entry in the footnote:

GALAN, P.: Obchodníci s kilami. In Plus 7 dní, 2013, Vol. 23, No. 42, p. 86.

Reference in the Works Cited page:

GALAN, P.: Obchodníci s kilami. In Plus 7 dní, 2013, Vol. 23, No. 42, p. 86-88. ISSN 1210-4040.

 

20. An article in electronic version of the periodical press (online versions of newspapers and magazines)

Entry in the footnote:

TOMA, B.: Banky zarobia na mobilných poplatkoch. Released on 3rd October 2013.[online]. [2013-10-04]. Available at: <http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/294962-banky-zarobia-na-mobilnych-poplatkoch/>.

Reference in the Works Cited page:

TOMA, B.: Banky zarobia na mobilných poplatkoch. Released on 3rd October 2013.[online]. [2013-10-04]. Available at: <http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/294962-banky-zarobia-na-mobilnych-poplatkoch/>.

 

21. Final (scientific) work – dissertation, habilitation etc.

Entry in the footnote:

PETRANOVÁ, D.: Mediálna výchova v procese edukácie na Slovensku so zameraním na rozvoj kompetencie kritického myslenia. [Dissertation Thesis]. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, p. 40.

Reference in the Works Cited page:

PETRANOVÁ, D.: Mediálna výchova v procese edukácie na Slovensku so zameraním na rozvoj kompetencie kritického myslenia. [Dissertation Thesis]. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010.

 

22. Electronic version of final (scientific) thesis available on the web

Entry in the footnote:

GREČKOVÁ, M.: Premeny mediálneho obrazu českých olympijských športovcov. [Master Thesis]. Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2013, p. 60. [online]. [2013-10-08]. Available at: <http://is.muni.cz/th/397299/fss_m/Greckova_D_P.pdf>.

Reference in the Works Cited page:

GREČKOVÁ, M.: Premeny mediálneho obrazu českých olympijských športovcov. [Master Thesis]. Brno : Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity, 2013.[online]. [2013-10-08]. Available at: <http://is.muni.cz/th/397299/fss_m/Greckova_D_P.pdf>.

 

23.  Accompanying material to the lectures, teaching (also electronic versions)

Entry in the footnote:

PLENCNER, A.: Populárna kultúra – definície a základné znaky. Politická koncepcia populárnej kultúry Johna Fiskeho. [Electronic document]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, p. 4.

Reference in the Works Cited page:

PLENCNER, A.: Populárna kultúra – definície a základné znaky. Politická koncepcia populárnej kultúry Johna Fiskeho. [Electronic document]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007.

 

24. Multimedia formats available on the Internet (audio, video)

Entry in the footnote:

Oprah Interviews J. K. Rowling (Full Video) HD. [online]. [2013-09-18]. Available at: <http://www.youtube.com/watch?v=Pxh2sgg_iyA>.

Reference in the Works Cited page:

Oprah Interviews J. K. Rowling (Full Video) HD. [online]. [2013-09-18]. Available at: <http://www.youtube.com/watch?v=Pxh2sgg_iyA>.

 

25. Audio or video podcast

Entry in the footnote:

BEDNÁROVÁ, L. (ed.): Hudba sveta_FM. Broadcast on 2nd October 2013. [online]. [2013-10-07]. Available at: <http://213.215.116.181:8001/fm/2013-09-23/414-Hudbasveta_FM-20-00.mp3>.

Reference in the Works Cited page:

BEDNÁROVÁ, L. (ed.): Hudba sveta_FM. Broadcast on 2nd October 2013. [online]. [2013-10-07]. Available at: <http://213.215.116.181:8001/fm/2013-09-23/414-Hudbasveta_FM-20-00.mp3>.

 

26. Television or radio programme

Entry in the footnote:

KREJČA, H. (Director of the Centre of News and Current Affairs): Televízne noviny. [Main evening newscasting programme of TV Markíza]. Broadcast on 28th September 2013. Bratislava : Televízia Markíza, 2013.

Reference in the Works Cited page:

KREJČA, H. (Director of the Centre of News and Current Affairs): Televízne noviny. [Main evening newscasting programe of TV Markíza]. Broadcast on 28th September 2013. Bratislava : Televízia Markíza, 2013.

 

27. Track on CD

Entry in the footnote:

ADELE: Someone Like You. Part of a musical work 21 [CD]. New York : Columbia Records, 2011.

Reference in the Works Cited page:

ADELE: Someone Like You. Part of a musical work 21 [CD]. New York : Columbia Records, 2011.

 

28. Media content on DVD

Entry in the footnote:

KERSHNER, I. (director): Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back (1980 & 2004 Versions, 2-Disc Widescreen Edition). [DVD]. Los Angeles : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006.

Reference in the Works Cited page:

KERSHNER, I. (director): Star Wars Episode V – The Empire Strikes Back (1980 & 2004 Versions, 2-Disc Widescreen Edition). [DVD]. Los Angeles : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006.

 
Späť hore ↑