doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.

dekanka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 9:00 - 10:00 hod., Nám J. Herdu 2, dekanát FMK; Piatok 10:00 - 11:00 hod., online cez MS Teams

Patrí medzi prvých absolventov FMK, kde absolvovala bakalárske štúdium, magisterské štúdium, rigorózne konanie i habilitačné konanie odbore masmediálne štúdiá. Titul PhD. získala na Katedre marketingu a obchodu TU vo Zvolene v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. Na FMK je zamestnaná od roku 2002.

Svoju vedeckú, výskumnú a publikačnú činnosť orientuje najmä na oblasť marketingu vzdelávacích inštitúcií a na mediálny marketing. Je recenzentkou približne 15 monografií, 20 vedeckých zborníkov a 5 učebníc.

V súčasnom období je dekankou fakulty, takže všetky aktivity, ktoré realizuje, sú súčasťou fakulty: organizácia konferencie, vydávanie časopisov, spoluorganizovanie eventov, atď. Je členkou Vedeckej rady FMK, Vedeckej rady UCM, Vedeckej rady FEM SPU v Nitre a Vedeckej rady FHV ŽU v Žiline. Je organizátorkou a zakladateľkou konferencie Marketing Identity (predtým Nové trendy v marketingu), pôsobí vo vedeckých radách mnohých konferencií a redakčných radách databázových časopisov – Communication Today, European Journal Media and Photography, European Jornal Media and information literacy. Je členkou Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie.

Od roku 2007 pôsobila ako prodekanka pre akreditáciu a doktorandské štúdium. Odborná oblasť jej záujmu smeruje k akreditácii vzdelávacích inštitúcií, politike kvality a marketingu vzdelávacích inštitúcií. 

Má praktické skúsenosti ako projektová manažérka v rôznych typoch projektov, ale i s tvorbou marketingových a komunikačných stratégií v regionálnom marketingu a marketingu vzdelávacích inštitúcií. Praktické skúsenosti získava aj pri riadení marketingových a PR aktivít športového klubu.

Oblasti záujmu: marketing vzdelávacích inštitúcií, spotrebiteľské správanie, environmentálne správanie, médiá a marketing, udržateľná móda.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Čábyová, Ľudmila ; recenzenti: [D]ariusz Rott, Ivana Šindleryová. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 211 s. [7,51 AH]. - ISBN 978-83-7729-181-8.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

AAB 001 Marketing, komunikácia a identita vzdelávacích inštitúcií / Ptačin, Jakub - Čábyová, Ľudmila : vedecká monografia ; recenzenti: Anna Zaušková, Zbigniew Widera. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - 163 s. - ISBN 978-80-8105-834-9.

AAB 002 Mediálny trh a možnosti jeho inovácií / Krajčovič, Peter - Čábyová, Ľudmila : vedecká monografia ; recenzenti: Alena Kusá, Jozef Bednár. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-842-4.

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACA 001 Moderný marketing / Matúš, Jozef - Ďurková, Katarína - Čábyová, Ľudmila ; recenzenti: Ivana Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - [Łódź] : [Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński], 2012. - 272 s. - ISBN 978-83-7729-184-9.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Marketing vzdelávacích inštitúcií / Černá, Jana - Čábyová, Ľudmila - Ptačin, Jakub - Mazáková, Sláva : vysokoškolská učebnica ; recenzenti: Ivana Butoracová Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 150 s. [7,55 AH]. - ISBN 978-80-8105-752-6.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 III. Komunikačná stratégia v mediálnom marketingu / Čábyová, Ľudmila, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II. : marketingové komunikačné stratégie, corporate identity, moderná žurnalistika a semiotika / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-338-2, s. 71-97 [1,09 AH].

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 5

ADM 001 Corporate identity of Ss. Cyril and Methodius Universities / Čábyová, Ľudmila - Ďurišová, Dominika - Lakatoš, Igor - Magál, Slavomír, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 3 (2014), pp. 37-47.

ADM 002 Sunday christian significance and the saints days shopping behaviour / Čábyová, Ľudmila - Fašiang, Tomáš - Kollárová, Daniela - Mužíková, Dáša, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 43-54.

ADM 003 The effect of media channels on sales of over-the-counter drugs and food supplements / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter - Fedorová, Monika, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 239-249.

ADM 004 Pilgrimage tourism in Slovakia the potential for development / Čábyová, Ľudmila, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 1 (2016), pp. 231-244.

ADM 005 Influence of selected factors on the effectiveness of print media advertising / Krajčovič, Peter - Čábyová, Ľudmila, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 133-144.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Benchmarking Comparison of Marketing Communication of Universities in Slovakia / Čábyová, Ľudmila - Ptačin, Jakub, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 5, č. 1 (2014), s. 55-69.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Špecifiká marketingu a marketingovej komunikácie elektronických médií na Slovensku / Čábyová, Ľudmila, 2012.
In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia Linguistica VII. część 2 : Dialog z tradycją ; kolegium recenzentów Czesław Bartula ... [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012. - ISSN 2083-1765, S. 86-93.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3

AED 001 Spájanie teórie a praxe na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Čábyová, Ľudmila = Theory and praxis bonding at the faculty of Mass media Communication University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 14-22 [CD-ROM].

AED 002 Využitie inovatívnych foriem inzercie v printových médiách na budovanie / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter = The Use of Innovative Forms of Advertisement in Print Media to Build and Strengthen Brand, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 42-50 [CD-ROM].

AED 003 Environmentálny marketing a jeho význam pre spoločnosť / Čábyová, Ľudmila = Environmental marketing and its importance to society, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 7-21.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 The impact of digitization on advertising in print media / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter - Ptačin, Jakub, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 969-976.

AFC 002 The Impact of the Internet on the Readership of Periodical Press / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 236-239 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 003 Význam marketingovej komunikácie pri propagácii Košického samosprávneho kraja / Čábyová, Ľudmila = The importance of marketing communication in the promotion of Košice self-governing region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 33-45.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8

AFD 001 Spoločensky zodpovedné a nezodpovedné nakupovanie (aj na spoločenskej zodpovednosti sa dá zarobiť) / Čábyová, Ľudmila - Ďurková, Katarína - Vicenová, Eva = Socially responsible and irresponsible purchasing (even social responsibility can make profit), 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 31-39.

AFD 002 Consumer behavior of generation Y on the print media market / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 119-136.

AFD 003 Etické aspekty reklamy vo vzťahu k dieťaťu vo vybranom komunikačnom médiu / Butoracová Šindleryová, Ivana - Čábyová, Ľudmila - Pavliková, Ivana, 2013.
In: Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Starej Ľubovni / zostavovateľky Mária Gažiová, Danka Matiová, Gabriela Feranecová ; recenzenti Amantius Akimjak, Michal Pružinský. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2013. - ISBN 978-80-561-0069-1, S. 20-24.

AFD 004 Trh printových médií a možnosti jeho inovácií / Čábyová, Ľudmila - Butoracová Šindleryová, Ivana, 2013.
In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej dňa 25. a 26. apríla 2013 v Prešove / editor Jozef Gajdoš ; recenzenti Soňa Hurná, Ladislav Lukáč, Adriana Czikosová. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. - ISBN 978-80-89372-50-8, S. 16-28.

AFD 005 Kultúrny a religiózny cestovný ruch na území TTSK - výsledky prieskumu / Čábyová, Ľudmila = Cultural and religious tourism in Trnava Self-Governing region - results of the survey, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 9-31.

AFD 006 Who forms the image of Slovak universities? (Ranking impact on the image of the universities) / Krajčovič, Peter - Čábyová, Ľudmila, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 364-372.

AFD 007 Produkt vzdelávacej inštitúcie a jeho vplyv na imidž vysokej školy / Čábyová, Ľudmila = The product of educational institution and its impact on the image, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 10-17.

AFD 008 The influence of identity and image on the selection of university / Čábyová, Ľudmila, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 16-26.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 2

BCI 001 Mediálny marketing / Čábyová, Ľudmila : prípadové štúdie. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 84 s. - ISBN 978-80-8105-362-7.

BCI 002 Spoločensky zodpovedný marketing / Čábyová, Ľudmila. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 71 s. [3 AH]. - ISBN 978-80-8105-361-0.

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Čábyová, Ľudmila. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 168 s.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2

GII 001 Media Marketing / Čábyová, Ľudmila. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-293-4.

GII 002 Work system in Media agencies / Čábyová, Ľudmila. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-292-7.

Predmety

  • Marketing I., II. - 1. Bc. MARK
  • Marketing v médiách - 2. Bc. KOMU
  • Mediálny marketing - 3. Bc. MARK
  • Corporate Identity a strategický prístup ku komunikácii - PhD. KOMU

Projekty

KEGA: Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií

VEGA: Integrovaný model auditu inovačného manažmentu zameraný na hodnotenie inovačného procesu v slovenských malých a stredných podnikoch

VEGA: Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu.

VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách”,

Interreg: Vytvorenie česko-slovenského klastra pre podporu inovatívnych technológií

Interreg: Cyrilometodská cesta

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na FMK UCM v Trnave

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

SK08 Cezhraničná spolupráca: Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) - CBC01021

HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“, Doba riešenia: 2021 – 2023.

Členstvá

Woodema, i.a., international Associoation for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing

Komisia pre výchovu a vzdelávanie, pre rozvoj detí, mládeže a školstva – zriadená Obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2010 v Kováčovej

Marketingové informačné centrum – zriadené na FMK v rámci projektu Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne

Česko-slovenský klaster pre podporu zelených aktivít v prihraničnom regióne

Digital Marketing Institut, Dublin – od 2016

Polish Communication Association – od 2019

International Center for Information Ethics (ICIE)

Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL)

Členstvo v Klube učitelů marketingu.

Členstvo v European Communication Research and Education Association.

Členstvo - digitálna platforma Kultúrneho a kreatívneho priemyslu, Ministerstvo kultúry SR

Členstvo - odborová komisia pre PhD. štúdium v odbore mediálna a komunikačné štúdiá - UKF FF v Nitre

Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

bakalárske štátne skúšky – odbor masmediálne štúdiá (FMK UCM),

magisterské štátne skúšky – odbor masmediálne štúdiá (FMK UCM),

inžinierske štátne skúšky – odbor ekonomika a manažment

rigorózne štátne skúšky – odbor masmediálne štúdiá (FMK UCM),

dizertačné štátne skúšky – odbor masmediálne štúdiá (FMK UCM, FF UK, FM PVŠ), odbor mediamatika a kultúrne dedičstvo (FHV ŽU v Žiline)

Pobyty

Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika

Vysoká škola humanitných vied, Krakow, Poľsko

Academy of Arts and Culture, University of Osijek, Croatia

Ocenenia

Cena Literárneho fondu za najcitovanejšiu publikáciu – Marketing a marketingová komunikácia, Ľudmila Čábyová; recenzenti: Dariusz Rott, Ivana Šindleryová. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 211 s. [7,51 AH]. - ISBN 978-83-7729-181-8.

40 výstupov v databáze WOS a SCOPUS, cca 430 citácií, z toho 119 vo WOS a Scopus.

Recenzent cca. 15 monografií, 20 vedeckých zborníkov a 5 učebníc.

Recenzentka štúdií v časopise Communication Today

Recenzentka štúdií v časopise http://www.journaljesbs.com/

Členka habilitačnej komisie, FF UK v Bratislave v odbore masmediálne štúdiá, 2015.

Členka habilitačnej komisie, FMK UCM v Trnave v odbore masmediálne štúdiá, 2020

Oponentka habilitačného konania – FMK UCM v Trnave

Certifikát Design Thinking - Grow with Goole New Generation of Founders

Európsky vodičák pre prácu na počítači - IT akadémia

Kurz anglického jazyka - jazyková škola Best Academy, Zvolen

Oznamy