PhDr. Oľga Škvareninová, PhD.

odborná asistentka

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:30 - 12:00 hod., JAMA JC 26/online

Web: www.olgaskvareninova.sk

Doktorka Oľga Škvareninová pôsobí na FMK od roku 2013. Vyštudovala odbor slovenčina – angličtina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj titul PhDr. a vedeckú hodnosť kandidáta vied v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – anglický jazyk. Pôsobila na Filozofickej a Právnickej fakulte UK a na Filologicko-kulturovednej fakulte Viedenskej univerzity v Rakúsku. Vo Viedni spolupracovala aj s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky. V rámci krátkodobých zahraničných pobytov prednášala o masmediálnej komunikácii na University of Malaya v Kuala Lumpur v Malajzii, na Univerzite Karlovej, Univerzite Jána Amosa Komenského a Metropolitnej univerzite v Prahe, na Filozofickej a Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave.

Vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti sa orientuje na mediálnu lingvistiku, interakčnú štylistiku, rétoriku a neverbálnu komunikáciu. V súčasnosti sa jej výskum zameriava na fungovanie slovenčiny pod vplyvom zmien v masovej komunikácii v rámci komunikačne chápanej kultivovanosti jazyka a reči, na skúmanie procesu tvorby mediálneho rečového produktu, jeho použitia v mediálnom prostredí a jeho dosahu na mediálne publikum.

Participovala na organizovaní medzinárodných vedeckých konferencií Štylistika neverbálnej komunikácie (1996) a Preklad ako kultúrna a literárna misia (2008), súčasne je spolueditorkou zborníkov z týchto konferencií. V rámci iniciatívy Belt and Road reprezentovala Univerzitu sv. Cyrila a Metoda na medzinárodnom samite The 4th China CEEC Event on Educational Cooperation and Exchanges, ktorý sa konal v Ningbo v Číne (2017). Pre FMK UCM organizovala mediálny footgolfový turnaj (2017, 2018), na ktorom sa zúčastnili športoví novinári, moderátori a redaktori, športovci, tréneri.

Pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy and Academic Research, ktorý je indexovaný vo Web of Science, Erih Plus. Je posudzovateľka projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). Je členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV a Slovenského syndikátu novinárov

Oblasti záujmu: reč tela, pragmatika komunikácie, mediálny prejav, mediálna prezentácia v športe.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Rečová komunikácia / Škvareninová, Oľga ; recenzenti: Slavomír Gálik, Vladimír Patráš. - 3., rozšír. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 214 s. - ISBN 978-80-8105-632-1.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3

AED 001 Jazyková manipulácia v médiách / Škvareninová, Oľga, 2016.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIX. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XXXIX. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - ISBN 978-80-8177-025-8, S. 71-80 [CD-ROM].

AED 002 Sémantický potenciál anglicizmov v slovenčine (na materiáli z vyučovania študentov odboru masmediálna komunikácia) / Škvareninová, Oľga = Semantic potential of anglicism in Slovak language (based on teaching materials used for students specialising in mass-media communication), 2016.
In: Jazyk - kultúra - spoločnosť : (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník / editor: Pavol Adamka ; recenzenti: Anna Petríková, Jana Waldnerová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-558-1079-9, S. 129-134.

AED 003 Verbálny hedging v masmediálnej komunikácii / Škvareninová, Oľga, 2018.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XLVI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - ISBN 978-80-8177-044-9, S. 74-80 [CD-ROM].

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFB 001 Rétorika a masmediálna komunikácia / Škvareninová, Oľga, 2017.
In: Rétorika dnes : zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účaťou / zborník zostavila: Zuzana Laurinčíková ; zborník recenzovali: Karol Horák, Alexandra Záborská. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, 2017. - ISBN 978-80-89555-77-2, S. 32-36.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Multicultural character of Slovak standard lexis / Škvareninová, Oľga, 2016. - Popis urobený: 12. 1. 2017.
In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. - ISSN 1877-0428, Vol. 236 (2016), pp. 119-124.

Spôsob prístupu:
http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral

AFC 002 Globalisation and Glocalisation of the Slovak Language in the European Union / Škvareninová, Oľga, 2017.
In: 10 Years of EU Eastern Enlargement : The Geographical Balance of a Courageous Step. Proceedings of the Symposium in Vienna, 3-4 December 2014 / Peter Jordan (ed.). - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. - (ISR-Forschungsbericht ; Heft 42). - ISBN 978-3-7001-8100-2, S. 483-497.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFD 001 O používaní terminológie v médiách: medzi pojmami a dojmami / Škvareninová, Oľga = About the use of terminology in the mass media - between concept and impression, 2014.
In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Miloš Mistrík, Juliána Laluhová ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-584-3, S. 158-168.

AFD 002 Coincidence of the verbal and the nonverbal in media communication / Škvareninová, Oľga, 2015.
In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo / Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5. - ISSN 2453-6474, S. 349-362.

AFD 003 Vplyv médií na globalizáciu slovenského jazyka / Škvareninová, Oľga, 2015.
In: Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie ... / editori Jana Wachtarczyková, Lucia Satinská, Slavomír Ondrejovič ; recenzenti Ľubomír Kralčák, Milan Ferenčík. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2015. - (Sociolinguistica Slovaca ; 8). - ISBN 978-80-224-1418-0, S. 33-47.

AFD 004 Komunikačné rituály v povolebných televíznych diskusiách / Škvareninová, Oľga = Post-election communication rituals in televised dabates, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 245-263.

AFD 005 Eurolexika slovenčiny v médiách / Škvareninová, Oľga, 2018.
In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII : medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou CercleS a doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. dekana FSV UCM v Trnave 14. - 15. jún 2018 / zostavovatelia - editori: Mária Igazová, Edita Poórová, Jana Keketiová ; recenzenti: Thorsten Eidenmüller, Jana Keketiová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2018. - ISBN 978-80-8105-932-233, S. 79-86 [CD-ROM].

AFD 006 Imidž rečníka a moderátora / Škvareninová, Oľga, 2018.
In: Rétorika 2018 : zborník referátov 2. ročníka konferencie Rétorika dnes : Banská Bystrica 20. jún 2018 / zborník zostavila: Zuzana Laurinčíková ; zborník recenzovali: Karol Horák, Alexandra Záborská. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2018. - ISBN 978-80-89555-99-4, S. 74-80.

Predmety

  • Jazyková kultúra – 1. Bc. MARK, 1 Bc. AMES
  • Verbálne komunikačné praktikum I., II. – 1. Mgr. KOMU
  • Media Psychology – 1. Bc. VZME
  • Social-Cultural Contexts of Communication – 1. Bc. VZME
  • System of Work in Print Media – 2. Bc. VZME
  • Creating Media Message – 2. Bc. VZME
  • Neverbálna komunikácia – 2. Bc. KOMU, MARK

Projekty

VEGA: Rétorika ústneho a písomného prejavu

VEGA: Neverbálna komunikácia

VEGA: Masmediálna komunikácia

VEGA: Teória komunikácie (spoluriešiteľka projektu)

KEGA: Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie (spoluriešiteľka projektu)

Členstvá

Lektorka vzdelávania futbalových trénerov v komunikácii a mediálnej prezentácii v rámci najvyššej kvalifikácie UEFA PRO licencie (lektora schvaľuje UEFA) a v rámci kvalifikácií UEFA A a UEFA YOUTH (2004 – súčasnosť)

Členka odbornej poroty Hovorca roka (2008)

Predsedníčka a členka odborných porôt recitačných a rétorických súťaží Štúrov Zvolen (1998), Štúrov a Dubčekov Uhrovec (2007), Podjavorinskej Bzince (2004), Rozprávkové vretienko (1991 – 2008)

Mediálna analytička verbálneho prejavu a reči tela (2001 – súčasnosť)

Pobyty

Viedenská univerzita, Inštitút jazykovedy, Rakúsko

Európsky parlament v Bruseli, Belgicko

Erasmus: Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied, Česko

Univerzita Jána Amosa Komenského, Katedra mediálnych štúdií, Praha, Česká republika

University of Malaya, Faculty of Arts and Social Sciences, Kuala Lumpur, Malajzia

Ocenenia

Prijatie u prezidenta SR Ivana Gašparoviča – spolu s vedením a študentmi Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity

Prijatie u premiérky SR Ivety Radičovej – spolu so študentmi Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity

Strieborná medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Televízny dokument o Oľge Škvareninovej: LAURINČÍKOVÁ, Zuzana: Oľga Škvareninová. Mozaika. In: Televízia Trenčín, 2005, dĺžka 30 minút.

Heslá o Oľge Škvareninovej a jej vedeckej činnosti v publikáciách:

BEHÝLOVÁ, Júlia: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 – 2010). Bratislava: Veda 2014. ISBN 978-80-224-1403-6, s. 478 – 479.

BEHÝLOVÁ, Júlia – SMETANOVÁ, Yulia: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). Bratislava: Veda 2009. ISBN 978-80-224-1063-2, s. 434 – 435.

DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996-2000). Bratislava: Veda, 2003. ISBN 80-224-0719-4, s. 423-424.

DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986-1995). Bratislava: Veda, 1998. ISBN 80-224-0573-6, s. 615-617.

KUBELOVÁ, Mária: 90 rokov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Trenčín: Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne 2009. ISBN 987-80-970258-6-1, s. 36.

Oznamy