Mgr. Denisa Kraľovičová, PhD.

odborná asistentka

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, zborovňa 2

utorok, 10.00 - 10.15 hod.

streda, 9.55 - 11.10 hod.

Doktorka Denisa Kraľovičová pôsobí ako lektorka anglického jazyka. Spolupracuje s Ambasádou USA a participuje na projektoch v zahraničí. Jej vedecká a publikačná činnosť je zameraná predovšetkým na marketingovú komunikáciu vo vybraných inštitúciách, zvyšovanie kvality jazykového vzdelávania a využívanie nových trendov v marketingovej komunikácii. Absolvovala The Salzburg Academy on Media and Global Change v Rakúsku a naďalej je jej aktívnym členom.

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk – psychológia a jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UCM v Trnave. Doktorandské štúdium PhD. ukončila v študijnom programe marketingová komunikácia na FMK UCM. V súčasnosti pôsobí na Katedre jazykovej komunikácie FMK UCM v Trnave. Vyučuje predmety anglický jazyk a odborná komunikácia v anglickom jazyku so zameraním na marketingovú komunikáciu. Podieľa sa na testovaní jazykových kompetencií TOEIC.

Oblasti záujmu: 

 

Publikácie

PLENCNER, A. – KRAĽOVIČOVÁ, D. – STROPKO, M. 2014. Hero transformations in contemporary mainstream film. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2014.
medonosný marketing

MAGÁL, S. – ZÁBOJNÍK, R. – KRAĽOVIČOVÁ, D. 2012. E-learning and innovative forms of its application at the Faculty of mass media communication, UCM in Trnava. In Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-50-0.

Medonosný marketing. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Trnava: FMK, UCM 2012, roč. 2012, s. 81-90. 10 s. ISBN 978-80-8105-436-5.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2008. Public Radio Brodcasting in the USA and Slovakia. In ŠVOK 2007. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-058-9.

MIKLENČIČOVÁ, R. – KRAĽOVIČOVÁ, D. 2012. Medonosný marketing. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-436-5.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2012. Interkultúrne aspekty a kvalita vzdelávania kultúra-piata zručnosť?. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2012. ISBN 978-80-261-0187-1.

MIKLENČIČOVÁ, R. – KRAĽOVIČOVÁ, D. Inovácie v marketingovej komunikácii – špecifický product placementu a guerilla komunikácie. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, roč. 2012, 7 s.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2010. Humor v reklame. In K problémom mediálnej komunikácie III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-189-0.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2010. Humor v súčasnej slovenskej reklame. In Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-184-5.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2010. Kultúrne aspekty európskej reklamy. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-159-3.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2011. Komunikácia vysokej školy. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2012. Autonómia – kľúč k zvyšovaniu kvality jazykového vzdelávania. In Humanistic foreign language teaching and learning I. Nitra : Filozofická fakulta, UKF Nitra, 2012. ISBN 978-80-558-0154-4.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2012. Creating the future. In Fórum inovatívnych myšlienok. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-431-0.

KRAĽOVIČOVÁ, D. – ZVALOVÁ, J. 2012. Externá i interná komunikácia firmy v čase internetu. In Nové diskurzy mediálnych štúdií – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-391-7.

MIKLENČIČOVÁ, R. – KRAĽOVIČOVÁ, D. 2012. Inovácie v marketingovej komunikácii – špecifiká product placementu a guerilla komunikácie. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2013. Externá komunikácia vysokých škôl. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2011. “”"Unplugged”" – 24 hodín bez médií”. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN [nie je].
plánovanie školy.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2010. Kreativita v reklame. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-183-8.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2011. Strategické plánovanie školy. In Lingua Summit 2011. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín, 2011. ISBN 978-80-8075-517-1.

MAGÁL, S. – PETRANOVÁ, D. – KRAĽOVIČOVÁ, D. 2010. Profile of Salzburg Global Seminar. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

KRAĽOVIČOVÁ, D. 2011. Mgr. Denisa Kraľovičová – project co-ordinator, Department of Languages. In Unplugged. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius 2011. ISBN 978-80-8105-243-9.

Predmety

  • Anglický jazyk III. - 2. ročník Bc. MARK
  • Odborná komunikácia v anglickom jazyku I., III. - 2. a 3. ročník Bc. MARK

Projekty

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Spotrebiteľské správanie seniorov

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Erasmus: Výmenný pobyt, Univerzita J.A. Komenského, Praha, 17.12.2012 - 23.12.2013

Oznamy