PhDr. Oľga Škvareninová, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Oľga Škvareninová pôsobí na FMK od roku 2013. Vyštudovala odbor slovenčina – angličtina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj titul PhDr. a vedeckú hodnosť kandidáta vied v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – anglický jazyk. Pôsobila na Filozofickej a Právnickej fakulte UK a na Filologicko-kulturovednej fakulte Viedenskej univerzity v Rakúsku. Vo Viedni spolupracovala aj s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky. V rámci krátkodobých zahraničných pobytov prednášala o masmediálnej komunikácii na University of Malaya v Kuala Lumpur v Malajzii, na Univerzite Luciana Blagu v Sibiu (Rumunsko), na Univerzite Karlovej, Univerzite Jána Amosa Komenského a Metropolitnej univerzite v Prahe, na Filozofickej a Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave.

Vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti sa orientuje na mediálnu lingvistiku, interakčnú štylistiku, rétoriku a neverbálnu komunikáciu. V súčasnosti sa jej výskum zameriava na fungovanie slovenčiny pod vplyvom zmien v masovej komunikácii v rámci komunikačne chápanej kultivovanosti jazyka a reči, na skúmanie procesu tvorby mediálneho rečového produktu, jeho použitia v mediálnom prostredí a jeho dosahu na mediálne publikum.

Participovala na organizovaní medzinárodných vedeckých konferencií Štylistika neverbálnej komunikácie (1996) a Preklad ako kultúrna a literárna misia (2008), súčasne je spolueditorkou zborníkov z týchto konferencií. V rámci iniciatívy Belt and Road reprezentovala Univerzitu sv. Cyrila a Metoda na medzinárodnom samite The 4th China CEEC Event on Educational Cooperation and Exchanges, ktorý sa konal v Ningbo v Číne (2017). Pre FMK UCM organizovala mediálny footgolfový turnaj (2017, 2018), na ktorom sa zúčastnili športoví novinári, moderátori a redaktori, športovci, tréneri.

Pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy and Academic Research, ktorý je indexovaný vo Web of Science, Erih Plus. Je posudzovateľka projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). Je členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, Slovenského syndikátu novinárov, stálej poradnej komisie rektorky UCM pre agendu rodovej rovnosti a pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť na FMK UCM.

Oblasti záujmu: reč tela, pragmatika komunikácie, mediálny prejav, mediálna prezentácia v športe.

 

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Rečová komunikácia / Oľga Škvareninová ; lektorovali: Jozef Mistrík, Ladislav Ďurič, Elena Hradiská. - 2., preprac. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2004. - 278 s. - ISBN 80-08-00290-9.

Rečová komunikácia / Oľga Škvareninová ; lektorovali: Jozef Mistrík, Ladislav Ďurič. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995. - 165 s. - ISBN 80-08-02228-0.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Rečová komunikácia / Oľga Škvareninová ; recenzenti: Slavomír Gálik, Vladimír Patráš. - 3., rozšír. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 214 s. - ISBN 978-80-8105-632-1.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Standard slovak in mass media / Oľga Škvareninová, 2020.
In: Sovremennyj diskurs-analiz. - ISSN 2687-0975, č. 2(26), časť 1 (2020), s. 110-117.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Image of a PR Manager / Oľga Škvareninová, Alexandra Alföldiová, 2018.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 63-74.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Europanto - nový jazyk digitálnych médií? / Oľga Škvareninová, 2019.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L3 = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium L3 : non-conference reviewed collection of papers : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium L3 : non-conference reviewed collection of papers : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií / zostavil/editor: Daniel Lančarič ; recenzenti/reviewers: Jana Javorčíková, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. - ISBN 978-80-8177-062-3, s. 74-84.

Mediálny obraz Slovenska počas prvej vlny pandémie koronavírusu / Oľga Škvareninová, 2020.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-8 = Linguistic, literary and didactic colloquium L-8 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zost. Daniel Lančarič ; recenzentky: Lívia Adamcová, Viera Lagerová. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. - ISBN 978-80-8177-078-4, s. 82-93.

Slovenčina v médiách počas pandémie koronavírusu / Oľga Škvareninová, 2020.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium L-7 : non-conference reviewed collection of papers : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium L-7 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zost. Daniel Lančarič ; recenzenti: Lívia Adamcová, Viera Lagerová. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. - ISBN 978-80-8177-076-0, s. 167-183 [CD-ROM].

Sémantický potenciál anglicizmov v slovenčine (na materiáli z vyučovania študentov odboru masmediálna komunikácia) = Semantic potential of anglicism in Slovak language (based on teaching materials used for students specialising in mass-media communication) / Oľga Škvareninová, 2016.
In: Jazyk - kultúra - spoločnosť : (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník / editor: Pavol Adamka ; recenzenti: Anna Petríková, Jana Waldnerová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-558-1079-9, S. 129-134.

Jazyková manipulácia v médiách / Oľga Škvareninová, 2016.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIX. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XXXIX. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - ISBN 978-80-8177-025-8, S. 71-80 [CD-ROM].

O nespisovnej výslovnosti hlások v elektronických médiách / Oľga Škvareninová, 2018.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVIII. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XLVIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Jana Javorčíková, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - ISBN 978-80-8177-047-0, S. 96-105.

Verbálny hedging v masmediálnej komunikácii / Oľga Škvareninová, 2018.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XLVI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - ISBN 978-80-8177-044-9, S. 74-80 [CD-ROM].

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Rétorika a masmediálna komunikácia / Oľga Škvareninová, 2017.
In: Rétorika dnes : zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účaťou / zborník zostavila: Zuzana Laurinčíková ; zborník recenzovali: Karol Horák, Alexandra Záborská. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, 2017. - ISBN 978-80-89555-77-2, S. 32-36.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Multicultural character of Slovak standard lexis / Oľga Škvareninová, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection. - Popis urobený: 12. 1. 2017.
In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. - ISSN 1877-0428, Vol. 236 (2016), pp. 119-124.

Globalisation and Glocalisation of the Slovak Language in the European Union / Oľga Škvareninová, 2017.
In: 10 Years of EU Eastern Enlargement : The Geographical Balance of a Courageous Step. Proceedings of the Symposium in Vienna, 3-4 December 2014 / Peter Jordan (ed.). - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. - (ISR-Forschungsbericht ; Heft 42). - ISBN 978-3-7001-8100-2, S. 483-497.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Eurolexika slovenčiny v médiách / Oľga Škvareninová, 2018.
In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII : medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou CercleS a doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. dekana FSV UCM v Trnave 14. - 15. jún 2018 / zostavovatelia - editori: Mária Igazová, Edita Poórová, Jana Keketiová ; recenzenti: Thorsten Eidenmüller, Jana Keketiová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2018. - ISBN 978-80-8105-932-233, S. 79-86 [CD-ROM].

O používaní terminológie v médiách: medzi pojmami a dojmami = About the use of terminology in the mass media - between concept and impression / Oľga Škvareninová, 2014.
In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Miloš Mistrík, Juliána Laluhová ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-584-3, S. 158-168.

Komunikačné rituály v povolebných televíznych diskusiách = Post-election communication rituals in televised dabates / Oľga Škvareninová, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 245-263.

Imidž rečníka a moderátora / Oľga Škvareninová, 2018.
In: Rétorika 2018 : zborník referátov 2. ročníka konferencie Rétorika dnes : Banská Bystrica 20. jún 2018 / zborník zostavila: Zuzana Laurinčíková ; zborník recenzovali: Karol Horák, Alexandra Záborská. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2018. - ISBN 978-80-89555-99-4, S. 74-80.

Coincidence of the verbal and the nonverbal in media communication / Oľga Škvareninová, 2015.
In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo / Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5. - ISSN 2453-6474, S. 349-362.

Verbálna hygiena v masmediálnej komunikácii = Verbal Hygiene in Mass-Media Communication / Oľga Škvareninová, 2020.
In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge / editori zborníka: Zuzana Kvetanová, Martin Graca ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0063-5 (online), s. 158-165.

Vplyv médií na globalizáciu slovenského jazyka / Oľga Škvareninová, 2015.
In: Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie ... / editori Jana Wachtarczyková, Lucia Satinská, Slavomír Ondrejovič ; recenzenti Ľubomír Kralčák, Milan Ferenčík. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2015. - (Sociolinguistica Slovaca ; 8). - ISBN 978-80-224-1418-0, S. 33-47.

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Encyklopédia jazykovedy / spracoval Jozef Mistrík s kolektívom autorov. - Bratislava : Obzor, 1993. - ISBN 80-215-0250-9.

Praktická príručka slovenčiny / Jozef Mistrík, Oľga Škvareninová, Katarína Hegerová. - 1. vyd. - Bratislava : MEDIA TRADE - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. - 203 s. - ISBN 80-08-02402-X.

BCI Skriptá a učebné texty

Kapitoly zo štylistiky a rétoriky pre právnikov / Eva Abrahámová, Oľga Škvareninová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2002. - 124 s. - ISBN 80-7160-163-2.

Kapitoly zo štylistiky a rétoriky pre právnikov / Eva Abrahámová, Oľga Škvareninová ; recenzent: Ľudovít Jacz. - 2. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2006. - 124 s. - ISBN 80-7160-219-1.

Štylistika a rétorika / Jozef Mistrík, Oľga Škvareninová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie PF UK, 1992. - 150 s. - ISBN 80-7160-044-X.

Komunikácia s médiami a v médiách / Oľga Škvareninová ; recenzentky: Zuzana Budinská, Katarína Ďurková, Daniela Smitková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - 124 s. [4,68AH]. - ISBN 978-80-572-0032-1.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Obrázkový slovník slovenčiny / Oľga Škvareninová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. - 239 s. - ISBN 80-08-00913-6.

Paronymický slovník / Oľga Škvareninová. - 1. vyd. - Bratislava : MEDIA TRADE - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1999. - 212 s. - ISBN 80-08-02828-9.

Predmety

  • Jazyková kultúra – 1. Bc. MARK, 1 Bc. AMES
  • Verbálne komunikačné praktikum I., II. – 1. Mgr. KOMU
  • Media Psychology – 1. Bc. VZME
  • Social-Cultural Contexts of Communication – 1. Bc. VZME
  • System of Work in Print Media – 2. Bc. VZME
  • Creating Media Message – 2. Bc. VZME
  • Neverbálna komunikácia I., II. – 2. Bc. KOMU, MARK

Projekty

VEGA: Rétorika ústneho a písomného prejavu (vedúca projektu)

VEGA: Neverbálna komunikácia (vedúca projektu)

VEGA: Masmediálna komunikácia (vedúca projektu)

VEGA: Teória komunikácie (spoluriešiteľka projektu)

KEGA: Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie (spoluriešiteľka projektu)

Členstvá

Členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV

Členka Slovenského syndikátu novinárov

Členka odbornej poroty Hovorca roka (2008)

Lektorka vzdelávania futbalových trénerov v komunikácii a mediálnej prezentácii v rámci najvyššej kvalifikácie UEFA PRO licencie (lektora schvaľuje UEFA) a v rámci kvalifikácií UEFA A a UEFA YOUTH (2004 – súčasnosť)

Predsedníčka a členka odborných porôt recitačných a rétorických súťaží Štúrov Zvolen (1998), Štúrov a Dubčekov Uhrovec (2007), Podjavorinskej Bzince (2004), Rozprávkové vretienko (1991 – 2008)

Mediálna analytička verbálneho prejavu a reči tela (2001 – súčasnosť)

Pobyty

Viedenská univerzita, Inštitút jazykovedy, Viedeň (Rakúsko)

Európsky parlament, Brusel (Belgicko)

Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied, Praha (Česká republika)

Univerzita Jána Amosa Komenského, Katedra mediálnych štúdií, Praha (Česká republika)

Salzburg Academy on Media and Global Change, Salzburg (Rakúsko)

Nottingham University, Ningbo (Čína)

University of Malaya, Faculty of Arts and Social Sciences, Kuala Lumpur (Malajzia)

Ocenenia

Prijatie u prezidenta SR Ivana Gašparoviča – spolu s vedením a študentmi Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity

Prijatie u premiérky SR Ivety Radičovej – spolu so študentmi Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity

Strieborná medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Televízny dokument o Oľge Škvareninovej: LAURINČÍKOVÁ, Zuzana: Oľga Škvareninová. Mozaika. In: Televízia Trenčín, 2005, dĺžka 30 minút.

Heslá o Oľge Škvareninovej a jej vedeckej činnosti v publikáciách:

BEHÝLOVÁ, Júlia: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 – 2010). Bratislava: Veda 2014. ISBN 978-80-224-1403-6, s. 478 – 479.

BEHÝLOVÁ, Júlia – SMETANOVÁ, Yulia: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). Bratislava: Veda 2009. ISBN 978-80-224-1063-2, s. 434 – 435.

DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996-2000). Bratislava: Veda, 2003. ISBN 80-224-0719-4, s. 423-424.

DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986-1995). Bratislava: Veda, 1998. ISBN 80-224-0573-6, s. 615-617.

KUBELOVÁ, Mária: 90 rokov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Trenčín: Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne 2009. ISBN 987-80-970258-6-1, s. 36.

Oznamy