PaedDr. Andrej Habiňák, PhD.

odborný asistent, vedúci Kabinetu telovýchovy a športu

PaedDr. Andrej Habiňák, PhD.

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 221.

streda, 12.05 - 13.40 hod.

Doktor Andrej Habiňák sa venuje skúmaniu jazykovej kultúry v súčasných médiách, lexikológii a frazeológii.

Vyštudoval PF TU v Trnave, kde neskôr pôsobil aj ako odborný asistent. Na FMK UCM vyučuje od roku 2008 predmety zamerané na používanie spisovného slovenského jazyka a vedie Kabinet telovýchovy a športu.

Oblasti záujmu: jazyk v spoločnosti a v médiách, šport, trénerstvo.

 

Publikácie

HABIŇÁK, A. 2012. Frazeológia a frazeogramotnosť na základných školách. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-390-0.

HABIŇÁK, A. 2011. Študijný text 5: Aplikácia kvantitatívnych výskumných metód v kvalitatívne orientovanom výskume. In Teoretické východiská masmediálnej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. s. 159-184. ISBN ISBN 978-80-8105-270-5.

HABIŇÁK, A. 2010. Charles Baudelaire: Zapretie svätého Petra. In Jazykovedné a didaktické kolokvium III. : zborník vedeckých prác. Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. s. 6-12. ISBN 978-80-89328-35-2.

HABIŇÁK, A. 2011. Posolstvo ľudskosti a naturalizmus u Leopolda Laholu. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium X.. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. s. 89-96. ISBN 978-80-89328-68-2.

HABIŇÁK, A. 2012. Krátka konfrontácia súčasných učebníc slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl s ohľadom na kvantitatívne a kvalitatívne vyučovanie frazeológie. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIII.. Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-73-4.

HABIŇÁK, A. 2008. Prvky frazeologizácie v špecifickom prostredí športových profesionálov. In Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov: sborník z mezinárodní konference. Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2008. s. 74-86. ISBN 978-80-244-1984-8.

HABIŇÁK, A. 2008. Prvky frazeologizácie v špecifickom prostredí športových profesionálov. In Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. [b.m.v.], 2008. ISBN 978-80-244-1984-8.

HABIŇÁK, A. 2009. Jazyková kultúra v súčasných médiách. In Masmediálna komunikácia a realita II. : mediálne kompetencie : médiá a politika. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. s. 123-127. ISBN 978-80-8105-125-8.

HABIŇÁK, A. 2009. Učiteľ slovenčiny 21. storočia. In Učiteľ pre školu 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. s. 151-153. ISBN 978-80-8083-823-2.

HABIŇÁK, A. 2009. Frazeológia v škole. In VARIA XVI : zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009. s. 176-181. ISBN 80-89037-04-6.

HABIŇÁK, A. 2009. Frazeológia v škole. In VARIA XVI. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009. ISBN 80-89037-04-6.

HABIŇÁK, A. 2009. Jazyková kultúra v súčasných médiách. In Masmediálna komunikácia a realita II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-125-8.

HABIŇÁK, A. 2009. Učiteľ slovenčiny 21. storočia. In Učiteľ pre školu 21. storočia. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-823-2.

HABIŇÁK, A. 2010. Autorský prístup Leopolda Laholu v krátkoepickej tvorbe. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V.. Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-42-0.

HABIŇÁK, A. 2010. Novela jazykového zákona a marketingová/masmediálna komunikácia. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-159-3.

HABIŇÁK, A. 2010. Prvky existencionalizmu v Laholových poviedkach. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium IV.. Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-41-3.

HABIŇÁK, A. 2012. Zodpovednosť médií voči štátnemu jazyku. In Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. s. 31-33. ISBN 978-80-8105-444-0.

HABIŇÁK, A. 2012. Rozvíjanie ideí Pierra de Coubertina v akademickom prostredí Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. In Odkaz Pierra de Coubertina. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-459-4.

HABIŇÁK, A. 2013. Prenikanie anglicizmov do slovenčiny. In Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. s. 29-33. ISBN 978-80-8105-478-5.

HABIŇÁK, A. 2009. Frazeológia v učebných textoch a pohľad na praktické vedomosti žiakOVÁ5.- 6. ročníka. In VARIA XVIII. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešov, 2009. ISBN 978-80-8068-976-6.

HABIŇÁK, A. 2008. Frazeológia a frazeologická gramotnosť žiakOVÁna 2. stupni ZŠ. Trnavská univerzita, 2008.

HABIŇÁK, A. 2009. Pravopisno-gramatická príručka s cvičebnicou. In Lingvistika a lingvodidaktika na školách filologického zamerania. Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-25-3.

HABIŇÁK, A. 2014. Slovenčina v elektronických médiách. In:Perspektívy ochrany mediálneho publika - Megatrendy a mediá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-587-4.

HABIŇÁK, A. 2014. Spoločenská zodpovednosť médií - jazyková korektnosť v masmediálnej praxi. In: (Ko)media: konteksty dyskursu medialnego. Warzsawa: CeDeWu, 2014. ISBN 978-83-7556-660-4.

Predmety

  • Základy jazykovej kultúry - 1. ročník Bc. MARK, KOMU
  • Slovenčina v súčasnej komunikácii - 2. ročník Bc. KOMU
  • Kabinet telovýchovy a športu - všetky ročníky a študijné programy

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

Oznamy