Mgr. František Rigo, PhD.

lektor

Doktor Rigo pôsobí na FMK UCM od roku 2015. Vyštudoval učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej  fakulte UCM v Trnave. Ako lektor anglického jazyka pôsobí už takmer 20 rokov, v rámci ktorých pracoval so všetkými vekovými skupinami a venoval sa výučbe kurzov anglického jazyka rôzneho zamerania. Absolvoval sériu niekoľkých domácich i zahraničných školení rozvoja pedagogických zručností. Po úspešnom absolvovaní študijného programu masmediálna komunikácia v študijnom odbore masmediálne štúdiá získal akademický titul PhD. na FMK UCM v Trnave.

Predmetom jeho vedecko-výskumného záujmu (ako lektora anglického jazyka) je integrácia mediálnych textov do výučby anglického jazyka s cieľom napomôcť efektívnejšej akvizícii cieľového jazyka a zároveň aktivovať u vzdelávaných procesy kritického myslenia vo vzťahu k použitým mediálnym textom. Pedagóg zameriava svoju pozornosť aj na potenciál a efektivitu komunikačných nástrojov využívaných v procese vzdelávania, ako v rámci prezenčnej, tak aj synchrónnej a asynchrónnej dištančnej výučbe anglického jazyka.

V súčasnosti vyučuje na fakulte angličtinu študentov odborov teória digitálnych mier a marketingová komunikácia. Pracuje tiež na odborných prekladoch pre potreby fakulty a univerzity. Je členom redakčnej rady časopisu Media Literacy and Academic Reserach- MLAR

Oblasti záujmu: jazyk médií (anglický jazyk, slovenský jazyk), integrácia mediálnych textov do výučby, kritické myslenie, mediálna výchova, vzdelávacie sociálne siete.

 

Publikácie

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Asynchronous And Synchronous Distance Learning Of English As A Foreign Language / František Rigo, Ján Mikuš, 2021. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 89-106. 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Katolícke noviny – traditional news of contemporary Christians with 170-year history / František Rigo, Juliána Mináriková, 2019. – Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration &Conservation : Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration &Conservation : Proceedings Book / Maria Luisa Vásquez de Ágredos-Pascal, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. – Torino : Kermes, 2019. – (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). – ISBN 978-88-32029-11-6, s. 305-308.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Distance learning with Edmodo during the coronavirus school closures / František Rigo, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC. In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527, s. 537-546 [online]. 

Effectiveness of testing English online in distance learning / František Rigo, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC. In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527, s. 547-557 [online]. 

Edmodo as a communication tool in teaching English / František Rigo, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Megatrends and Media : Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Martin Solík, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-952-0. - ISSN 2453-6474, S. 273-281.

Video in an English lesson as a means of challenging critical thinking / František Rigo, 2019. In: Marketing Identity : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0038-3 [online], s. 939- 956. 

Stratégie testovania porozumenia mediálnym obsahom vo výučbe angličtiny = Strategies of testing the understanding of media contents in teaching English / František Rigo, 2019. In: Marketing Identity 2019 : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie / editori: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0039-0 [online], s. 331-346. 

Developing critical thinking using semiotics in teaching English within the communicative approach / František Rigo, 2017. – Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Online rules – part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th – 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. – 1. vyd. – Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. – ISBN 978-80-8105- 917-9. – ISSN 1339-5726, s. 376-387. 

Koncepty a mechanizmus kritického myslenia a prekážky / František Rigo, 2017. In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 68-98.

Rôzne publikácie a dokumenty

We Are not to Judge How People Should People : interview with professor Zoltán Kovecses / [dotazovaný] Zoltán Kövecses ; [dotazovateľ] František Rigo, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 1, č. 2 (2018), s. 89-92.

Predmety

  • anglický jazyk III. - 2. Bc. TEDI, MARK
  • Projekty

  • KEGA – Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie
  • Pobyty

  • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc, Česká Republika
  • Ocenenia

  • Certifikát – Neurolinguistic Programming for Teachers - Pilgrims Teacher Training
  • Certifikát – Using Mobile Technologies – Pilgrims Teacher Training
  • Oznamy