Kabinety

Od roku 2010 fungujú na FMK UCM špecializované pracoviská – kabinety. Poskytujú priestor na kreatívne aktivity a dávajú možnosť uplatniť naučenú teóriu v praxi. Študenti, doktorandi i pedagógovia pracujú na reálnych projektoch pre potreby fakulty, ale aj pre externých klientov.

Vedúci kabinetov: Mgr. Andrej Brník, PhD.

Kabinety

Kabinety

V súčasnosti fungujú tieto kabinety:

Kabinet public relations

Vedúci kabinetu: Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Kabinet sa zaoberá informovaním verejnosti o aktivitách fakulty s cieľom udržiavať vzťahy s rôznymi skupinami partnerov a médií, a tiež so súčasnými, budúcimi i bývalými študentmi.

Zahŕňa tieto činnosti:

 • Vypracováva podklady pre prezentáciu aktivít FMK UCM na verejnosti a v mienkotvorných médiách.
 • Pracuje na vytváraní pozitívneho imidžu FMK UCM smerom k verejnosti a médiám.
 • Koordinuje externú komunikáciu FMK UCM.
 • Vypracúva monitoring mediálnych výstupov, ktoré súvisia s FMK UCM.
 • Usporadúva tlačové konferencie a mediálne podujatia.
 • Cielene pracuje na vytvorení obojstranne prospešných úzkych kontaktov s bývalými absolventmi aj inými žurnalistami pôsobiacimi v relevantných médiách.
 • Pripravuje študentov (členov kabinetu) na prácu v PR agentúrach a interných PR oddeleniach organizácií.

Kabinet marketingu

Vedúci kabinetu: Mgr. Matej Martovič, PhD.

Kabinet marketingu vznikol na Katedre marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave ako praktický predmet. Samotný kabinet sa člení na tri zložky:

 • Event marketing

V rámci tejto časti tvoria študenti rôzne podujatia, ktoré majú odborný charakter. Sú to teda rôzne prednášky, workshopy s ľuďmi z marketingovej praxe. Kabinet má už za sebou podujatia ako Raňajky na UCM, FMK stories či Check your workshop by FMK UCM v Trnave.

 • Online marketing

V rámci tejto časti sa študenti učia prakticky pracovať v oblasti online marketingu. Prednáša Filip Škultéty z agentúry Glidy.sk, ktorý učí študentov využívať nástroje online marketingu (PPC, SEO, Google AdWords…)

 • Social media marketing

V rámci tejto časti študenti sa učia pracovať so sociálnymi sieťami. Vytvárajú obsah pre sociálne siete FMK UCM v Trnave. Študenti kabinetu vytvorili aj filtre FMK na instagrame, podobne tvoria ja obsah pre rôzne projekty FMK na sociálnych sieťach.

Kabinet eventov

Vedúci kabinetu: Mgr. Branislav Oprala
Ďalší zodpovední pedagógovia: 
Mgr. Miriama Koliščáková, Mgr. Lenka Labudová, PhD.

Kabinet eventov je kreatívnou agentúrou FMK združujúcou študentov rôznych ročníkov a študijných programov  s cieľom vytvorenia priestoru pre tých, ktorí majú záujem získať prax v tvorbe a organizovaní podujatí už počas štúdia. V rámci konkrétneho eventu sú po skupinách rozdelení do niekoľkých funkčných tímov, úlohou ktorých je pracovať na zadaní.

V Kabinete eventov sa študenti naučia plánovať celkový koncept podujatí, vytvárať kreatívne marketingové kampane, komunikovať s cieľovou skupinou, ako aj ostatnou verejnosťou, organizačne zabezpečiť programovú štruktúru a sponzoring podujatia. Taktiež môžu rozvíjať svoj talent v oblasti fotografovania, tvorby videa, písania článkov, moderovania alebo grafického dizajnu.

V súčasnosti organizuje Kabinet eventov nasledovné podujatia:

 • Začni od seba – zahŕňa podujatia na rozvoj ekologického myslenia
 • Vjamnoce – vianočné trhy a program
 • Lyžiarsky záťah – najtradičnejší športovo-teambuildingový fakultný event s dlhoročnou tradíciou
 • UCM Night Run – športové bežecké podujatie určené študentom UCM a Trnavčanom

Cieľom UCM Night Run je spojiť príjemné s užitočným. Beh je jeden z najlepších rekreačných športov a Trnava jedno z najkrajších miest na Slovensku. Netradičným nočným behom v centre mesta chceme ukázať, aké dôležité je aktívne športovať a zároveň ponúknuť krásu historického centra mesta vo večerných hodinách. Cieľom podujatia je tiež priblížiť študentov verejnosti a ukázať obyvateľom Trnavy, že dokážu pre ich mesto usporiadať zaujímavú a prospešnú akciu.

Kabinet telovýchovy a športu

Vedúci kabinetu: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.

Kabinet telovýchovy a športu je určený pre všetkých nadšencov športu na fakulte FMK. Samotný kabinet si môžu študenti zvoliť od druhého ročníka bakalárskeho štúdia v študijných programoch MARK a KOMU. Každoročne prijímame desiatky aktívnych študentov, ktorí majú možnosť výberu viacerých športov. Napríklad florbal, bedminton, volejbal, crossfit alebo stolný tenis.

Súčasťou športových aktivít je aj fitnescentrum a plaváreň na MTF. Kabinet pokrýva všetky náradia a športové pomôcky, ktoré sú študentom prístupné. 

Všetky športové aktivity prebiehajú v telocvični v JAME. Kabinet telovýchovy a športu je voliteľný predmet, za ktorý má študent dva kredity. Tak ako pri iných kabinetoch, študent má povolené na hodinách dve absencie. Výberové konanie do kabinetu prebieha v prvých dvoch týždňoch akademického roka, kde si študent vyberá šport a následne preukáže, že je športovo spôsobilý. 

Kabinet organizuje každoročne aj rôzne športové aktivity a turnaje. Jedným z nich je mimoriadne populárny volejbalový turnaj, na ktorom sa každoročne zúčastňujú ako študenti, tak i samotní pedagógovia UCM. 

Kabinet zahŕňa tieto aktivity:

 • pripravuje športové podujatia celouniverzitného charakteru, napríklad turnaj vo volejbale a vybíjanej,
 • umožňuje podieľať sa na komplexnej organizácii športových podujatí (oslovenie sponzorov a partnerov, technické zabezpečenie podujatia, spolupráca s médiami a univerzitou pri propagácii podujatia, celková marketingová komunikačná stratégia podujatia),
 • vytvára predpoklady pre kontinuálne športovanie študentov v univerzitných priestoroch (volejbal, florbal, zumba, basketbal, stolný tenis),
 • v rámci kabinetu sa môžu študenti realizovať v nasledovných športoch: bedminton, stolný tenis, floorbal, volejbal, kruhový tréning.

Kabinet pohybovej aktivity

Vedúci kabinetu: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.

Kabinet pohybovej aktivity je mladým kabinetom, ktorý na fakulte pôsobí od roku 2017. Pôvodne boli aktivity súčasťou Kabinetu telovýchovy a športu, ale pre veľký záujem študentov o ponúkané aktivity sa zakladateľom podarilo vytvoriť samostatne fungujúci celok.

V kabinete pohybovej aktivity sú študentom k dispozícii dva typy fyzických aktivít – joga a zumba. Tieto športové aktivity prebiehajú v telocvični v JAME jedenkrát týždenne podľa platného rozvrhu v príslušnom semestri. „Vďaka podpore zo strany fakulty (najmä technické vybavenie – ozvučenie, mikrofón ako i drobné ceny a prezenty do tomboly) môže kabinet pravidelne realizovať svoje hodiny, ako i organizovať tematické akcie a eventy,“ hovorí Vladimíra Hladíková, vedúca kabinetu.

Kabinet vytvára podmienky a priestor k rozvoju pohybových aktivít študentov a je zameraný primárne na duchovnú relaxáciu, zároveň však ponúka príležitosti k oddychu, zábave a nadväzovaniu nových kontaktov prostredníctvom kombinácie jedinečných fyzických aktivít a mentálneho uvoľnenia. Okrem tradičných športových podujatí (vianočná joga, mikulášska zumba, jarná joga a iných) sa kabinet orientuje aj na duševnú rovnováhu študentov a príležitostne realizuje odborné prednášky o duševnom zdraví, eliminácii stresu a zvládaní každodenných problémov.

„Jogu som začala šíriť v univerzitnom prostredí, lebo som vnímala potrebu študentom zdieľať benefity, ktoré joga ponúka. Mladí ľudia majú veľké predpoklady osvojiť si správne držanie tela a dychové cvičenia, čo im môže výrazne zlepšiť ich fyzický, ale aj duševný stav počas štúdia.“ hovorí lektorka a akreditovaná inštruktorka jogy Martina Kulisievičová.

Kabinet ponúka tieto aktivity:

 • Joga s Mel (martina.kulisievicova@ucm.sk).
 • Zumba (vladimira.hladikova@ucm.sk).
 • Participácia a organizácia príležitostných športových podujatí – spolupráca s ostatnými kabinetmi a fakultnými médiami (propagácia podujatí a pod.)

Kabinet audiovizuálnej tvorby a streamingu

Vedúci kabinetu: Mgr. Dušan Blahút, PhD.

Nosnou časťou aktivít sú prenosy z kultúrnych a spoločenských podujatí ako napríklad live streaming, alebo multi kamerové natáčanie s live strihom a dodatočnou postprodukciou. Študenti sa tak môžu týmto zručnostiam naučiť priamo v reálnej praxi.

Projekty, na ktorých sme participovali: záznamy s divadelných predstavení, live prenos z konferencii, záznam s hudobných koncertov a podobne.

Kabinet pravidelne spolupracuje napríklad so Slovenským zväzom cyklistiky, pre ktorú pripravuje online prenosy z pretekov.

Ateliéry

Ateliéry

Ateliér komunikácie v médiu fotografie (AKMF)

Vedúci ateliéru: doc. Mgr. art. Jozef SedlákMgr. art. Petra Cepková, ArtD.

Ateliér komunikácie v médiu fotografie sa zaoberá súčasnými trendmi a stratégiami média fotografie s prienikmi do sociológie, psychológie a využívania nových prístupov v oblasti estetiky obrazu a interpretácie reality.

Študenti získajú praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti média fotografie, neverbálnej komunikácieobrazovej gramotnosti, histórie a teórie fotografie.

Práca/pôsobenie v kabinete zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • prednášky z dejín fotografie a z teórie fotografie,
 • prezentácia profilov a diel známych autorov – fotografov,
 • premietanie filmov o autoroch a dielach z oblasti média fotografie,
 • praktické cvičenia a koncepty na voľné a zadané témy.

Aktivity AKMF:

 • participácia na projektoch združujúcich viaceré univerzity v oblasti média fotografie,
 • tvorba grantových projektov v oblasti média fotografie (FPU, KEGA a pod.),
 • organizovanie workshopov v oblasti fotografie a videa/filmov,
 • podpora autorských a spoločných fotografických projektov,
 • pravidelné organizovanie pozvaných prednášok a besied s významnými domácimi a svetovými fotografmi, ako aj teoretikmi z praxe,
 • výstavná činnosť Galérie Ľudovíta Hlaváča,
 • spolupráca pri publikovaní kreatívnych ročeniek MUUZA.

Realizované projekty:

Ateliér komunikácie v médiu fotografie je možné si zapísať ako povinne voliteľný predmet v ročníkoch 2. Bc., 3. Bc., 1. Mgr., 2. Mgr. v študijných programoch KOMU, MARK.

Ďalšie odkazy:

glh nove logo

Ateliér úžitkovej fotografie

vedúci ateliéru: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Ateliér úžitkovej fotografie (aúf) odovzdáva študentom remeselné zručnosti, vedie ich k zdravým profesijným návykom a zároveň prehlbuje ich umelecké cítenie. Akcent sa kladie na zvládnutie širokého spektra fotografických žánrov. Ide o teoreticko – praktický predmet a výučba prebieha priamo v ateliéri. Študenti získavajú teoretické poznatky o zásadných textoch z oboru vizuálna komunikácia, fotografia a ich využití v kontexte mediálnej praxe.

Lektor je prítomný počas celého tvorivého procesu a reflexívne rieši otázky súvisiace s fotografickou produkciou. Formou konzultácií, osobného prístupu (pedagóg – študent) sa kladie dôraz na tvorivý proces, analytické myslenie, kreativitu a taktiež na technologické zvládnutie tém a postprodukciu fotografií. Študenti samostatne reagujú na témy ateliérovou tvorbou. Hlavný dôraz sa kladie na princípy digitálneho zobrazenia, jeho možnosti, výhody, nevýhody a limity. Zároveň predmet slúži aj ako priestor pre osobný, profesionálny rozvoj jednotlivcov, formou riešenia konkrétnych zadaní. Študenti participujúci na seminári získavajú vedomosti aj z oblasti fotografického marketingu a rozvoja osobnej značky.

Kedysi sa tento ateliér volal ateliér reportážnej a dokumentárnej fotografie, ktoré založil a dlhé roky viedol jeden z najlepších slovenských fotografov – Tibor Huszár. Aktuálne ateliér vedie predstaviteľ súčasnej generácie profesionálnych fotografov – Peter Lančarič.

Práca/pôsobenie v kabinete zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • dôkladné teoreticko-praktické oboznámenie sa s fotografickými žánrami,
 • rozvoj remeselných a kreatívnych zručností,
 • prístup do školského, plne vybaveného fotografického ateliéru,
 • riešenie konkrétnych zadaní od predprodukcie až po postprodukciu,
 • budovanie fotografického portfólia a rozvoj osobnej značky.

Aktivity aúf:

 • organizácia tvorivých dielní (self-publishing, analógová fotografia, kyanotypia a alternatívne procesy),
 • publikovanie fotografií v tlačených a digitálnych platformách,
 • rozvoj osobnej výtvarnej či užitej tvorby.

Ateliér aúf je možné si zapísať ako povinne voliteľný predmet v ročníkoch 2. Bc., 3. Bc., 1. Mgr. a 2. Mgr. v študijných programoch KOMU a MARK. Po dohode sa môžu prihlásiť aj študenti prvého bakalárskeho ročníka.

Užitočné odkazy

Kreatívno-experimentálny fotoateliér (KEFA)

vedúci kabinetu: Bc. et Mgr. Lucia Škripcová, PhD.

Ateliér KEFA je určený všetkým študentom, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti v klasickej, ale aj v experimentálnej rovine fotografie. Cieľom ateliéru je podnietiť kreativitu študentov, naučiť ich nové fotografické techniky a rozvíjať svoje myšlienky prostredníctvom fotografie. Študenti sa okrem základných konceptov fotografie naučia pretaviť svoje predstavy do fotografie prostredníctvom jednotlivých zadaní, pracovať s fotografickými žánrami a vytvoriť výstavu fotografií od prvotného nápadu až po konečnú realizáciu.

Ateliér je vhodný pre fotografických začiatočníkov aj pokročilých, študenti sú rozdelení do skupín na základe ich fotografickej zručnosti. Každá skupina sa následne venuje inej úrovni fotografie.

Práca/pôsobenie v ateliéri zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • rozvoj fotografických zručností,
 • teoretické prednášky a ich následná aplikácia do tvorby študenta,
 • dokumentovanie FMK eventov,
 • vypracovávanie fotografických zadaní,
 • účasť na prednáškach a workshopoch.

Aktivity KEFA:

 • KEFA je oficiálnym fotografickým médiom FMK udalostí,
 • organizácia experimentálnych workshopov,
 • klauzúrne výstavy študentov fotoateliéru,
 • participácia na kreatívnej ročenke študentov MUUZA,
 • účasti študentov v univerzitných a mimouniverzitných súťažiach.

Ateliér KEFA je možné si zapísať ako povinne voliteľný predmet v ročníkoch 2. Bc., 3. Bc., 1. Mgr. a 2. Mgr. v študijných programoch KOMU a MARK.

Ďalšie odkazy:

Ateliér výtvarnej kultúry

Vedúca ateliéru: Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

Ateliér výtvarnej kultúry sa zaoberá analýzou diel dejín umenia, súčasnými trendmi a stratégiami výtvarnej kultúry v širších kontextoch filozofie, náboženstva, sociológie, psychológie a psychoanalýzy, ako aj využívania nových kreatívnych, technologických a myšlienkových prístupov v oblasti estetiky obrazu a interpretácie reality, s cieľom upozorňovať na aktuálne problémy v širšom celospoločenskom kontexte.

Ateliér študentom približuje špecifiká dejín umenia, vizuálnej kultúry a vizuálnej komunikácie, prehlbuje ich remeselné zručnosti aj umelecké cítenie. Dôležitú úlohu v celom procese zohráva osvojenie si výtvarných výrazových prostriedkov, jednotlivých techník, kompozičných princípov, ale najmä schopnosť verbálne aj neverbálne ikonograficky interpretovať výtvarné diela, jeho kontexty, atribúty, formy a použité metódy.

Ateliér je koncipovaný na báze teoreticko-praktického predmetu, pričom študenti realizujú konkrétne dlhodobé zadania samostatne v domácom prostredí a konzultujú celý proces tvorby s pedagógom a kolegami študentmi, čím dostávajú veľmi cenný feedback a zároveň sa tak napĺňajú aj psychologické aspekty výtvarnej tvorby, ako je hravosť, tvorivosť a zážitkovosť.

Študenti získavajú teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti dejín umenia, výtvarnej kultúry, vizuálnej komunikácieneverbálnej komunikácie, obrazovej gramotnosti, ako aj poznatky o ich využití v kontexte mediálnej praxe. Formou konzultácií, osobného prístupu (pedagóg – študent) sa kladie dôraz na tvorivý proces, analytické myslenie, kreativitu a taktiež na obsahové a technologické zvládnutie tém. Študenti samostatne reagujú na zadané témy vlastnou tvorbou, pričom si rozvíjajú výtvarné schopnosti potrebné pre štúdium súvisiace s vizuálnou, masmediálnou a marketingovou komunikáciou, tvorbou digitálnych hier, učia sa aplikovať teoretické poznatky a vlastné výtvarné schopnosti pri koncipovaní vlastného zámeru a zdokonaľujú si organizačné, komunikačné a prezentačné schopnosti pri organizovaní výstavy a prezentovaní svojej práce.

Práca/pôsobenie v ateliéri zahŕňa nasledujúce činnosti: 

 • prednášky z dejín umenia a výtvarnej kultúry,
 • prezentácia diel známych umelcov v kontexte semestrálnych zadaní,
 • premietanie filmov o autoroch a dielach z oblasti dejín umenia v kontexte semestrálnych zadaní,
 • praktické cvičenia a riešenie konkrétnych zadaní od konceptu až po finálny výstup formou pravidelných konzultácií,
 • rozvoj kreatívnych zručností,
 • budovanie vlastného výtvarného štýlu a portfólia, ako aj rozvoj osobnej značky.

Aktivity Ateliéru výtvarnej kultúry: 

 • úspešná participácia na výtvarných projektoch a súťažiach združujúcich viaceré univerzity v oblasti výtvarného umenia doma i v zahraničí,
 • pravidelné výstavy študentských diel zo semestrálnych zadaní v Galérii Ľudovíta Hlaváča,
 • rozvoj osobnej výtvarnej tvorby.

Ateliér výtvarnej kultúry je možné si zapísať ako voliteľný predmet v ročníkoch 2. Bc., 3. Bc., 1. Mgr., 2. Mgr. v študijných programoch KOMU, MARK, TEDI.

Médiá

Médiá

atteliér

Vedúca kabinetu: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Pedagogický dozor: Mgr. Branislav Oprala, PhD.Mgr. Eva Jonisová, PhD., Mgr. Šimona Tomková
Šéfredaktorka: Bernadetta Čaranová
Odborná konzultantka: Mgr. Júlia Kováčová
Kontakt: sefredaktor(at)attelier.sk

Univerzitný dvojmesačník atteliér sa venuje nielen aktualitám zo života na univerzite, ale aj novinkám z oblasti marketingu, médií a kultúry. Časopis atteliér sa primárne zameriava na rozširovanie zručností týkajúcich sa tvorby obsahu pre webové a printové médiá. Je každoročne oceňovaný na súťaži študentskej novinárskej tvorby Štúrovo pero, kde ho chvália najmä za grafickú úpravu a kvalitu novinárskych prejavov.

Študenti získavajú elementárne zručnosti týkajúce sa prípravy žurnalistických textov, a to najmä v oblasti vyhľadávania tém, práce so zdrojmi a ich spracovávania. Naučia sa ovládať digitálnu úpravu článkov v systéme WordPress. Študenti sa ďalej oboznámia s novými žurnalistickými postupmi a trendmi v oblasti digitálnej a printovej žurnalistiky a získajú praktické skúsenosti z organizácie redakčnej práce. Členovia redakcie získavajú prehľad o grafickom spracovaní textov pre printové médiá a rozoznávajú zákonitosti digitálnej a analógovej žurnalistiky.

atteliér

Študenti sa môžu realizovať na pozíciách:

 • webový a printový redaktor/ka,
 • redaktor/ka publicistiky,
 • editor/ka, korektor/ka,
 • grafik/čka,
 • podcastový redaktor/ka,
 • video/postprodukcia.

Práca/pôsobenie v kabinete zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • písanie článkov, vyhľadávanie zdrojov a tém,
 • tvorba grafických žurnalistických komunikátov (infografiky, posty na sociálne siete),
 • zalamovanie článkov v programe InDesing,
 • príprava obsahu na sociálne siete,
 • editovanie a korektúra,
 • správa webu.

Ďalšie odkazy:

Aetter

Vedúci kabinetu: Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Miroslav Kapec
Šéfredaktorka spravodajstva: Barbara Čierna
Kontakt do štúdia: studio(at)aetter.sk

Rádio Aetter vysiela zo štúdia na Skladovej v Trnave už od roku 2011. Začínalo ako internetové rádio, ktoré si svoje vysielanie nahrávalo dopredu. Od prednahratých vysielaní postupne prešlo na živé vysielanie a od roku 2015 vysiela formou prúdového vysielania. 17. 11. 2020, na Deň študentov, začalo rádio Aetter vysielať aj na frekvencii 107,2 FM pre mesto Trnava a okolie.

Celý tím tvoria študenti, ktorí prechádzajú dôkladnou prípravou. Svoj obsah sa rádio Aetter snaží smerovať najmä na mladých ľudí v Trnave a okolí.

 

Rádio Aetter je univerzitné študentské rádio, v ktorom sa študenti naučia pracovať v tíme, podieľať sa na tvorbe obsahu a realizovať  sa na týchto postoch:

 • redaktor,
 • webredaktor,
 • moderátor,
 • dramaturg,
 • technik,
 • produkčný.

Ďalšie odkazy:

Kabinetné praktikum televíznej tvorby (FMK TV)

Vedúci kabinetu: Mgr. Ján Proner, PhD.
Zodpovední vedúci vydania: Bc. Matúš Višváder & Daniel Szmolniczky
Kontakt: fmktelevizia(at)gmail.com

Fakultná televízia FMK TV každý týždeň prináša študentom zaujímavé relácie, ktoré tvoria samotní študenti našej fakulty. Ich nosnými témami sú zaujímavosti zo študentského života. Novinky zo sveta hudby či filmu ponúkame študentom v reláciách Fresh a Filmovka. Naša televízia neobchádza ani módu – na tú sa zameriavame v relácii Dva špendlíky. Pravidelné rozhovory pokrýva Na slovíčko alebo herná relácia Login, v ktorej spovedáme univerzitné osobnosti. Pre milovníkov kníh pripravujeme každý týždeň reláciu Knihožrúti.

Okrem voľnočasovo zameraných relácií vychádzajú aj študentské správy, v ktorých sa dozviete o aktuálnom dianí zo sveta študentov a fakulty.

Televízia študentom ponúka osobný rozvoj, získanie nových skúseností napríklad so strihom, vystupovaním pred kamerou či prípravou scenára. Študenti tak majú možnosť vyskúšať si, aké je to tvoriť pravidelný obsah s určitou hodnotou. Zlepšujú si tak svoje schopnosti a rozširujú všeobecný prehľad. FMK TV okrem toho tvorí aj vynikajúci kolektív, ktorý pomáha študentom začleniť sa do diania na fakulte.

Ďalšie odkazy:

 

Oznamy

 
Späť hore ↑