PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.

odborná asistentka

Na Fakulte masmediálnej komunikácie pôsobí od roku 2006. Dr. Eva Habiňáková študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor anglický jazyka a literatúra – nemecký jazyk a literatúra. Rigorózne a doktorandské štúdium úspešne ukončila na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore anglický jazyk a literatúra a teória jazykového vzdelávania, kde i pracovala ako odborná asistentka na katedre anglického jazyka a literatúry 10 rokov. Vyučuje anglický jazyk. 

Vo vedeckej činnosti sa zameriava na didaktiku výučby cudzieho jazyka, anglickú literatúru, integráciu kultúrneho obsahu do výučby cudzieho jazyka a oblasť masmédií. Spolupracovala na viacerých významných projektoch riešených Fakultou masmediálnej komunikácie. Bola aktívnou členkou redakčnej rady časopisu Communication Today ako jazyková korektorka a členkou organizačného výboru konferencií organizovaných FMK UCM v Trnave. Taktiež viedla fakultný Kabinet PR. V spoluautorstve vydala vysokoškolskú učebnicu v angličtine Radio Broadcasting and Radio Production, ktorá bola publikovaná v rámci projektu KEGA 014UCM-4/2016 Učebnice angličtiny pre študentov masmediálnej komunikácie. 

Participuje na prekladoch odborných textov a publikácií a i ako prekladateľka na konferenciách organizovaných fakultou. Moderuje rôzne akademické slávnosti a vedecké podujatia.

Oblasti záujmu: anglistika, angličtina pre špeciálne účely, angličtina v médiách, výučba cudzieho jazyka, anglická literatúra, kultúra, kultúrny obsah.

 

Publikácie

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Idiomatics and Their Semiotic Reflection in the Flow of Images and Words in Media / Andrej Habiňák, Eva Habiňáková, 2023. - Kategória do roku 2021 ADN.
In: European Journal of Media, Art and Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 11, č. 1 (2023), s. 86-97 [print, online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Intercultural competence and performance in foreign Language teaching / Eva Habiňáková, 2022. - Kategória do roku 2021 AFC.
In: Cukurova : 9th International Scientific Researches Conference : full texts books (volume1) : 9th International Scientific Researches Conference : full texts books (volume1) / editors Cagri Ün, Merve Kidiryuz. - 1. vyd. - Ankara : IKSAD publishing house, 2022. - ISBN 978-625-8246-28-5 (online), s. 854-863 [online].

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Marketing communication in the institutions of preprimary education / Eva Habiňáková, Andrea Tománková, 2023. - Kategória do roku 2021 AFC.
In: Tokyo Summit - 7 : International Innovative Studies & Contemporary Scientific Research Congress : Proceedings Book / editors Ivan Pavlovič, Monika Lopuszanska-Dawid. - 1. vyd. - [Ankara] : IKSAD publishing house, 2023. - ISBN 978-625-367-064-1, s. 501-506.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Kultúrne obsahy v kontexte interkultúrnej komunikácie / Eva Habiňáková ; vedeckí recenzenti: Hana Pravdová, Marína Trnková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-504-1.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Secularization process of homo medialis / Hana Pravdová, Eva Habiňáková, Zora Hudíková, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 189-197.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Raising Learners´ Intercultural Competence in Foreign Language Teaching / Eva Habiňáková, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Proceedings of the 2015 International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015) / editors: P. Shaw. - Paris : Atlantis Press, 2015. - (ASSEHR ; vol. 15). - ISBN 978-94-62520-66-0. - ISSN 2352-5398, S. 253-256.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Acquisition of intercultural competence in foreign language teaching / Eva Habiňáková, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 4 (2016), pp. 121-129.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Foreign Language Teaching with Integration of Cultural Content / Eva Habiňáková, 2016.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 7, no. 1 S1 (2016), pp. 299-305.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Radio Broadcasting and Radio Production : specialized academic textbook in English / Zora Hudíková, Eva Habiňáková ; reviewers: Ján Višňovský, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 110 s. - ISBN 978-80-8105-969-8.

Predmety

  • anglický jazyk I. - 1. Bc. KOMU, MARK, AMES (D)
  • anglický jazyk III. - 2. Bc. MARK (EXT)
  • Projekty

  • VEGA č. 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky
  • KEGA č. 014UCM-4/2016English for Students of Mass Media Communication, učebnica s názvom Radio Broadcasting and Radio Production
  • CLT03-SK05 FOTOROMA – Raising awareness on ROma cultural diversity and building an intercultural dialogue through photography
  • Pobyty

  • Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií, Praha, česká republika, 2022
  • Czestochowa University of Technology, Faculty of Management, Czestochowa, Poľsko, 2022
  • Oznamy