Katedra jazykovej komunikácie

Katedra jazykovej komunikácie sprostredkúva študentom odborné poznatky a buduje ich jazykové zručnosti v oblastiach autorskej masmediálnej tvorby, jazykovej kultúry a interakčnej mediálnej štylistiky. Jej dôležitým poslaním je profilovať u absolventov komunikačnú výbavu v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch, najmä v angličtine, nemčine, taliančine, a to na vysokej odbornej úrovni. Členovia katedry sú renomovaní vedecko-pedagogickí pracovníci so skúsenosťami z mediálnej a edukačnej praxe. Preukazujú vynikajúce výsledky v rámci vzdelávacieho procesu i vedeckovýskumných aktivít. Zaoberajú sa výskumom aktuálnych otázok vyplývajúcich zo súčasnej masmediálnej i marketingovej komunikácie z rôznych aspektov a metodologických prístupov: lingvistických, pragmalingvistických, sociolingvistických, kultúrnolingvistických, sémantických, naratívnych, žánrologických, kulturologických, literárno-kritických a umenovedných.

Vzdelávanie

Pedagógovia katedry sa v jednotlivých kurzoch orientujú na rozvoj jazykových a komunikačných  zručností tak v slovenskom jazyku, ako aj v cudzích jazykoch. Vedú študentov ku kultivovanému vyjadrovaniu a aktívnemu ovládaniu gramatiky, štylistiky, odbornej mediálnej terminológie. V rámci profilových kurzov poslucháči získavajú teoretické vedomosti a praktické jazykové zručnosti súvisiace s tvorbou žurnalistických žánrov a ich vizuálnou či verbálnou interpretáciou.

Cieľom výučby je, aby absolventi štúdia  ovládali na profesionálnej úrovni rôzne spôsoby kultivovanej tvorby mediálnych prejavov v materinskom aj cudzom jazyku, boli schopní stanoviť kritériá efektívneho profesionálneho jazykového správania, vedeli ich aplikovať v rôznych komunikačných situáciách, dokázali kriticky zhodnotiť a vyriešiť praktické jazykové problémy. Dôležitou súčasťou vyučovania je vystupovanie pred kamerou a mikrofónom, (diskurzívna) analýza mediálnych komunikátov a produktov. Prostredníctvom priamych vzájomných interakcií medzi vyučujúcim a študentmi, rovnako ako aj medzi študentmi navzájom, tak dochádza k osvojovaniu si, rozvíjaniu a upevňovaniu komunikačných zručností poslucháčov a ku kultivácii ich jazykového i neverbálneho prejavu. Technické komunikačné prostriedky umožňujú študentom jazykové vzdelávanie aj v globálnom informačno-komunikačnom priestore, ktorý vytvára ďalšie možnosti na rozvoj ich osobnosti, jazykovej tvorivosti, zručnosti komunikovať.

Pedagógovia katedry vo výučbe vo veľkej miere spájajú lingvistické štúdie s médiami, marketingom alebo komunikačnými štúdiami, využívajú postupy a poznatky mediálnej lingvistiky, interakčnej mediálnej štylistiky, v praktických cvičeniach aplikujú rôzne moderné metódy a techniky vrátane sociálnych sietí určených na vyučovanie a štúdium.

Vedecko-výskumná činnosť

Členovia katedry svoj výskumný záujem orientujú interdisciplinárne, pričom sa primárne sústreďujú na problematiku v oblastiach komunikačných praktík, tvorby žurnalistických žánrov, používania jazyka v médiách. Analyzujú rôzne fenomény z aspektov lingvistickej pragmatiky, psycholingvistiky, mediálnej lingvistiky so zameraním na aspekty komunikácie a médií, venujú sa tiež rôznym komunikačným situáciám z kulturologickej a semiotickej perspektívy.

Medzi prioritné výskumné ciele katedry patrí výskum funkčnosti a zámernosti použitých výrazových prostriedkov v kontexte aktuálnych mediálnych diskurzov, internacionalizácie jazyka, analýzy jazykovej identity médií, politického jazyka, verbálneho prejavu profesionálnych aktérov v médiách, vrátane skúmania tradičných výskumných tém, akými sú ortografia, ortoepia, lexikológia, frazeológia, gramatika, štylistika, jazyková kultúra a kultúra jazyka. Na základe interdisciplinárnych prístupov skúmajú napríklad dosahy implementácie informačných technológií na úroveň mediálnych obsahov, efekty sociálnych sietí na výučbu jazykov či fenomén politickej korektnosti z hľadiska prejavov verbálnej komunikácie, obmedzenie kritického myslenie v dôsledku rôznych úrovní jazykovej kultúry. Jadrom výskumu sú tak mediálne alebo marketingovo sprostredkované jazykové produkty, ktoré sa skúmajú z rôznych hľadísk a v rôznych kontextoch. Cieľom vedeckovýskumnej činnosti členov katedry je generovať vedomosti a rozvíjať metódy, ktoré zachytia jazykovú stránku mediálnej alebo marketingovej komunikácie v celej jej zložitosti a so všetkými jej aspektmi s ohľadom na nové úlohy jazykovej komunikácie v digitálnom prostredí.

Členovia katedry sú vedúcimi riešiteľmi a členmi vedeckovýskumných tímov v rámci riešenia projektov v grantových schémach VEGA, KEGA, ESF, publikujú monografie, učebnice, vedecké štúdie v renomovaných domácich i zahraničných vydavateľstvách. Významnou mierou spolupracujú na organizovaní vedeckých konferencií, ako fundovaní odborníci sa podieľajú na práci kabinetov. Projektovo sa katedra profiluje vo sfére diverzifikácie jazyka a komunikácie v médiách a vývinových tendencií jazyka v tradičných médiách i v prostredí internetu.

Katedra jazykovej komunikácie spolupracuje v oblasti vedy a výskumu s renomovanými domácimi i zahraničnými inštitúciami, ako napríklad Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Inštitút komunikačných štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra českého jazyka Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra mediálnych štúdií Univerzity Jána Amosa Komenského v Prahe, Inštitút cudzích jazykov Volgogradskej štátnej pedagogickej univerzity, Katedra mediálnych a komunikačných štúdií na University of Malaya v Kuala Lumpur.

Partneri a spolupráca

Personálne obsadenie

 
Späť hore ↑