PaedDr. Andrej Habiňák, PhD.

odborný asistent

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 9:20 - 11:10 hod., JAMA JC 26, príp. online podľa dohody

Doktor Habiňák pôsobí na FMK UCM od roku 2008. V tom istom roku ukončil svoje pôsobenie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a bol mu udelený aj titul PhD. (philosophiae doctor).

Venuje sa skúmaniu jazykovej kultúry v súčasných médiách, štylistike, lexikológii a frazeológii v kontexte masmediálneho priestoru. V minulosti sa podieľal na výskume frazeológie na sekundárnom stupni vzdelávania (Trnavská univerzita v Trnave) a neskôr na ESF projekte s názvom Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila. Pôsobil tiež v kreatívnom almanachu MUUZA a redakčnej rade Communication Today ako jazykový korektor. Sedem rokov bol vedúcim Kabinetu telovýchovy a športu FMK UCM.

Doktor Andrej Habiňák vyštudoval PdF TU v Trnave, po magisterskom štúdiu úspešne ukončil i rigorózne a dizertačné konanie v oblasti slovenskej lingvistiky a literatúry. Ako asistent pôsobil v minulosti na PdF TU a PdF UK. Na akademickej pôde FMK UCM vyučuje od roku 2008 predmety zamerané na slovenský jazyk a lingvistické disciplíny. V súčasnosti vyučuje na fakulte jazykovú kultúru I, jazykovú kultúru II, slovenčinu v súčasnej komunikácii študentov odborov masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia v internej i externej forme štúdia.  

Oblasti záujmu: jazyk v spoločnosti a v médiách, šport, trénerstvo.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Frazeológia a frazeogramotnosť na základných školách / Habiňák, Andrej ; recenzenti: Jana Skladaná, Elena Krasnovská. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 152 s. - ISBN 978-80-8105-390-0.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Zodpovednosť médií voči štátnemu jazyku / Habiňák, Andrej, 2015.
In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 215-225 [1,1 AH].

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 Študijný text 5: Aplikácia kvantitatívnych výskumných metód v kvalitatívne orientovanom výskume / Habiňák, Andrej, 2011.
In: Teoretické východiská masmediálnej komunikácie / Eva Poláková (ed.). - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-270-5, s. 159-184 [1 AH].

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 10

AED 001 Charles Baudelaire: Zapretie svätého Petra / Habiňák, Andrej, 2010.
In: Jazkovedné a didaktické kolokvium III. : zborník vedeckých prác / zostavil: Daniel Lančarič. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. - ISBN 978-80-89328-35-2, S. 6-12.

AED 002 Krátka konfrontácia súčasných učebníc slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl s ohľadom na kvantitatívne a kvalitatívne vyučivanie frazeológie / Habiňák, Andrej, 2012.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIII. = Linguistic, literary and didactic colloquium XIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzent: Lívia Adamcová, Sylvia Brychová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. - ISBN 978-80-89328-73-4, S. 50-54 [CD-ROM].

AED 003 Jazykové prostriedky a štýl v Laholových novelách / Habiňák, Andrej, 2014.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXV. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XXV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Nina Vietorová, Sylvia Brychová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2014. - ISBN 978-80-89328-97-0, S. 66-74 [CD-ROM].

AED 004 Posolstvo ľudskosti a absurdnosť v zbierke noviel Posledná vec / Habiňák, Andrej, 2014.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXV. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XXV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Nina Vietorová, Sylvia Brychová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2014. - ISBN 978-80-89328-97-0, S. 61-65 [CD-ROM].

AED 005 Frazeodidaktika a jej uplatnenie v praxi / Habiňák, Andrej, 2016.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIX. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XXXIX. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - ISBN 978-80-8177-025-8, S. 16-18 [CD-ROM].

AED 006 O motorkárskom slangu v slovenčine / Habiňák, Andrej, 2016.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XL. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XL. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - ISBN 978-80-8177-026-5, S. 43-48 [CD-ROM].

AED 007 Slovenská frazeologická tradícia od 15. storočia po dnes / Habiňák, Andrej, 2016.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXVIII. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XXXVIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - ISBN 978-80-8177-024-1, S. 57-61 [CD-ROM].

AED 008 Obsah pojmu frazeológia pre masmediálnu prax a jej vývin / Habiňák, Andrej, 2017.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLIII. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XLIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. - ISBN 978-80-8177-035-7, S. 23-32 [CD-ROM].

AED 009 Vplyv angličtiny na slovenčinu s prihliadnutím na marketingovú oblasť / Habiňák, Andrej, 2017.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLV. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XLV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. - ISBN 978-80-8177-040-1, S. 52-59 [CD-ROM].

AED 010 Základná jednotka frazeológie v masmediálnom vysielaní - vznik, charakteristika, definícia, vlastnosti / Habiňák, Andrej, 2017.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLV. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XLV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. - ISBN 978-80-8177-040-1, S. 17-22 [CD-ROM].

AEF  Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

AEF 001 Posolstvo ľudskosti a naturalizmus u Leopolda Laholu / Habiňák, Andrej, 2011.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [XI.] = Linguistic, literary and didactic colloquium [XI.] : zborník vedeckých prác : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzent: Danuša Lišková. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. - ISBN 978-80-89328-68-2, S. 89-96 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 Prvky frazeologizácie v špecifickom prostredí športových profesionálov / Habiňák, Andrej, 2008.
In: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov : sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006 / editor: Vladimír P. Polách. - [b.m.v.], 2008. - ISBN 978-80-244-1984-8, S. 74-86.

AFC 002 Spoločenská zodpovednosť médií - jazyková korektnosť v masmediálnej praxi / Habiňák, Andrej, 2014.
In: (Ko)media : konteksty dyskursu medialnego / redakcja naukowa: Jerzy Gołuchowski, Dorota Konieczna, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak ; recenzenci: Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 2014. - ISBN 978-83-7556-660-4, S. 309-312.

AFC 003 From phraseo-didactics to higher linguistic culture / Habiňák, Andrej, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Proceedings of the 2015 International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015) / editors: P. Shaw. - Paris : Atlantis Press, 2015. - (ASSEHR ; vol. 15). - ISBN 978-94-62520-66-0. - ISSN 2352-5398, S. 257-259.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFD 001 Jazyková kultúra v súčasných médiách / Habiňák, Andrej, 2009.
In: Masmediálna komunikácia a realita II. : mediálne kompetencie : médiá a politika / Slavomír Magál, Miloš Mistrík, Martin Solík (eds.). - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8105-125-8, S. 123-127.

AFD 002 Učiteľ slovenčiny 21. storočia / Habiňák, Andrej = Slovak language teacher of 21st century, 2009.
In: Učiteľ pre školu 21. storočia = Teacher for school of 21st century : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / editor zborníka: Lenka Kasáčová. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-823-2, S. 151-153.

AFD 003 Autorský prístup Leopolda Laholu v krátkoepickej tvorbe / Habiňák, Andrej, 2010.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác / zostavil: Daniel Lančarič. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. - ISBN 978-80-89328-42-0, S. 16-25.

AFD 004 Frazeológia v škole / Habiňák, Andrej, 2009.
In: VARIA XVI : zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.- 10. 11. 2006) / zostavila Gabriela Múcsková. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009. - ISBN 80-89037-04-6, S. 176-181.

AFD 005 Novela jazykového zákona a marketingová/masmediálna komunikácia / Habiňák, Andrej = The Language Law Amendment and Marketing/Mass Media communication, 2010.
In: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - úloha marketingu v čase hospodárskej krízy organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3.- 4. novembra 2009 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku / Jozef Matúš, Katarína Ďurková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-159-3, S. 57-66.

AFD 006 Prvky existencionalizmu v Laholových poviedkach / Habiňák, Andrej, 2010.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium IV. : zborník vedeckých prác / zostavil: Daniel Lančarič. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. - ISBN 978-80-89328-41-3, S. 37-47.

AFD 007 Zodpovednosť médií voči štátnemu jazyku / Habiňák, Andrej = The responsibly of media towards the official language, 2012.
In: Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-444-0, S. 31-33 [CD-ROM].

AFD 008 Prenikanie anglicizmov do slovenčiny / Habiňák, Andrej = Penetration Of Anglicism Into Slovak Language, 2013.
In: Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Norbert Vrabec ; recenzenti zborníka: Juliána Laluhová, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-478-5, S. 29-33.

AFD 009 Rozvíjanie ideí Pierra de Coubertina v akademickom prostredí Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Habiňák, Andrej, 2012.
In: Odkaz Pierra de Coubertina / Dana Petranová, Tibor Mikuš, Martin Solík (eds.) ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Viliam Končal. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-459-4, S. 95-104.

AFD 010 Slovenčina v elektronických médiách / Habiňák, Andrej = Slovak Language in Mass Media, 2014.
In: Perspektívy ochrany mediálneho publika - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-587-4, S. 48-66.

AFD 011 Komentár o slove a jeho podobách v súčasnej publicistike / Habiňák, Andrej = Comment on word and its forms in current j[o]urnalism, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 164-168 [CD-ROM].

BFB  Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Počet záznamov: 1

BFB 001 Frazeológia v učebných textoch a pohľad na praktické vedomosti žiakov 5.- 6. ročníka / Habiňák, Andrej, 2009.
In: VARIA XVIII : zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.- 5. 12. 2008) / editori Martina Ivanová, Martin Ološtiak. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Jazykovedný zborník 28 (AFPh UP 246/328)). - ISBN 978-80-8068-976-6, S. 53.

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Frazeológia a frazeologická gramotnosť žiakov na 2. stupni ZŠ / Habiňák, Andrej - Rýzková, Anna ; vedúca dizertačnej práce: Anna Rýzková. - Trnava : Trnavská univerzita, 2008. - 158 s.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Pravopisno-gramatická príručka s cvičebnicou / Habiňák, Andrej, 2009.
In: Lingvistika a lingvodidaktika na školách filologického zamerania : zborník príspevkov / zostavovateľ: Daniel Lančarič. - Bratislava : Z-F LINGUA. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-80-89328-25-3, S. 123-124.
Rec na: Pravopisno-gramatická príručka s cvičebnicou / J. Hladký ... [et al.]. - Žilina : Dugaprint, 2008. - ISBN 978-80-970001-9-6.

Predmety

  • Jazyková kultúra I - 1. Bc. KOMU
  • Jazyková kultúra - 1. Bc. MARK
  • Jazyková kultúra II. - 3. Bc. KOMU ext.

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

Oznamy