doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

dekanka, univerzitná profesorka

Patrí medzi prvých absolventov FMK, kde absolvovala bakalárske štúdium, magisterské štúdium, rigorózne konanie i habilitačné konanie odbore masmediálne štúdiá. Titul PhD. získala na Katedre marketingu a obchodu TU vo Zvolene v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. Na FMK je zamestnaná od roku 2002.

Svoju vedeckú, výskumnú a publikačnú činnosť orientuje najmä na oblasť marketingu vzdelávacích inštitúcií a na mediálny marketing. Je recenzentkou približne 15 monografií, 20 vedeckých zborníkov a 5 učebníc.

V súčasnom období je dekankou fakulty, takže všetky aktivity, ktoré realizuje, sú súčasťou fakulty: organizácia konferencie, vydávanie časopisov, spoluorganizovanie eventov, atď. Je členkou Vedeckej rady FMK, Vedeckej rady UCM, Vedeckej rady FEM SPU v Nitre a Vedeckej rady FHV ŽU v Žiline. Je organizátorkou a zakladateľkou konferencie Marketing and Media Identity (predtým Marketing Identity, ešte skoršie Nové trendy v marketingu), pôsobí vo vedeckých radách mnohých konferencií a redakčných radách databázových časopisov – Communication Today, European Journal Media and Photography, European Jornal Media and information literacy. Je členkou Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie.

Od roku 2007 pôsobila ako prodekanka pre akreditáciu a doktorandské štúdium. Odborná oblasť jej záujmu smeruje k akreditácii vzdelávacích inštitúcií, politike kvality a marketingu vzdelávacích inštitúcií. 

Má praktické skúsenosti ako projektová manažérka v rôznych typoch projektov, ale i s tvorbou marketingových a komunikačných stratégií v regionálnom marketingu a marketingu vzdelávacích inštitúcií. Praktické skúsenosti získava aj pri riadení marketingových a PR aktivít športového klubu.

Oblasti záujmu: marketing vzdelávacích inštitúcií, spotrebiteľské správanie, environmentálne správanie, médiá a marketing, udržateľná móda.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

The role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations [elektronický zdroj] / Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič ; reviewers: Zbigniew Widera, Václav Kupec. - 1. vyd. - Budapešť : Wolters Kluwer, 2020. - 176 s. [7,92AH]. - Online monografia. - ISBN 978-963-295-952-8.

Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Ľudmila Čábyová ; recenzenti: [D]ariusz Rott, Ivana Šindleryová. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 211 s. [7,51 AH]. - ISBN 978-83-7729-181-8.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Marketing, komunikácia a identita vzdelávacích inštitúcií : vedecká monografia / Jakub Ptačin, Ľudmila Čábyová ; recenzenti: Anna Zaušková, Zbigniew Widera. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - 163 s. - ISBN 978-80-8105-834-9.

Benchmarkingové porovnávanie v oblasti marketingovej komunikácie / Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - 155 s. - ISBN 978-80-8105-135-7.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Marketing vzdelávacích inštitúcií : vysokoškolská učebnica / Jana Černá ... [et al.] ; recenzenti: Ivana Butoracová Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 150 s. [7,55 AH]. - ISBN 978-80-8105-752-6.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Effect of marketing communication on consumer preferences and purchasing decisions / Alena Kusá, Anna Zaušková, Ľudmila Čábyová, 2020.
In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 10, č. 1 (2020), s. 150-155.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Digital Literacy and Readership of E-Books in Slovakia / Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič, Jana Paveleková, 2020. DOI DOI 10.13187/ijmil.2020.1.3.
In: International Journal of Media and Information Literacy. - ISSN 2500-106X, Roč. 5, č. 1 (2020), s. 3-14.

Reading Behaviour in the Digital Age: Impact of Covid-19 on Consumer Behaviour / Jana Paveleková, Ľudmila Čábyová, Alena Hrušková, 2021.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 2 (2021), s. 25-41.

Media images of Slovak and Ukrainian presidents: 'I/We' binary pronominal opposition in political speeches / Halyna Stashko ... [et al.], 2020.
In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 5, č. 1 (2020), s. 350-389.

Predmety

 • marketing I., II. - 1. Bc. MARK
 • teória a prax marketingovej komunikácie I., II. – 2. Bc. MARK
 • mediálny marketing - 3. Bc. MARK
 • mediálny marketing - 1. Mgr. KOMU
 • marketingové komunikačné stratégie I., II. - 1. Mgr. MARK
 • teória a tvorba corporate identity - 1. Mgr. MARK
 • inovácie v marketingovom a mediálnom prostredí - PhD. MARK
 • Projekty

 • KEGA: Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií
 • VEGA: Integrovaný model auditu inovačného manažmentu zameraný na hodnotenie inovačného procesu v slovenských malých a stredných podnikoch
 • VEGA: Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu
 • VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov
 • VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách”
 • Interreg: Vytvorenie česko-slovenského klastra pre podporu inovatívnych technológií
 • Interreg: Cyrilometodská cesta
 • ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na FMK UCM v Trnave
 • ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave
 • SK08 Cezhraničná spolupráca: Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) - CBC01021
 • HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“, Doba riešenia: 2021 – 2023.
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, doba riešenia 03/2020 – 6/2023, zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
 • Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra
 • Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM
 • Projekt APVV-21-0115 s názvom Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia
 • Členstvá

 • Digital Marketing Institut, Dublin – od 2016
 • Polish Communication Association – od 2019
 • International Center for Information Ethics (ICIE)
 • Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL)
 • členstvo v Klube učitelů marketingu
 • členstvo v European Communication Research and Education Association
 • členstvo - digitálna platforma Kultúrneho a kreatívneho priemyslu, Ministerstvo kultúry SR
 • členstvo - odborová komisia pre PhD. štúdium v odbore mediálne a komunikačné štúdiá - UKF FF v Nitre
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

  • bakalárske štátne skúšky – odbor masmediálne štúdiá (FMK UCM)
  • magisterské štátne skúšky – odbor masmediálne štúdiá (FMK UCM)
  • inžinierske štátne skúšky – odbor ekonomika a manažment
  • rigorózne štátne skúšky – odbor masmediálne štúdiá (FMK UCM)
  • dizertačné štátne skúšky – odbor masmediálne štúdiá (FMK UCM, FF UK, FM PVŠ), odbor mediamatika a kultúrne dedičstvo (FHV ŽU v Žiline)

  Pobyty

 • University of Malaya, Kuala Lumpur, Malajzia
 • Edward Bernays University College, Záhreb, Chorvátsko
 • Vysoká škola humanitných vied, Krakow, Poľsko
 • Academy of Arts and Culture, University of Osijek, Chorvátsko
 • Ocenenia

 • Cena Literárneho fondu za najcitovanejšiu publikáciu – Marketing a marketingová komunikácia, Ľudmila Čábyová; recenzenti: Dariusz Rott, Ivana Šindleryová. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 211 s. [7,51 AH]. - ISBN 978-83-7729-181-8.
 • 40 výstupov v databáze WOS a SCOPUS, cca 430 citácií, z toho 119 vo WOS a Scopus
 • Recenzentka cca 15 monografií, 20 vedeckých zborníkov a 5 učebníc.
 • Recenzentka štúdií v časopise Communication Today
 • Recenzentka štúdií v časopise http://www.journaljesbs.com/
 • Členka habilitačnej komisie, FF UK v Bratislave v odbore masmediálne štúdiá, 2015.
 • Členka habilitačnej komisie, FMK UCM v Trnave v odbore masmediálne štúdiá, 2020.
 • Oponentka habilitačného konania – FMK UCM v Trnave
 • Certifikát Design Thinking - Grow with Goole New Generation of Founders
 • Európsky vodičák pre prácu na počítači - IT akadémia
 • Kurz anglického jazyka - jazyková škola Best Academy, Zvolen
 • Oznamy