Kabinety

Od roku 2010 fungujú na FMK UCM špecializované pracoviská – kabinety. Poskytujú priestor na kreatívne aktivity a dávajú možnosť uplatniť naučenú teóriu v praxi. Študenti, doktorandi i pedagógovia pracujú na reálnych projektoch pre potreby fakulty, ale aj pre externých klientov.

Vedúci kabinetov: Mgr. Andrej Brník, PhD.

Kabinety

Kabinety

V súčasnosti fungujú tieto kabinety:

Kabinet public relations

vedúci kabinetu: Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Kabinet sa zaoberá informovaním verejnosti o aktivitách fakulty s cieľom udržiavať vzťahy s rôznymi skupinami partnerov a médií, a tiež so súčasnými, budúcimi i bývalými študentmi.

Zahŕňa tieto činnosti:

 • Vypracováva podklady pre prezentáciu aktivít FMK UCM na verejnosti a v mienkotvorných médiách.
 • Pracuje na vytváraní pozitívneho imidžu FMK UCM smerom k verejnosti a médiám.
 • Koordinuje externú komunikáciu FMK UCM.
 • Vypracúva monitoring mediálnych výstupov, ktoré súvisia s FMK UCM.
 • Usporadúva tlačové konferencie a mediálne podujatia.
 • Cielene pracuje na vytvorení obojstranne prospešných úzkych kontaktov s bývalými absolventmi aj inými žurnalistami pôsobiacimi v relevantných médiách.
 • Pripravuje študentov (členov kabinetu) na prácu v PR agentúrach a interných PR oddeleniach organizácií.

Kabinet marketingu

vedúci kabinetu: Mgr. Matej Martovič, PhD.

Kabinet marketingu vznikol na Katedre marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave ako praktický predmet. Samotný kabinet sa člení na tri zložky:

 • Event marketing

V rámci tejto časti tvoria študenti rôzne podujatia, ktoré majú odborný charakter. Sú to teda rôzne prednášky, workshopy s ľuďmi z marketingovej praxe. Kabinet má už za sebou podujatia ako Raňajky na UCM, FMK stories či Check your workshop by FMK UCM v Trnave.

 • Online marketing

V rámci tejto časti sa študenti učia prakticky pracovať v oblasti online marketingu. Prednáša Filip Škultéty, ktorý učí študentov využívať nástroje online marketingu (PPC, SEO, Google AdWords…)

 • Social media marketing

V rámci tejto časti študenti sa učia pracovať so sociálnymi sieťami. Vytvárajú obsah pre sociálne siete FMK UCM v Trnave. Študenti kabinetu vytvorili aj filtre FMK na instagrame, podobne tvoria ja obsah pre rôzne projekty FMK na sociálnych sieťach.

Kabinet eventov

Vedúca kabinetu: Mgr. Slávka Gracová, PhD.
Ďalší zodpovední pedagógovia:
Mgr. Branislav Oprala, Mgr. Janka Paveleková, Mgr. Diana Bulganová

Kabinet eventov je kreatívnou agentúrou FMK združujúcou študentov rôznych ročníkov a študijných programov  s cieľom vytvorenia priestoru pre tých, ktorí majú záujem získať prax v tvorbe a organizovaní podujatí už počas štúdia. V rámci konkrétneho eventu sú po skupinách rozdelení do niekoľkých funkčných tímov, úlohou ktorých je pracovať na zadaní. V Kabinete eventov sa študenti naučia plánovať celkový koncept podujatí, vytvárať kreatívne marketingové kampane, komunikovať s cieľovou skupinou, ako aj ostatnou verejnosťou, organizačne zabezpečiť programovú štruktúru a sponzoring podujatia. Taktiež môžu rozvíjať svoj talent v oblasti fotografovania, tvorby videa, písania článkov, moderovania alebo grafického dizajnu.

V súčasnosti organizuje Kabinet eventov nasledovné podujatia:

 • Začni od seba – zahŕňa podujatia na rozvoj ekologického myslenia.
 • Vjamnoce – vianočné trhy a program.
 • UCM Night Run – športové bežecké podujatie určené študentom UCM a Trnavčanom.

Kabinet telovýchovy a športu

Vedúci kabinetu: Mgr. Ján Proner, Mgr. Dominik Jánoš, Mgr. Pavel Bielik

Cieľom kabinetu je vytvárať vhodné podmienky a rozvíjať aktívne športovanie študentov.

Kabinet zahŕňa tieto aktivity:

 • pripravuje športové podujatia celouniverzitného charakteru, napríklad turnaj vo volejbale a vybíjanej. Najbližší turnaj vo volejbale sa uskutoční 26. novembra 2019 v Mestskej športovej hale.
 • umožňuje podieľať sa na komplexnej organizácii športových podujatí (oslovenie sponzorov a partnerov, technické zabezpečenie podujatia, spolupráca s médiami a univerzitou pri propagácii podujatia, celková marketingová komunikačná stratégia podujatia),
 • vytvára predpoklady pre kontinuálne športovanie študentov v univerzitných priestoroch (volejbal, florbal, zumba, basketbal, stolný tenis).
 • v rámci kabinetu sa môžu študenti realizovať v nasledovných športoch: bedminton, stolný tenis, floorbal, volejbal, kruhový tréning.

Kabinet pohybovej aktivity

Vedúci kabinetu: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.

Kabinet vytvára podmienky a priestor k rozvoju pohybových aktivít študentov.

Kabinet je zameraný primárne na duchovnú relaxáciu, zároveň však ponúka príležitosti k oddychu, zábave a nadväzovaniu nových kontaktov prostredníctvom kombinácie jedinečných fyzických aktivít a mentálneho uvoľnenia.

Kabinet ponúka tieto aktivity:

 • Joga s Mel (martina.kulisievicova@ucm.sk).
 • Zumba (vladimira.hladikova@ucm.sk).
 • Participácia a organizácia príležitostných športových podujatí – spolupráca s ostatnými kabinetmi a fakultnými médiami (propagácia podujatí a pod.)

Kabinet audiovizuálnej tvorby a streamingu

Vedúci: Mgr. Dušan Blahút, PhD.

Nosnou časťou aktivít sú prenosy z kultúrnych a spoločenských podujatí ako napríklad live streaming, alebo multi kamerové natáčanie s live strihom a dodatočnou postprodukciou. Študenti sa tak môžu týmto zručnostiam naučiť priamo v reálnej praxi.

Projekty, na ktorých sme participovali: záznamy s divadelných predstavení, live prenos z konferencii, záznam s hudobných koncertov a podobne.

Kabinet pravidelne spolupracuje napríklad so Slovenským zväzom cyklistiky, pre ktorú pripravuje online prenosy z pretekov.

Ateliéry

Ateliéry

Ateliér komunikácie v médiu fotografie (AKMF)

Vedúci kabinetu: doc. Mgr. Art. Jozef SedlákMgr. Art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Eva Jonisová, Mgr. Kristián Pribila

Kabinet Ateliér komunikácie v médiu fotografie sa zaoberá súčasnými trendmi a stratégiami média fotografie s prienikmi do sociológie, psychológie a využívania nových prístupov v oblasti estetiky obrazu a interpretácie reality.

Študenti získajú praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti média fotografie, neverbálnej komunikácieobrazovej gramotnosti, histórie a teórie fotografie.

Práca / pôsobenie v kabinete zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • prednášky z dejín fotografie a z teórie fotografie,
 • prezentácia profilov a diel známych autorov – fotografov,
 • premietanie filmov o autoroch a dielach z oblasti média fotografie,
 • praktické cvičenia a koncepty na voľné a zadané témy.

Aktivity AKMF:

 • participácia na projektoch združujúcich viaceré univerzity v oblasti média fotografie,
 • tvorba grantových projektov v oblasti média fotografie (FPU, KEGA a pod.),
 • organizovanie workshopov v oblasti fotografie a videa /filmov,
 • podpora autorských a spoločných fotografických projektov,
 • výstavná činnosť Galérie Ľudovíta Hlaváča,
 • spolupráca pri publikovaní kreatívnych ročeniek MUUZA.

Realizované projekty:

Kabinet Ateliér komunikácie v médiu fotografie je možné si zapísať ako povinne voliteľný predmet v ročníkoch 2. Bc, 3. Bc, 1. Mgr, 2. Mgr, v študijných programoch KOMU, MARK.

Ďalšie odkazy:

 

Ateliér úžitkovej a dokumentárnej fotografie

vedúci kabinetu: Mgr. Peter Lančarič, PhD. Mgr. Juliána Odziomková

Ateliér pôvodne reportážnej a dokumentárnej fotografie založil a dlhé roky viedol jeden z najlepších slovenských fotografov – Tibor Huszár spolu s Katarínou Acélovou.

Ateliér je zameraný na úžitkovú a dokumentárnu fotografiu. Študenti získajú teoretické vedomosti a  praktické zručnosti vo fotografických žánroch úžitkovej a dokumentárnej fotografie.

Práca/pôsobenie v kabinete zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • práca s rôznou fotografickou technikou,
 • základy exponometrie pri zábleskových svetlách,
 • nastavenie štúdiových svetiel a ich maximálne využitie,
 • kreatívne využite svetla pri fotografovaní reklamného vizuálu,
 • správa farieb a základy postprodukcie,
 • ako vybrať najvhodnejšiu fotografickú techniku pri dokumentárnej fotografii,
 • ako vybrať najvhodnejšiu fotografickú techniku pri úžitkovej fotografii,
 • základy typografických princípov a ich aplikácia vo fotografickej praxi.

Aktivity:

 • workshop, ako fotografovať produkt,
 • konzultácie fotografických portfólií,
 • príprava študentov na fotografické výstavy a súťaže.

Najlepšie fotografie sú každoročne publikované v ročenke kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov FMK UCM MUUZA a vystavované v priestoroch školy.

Ateliér je možné si zapísať ako povinne voliteľný predmet v ročníkoch 2. Bc, 3. Bc, 1. Mgr a 2. Mgr v študijných programoch KOMU a MARK.

Ateliér vizuálnej komunikácie a intermediálnej tvorby

vedúci kabinetu: Mgr. Art Ivan Dudáš, ArtD.

Kreatívno-experimentálny fotoateliér (KEFA)

vedúci kabinetu: Bc. Mgr. Lucia Škripcová, PhD., Mgr. Dominik Mičuda, Mgr. Kristián Pribila

Ateliér KEFA je určený všetkým študentom, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti v klasickej, ale aj v experimentálnej rovine fotografie. Cieľom ateliéru je podnietiť kreativitu študentov, naučiť ich nové fotografické techniky a rozvíjať svoje myšlienky prostredníctvom fotografie. Študenti sa okrem základných konceptov fotografie naučia pretaviť svoje predstavy do fotografie prostredníctvom jednotlivých zadaní, pracovať s fotografickými žánrami a vytvoriť výstavu fotografií od prvotného nápadu až po konečnú realizáciu.

Ateliér je vhodný pre fotografických začiatočníkov aj pokročilých, študenti sú rozdelení do skupín na základe ich fotografickej zručnosti. Každá skupina sa následne venuje inej úrovni fotografie.

Práca/pôsobenie v ateliéri zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • rozvoj fotografických zručností,
 • teoretické prednášky a ich následná aplikácia do tvorby študenta,
 • dokumentovanie FMK eventov,
 • vypracovávanie fotografických zadaní,
 • účasť na prednáškach a workshopoch.

Aktivity KEFA:

 • KEFA je oficiálnym fotografickým médiom FMK udalostí,
 • organizácia experimentálnych workshopov,
 • klauzúrne výstavy študentov fotoateliéru,
 • participácia na kreatívnej ročenke študentov MUUZA,
 • účasti študentov v univerzitných a mimouniverzitných súťažiach.

Ateliér KEFA je možné si zapísať ako povinne voliteľný predmet v ročníkoch 2.Bc, 3. Bc, 1. Mgr a 2. Mgr v študijných programoch KOMU a MARK.

Ďalšie odkazy:

HAUTU – foto-ateliéry

Médiá

Médiá

Kabinetné praktikum televíznej tvorby (FMK TV)

vedúci: Mgr. Marek Šimončič, PhD.

FMK TV v tomto akademickom roku funguje na báze dobrovoľnosti (bez kreditov).

Ďalšie odkazy:

Aetter

vedúci: Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Miroslav Kapec

Rádio Aetter je univerzitné študentské rádio, v ktorom sa študenti naučia pracovať v tíme, podieľať sa na tvorbe obsahu a realizovať  sa na týchto postoch:

 • redaktor,
 • webredaktor,
 • moderátor,
 • dramaturg,
 • technik,
 • produkčný.

Ďalšie odkazy:

Atteliér

vedúca: Júlia Kováčová

Univerzitný mesačník Atteliér sa venuje nielen aktualitám zo života na univerzite, ale aj novinkám z oblasti marketingu, médií a kultúry. V súčasnosti je šéfredaktorkou časopisu R. Haluščíková.

Na jeho tvorbe sa prevažne podieľajú študenti FMK, ktorí si tu môžu vyskúšať prácu:

 • redaktora,
 • grafika-zalamovača,
 • korektora,
 • editora,
 • webeditora,
 • marketéra,
 • odborníka na sociálne médiá.

Webový portál Attelier.sk

Vedúca kabinetu: Mgr. Magdaléna Švecová,PhD., Mgr. Pavel Bielik, Mgr. Eva Jonisová, Mgr. Branislav Oprala
Kontakt: gaudeo.sk(at)gmail.com

Kabinet Gaudeo.sk sa primárne zameriava na rozširovanie zručností týkajúcich sa tvorby obsahu pre webové médiá. Študenti získavajú elementárne zručnosti týkajúce sa prípravy textov pre web, a to najmä v oblasti vyhľadávania tém, práce so zdrojmi a digitálnej úprave článku v systéme WordPress. Študenti sa ďalej oboznámia s novými žurnalistickými postupmi a trendami v oblasti digitálnej žurnalistiky.

Študenti sa môžu realizovať na pozíciách:

 • web redaktor,
 • editor/korektor,
 • grafik,
 • video/postproducia.

Práca/pôsobenie v kabinete zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • písanie článkov, vyhľadávanie zdrojov a tém,
 • tvorba grafických žurnalistických komunikátov (infografiky, posty na sociálne siete),
 • tvorba krátkych videií,
 • príprava obsahu na sociálne siete,
 • editovanie a korektúra,
 • správa webu.

Aktivity Gaudeo.sk:

 • účasť v súťaži Štúrovo pero, kategória elektronické magazíny.  1. miesto v roku 2006,  2. miesto v roku 2017,
 • organizácia prednášok a besied súvisiacich so žurnalistikou.

Gaudeo.sk je v AiS-E  nájdete pod názvom kabinet onlinovej žurnalistiky/kabinetné praktikum onlinovej žurnalistiky. Ako povinne voliteľný predmet  si ho môžu zapísať študenti  2. Bc, 3. Bc, 1. Mgr, 2. Mgr ročníkov, v študijných programoch KOMU, MARK, AMES, VZME.

Ďalšie odkazy:

Oznamy

 
Späť hore ↑