Mgr. Denisa Kraľovičová, PhD.

odborná asistentka

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 13:45 - 14:30 hod.; štvrtok 12:00 - 12:45 hod., Skladová, č. d. 215

Doktorka Denisa Kraľovičová pôsobí ako lektorka anglického jazyka. Spolupracuje s Ambasádou USA a participuje na projektoch v zahraničí. Jej vedecká a publikačná činnosť je zameraná predovšetkým na marketingovú komunikáciu vo vybraných inštitúciách, zvyšovanie kvality jazykového vzdelávania a využívanie nových trendov v marketingovej komunikácii. Absolvovala The Salzburg Academy on Media and Global Change v Rakúsku a naďalej je jej aktívnym členom.

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk – psychológia a jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UCM v Trnave. Doktorandské štúdium PhD. ukončila v študijnom programe marketingová komunikácia na FMK UCM. V súčasnosti pôsobí na Katedre jazykovej komunikácie FMK UCM v Trnave. Vyučuje predmety anglický jazyk a odborná komunikácia v anglickom jazyku so zameraním na marketingovú komunikáciu. Podieľa sa na testovaní jazykových kompetencií TOEIC.

Oblasti záujmu: 

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Hero transformations in contemporary mainstream film / Plencner, Alexander - Kraľovičová, Denisa - Stropko, Martin, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 79-92.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 E-learning and innovative forms of its application at the Faculty of mass media communication, UCM in Trnava / Magál, Slavomír - Zábojník, Rastislav - Kraľovičová, Denisa, 2012.
In: Edukacja dla bezpieczeństwa : media a bezpieczeństwo : edukacyjne konteksty bezpieczeństwa / pod redakcją Andrzeja Piotrowskiego ; recenzje Bogdan Zalewski, Piotr Semków. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. - ISBN 978-83-61304-50-0, S. 101-115.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AED 001 Medonosný marketing / Miklenčičová, Renáta - Kraľovičová, Denisa = Melliferous marketing, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 81-90 [CD-ROM].

AED 002 Komunikačný model a inovácie podnikateľských subjektov / Kraľovičová, Denisa = Communication model and innovations of business entities, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 111-117 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFC 001 Interkultúrne aspekty a kvalita vzdelávania kultúra-piata zručnosť? / Kraľovičová, Denisa, 2012.
In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti / Ivona Mišterová, Marie Fenclová a kol. ; recenze: Marina Wagnerová, Hana Potměšilová. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2012. - ISBN 978-80-261-0187-1, S. 75-79.

AFC 002 Testovanie jazykových kompetencií / Kraľovičová, Denisa, 2014.
In: Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : sborník příspěvků IV. mezinárodní konference konané 26. listopadu 2014 v Brně : conference proceedings IV. International conference, november 26, 2014, Brno / editor: Radek Nedoma ; reviewers: Ivana Čechová, Jana Bérešová. - Brno : [Univerzita obrany], 2014. - ISBN 978-80-7231-981-7, S. 153-157 [CD-ROM].

AFC 003 A case study on infant intentional bilingual acquisition / Hurajová, Anna - Kraľovičová, Denisa, 2016. - Popis urobený: 17. 10. 2016.
In: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" : Procedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions (September 28 - 29, 2016, Dubai, UAE). - ISSN 2413-1032, Vol. 5, no. 10(14) (2016), pp. 44-48 [online].

Spôsob prístupu:
http://ws-conference.com/

AFC 004 Authentic assesment in context of ESP / Kraľovičová, Denisa, 2016. - Popis urobený: 23. 3. 2016.
In: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" : Procedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science (February 25 - 26, 2016, Dubai, UAE). - ISSN 2413-1032, Vol. 4, no. 3(7) (2016), pp. 24-28 [online].

Spôsob prístupu:
http://ws-conference.com/

AFC 005 Interference between languages / Kraľovičová, Denisa - Hurajová, Anna, 2016. - Popis urobený: 17. 10. 2016.
In: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" : Procedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions (September 28 - 29, 2016, Dubai, UAE). - ISSN 2413-1032, Vol. 4, no. 10(14) (2016), pp. 12-14 [online].

Spôsob prístupu:
http://ws-conference.com/

AFC 006 Religion online / Kraľovičová, Denisa, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - (kermesquaderni, ISSN 2036-1122). - ISBN 978-88-404-4377-5, S. 25-27.

AFC 007 Pope in welter of social media / Kollárová, Daniela - Kraľovičová, Denisa, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 203-206.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFD 001 Autonómia - kľúč k zvyšovaniu kvality jazykového vzdelávania / Kraľovičová, Denisa, 2012.
In: Humanistic foreign language teaching and learning I : innovative methods and approaches : conference proceedings / editors: Andrea Billíková, Jana Harťanská, Mária Kiššová. - Nitra : Filozofická fakulta, UKF Nitra, 2012. - ISBN 978-80-558-0154-4, S. 168-171 [CD-ROM].

AFD 002 Creating the future / Kraľovičová, Denisa, 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 86-91.

AFD 003 Externá i interná komunikácia firmy v čase internetu / Kraľovičová, Denisa - Zvalová, Janka = External and internal company communication in time of the Internet, 2012.
In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-391-7, S. 78-86.

AFD 004 Inovácie v marketingovej komunikácii - špecifiká product placementu a guerilla komunikácie / Miklenčičová, Renáta - Kraľovičová, Denisa = Innovations in marketing communication - specifics of product placement and guerilla communication, 2012. - Popis urobený: 17. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), [7 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 005 Externá komunikácia vysokých škôl / Kraľovičová, Denisa = External communication of universities, 2013. - Popis urobený: 18. 12. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 322-327 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 006 Špecifiká modelu Rossiter&Percy (reklamná stratégia vysokej školy) / Kraľovičová, Denisa = Specifics of the model Rossiter&Percy (advertising strategy of the university), 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 283-288.

AFD 007 Using e-learning for teaching English for journalists / Kraľovičová, Denisa - Ungerová, Magdaléna, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 162-170.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 Strategické plánovanie školy / Kraľovičová, Denisa = Strategic planning of school, 2011.
In: Lingua Summit 2011 : problémy vzdelávania v kontexte súčasnosti : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / recenzenti: Lenka Mandelíková ... [et al.]. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011. - ISBN 978-80-8075-517-1, S. 124-130.

Predmety

  • Anglický jazyk III. - 2. ročník Bc. MARK
  • Odborná komunikácia v anglickom jazyku I., III. - 2. a 3. ročník Bc. MARK

Projekty

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Spotrebiteľské správanie seniorov

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Erasmus: Výmenný pobyt, Univerzita J.A. Komenského, Praha, 17.12.2012 - 23.12.2013

Oznamy