Mgr. František Rigo

odborný asistent

Mgr. František Rigo

Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:45 - 15:15 hod., JAMA JC 27

Doktor Rigo pôsobí na FMK UCM od roku 2015. Vyštudoval učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej  fakulte UCM v Trnave. Ako lektor anglického jazyka pôsobí už takmer 20 rokov, v rámci ktorých pracoval so všetkými vekovými skupinami a venoval sa výučbe kurzov anglického jazyka rôzneho zamerania. Absolvoval sériu niekoľkých domácich i zahraničných školení rozvoja pedagogických zručností. Po úspešnom absolvovaní študijného programu masmediálna komunikácia v študijnom odbore masmediálne štúdiá získal akademický titul PhD. na FMK UCM v Trnave.

Predmetom jeho vedecko-výskumného záujmu (ako lektora anglického jazyka) je integrácia mediálnych textov do výučby anglického jazyka s cieľom napomôcť efektívnejšej akvizícii cieľového jazyka a zároveň aktivovať u vzdelávaných procesy kritického myslenia vo vzťahu k použitým mediálnym textom. V procese tejto integrácie je rovnako skúmaný potenciál sociálnych sietí vyvinutých primárne pre vzdelávacie účely. V nadväznosti na aktuálnu situáciu dištančného vzdelávania ako dôsledku pandémie COVID-19 zameriava pedagóg svoju výskumnú pozornosť aj na potenciál a efektivitu ďalších komunikačných nástrojov využívaných v synchrónnej a asynchrónnej dištančnej výučbe anglického jazyka.

V súčasnosti vyučuje na fakulte angličtinu študentov odborov teória digitálnych mier, aplikované mediálne štúdiá a masmediálna komunikácia. Pracuje tiež na odborných prekladoch pre potreby fakulty a univerzity. Je členom redakčnej rady časopisu Media Literacy and Academic Reserach (MLAR)

Oblasti záujmu: jazyk médií (anglický jazyk, slovenský jazyk), integrácia mediálnych textov do výučby, kritické myslenie, mediálna výchova, vzdelávacie sociálne siete.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFD 001 Developing critical thinking using semiotics of media content in teaching English within the communicative approach / Rigo, František, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 376-387.

AFD 002 Koncepty a mechanizmus kritického myslenia a prekážky / Rigo, František, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 68-98.

AFD 003 Mechanizmus kritického myslenia a prekážky pri jeho uplatňovaní / Rigo, František = The Mechanism of Critical Thinking and Obstacles to its Application, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 118-130 [CD-ROM].

Predmety

  • Anglický jazyk I. - 1. Bc. TEDI, AMES
  • Anglický jazyk III. - 2. Bc. TEDI, AMES
  • Anglický jazyk III. - 2. Bc. KOMU ext.

Projekty

KEGA – Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie

Pobyty

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc, Česká Republika

Ocenenia

Certifikát – Neurolinguistic Programming for Teachers - Pilgrims Teacher Training

Certifikát – Using Mobile Technologies – Pilgrims Teacher Training

Oznamy