Andrea Bugošová

odborná asistentka

Andrea Bugošová pôsobí vo funkcii editorky v spravodajstve STV. Venuje sa tiež príprave redaktorov a moderátorov pred kamerou, pričom dôraz kladie najmä na používanie spisovnej slovenčiny, artikuláciu a kultivované vystupovanie. Pracovala v elektronických médiách (rozhlas a televízia) ako hlásateľka a moderátorka.

Na FMK vedie prezentačný seminár a aktívne sa venuje študentom, ktorí účinkujú v študentskom rádiu a televízii – pri príprave vysielania, relácii, rozhovorov, písaní správ – aby boli zaujímavé a zrozumiteľné.

 

 

Publikácie

.

Predmety

  • prezentačný seminár - 2. a 3. ročník Bc. KOMU, MARK
  • Oznamy