Študijný program marketingová komunikácia

Personálne pokrytie je rovnaké pre dennú aj externú formu štúdia vo všetkých troch stupňoch: bakalárskom, magisterskom i doktorandskom.

Rada pre študijný program marketingová komunikácia:
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti osôb zabezpečujúcich profilové predmety v študijnom programe marketingová komunikácia:

Bakalárske štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program marketingová komunikácia, bakalárske štúdium v dennej aj externej forme.

Profil absolventa v skratke

Ako absolventi bakalárskeho štúdia marketingovej komunikácie budete mať široké povedomie o práci v marketingovej sfére. Tiež získate potrebné teoretické vedomosti z ekonómie, práva, manažmentu i fungovania trhového hospodárstva a budete mať praktické skúsenosti z prípravy a realizácie marketingových komunikátov. Životopisy si budete môcť posielať do oblastí vo výkonných profesiách marketingu a mediálneho manažmentu.

 

» Viac informácií o študijnom programe MARK aj v tomto videu.

Opisy študijných programov
Uplatnenie

Marketingový špecialista, komunikačný špecialista, špecialista marketingových analýz, marketingový manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie, online marketér, špecialista pre sociálne médiá, copywriter, producent digitálneho obsahu, PR špecialista, event manažér, pracovník mediálnej agentúry (nákupca médií = media buyer, mediálny zástupca = media representative), pracovník reklamnej agentúry (account executive, traffic manažér), web editor.

Priemerné platy v segmente.

Detailný profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe marketingová komunikácia v prvom bakalárskom stupni štúdia sa zameriava na osvojenie a rozvoj samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, ktoré slúžia ako základ pre zvládnutie teoretických a praktických poznatkov a zručností. Absolvent získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na marketingovú komunikáciu. Na základe analýzy dokáže formulovať problém a pomocou praktických zručností hľadá cestu k jeho riešeniu. Ovláda jednoduchú formu výskumu v oblasti marketingovej komunikácie. Nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti uplatňuje v procese tvorby bakalárskej práce a s ňou súvisiacej analýzy, výskumu a riešení. 

Absolvent získa širokú  škálu  teoretických  poznatkov  z oblasti  teórie marketingu, marketingových analýz a stratégií, marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a digitálnej marketingovej komunikácie, spotrebiteľského správania, mediálneho marketingu, marketingového výskumu, ako aj ďalších nosných oblastí marketingovej komunikácie, ale taktiež ovláda základy z pridružených vedných disciplín, ako napríklad ekonómia, právo, psychológia, etika, manažment, masová komunikácia, či jazyková kultúra. Počas štúdia, vďaka širokému výberu povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sú prakticky orientované, si študent osvojí praktické zručnosti a schopnosti, ktoré mu umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do rôznych mediálnych a marketingových systémov na nižšej a strednej úrovni manažmentu, prípadne v samostatnom podnikaní. Získa praktické skúsenosti z prípravy a realizácie propagačných prostriedkov a komunikátov.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia sa uplatní ako výkonný pracovník v oblasti marketingovej komunikácie: v komerčnej oblasti, v spoločenskom a sociálnom marketingu, v národných i globálnych reklamných, mediálnych a PR agentúrach, vo verejných,  štátnych a politických inštitúciách, na marketingových oddeleniach výrobných a obchodných firiem, v službách, ako aj v  neziskových organizáciách.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov, generalizáciu poznatkov a preukazuje relevantné vedomosti z teórie marketingu a marketingovej komunikácie (reklamy, podpory predaja, osobného predaja, public relations, direct marketingu, event marketingu, sponzoringu), digitálnej komunikácie a komunikácie na sociálnych médiách, spotrebiteľského správania, ekonomiky a podnikania, manažmentu, dejín reklamy a jej sociokultúrnych aspektov v sústave povinných a povinne voliteľných predmetov. Získava prehľad v základoch ústavného, autorského a mediálneho práva, čo vie aplikovať na oblasť mediálnej a marketingovej komunikácie. Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry. Na základe teoretických vedomostí  mediálnej  a  marketingovej  komunikácie  a všetkých jej oblastí výskumu, dokáže analyzovať a syntetizovať problémy v marketingových spoločnostiach, oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére, posudzovať psychologické a kultúrne aspekty trhu a spotrebiteľa a spolupracovať pri ich riešení.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie marketingových komunikátov, mediálnych obsahov a produktov,
 • ovláda základy tvorby fotografických výstupov,
 • ovláda základné princípy grafického dizajnu a prakticky sa orientuje vo väčšine dostupných grafických nástrojov alebo profesionálneho softvéru,
 • dokáže pracovať so zdrojmi, fotobankami, typografiou, farebnými paletami, hotovými grafickými efektmi či so správnym používaním mockupov,
 • ovláda základné princípy audiovizuálnej tvorby a vybraných multimediálnych postupov a dokáže vytvárať audiovizuálne a multimediálne žánre a komunikáty na rôznych platformách, ktoré reflektujú potreby marketingovej praxe,
 • osvojí si jazyk a štýl potrebný pre prácu copywritera alebo PR manažéra,
 • dokáže interpretovať a kreatívnym spôsobom prezentovať multimediálne a marketingové obsahy,
 • ovláda metódy a postupy spojené s mediálnym plánovaním, výberom vhodných médií a ich využitia na marketingovú komunikáciu,
 • ovláda prácu v súčasných marketingových a komunikačných systémoch a platformách v tematických okruhoch e-mailového marketingu, webového marketingu, marketingu sociálnych sietí, obsahového marketingu, mobilného marketingu,
 • pozná možnosti a zásady komunikácie na sociálnych médiách, 
 • dokáže naplánovať a zorganizovať malý alebo stredne veľký event,
 • ovláda základné a vybrané pokročilé funkcie analýzy dát a ich vizualizácie.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • má zručnosti v podobe adaptability na akýkoľvek aktuálny digitálny marketingový systém a platformu,
 • dokáže efektívne pracovať ako organizátor alebo člen tímu,
 • má rozvinuté organizačné zručnosti a time manažment,
 • dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi,  
 • dokáže aplikovať súčasné právne a etické normy.

Magisterské štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program marketingová komunikácia, magisterské štúdium v dennej aj externej forme.

Profil absolventa v skratke

Ako absolventi programu marketingová komunikácia budete ovládať moderné informačné technológie a ich využitie pri tvorbe mediálnej kampane i komunikačnej stratégie. Svoje poznatky a nadobudnuté zručnosti budete môcť využiť v mediálnom manažmente, marketingu a riadení tvorivých procesov.

 

» Viac informácií o študijnom programe MARK aj v tomto videu.

Opisy študijných programov
Uplatnenie

Marketingový manažér, marketingový analytik, brand manažér, komunikačný stratég, pracovník reklamnej agentúry, account manažér, reklamný stratég, PR manažér, špecialista na krízovú komunikáciu, manažér mediálnych inštitúcií, špecialista na digitálny marketing a digitálnu komunikáciu, PPC špecialista, SEO špecialista, špecialista na výkonnostný marketing, špecialista na e-commerce, produktový manažér, mediálny plánovač, digitálny stratég, CX špecialista (expert na budovanie vzťahu so zákazníkmi), CRM manažér.

Priemerné platy v segmente.

Detailný profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe marketingová komunikácia v druhom magisterskom stupni štúdia sa zameriava na rozvoj a prehĺbenie samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá v nadväznosti na bakalársky stupeň štúdia.

Absolvent si prehĺbi svoje vedomosti o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na marketingovú komunikáciu. Dokáže samostatne i v tíme tvorivo riešiť problémy, úlohy a zadania a pomocou praktických zručností komplexne problém vyriešiť aj v širšom kontexte. Taktiež dokáže rozvíjať svoje znalosti v rôznych tvorivých procesoch a uplatňovať ich v rámci konkrétnych zadaní. Podľa potreby dokáže navrhnúť, zrealizovať a správne vyhodnotiť marketingový výskum, ktorý mu poskytne validné a relevantné informácie pre ďalšiu prácu.

V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia na vybrané problémy širokospektrálnej marketingovej praxe. Aplikujú sa rozšírené a prehĺbené poznatky z oblasti marketingových komunikačných stratégií, marketingového a projektového manažmentu, medzinárodného marketingu a marketingovej komunikácie, tvorby firemnej identity, budovania a riadenia značky, riadenia ľudských zdrojov a personálneho marketingu,  online marketingu, inovácií v marketingovej komunikácii a podnikateľského práva. Absolvent sa orientuje v marketingových postupoch a procesoch, pozná základné i pokročilé metriky a vie ich správne zvoliť a použiť. 

V závislosti od zvolenej orientácie študenta na predmetnú problematiku sa počas magisterského stupňa štúdia vďaka spektru povinne voliteľných a výberových predmetov môže špecializovať na vybrané oblasti marketingovej komunikácie ako reklamná tvorba, public relations, podpora predaja, direct marketing, CRM, marketing sociálnych médií. Získa praktické skúsenosti z komplexnej prípravy a realizácie marketingových komunikačných stratégií a reklamných kampaní. Bude ovládať moderné informačné technológie a ich využitie pri tvorbe mediálnej kampane i komunikačnej stratégie. 

Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia sa uplatní na riadiacich a strategických pozíciách v oblasti marketingovej komunikácie ako na strane zadávateľov a značiek, tak aj na strane agentúry (reklamnej agentúry, PR agentúry, mediálnej agentúry, digitálnej agentúry). 

Ciele vzdelávania

Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia na vybrané problémy širokospektrálnej marketingovej praxe. Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia vie aplikovať rozšírené a prehĺbené poznatky z oblasti marketingových komunikačných stratégií, marketingového a projektového manažmentu, medzinárodného marketingu a marketingovej komunikácie, tvorby firemnej identity, budovania a riadenia značky, riadenia ľudských zdrojov a personálneho marketingu,  online marketingu, inovácií v marketingovej komunikácii a podnikateľského práva.. Absolvent sa orientuje v postupoch a procesoch v marketingu a marketingovej komunikácii, pozná základné i pokročilé metriky a vie ich správne zvoliť a použiť. Dokáže analyzovať a vyhodnocovať problémy v marketingových spoločnostiach, oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére a navrhovať komplexné marketingové a komunikačné stratégie a riešenia. V rámci povinne voliteľných predmetov sa môže špecializovať na vybrané oblasti marketingovej komunikácie: reklamná tvorba, public relations, podpora predaja, direct marketing, CRM, marketing sociálnych médií, krízová komunikácia.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • používa pokročilé metódy a postupy na tvorbu textových i multimediálnych marketingových komunikátov,
 • zvláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie marketingových  obsahov a produktov,
 • dokáže komplexne realizovať výskum marketingovej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia na riešenie problémov v marketingovej praxi,
 • dokáže plánovať a realizovať projekty vyplývajúce z každodennej marketingovej praxe; je schopný jasne a vecne formulovať problém a zadanie smerujúce k jeho riešeniu, 
 • je zorientovaný v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti marketingovej komunikácie a ovláda spôsoby uchádzania sa o domáce i zahraničné granty,
 • dokáže kriticky myslieť, nazerať na vec z rôznych uhlov a vnímať ju zasadenú do širšieho kontextu,
 • dokáže vytvárať rozličné stratégie riešenia problému, kriticky ich posudzovať a vyselektovať najperspektívnejšie pre danú situáciu, ktoré povedú k vyriešeniu problému,
 • vie strategicky myslieť, je schopný vytvárať strednodobé i dlhodobé plány reflektujúce požiadavky marketingovej praxe,
 • orientuje sa v ekonomických i podnikových procesoch a je schopný využívať mechanizmy získania finančných prostriedkov z viacerých zdrojov,
 • dokáže riadiť marketingové a komunikačné aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov a prostredí,
 • má zručnosti v oblasti digitálneho marketingu a onlinovej komunikácie so zameraním sa na e-mailový marketing, marketing na sociálnych sieťach, mobilný marketing a webovú analytiku, SEO a PPC marketing,
 • dokáže odborne komunikovať s profesionálmi z brandže a je rovnocenným partnerom v komunikácii s odbornou verejnosťou i ekonomicky a hospodársky zameranými médiami.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu aj ako vedúci tímu, inštitúcie,
 • dodržiava etické princípy profesie a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
 • udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a organizuje si vlastný  profesionálny rast,
 • dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť,
 • má rozvinuté mäkké zručnosti (time manažment, kreativita, tímová práca, proaktívny prístup a pod.).

Doktorandské štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program marketingová komunikácia, doktorandské štúdium v dennej aj externej forme.

Detailný profil absolventa

Študijný program marketingová komunikácia sprostredkováva rozšírené poznanie teórie komunikačných a mediálnych štúdií s dôrazom na hlbšie porozumenie marketingovej komunikácie ako špecifického nástroja komunikácie  v  internom a externom prostredí.

Študijný program marketingová komunikácia v treťom stupni štúdia sa zameriava na rozvoj samostatného vedeckého myslenia, zvládnutie inovatívnych výskumných metód a ich profiláciu v  špecifických vedeckých a odborných znalostiach odboru, kompetenciách a zručnostiach uplatniteľných v praxi a v pedagogickom procese. Doktorand si rozširuje vedomosti v nadväznosti na 2.st. štúdia študijného programu marketingová komunikácia, špecializuje sa v rámci nosných predmetov a témy dizertačnej práce na konkrétnu oblasť výskumu marketingovej komunikácie, kde uplatňuje poznatkové a metodologické jadro, orientuje sa v inováciách a trendoch najnovšej teoretickej a výskumnej problematike marketingovej komunikácie. Tým získava reálny predpoklad na rozvoj svojej vedeckej osobnosti. Očakáva sa, že doktorand preukáže schopnosť explicitne vnímať a vedecky reflektovať nové fenomény marketingovej komunikácie a aktivity marketingových a mediálnych inštitúcií v relevantných kontextoch sociálnych, kultúrnych, ekonomických, filozofických, etických a právnych, čo mu umožní riadiť a zúčastňovať sa na riešení komplexných vedeckých projektov, vykonávať aktivity v publikačnej činnosti a pripravovať sa nielen do praxe, ale aj na cestu vedecko-pedagogického pracovníka a experta v predmetnej oblasti so schopnosťou tranzície poznatkov do praktického života.

Absolvent študijného programu marketingová komunikácia na 3. stupni štúdia disponuje vedomosťami zameranými na rozvoj  samostatného vedeckého a odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá v nadväznosti na I. a II. stupeň štúdia. Osvojuje si  aktuálne poznatky o stave vedeckého poznania  a má schopnosť kritického myslenia, sumarizovania faktov, formulovania hypotéz, ako aj interpretácie výsledkov výskumov v profilových vedeckých disciplínach teórie študijného odboru: mediálne a komunikačné štúdiá.

Absolvent študijného programu marketingová komunikácia sa orientuje multidisciplinárne  v širšom spektre oblastí svojho bádania – marketing,  psychológia, sociológia, etika, inovácie, kreatíva, spotrebiteľské správanie a najmä v rôznych oblastiach marketingovej komunikácie v aplikácii na oblasť médií, informačných kanálov, foriem a spôsobov komunikácie a tvorby obsahov v digitálnom prostredí. Je zdatný v informačných technológiách, ovláda digitálny marketing, digitálnu komunikáciu digitálne informačné systémy, pozná metódy skúmania spotrebiteľa,   dokáže  vyhodnocovať problematiku predmetného poznania študijného programu, vedecky  formulovať problémy v odbore  s vyústením do plánov a stratégií  v súlade s pravidlami etiky vedeckej práce. Samostatnou vedeckou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi marketingovej komunikácie a úroveň marketingovej reflexie.

Akceleráciou komunikačných a informačných technológií v súčasnom období dokáže komparovať, triediť a vyhodnocovať široké spektrum marketingových a mediálnych informácií s cieľom tvorby nových metodík a konceptov v onlinovom i offlinovom prostredí. Ďalej získa zručnosti v pragmatike komunikácie vo vedeckom spoločenstve ako aj mimo neho.

Štúdiom 3.stupňa vysokoškolského štúdia sa rozvíja samostatné tvorivé vedecké myslenie a schopnosti absolventa objektívne poznávať a pretvárať realitu v rámci samostatnej vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti v predmetnej oblasti, a to multidisciplinárnym a transdisciplinárnym smerom v nových trendoch odboru komunikačné a mediálne štúdiá so zameraním na marketingovú komunikáciu.

Ciele vzdelávania

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

 • disponuje aktuálnymi poznatkami o stave vedeckého bádania z oblasti marketingu a marketingovej komunikácie, marketingových inovácií, trhového prostredia a celej škály manažovania marketingových procesov, postupov a nástrojov, kopírujúcich trendy odboru, ktoré dokáže rozvíjať, hodnotiť, analyzovať, syntetizovať, komparovať a na základe hermeneutických metód  využiť v publikačných výstupoch, vo výskume,  výučbe predmetov na nižšom stupni štúdia a aplikovať ich v prípadových štúdiách,
 • ovláda systém metodologických princípov, metodík, vedecko-výskumných metód v teórii marketingovej komunikácie a jej prenikania do spoločenských  a humanitných odborov,
 • orientuje sa v popredných databázach vedeckých prameňov (zdrojov), teoretických poznatkoch iných, prevažne zahraničných autorov a v publikovaných výstupoch v databázových časopisoch a publikácií venovaných v renomovaných vydavateľstvách.

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • dokáže kompetentne riešiť fundamentálne i špecifické problémy študijného programu,
 • vytvára nové prístupy k tvorbe marketingových a komunikačných stratégií vo firmách,  v reklamných a mediálnych agentúrach i iných  podnikateľských subjektoch,
 • využíva poznatky empirických sociologických výskumov a dokáže ich interpretovať a vizualizovať,
 • identifikuje  nové problémy vedeckého výskumu a navrhuje  inovatívne riešenia,
 • dokáže projektovať a rozvíjať základný a aplikovaný výskum a experimentálny vývoj v odbore,
 • je schopný tvoriť a viesť projekty marketingového a komunikačného zamerania, manažuje ich postupy a  zapája sa do ich realizácie, resp. rozvoja marketingových, mediálnych, digitálnych a inovátorských kompetencií,
 • aplikuje nadobudnuté poznatky a schopnosti v rámci tvorby a riešenia vlastného vedecko-výskumného projektu v dizertačnej práci a dokáže navrhovať modely a metodiky pre prax spoločností v oblasti onlinovej a offlinovej marketingovej komunikácie,
 • vo vedecko-výskumnej činnosti dokáže využívať nové vedecké metódy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, využívať a analyzovať, vyhodnocovať, vizualizovať a prezentovať dáta.

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu marketingová komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • je schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme, je schopný koordinovať činnosť odborníkov v  mediálnych, marketingových, reklamných a výskumných agentúrach, dokáže viesť väčšie tímy,
 • dodržiava etické princípy marketingovej a komunikačnej praxe a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
 • kriticky zhodnotí, posúdi vplyv marketingovej komunikácie na jednotlivca i spoločnosť,
 • vie aplikovať a funkčne využívať filozofické koncepty z oblasti masmédií a marketingovej komunikácie v konkrétnom sociálnom kontexte,
 • získa pedagogické kompetencie a skúsenosti pri výučbe, je schopný viesť záverečné bakalárske práce recenzovať ich a zaujímať stanoviská,
 • používa vo svojom odbore cudzí jazyk, digitálne technológie a je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji svojej osobnosti,
 • má komunikačné a prezentačné zručnosti, dokáže prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, viesť dialóg so zahraničnou a domácou vedeckou a odbornou komunitou,
 • dokáže nadviazať spoluprácu s domácimi a zahraničnými odborníkmi v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, participovať na riešení  vedecko-výskumných projektov v rámci zahraničných partnerstiev.
Uplatnenie absolventov
 • vedecko-výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, vysokých školách, výskumných ústavoch a výskumných centrách na Slovensku i v zahraničí,
 • expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovácie v marketingovej komunikácie,
 • expert pre oblasť monitoringu médií, monitoringu sociálnych médií, mediálnej analýzy značky,
 • senior manažér v reklamných, mediálnych, marketingových, výskumných agentúrach,
 • senior marketingový manažér pre oblasť strategického plánovania, riadenia značky, riadenia vzťahov so zákazníkmi, tvorbu komunikačných plánov a stratégií,
 • vedúci riadiaci zamestnanec v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie v oblasti štátnej správy, samosprávy, v neziskových organizáciách, v obchode a v službách.
Opisy študijných programov

Študijné plány

 
Späť hore ↑