Externé štúdium

Médiá a agentúry sú plné našich absolventov. Pridajte sa k nim. Môžete študovať na všetkých stupňoch externého štúdia (Bc., Mgr., PhD.) v piatich študijných programoch:

 • masmediálna komunikácia – pre ľudí, ktorých lákajú noviny, rádio alebo televízia
 • marketingová komunikácia – pre nádejných marketérov a agentúrnych špecialistov
 • teória digitálnych hier – pre novú generáciu herných producentov a komunitných manažérov
Aj v týchto organizáciách pracujú naši študenti a absolventi

                  

Študujte to, v čom pracujete

Výber zo zaujímavých študijných programov a vysoká miera uplatnenia v praxi.

Kvalifikovaní pedagógovia

Profesionálny prístup kvalifikovaných prednášajúcich a odborníkov z praxe.

Výučba len v sobotu

Vopred stanovené trvanie semestra pre lepšie a jednoduchšie plánovanie pracovných povinností. Dĺžka semestra max. 10 týždňov. Štúdium výhradne v sobotu.

Ukážte sa profíkom

Raz za akademický rok PRACTISE DAY – prednášky s ľuďmi z praxe, kde okrem cenných informácií môžete získať aj nové pracovné vzťahy.

Študujte online

V súčasnosti testujeme možnosť online štúdia s predpokladom využitia e-learningu (cca 30 percent).

Flexibilné školné

Po napísaní žiadosti a schválenia splátkového kalendára môžete školné za externé štúdium splácať formou pravidelných splátok – max 4.

Bc. štúdium

Bakalárske štúdium

V jednom akademickom roku si môžete podať len jednu prihlášku. Ak sa hlásite na externé štúdium prijímačky nemusíte absolvovať. Spôsob hodnotenia uchádzačov detailne popisujeme v sekcii Support.

 • Deň otvorených dverí: 7. február 2020
 • Uzávierka prihlášok: 31. marec 2020
 • Poplatok za prihlášku: 40 €/35 €
 • Školné pre externé štúdium: 600 €
Akreditované študijné programyForma štúdiaTitulDĺžka štúdiaPredpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikáciaEBc.450
marketingová komunikáciaEBc.470
teória digitálnych hierEBc.430

Prílohy k prihláške

 • Životopis,
 • overená kópia  maturitného vysvedčenia,
 • kópie vysvedčení zo strednej školy (nemusia byť overené),
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prihlášku.

Priebeh prijímacieho konania nájdete na tomto linku.

Súbory na stiahnutie:

Mgr. štúdium

Magisterské štúdium

Základným predpokladom magisterského štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Ak ste absolventmi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM, budete prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať prijímačky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore masmediálne štúdiá.

 • Uzávierka prihlášok: 31. máj 2020
 • Poplatok za prihlášku: 30 € / 25 €
 • Školné pre externé štúdium: 660 €
Akreditované študijné programyForma štúdiaTitulDĺžka štúdiaPredpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikáciaEMgr.350
marketingová komunikáciaEMgr.370
teória digitálnych hierEMgr.330

Potrebné dokumenty

 • vyplnená prihláška,
 • vysokoškolský diplom,
 • vysvedčenie o štátnej skúške,
 • dodatok k diplomu u absolventov študijných programov,
 • doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov,
 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prihlášku.

Ak ste absolventmi odboru masmediálne štúdiá na FMK UCM, nemusíte k prihláške prikladať diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, dokladáte len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Magisterské študijné programy môže študovať absolvent bakalárskeho študijného programu v príbuzných a iných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na magisterské študijné programy dekanka fakulty.

Priebeh prijímacieho konania nájdete na tomto linku.

Súbory na stiahnutie:

PhD. štúdium

Doktorandské štúdium

O prijatie môže požiadať každý absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia na domácej alebo zahraničnej vysokej škole v odbore masmediálne štúdiá alebo inom príbuznom odbore. Výberové konanie má formu pohovoru. Uchádzač predstaví svoje motívy štúdia a projekt dizertačnej práce.

 • Uzávierka prihlášok: 9. júl 2020
 • Poplatok za prihlášku: 35 €/30 €
 • Školné: 950 €
Akreditované študijné programyForma štúdiaTitulDĺžka štúdiaPredpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikáciaEPhD.4
marketingová komunikáciaEPhD.4
teória digitálnych hierEPhD.4

V prihláške na doktorandské štúdium uveďte svoje meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a informáciu o znalosti cudzích jazykov.

Prílohy k prihláške

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. ich posudky,
 • potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore,
 • projekt dizertačnej práce,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Témy dizertačných prác

Zoznam tém dizertačných prác na akademický rok 2018/2019:

Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2018/2019 [603.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2017/2018 [182.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na TEDI - FMK UCM v AR 2017/2018 [159.0 KB, application/pdf]

Priebeh prijímacieho konania nájdete na tomto linku.

Súbory na stiahnutie:

Platobné údaje

Platobné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 31907
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Prihláška

Ušetrite na poplatku za prijímačky vyplnením prihlášky cez internet. Takto vyplnenú prihlášku treba vytlačiť, podpísať a poslať poštou do 31. marca, 31. mája a 9. júla (podľa stupňa štúdia):

Vyplniť prihlášku cez internet

Ak chcete vypĺňať prihlášku ručne, stiahnite si správne tlačivo:

Vyplnenú prihlášku s prílohami a vysvedčenia posielajte na adresu študijného oddelenia FMK UCM:

Adresa

Študijné oddelenie FMK UCM
Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontakt

Tel.: 033/5565 101, 5565 102, 5565 145, 5565 424
Fax: 033/5565 421
E-mail: fmkucm@ucm.sk

Aktuálne informácie spolu s doplneniami nájdete vždy aj na webovej stránke UCM v sekcii prijímacie konanie.

 
Späť hore ↑