doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.

dekanka

Patrí medzi prvých absolventov FMK, kde absolvovala bakalárske štúdium, magisterské štúdium, rigorózne konanie i habilitačné konanie. Titul PhD. získala na Katedre marketingu a obchodu TU vo Zvolene v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky. Na FMK je zamestnaná od roku 2002.

Svoju vedeckú, výskumnú a publikačnú činnosť orientuje najmä na oblasť marketingu vzdelávacích inštitúcií a na mediálny marketing. Je recenzentkou približne 15 monografií, 20 vedeckých zborníkov a 5 učebníc.

V súčasnom období je dekankou fakulty, takže všetky aktivity, ktoré realizuje sú súčasťou fakulty: organizácia konferencie, vydávanie časopisov, spoluorganizovanie eventov, atď. Je členkou Vedeckej rady FMK, Vedeckej rady UCM a Vedeckej rady FEM SPU v Nitre. Je organizátorkou a zakladateľkou konferencie Marketing Identity (pred tým Nové trendy v marketingu), pôsobí v redakčných radách mnohých konferencií.

Od roku 2007 pôsobila ako prodekanka pre akreditáciu a doktorandské štúdium. Odborná oblasť jej záujmu smeruje k akreditácií vzdelávacích inštitúcií, politike kvality a marketingu vzdelávacích inštitúcií.

Má praktické skúsenosti ako projektová manažérka v rôznych typoch projektov, ale i s tvorbou marketingových a komunikačných stratégií v regionálnom marketingu a marketingu vzdelávacích inštitúcií. Praktické skúsenosti získava aj pri riadení marketingových a PR aktivít športového klubu.

Oblasti záujmu: marketing vzdelávacích inštitúcií, spotrebiteľské správanie, environmentálne správanie,  médiá a marketing, udržateľná móda.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Čábyová, Ľudmila ; recenzenti: [D]ariusz Rott, Ivana Šindleryová. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 211 s. [7,51 AH]. - ISBN 978-83-7729-181-8.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

AAB 001 Marketing, komunikácia a identita vzdelávacích inštitúcií / Ptačin, Jakub - Čábyová, Ľudmila : vedecká monografia ; recenzenti: Anna Zaušková, Zbigniew Widera. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - 163 s. - ISBN 978-80-8105-834-9.

AAB 002 Mediálny trh a možnosti jeho inovácií / Krajčovič, Peter - Čábyová, Ľudmila : vedecká monografia ; recenzenti: Alena Kusá, Jozef Bednár. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-842-4.

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACA 001 Moderný marketing / Matúš, Jozef - Ďurková, Katarína - Čábyová, Ľudmila ; recenzenti: Ivana Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - [Łódź] : [Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński], 2012. - 272 s. - ISBN 978-83-7729-184-9.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Marketing vzdelávacích inštitúcií / Černá, Jana - Čábyová, Ľudmila - Ptačin, Jakub - Mazáková, Sláva : vysokoškolská učebnica ; recenzenti: Ivana Butoracová Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 150 s. [7,55 AH]. - ISBN 978-80-8105-752-6.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 III. Komunikačná stratégia v mediálnom marketingu / Čábyová, Ľudmila, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II. : marketingové komunikačné stratégie, corporate identity, moderná žurnalistika a semiotika / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-338-2, s. 71-97 [1,09 AH].

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 5

ADM 001 Corporate identity of Ss. Cyril and Methodius Universities / Čábyová, Ľudmila - Ďurišová, Dominika - Lakatoš, Igor - Magál, Slavomír, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 3 (2014), pp. 37-47.

ADM 002 Sunday christian significance and the saints days shopping behaviour / Čábyová, Ľudmila - Fašiang, Tomáš - Kollárová, Daniela - Mužíková, Dáša, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 43-54.

ADM 003 The effect of media channels on sales of over-the-counter drugs and food supplements / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter - Fedorová, Monika, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 239-249.

ADM 004 Pilgrimage tourism in Slovakia the potential for development / Čábyová, Ľudmila, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 1 (2016), pp. 231-244.

ADM 005 Influence of selected factors on the effectiveness of print media advertising / Krajčovič, Peter - Čábyová, Ľudmila, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 133-144.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Benchmarking Comparison of Marketing Communication of Universities in Slovakia / Čábyová, Ľudmila - Ptačin, Jakub, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 5, č. 1 (2014), s. 55-69.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Špecifiká marketingu a marketingovej komunikácie elektronických médií na Slovensku / Čábyová, Ľudmila, 2012.
In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia Linguistica VII. część 2 : Dialog z tradycją ; kolegium recenzentów Czesław Bartula ... [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012. - ISSN 2083-1765, S. 86-93.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3

AED 001 Spájanie teórie a praxe na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Čábyová, Ľudmila = Theory and praxis bonding at the faculty of Mass media Communication University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 14-22 [CD-ROM].

AED 002 Využitie inovatívnych foriem inzercie v printových médiách na budovanie / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter = The Use of Innovative Forms of Advertisement in Print Media to Build and Strengthen Brand, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 42-50 [CD-ROM].

AED 003 Environmentálny marketing a jeho význam pre spoločnosť / Čábyová, Ľudmila = Environmental marketing and its importance to society, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 7-21.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 The impact of digitization on advertising in print media / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter - Ptačin, Jakub, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 969-976.

AFC 002 The Impact of the Internet on the Readership of Periodical Press / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 236-239 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 003 Význam marketingovej komunikácie pri propagácii Košického samosprávneho kraja / Čábyová, Ľudmila = The importance of marketing communication in the promotion of Košice self-governing region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 33-45.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8

AFD 001 Spoločensky zodpovedné a nezodpovedné nakupovanie (aj na spoločenskej zodpovednosti sa dá zarobiť) / Čábyová, Ľudmila - Ďurková, Katarína - Vicenová, Eva = Socially responsible and irresponsible purchasing (even social responsibility can make profit), 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 31-39.

AFD 002 Consumer behavior of generation Y on the print media market / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 119-136.

AFD 003 Etické aspekty reklamy vo vzťahu k dieťaťu vo vybranom komunikačnom médiu / Butoracová Šindleryová, Ivana - Čábyová, Ľudmila - Pavliková, Ivana, 2013.
In: Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Starej Ľubovni / zostavovateľky Mária Gažiová, Danka Matiová, Gabriela Feranecová ; recenzenti Amantius Akimjak, Michal Pružinský. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2013. - ISBN 978-80-561-0069-1, S. 20-24.

AFD 004 Trh printových médií a možnosti jeho inovácií / Čábyová, Ľudmila - Butoracová Šindleryová, Ivana, 2013.
In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej dňa 25. a 26. apríla 2013 v Prešove / editor Jozef Gajdoš ; recenzenti Soňa Hurná, Ladislav Lukáč, Adriana Czikosová. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. - ISBN 978-80-89372-50-8, S. 16-28.

AFD 005 Kultúrny a religiózny cestovný ruch na území TTSK - výsledky prieskumu / Čábyová, Ľudmila = Cultural and religious tourism in Trnava Self-Governing region - results of the survey, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 9-31.

AFD 006 Who forms the image of Slovak universities? (Ranking impact on the image of the universities) / Krajčovič, Peter - Čábyová, Ľudmila, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 364-372.

AFD 007 Produkt vzdelávacej inštitúcie a jeho vplyv na imidž vysokej školy / Čábyová, Ľudmila = The product of educational institution and its impact on the image, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 10-17.

AFD 008 The influence of identity and image on the selection of university / Čábyová, Ľudmila, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 16-26.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 2

BCI 001 Mediálny marketing / Čábyová, Ľudmila : prípadové štúdie. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 84 s. - ISBN 978-80-8105-362-7.

BCI 002 Spoločensky zodpovedný marketing / Čábyová, Ľudmila. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 71 s. [3 AH]. - ISBN 978-80-8105-361-0.

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Čábyová, Ľudmila. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 168 s.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2

GII 001 Media Marketing / Čábyová, Ľudmila. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-293-4.

GII 002 Work system in Media agencies / Čábyová, Ľudmila. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-292-7.

Predmety

  • Marketing - 1. Bc. MARK
  • Mediálny marketing - 2. Bc. KOMU
  • Marketing v médiách - 3. Bc. MARK

Projekty

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

EVEGA: Integrovaný model auditu inovačného manažmentu zameraný na hodnotenie inovačného procesu v slovenských malých a stredných podnikoch

VEGA: Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia

Interreg: Vytvorenie česko-slovenského klastra pre podporu inovatívnych technológií

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na FMK UCM v Trnave

Členstvá

členka Vedeckej rady FMK UCM v Trnave

členka redakčnej rady vedeckého zborníka príspevkov Marketing vzdelávacích inštitúcií v roku 2007členka

členka vedeckej rady a organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu v rokoch 2005 - 2014členka v

členka vedeckej rady a organizačného výboru medzinárodnej odbornej konferencie Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií v roku 2006

členka vedeckej rady a organizačného výboru medzinárodnej odbornej konferencie Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií v roku 2006 členka organizačného výboru medzinárodného odborného seminára Marketing a Médiá, Regionálny marketing v roku 2003 a v roku 2004

členka organizačného výboru medzinárodného odborného seminára Marketing a Médiá, Regionálny marketing v roku 2003 a v roku 2004

členka organizačného výboru medzinárodného odborného seminára Marketing a Médiá, Regionálny marketing v roku 2003 a v roku 2004

členka organizačného výboru medzinárodného odborného seminára Marketing a Médiá, Regionálny marketing v roku 2003 a v roku 2004členka štátnicovej komisie na FMK UCM v prvom a v druhom stupni štúdia

členka štátnicovej komisie na FMK UCM v prvom a v druhom stupni štúdia

členka prijímacej komisie na FMK UCM v Trnave členka štátnicovej komisie na dizertačnej skúšky

členka štátnicovej komisie na dizertačnej skúškyčlenka edičnej rady vedeckého časopisu Communication today

členka edičnej rady vedeckého časopisu Communication todayčlenka medzinárodnej spoločnosti Woodema

členka medzinárodnej spoločnosti Woodemačlenka medzinárodnej spoločnost ECRA

členka medzinárodnej spoločnost ECRA

Pobyty

Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika

Vysoká škola humanitných vied, Krakow, Poľsko

Ocenenia

Cena literárneho fondu 2018 - Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo - Marketing a marketingová komunikácia v médiách.

Oznamy