Kabinety

Od roku 2010 fungujú na FMK UCM špecializované pracoviská – kabinety. Poskytujú priestor na kreatívne aktivity a dávajú možnosť uplatniť naučenú teóriu v praxi. Študenti, doktorandi i pedagógovia pracujú na reálnych projektoch pre potreby fakulty, ale aj pre externých klientov.

Vedúci kabinetov: Mgr. Andrej Brník, PhD.

Kabinety

Kabinety

V súčasnosti fungujú tieto kabinety:

Kabinet public relations

vedúca kabinetu: Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Kabinet sa zaoberá informovaním verejnosti o aktivitách fakulty s cieľom udržiavať vzťahy s rôznymi skupinami partnerov a médií, a tiež so súčasnými, budúcimi i bývalými študentmi.

Zahŕňa tieto činnosti:

 • vypracováva podklady pre prezentáciu aktivít FMK UCM na verejnosti a v mienkotvorných médiách,
 • pracuje na vytváraní pozitívneho imidžu FMK UCM smerom k verejnosti a médiám,
 • koordinuje externú komunikáciu FMK UCM,
 • vypracúva monitoring mediálnych výstupov, ktoré súvisia s FMK UCM,
 • usporadúva tlačové konferencie a mediálne podujatia,
 • cielene pracuje na vytvorení obojstranne prospešných úzkych kontaktov s bývalými absolventmi aj inými žurnalistami pôsobiacimi v relevantných médiách,
 • pripravuje študentov (členov kabinetu) na prácu v PR agentúrach a interných PR oddeleniach organizácií.

Kabinet výskumu verejnej mienky

vedúci kabinetu: PhDr. Jozef Tinka, PhD.

Cieľom kabinetu je rozvoj analytických zručností a kritického myslenia na báze osvojovania si techník sociálnych a mediálnych výskumov. Činnosť kabinetu podporuje zvyšovanie kvality záverečných prác študentov, pomáha rozšíriť poznatkovú bázu pri práci na bakalárskych a diplomových prácach a osvojiť si metodiku vedeckého poznávania, s využiteľnosťou aj v bežnom živote.

Z významných projektov kabinetu:

 • výskum sledovanosti Mestskej televízie Trnava a návrh jej vysielacieho redizajnu,
 • význam internetu pre vysokoškolské vzdelávanie na FMK UCM,
 • výskum mediálnych preferencií obyvateľov Trnavy,
 • výskum volebných preferencií obyvateľov Slovenska,
 • pasportizácia komunálnej tlače na Slovensku,
 • marketing hokejových klubov a jeho vplyv na návštevnosť a porovnanie s hokejovo vyspelými
  krajinami v Európe,
 • a viacero iných výskumných projektov, ktoré prednostne zameriavame na riešenie tém, ktoré
  zaujímajú študentov resp. ktoré pomáhajú pri koncipovaní záverečných prác.

Kabinet odhaľuje, že veda je celkom zábavná a pre bežný život veľmi užitočná vec. Kto raz zažije dobrodružstvo vedeckého poznávania, získa nový pohľad na svet.

Kabinet eventov

vedúca kabinetu: Mgr. Slávka Gracová, PhD.

Kabinet eventov je kreatívnou agentúrou FMK združujúcou študentov rôznych ročníkov a študijných programov  s cieľom vytvorenia priestoru pre tých, ktorí majú záujem získať prax v tvorbe a organizovaní podujatí už počas štúdia. V rámci konkrétneho eventu sú po skupinách rozdelení do niekoľkých funkčných tímov, úlohou ktorých je pracovať na zadaní. V Kabinete eventov sa študenti naučia plánovať celkový koncept podujatí, vytvárať kreatívne marketingové kampane, komunikovať s cieľovou skupinou, ako aj ostatnou verejnosťou, organizačne zabezpečiť programovú štruktúru a sponzoring podujatia. Taktiež môžu rozvíjať svoj talent v oblasti fotografovania, tvorby videa, písania článkov, moderovania alebo grafického dizajnu.

V súčasnosti organizuje Kabinet eventov nasledovné podujatia:

 • FMK After Easter Picnic,
 • Lyžiarsky záťah FMK,
 • Vjamnoce,
 • Jama Nightmare,
 • Pojazd FMK,
 • Cajgelvíkend (v spolupráci s Dr. Katkou Ďurkovou).

Kabinet telovýchovy a športu

Vedúci kabinetu: Mgr. Ján Proner, Mgr. Dominik Jánoš

Cieľom kabinetu je vytvárať vhodné podmienky a rozvíjať aktívne športovanie študentov.

Kabinet zahŕňa tieto aktivity:

 • pripravuje športové podujatia celouniverzitného charakteru,
 • umožňuje podieľať sa na komplexnej organizácii športových podujatí (oslovenie sponzorov a partnerov, technické zabezpečenie podujatia, spolupráca s médiami a univerzitou pri propagácii podujatia, celková marketingová komunikačná stratégia podujatia),
 • vytvára predpoklady pre kontinuálne športovanie študentov v univerzitných priestoroch (volejbal, florbal, zumba, basketbal, stolný tenis).

Kabinet pohybovej aktivity

Vedúci kabinetu: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.

Cieľom predmetu je kreovať podmienky a priestor k rozvoju pohybových aktivít študentov.

Kabinet je zameraný primárne na duchovnú relaxáciu, zároveň však ponúka príležitosti k oddychu, zábave a nadväzovaniu nových kontaktov prostredníctvom kombinácie jedinečných fyzických aktivít a mentálneho uvoľnenia.

Kabinet ponúka tieto aktivity:

 • joga s Mel,
 • zumba,
 • participácia a organizácia príležitostných športových podujatí – spolupráca
  s ostatnými kabinetmi a fakultnými médiami (propagácia podujatí a pod.)

Kabinet audiovizuálnej tvorby a streamingu

Nosnou časťou aktivít sú prenosy z kultúrnych a spoločenských podujatí ako napríklad live streaming, alebo multi kamerové natáčanie s live strihom a dodatočnou postprodukciou. Študenti sa tak môžu týmto zručnostiam naučiť priamo v reálnej praxi.

Projekty, na ktorých sme participovali: záznamy s divadelných predstavení, live prenos z konferencii, záznam s hudobných koncertov a podobne.

V akademickom roku 2019/2020 roku máme ambíciu začať so športovými prenosmi a live streamom eventov.
Vedúci: Mgr. Dušan Blahút, PhD.

Ateliéry

Ateliéry

Ateliér komunikácie v médiu fotografie (AKMF)

Vedúci kabinetu: doc. Mgr. Art. Jozef SedlákMgr. Art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Eva Jonisová, Mgr. Kristián Pribila

Kabinet Ateliér komunikácie v médiu fotografie sa zaoberá súčasnými trendmi a stratégiami média fotografie s prienikmi do sociológie, psychológie a využívania nových prístupov v oblasti estetiky obrazu a interpretácie reality.

Študenti získajú praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti média fotografie, neverbálnej komunikácieobrazovej gramotnosti, histórie a teórie fotografie.

Práca / pôsobenie v kabinete zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • prednášky z dejín fotografie a z teórie fotografie,
 • prezentácia profilov a diel známych autorov – fotografov,
 • premietanie filmov o autoroch a dielach z oblasti média fotografie,
 • praktické cvičenia a koncepty na voľné a zadané témy.

Aktivity AKMF:

 • participácia na projektoch združujúcich viaceré univerzity v oblasti média fotografie,
 • tvorba grantových projektov v oblasti média fotografie (FPU, KEGA a pod.),
 • organizovanie workshopov v oblasti fotografie a videa /filmov,
 • podpora autorských a spoločných fotografických projektov,
 • výstavná činnosť Galérie Ľudovíta Hlaváča,
 • spolupráca pri publikovaní kreatívnych ročeniek MUUZA.

Realizované projekty:

Kabinet Ateliér komunikácie v médiu fotografie je možné si zapísať ako povinne voliteľný predmet v ročníkoch 2. Bc, 3. Bc, 1. Mgr, 2. Mgr, v študijných programoch KOMU, MARK.

Ďalšie odkazy:

 

Ateliér úžitkovej a dokumentárnej fotografie

vedúci kabinetu: Mgr. Peter Lančarič, PhD. Mgr. Juliána Odziomková

Ateliér pôvodne reportážnej a dokumentárnej fotografie založil a dlhé roky viedol jeden z najlepších slovenských fotografov – Tibor Huszár spolu s Katarínou Acélovou.

Ateliér je zameraný na úžitkovú a dokumentárnu fotografiu. Študenti získajú teoretické vedomosti a  praktické zručnosti vo fotografických žánroch úžitkovej a dokumentárnej fotografie.

Práca/pôsobenie v kabinete zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • práca s rôznou fotografickou technikou,
 • základy exponometrie pri zábleskových svetlách,
 • nastavenie štúdiových svetiel a ich maximálne využitie,
 • kreatívne využite svetla pri fotografovaní reklamného vizuálu,
 • správa farieb a základy postprodukcie,
 • ako vybrať najvhodnejšiu fotografickú techniku pri dokumentárnej fotografii,
 • ako vybrať najvhodnejšiu fotografickú techniku pri úžitkovej fotografii,
 • základy typografických princípov a ich aplikácia vo fotografickej praxi.

Aktivity:

 • workshop, ako fotografovať produkt,
 • konzultácie fotografických portfólií,
 • príprava študentov na fotografické výstavy a súťaže.

Najlepšie fotografie sú každoročne publikované v ročenke kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov FMK UCM MUUZA a vystavované v priestoroch školy.

Ateliér je možné si zapísať ako povinne voliteľný predmet v ročníkoch 2. Bc, 3. Bc, 1. Mgr a 2. Mgr v študijných programoch KOMU a MARK.

Ateliér vizuálnej komunikácie a intermediálnej tvorby

vedúci kabinetu: Mgr. Art Ivan Dudáš, ArtD.

Kreatívno-experimentálny fotoateliér (KEFA)

vedúci kabinetu: Bc. Mgr. Lucia Škripcová, PhD., Mgr. Dominik Mičuda, Mgr. Kristián Pribila

Ateliér KEFA je určený všetkým študentom, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti v klasickej, ale aj v experimentálnej rovine fotografie. Cieľom ateliéru je podnietiť kreativitu študentov, naučiť ich nové fotografické techniky a rozvíjať svoje myšlienky prostredníctvom fotografie. Študenti sa okrem základných konceptov fotografie naučia pretaviť svoje predstavy do fotografie prostredníctvom jednotlivých zadaní, pracovať s fotografickými žánrami a vytvoriť výstavu fotografií od prvotného nápadu až po konečnú realizáciu.

Ateliér je vhodný pre fotografických začiatočníkov aj pokročilých, študenti sú rozdelení do skupín na základe ich fotografickej zručnosti. Každá skupina sa následne venuje inej úrovni fotografie.

Práca/pôsobenie v ateliéri zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • rozvoj fotografických zručností,
 • teoretické prednášky a ich následná aplikácia do tvorby študenta,
 • dokumentovanie FMK eventov,
 • vypracovávanie fotografických zadaní,
 • účasť na prednáškach a workshopoch.

Aktivity KEFA:

 • KEFA je oficiálnym fotografickým médiom FMK udalostí,
 • organizácia experimentálnych workshopov,
 • klauzúrne výstavy študentov fotoateliéru,
 • participácia na kreatívnej ročenke študentov MUUZA,
 • účasti študentov v univerzitných a mimouniverzitných súťažiach.

Ateliér KEFA je možné si zapísať ako povinne voliteľný predmet v ročníkoch 2.Bc, 3. Bc, 1. Mgr a 2. Mgr v študijných programoch KOMU a MARK.

Ďalšie odkazy:

HAUTU – foto-ateliéry

Médiá

Médiá

Kabinetné praktikum televíznej tvorby (FMK TV)

vedúci: Mgr. Marek Šimončič, PhD.

FMK TV v tomto akademickom roku funguje na báze dobrovoľnosti (bez kreditov).

Ďalšie odkazy:

Aetter

vedúci: Mgr. Andrej Brník

Rádio Aetter je univerzitné študentské rádio, v ktorom sa študenti naučia pracovať v tíme, podieľať sa na tvorbe obsahu a realizovať  sa na týchto postoch:

 • redaktor,
 • webredaktor,
 • moderátor,
 • dramaturg,
 • technik,
 • produkčný.

Ďalšie odkazy:

Atteliér

vedúca: Júlia Kováčová

Univerzitný mesačník Atteliér sa venuje nielen aktualitám zo života na univerzite, ale aj novinkám z oblasti marketingu, médií a kultúry. V súčasnosti je šéfredaktorkou časopisu R. Haluščíková.

Na jeho tvorbe sa prevažne podieľajú študenti FMK, ktorí si tu môžu vyskúšať prácu:

 • redaktora,
 • grafika-zalamovača,
 • korektora,
 • editora,
 • webeditora,
 • marketéra,
 • odborníka na sociálne médiá.

Webový portál Gaudeo.sk

Vedúca kabinetu: Mgr. Magdeléna Švecová
Kontakt: gaudeo.sk(at)gmail.com

Kabinet Gaudeo.sk sa primárne zameriava na rozširovanie zručností týkajúcich sa tvorby obsahu pre webové médiá. Študenti získavajú elementárne zručnosti týkajúce sa prípravy textov pre web, a to najmä v oblasti vyhľadávania tém, práce so zdrojmi a digitálnej úprave článku v systéme WordPress. Študenti sa ďalej oboznámia s novými žurnalistickými postupmi a trendami v oblasti digitálnej žurnalistiky.

Študenti sa môžu realizovať na pozíciách:

 • web redaktor,
 • editor/korektor,
 • grafik,
 • video/postproducia.

Práca/pôsobenie v kabinete zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • písanie článkov, vyhľadávanie zdrojov a tém,
 • tvorba grafických žurnalistických komunikátov (infografiky, posty na sociálne siete),
 • tvorba krátkych videií,
 • príprava obsahu na sociálne siete,
 • editovanie a korektúra,
 • správa webu.

Aktivity Gaudeo.sk:

 • účasť v súťaži Štúrovo pero, kategória elektronické magazíny.  1. miesto v roku 2006,  2. miesto v roku 2017,
 • organizácia prednášok a besied súvisiacich so žurnalistikou.

Gaudeo.sk je v AiS-E  nájdete pod názvom kabinet onlinovej žurnalistiky/kabinetné praktikum onlinovej žurnalistiky. Ako povinne voliteľný predmet  si ho môžu zapísať študenti  2. Bc, 3. Bc, 1. Mgr, 2. Mgr ročníkov, v študijných programoch KOMU, MARK, AMES, VZME.

Ďalšie odkazy:

Oznamy

 
Späť hore ↑