PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.

odborná asistentka, vedúca Kabinetu PR

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Materská dovolenka

Doktorka Eva Habiňáková sa profesionálne zaoberá anglickým jazykom, osobitne anglickou literatúrou a integráciou interkultúrnych aspektov do výučby cudzieho jazyka.

Vo vedeckej činnosti sa zameriava na didaktiku výučby cudzieho jazyka, anglickú literatúru, integráciu kultúrneho obsahu do výučby cudzieho jazyka a oblasť masmédií. Spolupracovala na viacerých významných projektoch riešených Fakultou masmediálnej komunikácie.  Bola aktívnym členom redakčnej rady časopisu Communication Today ako jazykový korektor a členom organizačného výboru konferencií organizovaných FMK UCM v Trnave. Je vedúcou kabinetu pre vzťahy s verejnosťou. Participuje na prekladoch odborných textov a publikácií a pracuje i ako prekladateľka na konferenciách organizovaných fakultou.

Dr. Eva Habiňáková študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor anglický jazyka a literatúra – nemecký jazyk a literatúra. Rigorózne a doktorandské štúdium úspešne ukončila na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore anglický jazyk a literatúra a teória jazykového vzdelávania, kde i pracovala ako odborný asistent na katedre anglického jazyka a literatúry 10 rokov. Na Fakulte masmediálnej komunikácie pôsobí od roku 2007. Vyučuje anglický jazyk a vedie kabinet PR.

Na FMK pôsobí od roku 2006. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Katedre jazykovej komunikácie, vedúcou Kabinetu PR  a vyučuje predmet anglický jazyk. Popri pedagogickej práci sa venuje tlmočeniu a prekladom odborných štúdií a publikácií z/do anglického jazyka.

Oblasti záujmu: anglický jazyk, nemecký jazyk, literatúra, interkultúra.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Kultúrne obsahy v kontexte interkultúrnej komunikácie / Habiňáková, Eva ; vedeckí recenzenti: Hana Pravdová, Marína Trnková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-504-1.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Foreign Language Teaching with Integration of Cultural Content / Habiňáková, Eva, 2016.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 7, no. 1 S1 (2016), pp. 299-305.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Secularization process of homo medialis / Pravdová, Hana - Habiňáková, Eva - Hudíková, Zora, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 189-197.

ADM 002 Acquisition of intercultural competence in foreign language teaching / Habiňáková, Eva, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 4 (2016), pp. 121-129.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Products quality in the area of wood processing industry as part of eco-efficiency / Nováková, Renata - Habiňáková, Eva, 2014.
In: Position and Role of the Forest Based Sector in the Green Economy : Proceedings of Scientific Papers / editors: Mikuláš Šupín, Hubert Paluš ; scientific reviewers: Rastislav Šulek, Ján Borota, Živka Meloska. - Zagreb : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. - ISBN 978-953-57822-1-6, S. 101-104.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 4

AED 001 Integrácia kultúrneho obsahu v pedagogických dokumentoch pre výučbu cudzieho jazyka / Habiňáková, Eva, 2012.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIV. = Linguistic, literary and didactic colloquium XIV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzent: Danuša Lišková, Sylvia Brychová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. - ISBN 978-80-89328-74-1, S. 112-120 [CD-ROM].

AED 002 Moderný učiteľ cudzieho jazyka / Habiňáková, Eva, 2012.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIV. = Linguistic, literary and didactic colloquium XIV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzent: Danuša Lišková, Sylvia Brychová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. - ISBN 978-80-89328-74-1, S. 134-140 [CD-ROM].

AED 003 Integrácia kultúrneho obsahu ako cieľ výučby cudzieho jazyka / Habiňáková, Eva, 2013.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XX. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XX. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Nina Vietorová, Sylvia Brychová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2013. - ISBN 978-80-89328-86-4, S. 145-152 [CD-ROM].

AED 004 Učiteľ ako mediátor kultúrneho obsahu vo výučbe anglického jazyka / Habiňáková, Eva, 2013.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXI. = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium XXI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzenti: Nina Vietorová, Sylvia Brychová. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2013. - ISBN 978-80-89328-87-1, S. 17-24 [CD-ROM].

AEF  Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

AEF 001 Interkultúrne aspekty vo vybranej učebnici anglického jazyka / Habiňáková, Eva, 2011.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [XI.] = Linguistic, literary and didactic colloquium [XI.] : zborník vedeckých prác : non-conference reviewed collection of papers / zostavil: Daniel Lančarič ; recenzent: Danuša Lišková. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. - ISBN 978-80-89328-68-2, S. 52-60 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFC 001 Furniture fair and importance of marketing communication in the furniture industry / Nováková, Renata - Tománková, Andrea - Habiňáková, Eva, 2013.
In: Innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing : conference proceedings / editors: S. Borkowski, Robert Ulewicz, Jacek Selejdak ; reviewers: Jana Šujanová, Leon Oblak. - Częstochowa : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2013. - ISBN 978-83-63978-05-1, S. 57-63.

AFC 002 Reflexia integrácie kultúrneho obsahu vo vybranej učebnici anglického jazyka pre stredné školy / Habiňáková, Eva, 2012.
In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti / Ivona Mišterová, Marie Fenclová a kol. ; recenze: Marina Wagnerová, Hana Potměšilová. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2012. - ISBN 978-80-261-0187-1, S. 29-35.

AFC 003 Outsourcing of marketing service in organizations producing wood products / Nováková, Renata - Habiňáková, Eva, 2015.
In: Wood Processing and Furniture Manufacturing Challenges on the World Market. Wood-based Energy Goes Global : Proceedings of Scientific Papers / editor-in-chief: Denis Jelačić ; scientific board and reviews: Denis Jelačić, Richard Vlosky. - Zagreb : WoodEMA, 2015. - ISBN 978-953-57822-4-7, S. 199-202.

AFC 004 Raising Learners´ Intercultural Competence in Foreign Language Teaching / Habiňáková, Eva, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Proceedings of the 2015 International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015) / editors: P. Shaw. - Paris : Atlantis Press, 2015. - (ASSEHR ; vol. 15). - ISBN 978-94-62520-66-0. - ISSN 2352-5398, S. 253-256.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Process-oriented marketing activities in woodworking industry / Nováková, Renata - Habiňáková, Eva, 2012. - Full text je uverejnený na CD-ROM-e s ISBN 978-80-8105-374-0, ktorý je sprievodným materiálom zborníka abstraktov s ISBN 978-80-8105-375-7.
In: Wood and Furniture Industry in Times of Change - New Trends and challenges : Proceedings is the outcome of the International Conference WoodEMA 2012 ... / editors: Rudolf Rybanský, Renata Nováková ; reviewers: Jozef Matúš, Denis Jelačič, Dana Petranová. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012 + 1 CD-ROM (ISBN 978-80-8105-374-0). - ISBN 978-80-8105-375-7, S. 66-71.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

BDB 001 Diaspórické médiá / Habiňáková, Eva = Diasporic media, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 39-42.

BDB 002 Interkultúrna komunikácia / Habiňáková, Eva = Intercultural communication, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 93-95.

BDB 003 Multikulturalizmus / Habiňáková, Eva = Multiculturalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 139-141.

Predmety

  • Anglický jazyk I. - IV. - 1. - 3. ročník Bc., 1. - 2. ročník Mgr. KOMU, MARK, AMES

Projekty

VEGA: Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky.

KEGA: Učebnica angličtiny pre študentov masmediálnej komunikácie

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

FPVV: Integrácia kultúrneho obsahu do výučby cudzieho jazyka.

Oznamy