PhDr. Oľga Škvareninová, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Oľga Škvareninová sa profesionálne venuje psycholingvistike, štylistike, rétorike, jazykovej kultúre a neverbálnej komunikácii. Spolupracuje s organizáciami, štátnymi inštitúciami a médiami ako mediálna trénerka a analytička. Absolvovala stáže v Európskom parlamente v Bruseli, na Inštitúte jazykovedy Viedenskej univerzity a na Univerzite Karlovej v Prahe. Je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV a Slovenského syndikátu novinárov.

Vyštudovala odbor slovenčina – angličtina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj vedeckú hodnosť kandidáta vied a titul PhDr. Pôsobila na Filozofickej a Právnickej fakulte UK a na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity. Vo Viedni spolupracovala aj s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Rakúsku.

Na FMK UCM vyučuje v bakalárskom i magisterskom stupni v programe masmediálna komunikácia a po anglicky v programe media relations.

Oblasti záujmu: reč tela, pragmatika komunikácie, mediálny prejav.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Rečová komunikácia / Škvareninová, Oľga ; recenzenti: Slavomír Gálik, Vladimír Patráš. - 3., rozšír. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 214 s. - ISBN 978-80-8105-632-1.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3

AED 001 Jazyková manipulácia v médiách / Škvareninová, Oľga, 2016.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIX. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XXXIX. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - ISBN 978-80-8177-025-8, S. 71-80 [CD-ROM].

AED 002 Sémantický potenciál anglicizmov v slovenčine (na materiáli z vyučovania študentov odboru masmediálna komunikácia) / Škvareninová, Oľga = Semantic potential of anglicism in Slovak language (based on teaching materials used for students specialising in mass-media communication), 2016.
In: Jazyk - kultúra - spoločnosť : (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník / editor: Pavol Adamka ; recenzenti: Anna Petríková, Jana Waldnerová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-558-1079-9, S. 129-134.

AED 003 Verbálny hedging v masmediálnej komunikácii / Škvareninová, Oľga, 2018.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XLVI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Richard Repka, Martina Šipošová, Viera Lagerová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - ISBN 978-80-8177-044-9, S. 74-80 [CD-ROM].

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFB 001 Rétorika a masmediálna komunikácia / Škvareninová, Oľga, 2017.
In: Rétorika dnes : zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účaťou / zborník zostavila: Zuzana Laurinčíková ; zborník recenzovali: Karol Horák, Alexandra Záborská. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, 2017. - ISBN 978-80-89555-77-2, S. 32-36.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Multicultural character of Slovak standard lexis / Škvareninová, Oľga, 2016. - Popis urobený: 12. 1. 2017.
In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. - ISSN 1877-0428, Vol. 236 (2016), pp. 119-124.

Spôsob prístupu:
http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral

AFC 002 Globalisation and Glocalisation of the Slovak Language in the European Union / Škvareninová, Oľga, 2017.
In: 10 Years of EU Eastern Enlargement : The Geographical Balance of a Courageous Step. Proceedings of the Symposium in Vienna, 3-4 December 2014 / Peter Jordan (ed.). - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. - (ISR-Forschungsbericht ; Heft 42). - ISBN 978-3-7001-8100-2, S. 483-497.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFD 001 O používaní terminológie v médiách: medzi pojmami a dojmami / Škvareninová, Oľga = About the use of terminology in the mass media - between concept and impression, 2014.
In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Miloš Mistrík, Juliána Laluhová ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-584-3, S. 158-168.

AFD 002 Coincidence of the verbal and the nonverbal in media communication / Škvareninová, Oľga, 2015.
In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo / Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5. - ISSN 2453-6474, S. 349-362.

AFD 003 Vplyv médií na globalizáciu slovenského jazyka / Škvareninová, Oľga, 2015.
In: Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie ... / editori Jana Wachtarczyková, Lucia Satinská, Slavomír Ondrejovič ; recenzenti Ľubomír Kralčák, Milan Ferenčík. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2015. - (Sociolinguistica Slovaca ; 8). - ISBN 978-80-224-1418-0, S. 33-47.

AFD 004 Komunikačné rituály v povolebných televíznych diskusiách / Škvareninová, Oľga = Post-election communication rituals in televised dabates, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 245-263.

AFD 005 Eurolexika slovenčiny v médiách / Škvareninová, Oľga, 2018.
In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII : medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou CercleS a doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. dekana FSV UCM v Trnave 14. - 15. jún 2018 / zostavovatelia - editori: Mária Igazová, Edita Poórová, Jana Keketiová ; recenzenti: Thorsten Eidenmüller, Jana Keketiová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2018. - ISBN 978-80-8105-932-233, S. 79-86 [CD-ROM].

AFD 006 Imidž rečníka a moderátora / Škvareninová, Oľga, 2018.
In: Rétorika 2018 : zborník referátov 2. ročníka konferencie Rétorika dnes : Banská Bystrica 20. jún 2018 / zborník zostavila: Zuzana Laurinčíková ; zborník recenzovali: Karol Horák, Alexandra Záborská. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2018. - ISBN 978-80-89555-99-4, S. 74-80.

Predmety

  • Jazyková kultúra – 1. ročník Bc. MARK
  • Verbálne komunikačné praktikum I., II. – 1. ročník Mgr. KOMU
  • Psychológia médií – 1. ročník Bc. VZME
  • Sociálno-kultúrne kontexty komunikácie – 1. ročník Bc. VZME
  • Systém práce tlačových médií – 2. ročník Bc. VZME
  • Tvorba mediálnej správy – 2. ročník Bc. VZME
  • Neverbálna komunikácia – 2. ročník Bc. KOMU, MARK

Projekty

VEGA: Rétorika ústneho a písomného prejavu

VEGA: Neverbálna komunikácia

VEGA: Masmediálna komunikácia

Pobyty

Iné: Viedenská univerzita, Inštitút jazykovedy, Rakúsko, 01.06.1993 - 30.06.1993

Iné: Viedenská univerzita, Inštitút jazykovedy, Rakúsko, 01.05.1995 - 31.05.1995

Iné: Viedenská univerzita, Inštitút jazykovedy, Rakúsko, 01.09.1999 - 24.09.1999

Iné: Európsky parlament v Bruseli, Belgicko, 06.11.2005 - 08.11.2005

Iné: Európsky parlament v Bruseli, Belgicko, 26.11.2007 - 28.11.2007

Erasmus: Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied, Česko, 08.12.2014 - 12.12.2014

Ocenenia

Pozvánka na verejnú prednášku alebo seminár: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – pobočka Nitra: prednáška Rč mužov a žien

Pozvaná prednáška v zahraničí: Ostravská univerzita: prednáška Komunikácia s médiami a v médiách

Pozvánka na verejnú prednášku alebo seminár: Výstava OKO: prednáška Rýchlokurz čítania z očí

Pozvaná prednáška v zahraničí: Viedeň, Österreichisch-slowakischer Kulturverein: prednáška Komunikácia bez slov

Pozvánka na verejnú prednášku alebo seminár: Právnická fakulta Univerzity Komenského: workshop Simulovaný pracovný pohovor

Pozvaná prednáška v zahraničí: Viedenská univerzita, Deň otvorených dverí: prednáška Schnupperkurs Slowakisch

Pozvánka na verejnú prednášku alebo seminár: Filozofická fakulta UCM: prednáška Neverbálna komunikácia v lingvistických súvislostiach

Členstvo v porote: Hovorca roka: členka poroty 2. ročníka

Členstvo v porote: Štúrov Zvolen, 8. ročník: predsedníčka poroty 2. kat.

Členstvo v porote: Krajská prehliadka programov zborov pre občianske záležitosti

Členstvo v porote: Celoslovenský festival programov zborov pre občianske záležitosti

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 1. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 2. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 3. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 4. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 5. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 6. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 7. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 8. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 9. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 10. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 12. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 14. roč.

Členstvo v porote: Podjavorinskej Bzince: súťaž v prednese, 13. roč.

Citácie evidované v SCOPUS alebo výstupoch B: Rečová komunikácia, 1. vyd.

Poverenie zorganizovať medzinárodnú konferenciu: Štylistika neverbálnej komunikácia

Poverenie zorganizovať medzinárodnú konferenciu: Preklad ako kultúrna a literárna misia

Oznamy