Mgr. František Rigo, PhD.

lektor

Doktor Rigo pôsobí na FMK UCM od roku 2015. Vyštudoval učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej  fakulte UCM v Trnave. Ako lektor anglického jazyka pôsobí už takmer 20 rokov, v rámci ktorých pracoval so všetkými vekovými skupinami a venoval sa výučbe kurzov anglického jazyka rôzneho zamerania. Absolvoval sériu niekoľkých domácich i zahraničných školení rozvoja pedagogických zručností. Po úspešnom absolvovaní študijného programu masmediálna komunikácia v študijnom odbore masmediálne štúdiá získal akademický titul PhD. na FMK UCM v Trnave.

Predmetom jeho vedecko-výskumného záujmu (ako lektora anglického jazyka) je integrácia mediálnych textov do výučby anglického jazyka s cieľom napomôcť efektívnejšej akvizícii cieľového jazyka a zároveň aktivovať u vzdelávaných procesy kritického myslenia vo vzťahu k použitým mediálnym textom. V procese tejto integrácie je rovnako skúmaný potenciál sociálnych sietí vyvinutých primárne pre vzdelávacie účely. V nadväznosti na aktuálnu situáciu dištančného vzdelávania ako dôsledku pandémie COVID-19 zameriava pedagóg svoju výskumnú pozornosť aj na potenciál a efektivitu ďalších komunikačných nástrojov využívaných v synchrónnej a asynchrónnej dištančnej výučbe anglického jazyka.

V súčasnosti vyučuje na fakulte angličtinu študentov odborov teória digitálnych mier, aplikované mediálne štúdiá a masmediálna komunikácia. Pracuje tiež na odborných prekladoch pre potreby fakulty a univerzity. Je členom redakčnej rady časopisu Media Literacy and Academic Reserach (MLAR)

Oblasti záujmu: jazyk médií (anglický jazyk, slovenský jazyk), integrácia mediálnych textov do výučby, kritické myslenie, mediálna výchova, vzdelávacie sociálne siete.

 

Publikácie

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Asynchronous And Synchronous Distance Learning Of English As A Foreign Language / František Rigo, Ján Mikuš, 2021.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 89-106.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Katolícke noviny - traditional news of contemporary Christians with 170-year history / František Rigo, Juliána Mináriková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book / María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. - Torino : Kermes, 2019. - (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-32029-11-6, s. 305-308.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Distance learning with Edmodo during the coronavirus school closures / František Rigo, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527, s. 537-546 [online].

Edmodo as a communication tool in teaching English / František Rigo, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Megatrends and Media : Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Martin Solík, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-952-0. - ISSN 2453-6474, S. 273-281.

Effectiveness of testing English online in distance learning / František Rigo, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527, s. 547-557 [online].

Developing critical thinking using semiotics of media content in teaching English within the communicative approach / František Rigo, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 376-387.

Koncepty a mechanizmus kritického myslenia a prekážky / František Rigo, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 68-98.

Mechanizmus kritického myslenia a prekážky pri jeho uplatňovaní = The Mechanism of Critical Thinking and Obstacles to its Application / František Rigo, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 118-130 [CD-ROM].

Stratégie testovania porozumenia mediálnym obsahom vo výučbe angličtiny = Strategies of testing the understanding of media contents in teaching English / František Rigo, 2019.
In: Marketing Identity 2019 : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie / editori: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0039-0 (online), s. 331-346.

Video in an English lesson as a means of challenging critical thinking / František Rigo, 2019.
In: Marketing Identity : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0038-3 (online), s. 939-956.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

We Are not to Judge How People Should People : interview with professor Zoltán Kovecses / [dotazovaný] Zoltán Kövecses ; [dotazovateľ] František Rigo, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 1, č. 2 (2018), s. 89-92.

Predmety

  • Anglický jazyk I. - 1. Bc. TEDI, AMES
  • Anglický jazyk III. - 2. Bc. TEDI, AMES
  • Anglický jazyk III. - 2. Bc. KOMU ext.

Projekty

KEGA – Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie

Pobyty

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc, Česká Republika

Ocenenia

Certifikát – Neurolinguistic Programming for Teachers - Pilgrims Teacher Training

Certifikát – Using Mobile Technologies – Pilgrims Teacher Training

Oznamy