Mgr. Ján Proner

denný doktorand

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Skladová, HD Štúdio

utorok, 09.30 - 11.30 hod.

Magister Proner je absolventom FMK UCM, kde momentálne pokračuje na doktorandskom štúdiu. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje dátovej žurnalistike a vizualizácií dát. Profesijne sa zaoberá aj digitálnou animáciou a produkciou.

V rámci vedeckej činnosti a výučby sa venuje aj témam infografiky, vizuálnej identity, grafického dizajnu, animácií, produkcií, či digitálnym hrám. V rámci svojej dizertačnej práce vytvoril aj webový portál kde nájdu študenti to najdôležitejšie o dátovej žurnalistike.

Na FMK je aj súčasťou propagačnej skupiny, kde sa venuje tvorbe vizuálov, prevažne animácií na rôzne eventy, sociálne siete, ale aj konferencie FMK. Magister Proner je jedným z hlavných organizátorov študentského filmového festivalu FREJM, ktorý má na FMK silnú tradíciu. Na FMK spoluorganizuje aj stáž v rámci Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, kde chodia študenti každoročne aktívne pracovať ako akreditovaní novinári.

V rámci profesijného života sa venuje pohyblivej grafike, animácií a produkcií. Magister Proner pracoval v produkčnej spoločnosti Roadcrosser production, kde spolupracoval s klientmi ako VUB, O2, Kelt, Erni a mnoho ďalších. Dva roky bol hlavný dizajnér v televízií Spartak TV a momentálne vo voľnom čase pôsobí ako freelancer. Okrem toho pracuje ako dobrovoľník pri organizácii Medzinárodných leteckých dní SIAF v Sliači a Festivale letectva v Piešťanoch. V rámci leteckých festivaloch vytvára propagačné a reklamné materiály.

Oblasť záujmu: dátova žurnalistika, animácia, produkcia, dizajn, digitálne hry.

 

Publikácie

Menný zoznam publikácií:

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 The typology of digital games and their ability to educate an individual / Proner, Ján, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 364-375.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Vývoj a tvorba vizuálnych efektov / Proner, Ján - Graca, Martin, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 141-166 [CD-ROM].

Predmety

  • Animácia v digitálnych hrách - 1. Mgr. TEDI
  • Teória a prax animátorskej tvorby - 1.Mgr. AMES
  • Motion dizajn a animácia v mediálnej praxi - 3. Bc KOMU

Projekty

FPPV: Nástroje na tvorbu dátovej žurnalistiky

FPPV: Aplikácia teoretických poznatkov študentov masmediálnych štúdií v mediálnej praxi

KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM

Pobyty

Asia Pacific University of Technology & Innovation, Kuala Lumpur

University of Malta

Ocenenia

Granátové jablko 2016

Tvorca Loga k 20. výročiu UCM

Oznamy