Mgr. Dominika Čmehýlová-Rašová, PhD.

odborná asistentka, tajomníčka Katedry jazykovej komunikácie

Doktorka Dominika Čmehýlová-Rašová svoju vedeckú a publikačnú činnosť orientuje predovšetkým na pragmatiku komunikácie, gramatiku slovenského jazyka a nemeckého jazyka a metodológiu výučby cudzích jazykov. Pôsobí ako lektorka nemeckého jazyka v súkromnej inštitúcii.

Vyštudovala učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a nemecký a literatúra na FHV UMB v Banskej Bystrici. Akademický titul PhD. získala po absolvovaní študijného programu všeobecná jazykoveda na Katedre slovenského jazyka a komunikácie UMB.V súčasnosti je členkou Katedry jazykovej komunikácie UCM, kde vyučuje nemecký jazyk a jazykovú kultúru.

V súčasnosti je členkou Katedry jazykovej komunikácie FMK UCM, kde vyučuje nemecký jazyk a jazykovú kultúru.

Oblasti záujmu: lingvistika, jazyková kultúra, kultúra jazyka, cudzie jazyky, funkcie jazyka, komunikačné zámery, mediálny dialóg, diskurzy v mediálnom dialógu.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Intencia mediálnej výpovede: Glosár / Rašová, Dominika ; recenzentky: Jana Klincková, Oľga Škvareninová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 90 s. - ISBN 978-80-8105-770-0.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Expresívne ilokučné akty v politickej talkshow / Rašová, Dominika, 2015.
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. - ISSN 2084-3011, Č. 9 (2015), s. 77-90.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFD 001 Pragmatická sila častíc / Rašová, Dominika, 2014.
In: VARIA XXII : zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. - 7. 12. 2012) / editor Katarína Dudová ; recenzenti Juraj Glovňa, Patrik Mitter. - Nitra : Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre, 2014. - ISBN 978-80-558-0565-8, S. 364-374.

AFD 002 Nemecká lingvistika v zrkadle pragmaticko-komunikačného obratu / Rašová, Dominika, 2015.
In: VARIA XXI : zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Šachtičky 30. 11. - 2. 12. 2011) / editorky Katarína Barnová, Alexandra Chomová ; recenzenti Ivan Očenáš, Pavol Odaloš, Vladimír Patráš. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0879-9, S. 410-422.

AFD 003 Mediálna lingvistika / Rašová, Dominika, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 25-32.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 1

BCI 001 Ein Stein 1 / Patalášová, Veronika - Poláčiková, Radana - Rašová, Dominika : Deutsch für Anfänger. - 1. vyd. - Nitra : Naďa Skačanová, 2015. - 161 s. - ISBN 978-80-971981-0-7.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEF 001 Anamnéza slovenčiny / Rašová, Dominika, 2015.
In: Slovenčina včera a dnes : zborník prednášok z odborného seminára / zostavil: Iveta Kyselová. - Rožňava : Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, 2015. - ISBN 978-80-88679-22-6, S. 22-28.

BEF 002 XVI. Nemecký jazyk / Rašová, Dominika, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 387-393.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Speech Communication / Rašová, Dominika, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 134-136.
Rec na: Rečová komunikácia / Oľga Škvareninová. - Trnava : Univerzita sv Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 213 s. - ISBN 978-80-8105-632-1.

Predmety

  • Nemecký jazyk I.,II. - 1. ročník MARK, KOMU, AMES
  • Nemecký jazyk III., IV. - 2. ročník MARK, KOMU, AMES
  • Jazyková kultúra - 1. ročník MARK

Oznamy