Externé štúdium

Médiá a agentúry sú plné našich absolventov. Pridajte sa k nim. Môžete študovať na všetkých stupňoch externého štúdia (Bc., Mgr., PhD.) v troch študijných programoch:

 • masmediálna komunikácia – pre ľudí, ktorých lákajú noviny, rádio alebo televízia
 • marketingová komunikácia – pre nádejných marketérov a agentúrnych špecialistov
 • teória digitálnych hier – pre novú generáciu herných producentov a komunitných manažérov
Aj v týchto organizáciách pracujú naši študenti a absolventi

                  

Študujte to, v čom pracujete

Výber zo zaujímavých študijných programov a vysoká miera uplatnenia v praxi.

Kvalifikovaní pedagógovia

Profesionálny prístup kvalifikovaných prednášajúcich a odborníkov z praxe.

Výučba len v sobotu

Vopred stanovené trvanie semestra pre lepšie a jednoduchšie plánovanie pracovných povinností. Dĺžka semestra max. 10 týždňov. Štúdium výhradne v sobotu.

Ukážte sa profíkom

Raz za akademický rok PRACTISE DAY – prednášky s ľuďmi z praxe, kde okrem cenných informácií môžete získať aj nové pracovné vzťahy.

Študujte online

V súčasnosti testujeme možnosť online štúdia s predpokladom využitia e-learningu (cca 30 percent).

Flexibilné školné

Po napísaní žiadosti a schválenia splátkového kalendára môžete školné za externé štúdium splácať formou pravidelných splátok – max. 4.

Bc. štúdium

Bakalárske štúdium

V jednom akademickom roku si môžete podať len jednu prihlášku. Ak sa hlásite na externé štúdium, prijímačky nemusíte absolvovať. Spôsob hodnotenia uchádzačov detailne popisujeme v sekcii Support.

 • Deň otvorených dverí: 9. február 2024
 • Uzávierka prihlášok na externú formu štúdia: 30. apríl 2024 
 • Poplatok za prihlášku: 40 €
 • Školné pre externé štúdium: 800 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia E Bc. 3 50
marketingová komunikácia E Bc. 3 70
teória digitálnych hier E Bc. 3 30

Primárne je potrebné používať  elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet

Prílohy k prihláške

 • Životopis,
 • uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2024, pošle úradne overené výročné vysvedčenia a úradne overené maturitné vysvedčenie,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prihlášku.

Potvrdenie od lekára Fakulta masmediálnej komunikácie NEVYŽADUJE!

Súbory na stiahnutie:

Mgr. štúdium

Magisterské štúdium

Základným predpokladom magisterského štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Ak ste absolventmi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM, budete prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať prijímačky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore masmediálne štúdiá.

 • Uzávierka prihlášok: 31. marec 2024
 • Poplatok za prihlášku: 40 €
 • Školné pre externé štúdium: 900 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia E Mgr. 2 50
marketingová komunikácia E Mgr. 2 70
teória digitálnych hier E Mgr. 2 30

Primárne je potrebné používať  elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet

Potrebné dokumenty

 • Vyplnená prihláška,
 • vysokoškolský diplom (scan),
 • vysvedčenie o štátnej skúške (scan),
 • dodatok k diplomu u absolventov študijných programov (scan),
 • doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov (scan),
 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prihlášku.

Potvrdenie od lekára Fakulta masmediálnej komunikácie NEVYŽADUJE!

Ak ste absolventmi odboru masmediálne štúdiá na FMK UCM, nemusíte k prihláške prikladať diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, dokladáte len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Magisterské študijné programy môže študovať absolvent bakalárskeho študijného programu v príbuzných a iných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na magisterské študijné programy dekanka fakulty.

Súbory na stiahnutie:

PhD. štúdium

Doktorandské štúdium

O prijatie môže požiadať každý absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia na domácej alebo zahraničnej vysokej škole v odbore masmediálne štúdiá alebo inom príbuznom odbore. Výberové konanie má formu pohovoru. Uchádzač predstaví svoje motívy štúdia a projekt dizertačnej práce.

 • Uzávierka prihlášok: 4. júl 2024
 • Poplatok za prihlášku: 40 €
 • Školné: 1000 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia E PhD. 4
marketingová komunikácia E PhD. 4
teória digitálnych hier E PhD. 4

V prihláške na doktorandské štúdium uveďte svoje meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a informáciu o znalosti cudzích jazykov.

Primárne je potrebné používať  elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet

Prílohy k prihláške

 • Životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu (scan),
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. ich posudky,
 • potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore,
 • projekt dizertačnej práce,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Témy dizertačných prác

Zoznam tém dizertačných prác na akademický rok 2018/2019:

Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2018/2019 [603.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2017/2018 [182.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na TEDI - FMK UCM v AR 2017/2018 [159.0 KB, application/pdf]

Súbory na stiahnutie:

Platobné údaje

Platobné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 32407
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Adresa

Študijné oddelenie FMK UCM
Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontakt

Tel.: 033/5565 101, 5565 102, 5565 145, 5565 424
Fax: 033/5565 421
E-mail: fmkucm@ucm.sk

E-prihláška - ako vyplniť

Uchádzači o štúdium na našej fakulte môžu vyplniť prihlášku elektronicky. Hlavnou výhodou je istota, že ju vyplníte tak, ako treba. Okrem toho má každý študent, ktorý vyplní prihlášku elektronicky, nárok na znížený poplatok za prijímačky.

Vyplniť prihlášku

1. Zaregistrujte sa v systéme

Po načítaní stránky kliknite vpravo na „Registrácia“. Zadajte svoj e-mail, meno a priezvisko a heslo. Pomocou týchto údajov sa budete môcť opätovne prihlásiť do informačného systému, kde si môžete svoje prihlášky ukladať a postupne upravovať.

Elektronická prihláška - registrácia

Elektronická prihláška – registrácia

Heslo musí mať najmenej 5 znakov. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti odporúčame použiť aspoň jednu číslicu alebo špeciálny znak (zavináč, hviezdička atď.).

Pri zadávaní údajov si skontrolujte všetky údaje, najmä e-mailovú adresu. Budete ju potrebovať na prípadnú ďalšiu komunikáciu s pracovníkmi univerzity alebo keď zabudnete svoje heslo.

Ak nebudete vedieť vyplniť nejaký údaj, pozrite si manuál alebo nám napíšte prostredníctvom online chatu.

2. Vyberte si študijný program

Ak ste sa už zaregistrovali, vo vyhľadávacom okne nájdete študijný program, na ktorý si chcete podať prihlášku, a vložíte si ho do „aktovky“.

Elektronická prihláška - výber študijného programu

Elektronická prihláška – výber študijného programu

Vybraný študijný program nájdete na pravej strane, keď kliknete na tlačidlo Moja aktovka.

Elektronická prihláška - moja aktovka

Elektronická prihláška – moja aktovka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknite na „Nová prihláška a zvoľte cudzí jazyk, z ktorého budete robiť prijímaciu skúšku a kliknite na tlačidlo „Hotovo„.

Elektronická prihláška - výber jazyka

Elektronická prihláška – výber jazyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vyplňte prihlášku

Kliknutím na tlačidlo „Vyplň“ sa dostanete do prihlášky. Pri vypĺňaní môžete postupovať podľa manuálu.

Niekoľko tipov:

 • pri zadávaní rodného čísla nezabudnite na lomku (/),
 • ak v ponúkanom zozname (študijných odborov, škôl atď.) nenájdete vhodnú alternatívu, po vytlačení prihlášky chybný údaj opravte perom,
 • ak používate systém elektronickej žiackej knižky, známky môžete získať priamo z neho,
 • do prihlášky vypisujete priemery za jednotlivé ročníky: koncoročné vysvedčenie 1. – 3. ročník a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka a známky zo všetkých predmetov v jednotlivých ročníkoch.

Do formulára prihlášky sa môžete vrátiť a údaje meniť. Po každej zmene nezabudnite prihlášku uložiť.

4. Pripojte potrebné dokumenty

K vytlačenej a podpísanej prihláške pripojte tieto dokumenty podľa stupňa štúdia, na ktorý sa hlásite. Viac v tomto dokumente:

Po dokončení vypĺňania prihlášky stlačte tlačidlo „Potvrdiť„. Sprístupní sa možnosť vygenerovať finálnu tlačovú formu prihlášky a príkaz na úhradu poplatku za prijímacie konanie.

Vyplniť prihlášku

Aktuálne informácie spolu s doplneniami nájdete vždy aj na webovej stránke UCM v sekcii prijímacie konanie.

 
Späť hore ↑