PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.

odborná asistentka

Na Fakulte masmediálnej komunikácie pôsobí od roku 2006. Dr. Eva Habiňáková študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor anglický jazyka a literatúra – nemecký jazyk a literatúra. Rigorózne a doktorandské štúdium úspešne ukončila na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore anglický jazyk a literatúra a teória jazykového vzdelávania, kde i pracovala ako odborná asistentka na katedre anglického jazyka a literatúry 10 rokov. Vyučuje anglický jazyk. 

Vo vedeckej činnosti sa zameriava na didaktiku výučby cudzieho jazyka, anglickú literatúru, integráciu kultúrneho obsahu do výučby cudzieho jazyka a oblasť masmédií. Spolupracovala na viacerých významných projektoch riešených Fakultou masmediálnej komunikácie. Bola aktívnou členkou redakčnej rady časopisu Communication Today ako jazyková korektorka a členkou organizačného výboru konferencií organizovaných FMK UCM v Trnave. Taktiež viedla fakultný Kabinet PR. V spoluautorstve vydala vysokoškolskú učebnicu v angličtine Radio Broadcasting and Radio Production, ktorá bola publikovaná v rámci projektu KEGA 014UCM-4/2016 Učebnice angličtiny pre študentov masmediálnej komunikácie. 

Participuje na prekladoch odborných textov a publikácií a i ako prekladateľka na konferenciách organizovaných fakultou. Moderuje rôzne akademické slávnosti a vedecké podujatia.

Oblasti záujmu: anglistika, angličtina pre špeciálne účely, angličtina v médiách, výučba cudzieho jazyka, anglická literatúra, kultúra, kultúrny obsah.

 

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Kultúrne obsahy v kontexte interkultúrnej komunikácie / Eva Habiňáková ; vedeckí recenzenti: Hana Pravdová, Marína Trnková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-504-1.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Secularization process of homo medialis / Hana Pravdová, Eva Habiňáková, Zora Hudíková, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 189-197.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Raising Learners´ Intercultural Competence in Foreign Language Teaching / Eva Habiňáková, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Proceedings of the 2015 International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015) / editors: P. Shaw. - Paris : Atlantis Press, 2015. - (ASSEHR ; vol. 15). - ISBN 978-94-62520-66-0. - ISSN 2352-5398, S. 253-256.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Acquisition of intercultural competence in foreign language teaching / Eva Habiňáková, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 4 (2016), pp. 121-129.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Foreign Language Teaching with Integration of Cultural Content / Eva Habiňáková, 2016.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 7, no. 1 S1 (2016), pp. 299-305.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Radio Broadcasting and Radio Production : specialized academic textbook in English / Zora Hudíková, Eva Habiňáková ; reviewers: Ján Višňovský, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 110 s. - ISBN 978-80-8105-969-8.

Predmety

  • anglický jazyk - 1. Bc. MARK, KOMU, AMES, VZME + 2. Bc. MARK
  • Projekty

  • VEGA č. 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky
  • KEGA č. 014UCM-4/2016English for Students of Mass Media Communication, učebnica s názvom Radio Broadcasting and Radio Production
  • CLT03-SK05 FOTOROMA – Raising awareness on ROma cultural diversity and building an intercultural dialogue through photography
  • Pobyty

  • Czestochowa University of Technology, Faculty of Management, Czestochowa, Poľsko, 2022
  • Oznamy