Katedra jazykovej komunikácie

Katedra jazykovej komunikácie študentom sprostredkúva odborné poznatky a buduje zručnosti v oblastiach žurnalistickej, literárnej autorskej tvorby a jazykovej kultúry. Členovia katedry sú renomovaní vedecko-pedagogickí pracovníci so skúsenosťami z mediálnej praxe, preukazujúci vynikajúce výsledky v rámci edukačného procesu i vedecko-výskumných aktivít. Významnou mierou spolupracujú na organizovaní vedeckých konferencií, ako fundovaní odborníci sa podieľajú na práci kabinetov, podávajú vedecké granty, sú členmi vedecko-výskumných tímov v rámci riešenia rôznych vedecko-výskumných úloh, publikujú v renomovaných domácich i zahraničných vydavateľstvách. Zaoberajú sa aj výskumom aktuálnych otázok vyplývajúcich zo súčasnej masmediálnej i marketingovej komunikácie z rôznych aspektov a metodologických prístupov: lingvistických, sémantických, žánrologických, kulturologických, ako aj literárno-kritických a umenovedných.

 

 
Späť hore ↑