Mgr. Denisa Kraľovičová, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Denisa Kraľovičová pôsobí ako lektorka anglického jazyka. Spolupracuje s Ambasádou USA a participuje na projektoch v zahraničí. Jej vedecká a publikačná činnosť je zameraná predovšetkým na marketingovú komunikáciu vo vybraných inštitúciách, zvyšovanie kvality jazykového vzdelávania, využívanie psychológie a nových trendov v marketingovej komunikácii.

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk – psychológia a jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UCM v Trnave. Doktorandské štúdium PhD. ukončila v študijnom programe marketingová komunikácia na FMK UCM. V súčasnosti pôsobí na Katedre jazykovej komunikácie FMK UCM v Trnave. Vyučuje predmety anglický jazyk a odborná komunikácia v anglickom jazyku so zameraním na marketingovú komunikáciu. Podieľa sa na testovaní jazykových kompetencií TOEIC.

Výsledky svojej vedeckej práce prezentuje nielen v publikáciách typu ADM, AEC, AED, AFC, BED, ale aj v medzinárodných partnerstvách a projektoch. Absolvovala The Salzburg Academy on Media and Global Change v Rakúsku a naďalej je jej aktívnym členom.

Oblasť záujmu: všeobecná angličtina, odborný anglický jazyk so zameraním na marketingovú komunikáciu, psychológia spotrebiteľa, psychológia trhu, neuromarketing a marketing zameraný na deti.

 

Publikácie

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Selected Issues of Marketing and Marketing Communication : specialized academic textbook in English / Daniela Kollárová, Denisa Kraľovičová ; reviewers: Radim Bačuvčík, Margaréta Nadányiová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. - 130 s. - ISBN 978-80-572-0277-6.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Engaging the online learner / Denisa Kraľovičová, 2018. DOI 10.31435/rsglobal_ijitss/31102018/6198.
In: International Journal of Innovative Technologies in Social Science. - ISSN 2544-9338, č. 7(11) (2018), s. 9-12.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Hero transformations in contemporary mainstream film / Alexander Plencner, Denisa Kraľovičová, Martin Stropko, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 79-92.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

E-learning and innovative forms of its application at the Faculty of mass media communication, UCM in Trnava / Slavomír Magál, Rastislav Zábojník, Denisa Kráľovičová, 2012.
In: Edukacja dla bezpieczeństwa : media a bezpieczeństwo : edukacyjne konteksty bezpieczeństwa / pod redakcją Andrzeja Piotrowskiego ; recenzje Bogdan Zalewski, Piotr Semków. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. - ISBN 978-83-61304-50-0, S. 101-115.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Komunikačný model a inovácie podnikateľských subjektov = Communication model and innovations of business entities / Denisa Kraľovičová, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 111-117 [CD-ROM].

Medonosný marketing = Melliferous marketing / Renata Miklenčičová, Denisa Kraľovičová, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 81-90 [CD-ROM].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Testovanie jazykových kompetencií / Denisa Kraľovičová, 2014.
In: Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : sborník příspěvků IV. mezinárodní konference konané 26. listopadu 2014 v Brně : conference proceedings IV. International conference, november 26, 2014, Brno / editor: Radek Nedoma ; reviewers: Ivana Čechová, Jana Bérešová. - Brno : [Univerzita obrany], 2014. - ISBN 978-80-7231-981-7, S. 153-157 [CD-ROM].

Specifics of neuromarketing and its application on fragile target group children / Denisa Kraľovičová, 2019.
In: DOKBAT 2019 : conference proceedings : 15th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : conference proceedings : 15th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers / edited by: Pavel Ondra. - 1. vyd. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, 2019. - ISBN 978-80-7454-893-2 (online), s. 598-605.

Pope in welter of social media / Daniela Kollárová, Denisa Kraľovičová, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 203-206.

A case study on infant intentional bilingual acquisition / Anna Hurajová, Denisa Kraľovičová, 2016. - Popis urobený: 17. 10. 2016.
In: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" : Procedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions (September 28 - 29, 2016, Dubai, UAE). - ISSN 2413-1032, Vol. 5, no. 10(14) (2016), pp. 44-48 [online].

Interference between languages / Denisa Kraľovičová, Anna Hurajová, 2016. - Popis urobený: 17. 10. 2016.
In: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" : Procedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions (September 28 - 29, 2016, Dubai, UAE). - ISSN 2413-1032, Vol. 4, no. 10(14) (2016), pp. 12-14 [online].

Authentic assesment in context of ESP / Denisa Kraľovičová, 2016. - Popis urobený: 23. 3. 2016.
In: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" : Procedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science (February 25 - 26, 2016, Dubai, UAE). - ISSN 2413-1032, Vol. 4, no. 3(7) (2016), pp. 24-28 [online].

Religion online / Denisa Kraľovičová, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - (kermesquaderni, ISSN 2036-1122). - ISBN 978-88-404-4377-5, S. 25-27.

Interkultúrne aspekty a kvalita vzdelávania kultúra-piata zručnosť? / Denisa Kraľovičová, 2012.
In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti / Ivona Mišterová, Marie Fenclová a kol. ; recenze: Marina Wagnerová, Hana Potměšilová. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2012. - ISBN 978-80-261-0187-1, S. 75-79.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Using e-learning for teaching English for journalists / Denisa Kráľovičová, Magdaléna Ungerová, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 162-170.

Špecifiká modelu Rossiter&Percy (reklamná stratégia vysokej školy) = Specifics of the model Rossiter&Percy (advertising strategy of the university) / Denisa Kraľovičová, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 283-288.

Children in the boxe ring of today's world / Denisa Kraľovičová, 2019. - Príspevok je indexovaný vo WoS CC.
In: Marketing Identity : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0038-3 (online), s. 143-154.

Humour and social networks during COVID-19 / Denisa Kraľovičová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 300-307 [online].

Externá komunikácia vysokých škôl = External communication of universities / Denisa Kraľovičová, 2013. - Popis urobený: 18. 12. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 322-327 [online].

Human connection in age of digital abundance / Denisa Kraľovičová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.
In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 200-207 [online].

Externá i interná komunikácia firmy v čase internetu = External and internal company communication in time of the Internet / Denisa Kraľovičová, Janka Zvalová, 2012.
In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-391-7, S. 78-86.

Online vs. face to face teaching in university backround / Denisa Kraľovičová, 2020.
In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403, s. 199-205.

Inovácie v marketingovej komunikácii - špecifiká product placementu a guerilla komunikácie = Innovations in marketing communication - specifics of product placement and guerilla communication / Renáta Miklenčičová, Denisa Královičová, 2012. - Popis urobený: 17. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), [7 s.] [online].

Creating the future / Denisa Kraľovičová, 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 86-91.

Humor v súčasnej slovenskej reklame = Humor in the contemporary Slovak advertising / Katarína Slezáková, Denisa Kráľovičová, 2010.
In: Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2010 / Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-184-5, S. 139-150.

Autonómia - kľúč k zvyšovaniu kvality jazykového vzdelávania / Denisa Kraľovičová, 2012.
In: Humanistic foreign language teaching and learning I : innovative methods and approaches : conference proceedings / editors: Andrea Billíková, Jana Harťanská, Mária Kiššová. - Nitra : Filozofická fakulta, UKF Nitra, 2012. - ISBN 978-80-558-0154-4, S. 168-171 [CD-ROM].

Humor v reklame / Denisa Kraľovičová, 2010.
In: K problémom mediálnej komunikácie III. : interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : doktorandi / Slavomír Magál, Tibor Mikuš, Martin Solík (eds.). - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. - ISBN 978-80-8105-189-0, S. 211-216.

Komunikácia vysokej školy = Communication of university / Denisa Kraľovičová, 2011. - Príspevok vyšiel aj v zborníku Podnikanie v konkurenčnom prostredí. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-025-8. s. 434-440. - Popis urobený: 11. 1. 2012.
In: Marketingová komunikácia a media relations : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem ... / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-332-0, S. 66-74.

Kultúrne aspekty európskej reklamy = Cultural aspects of European Advertising / Denisa Kraľovičová, 2010.
In: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - úloha marketingu v čase hospodárskej krízy organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3.- 4. novembra 2009 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku / Jozef Matúš, Katarína Ďurková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-159-3, S. 116-126.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

"Unplugged" - 24 hodín bez médií : záverečná správa k projektu / autor správy: Denisa Kraľovičová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - 36 s. - ISBN [nie je].

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)

Strategické plánovanie školy = Strategic planning of school / Denisa Kraľovičová, 2011.
In: Lingua Summit 2011 : problémy vzdelávania v kontexte súčasnosti : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / recenzenti: Lenka Mandelíková ... [et al.]. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011. - ISBN 978-80-8075-517-1, S. 124-130.

Kreativita v reklame = Creativity in advertising / Denisa Kraľovičová, 2010.
In: Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov : zborník z konferencie doktorandov Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 11. marca 2010 v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Malgorzata Luszczak. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-183-8, S. 319-324.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)

Shared parenting as basis for maintaining continuity of family education after break-up of nuclear family / Jozef Tinka, Denisa Kraľovičová, 2019.
In: Social and Economic Aspects of Education in Modern Society : Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. - Varšava : RS Global, 2019. - ISBN 978-83-952507-5-0, S. 37-42.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Mgr. Denisa Kraľovičová - project co-ordinator, Department of Languages / [Denisa Kraľovičová], 2011.
In: Unplugged / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2011. - ISBN 978-80-8105-243-9, S. 7.

Profile of Salzburg Global Seminar / Slavomír Magál, Dana Petranová, Denisa Kraľovičová, 2010.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 1, č. 2 (2010), s. 170.

Predmety

 • anglický jazyk I., II. - 1. Bc. MARK
 • anglický jazyk III., IV. - 2. Bc. MARK
 • anglický jazyk I., II. – 1. Bc. KOMU
 • odborná komunikácia v anglickom jazyku I., II. - 2. Bc. MARK
 • Projekty

 • ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave
 • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK
 • FPVV: Spotrebiteľské správanie seniorov
 • VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií
 • KEGA - Internacionalizácia vyučovania na FMK
 • English for journalism - medzinárodný projekt realizovaný v spolupráci v Veľvyslanectvom USA
 • Pobyty

 • Erasmus+: University of Teramo, Taliansko, 1. 5. 2023 - 5. 5. 2023
 • Erasmus+: Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunsko, 23. 5. 2022 - 27. 5. 2022
 • Erasmus+: Výmenný pobyt, VŠ finanční a správní Praha, ČR, 16. 6. 2014 - 18. 6. 2014
 • Erasmus: Výmenný pobyt, Univerzita J. A. Komenského, Praha, ČR, 3. 9. 2012 - 7. 9. 2012
 • Oznamy