Mgr. Anna Hurajová, PhD.

odborná asistentka

Na FMK UCM v Trnave pôsobí od roku 2014. Vyštudovala odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra na UMB v Banskej Bystrici (Mgr.). Tretí stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre, kde získala v roku 2017 vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) v študijnom programe didaktika anglického jazyka a literatúry.

Na fakulte vyučuje predmet anglický jazyk naprieč všetkými študijnými programami bakalárskeho štúdia a v súčasnosti vyučuje aj predmet nemecký jazyk v bakalárskom stupni štúdia. Je školiteľkou bakalárskych a diplomových prác.

Z vedeckého hľadiska sa zameriava na vzťah medzi jazykom, vzdelávaním a médiami. Hlavným záujmom jej vedecko-výskumnej činnosti je oblasť genderových mediálnych štúdií, ďalej charakterového vzdelávania, bilingválneho vzdelávania a bilingvizmu a ich prejavom v médiách. Konkrétne skúma možnosti implementácie prvkov charakterového vzdelávania prostredníctvom médií v terciárnom vzdelávaní, negatívne javy v komunikácii v kyberpriestore, a prejavy dvojjazyčnosti a viacjazyčnosti v primárne monolingválnych médiách. Takisto sa zaujíma o intenčný bilingvizmus ako špecifický spôsob výchovy a formu komunikácie v monolingválnom prostredí. Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice, autorkou vysokoškolských skrípt a viacerých vedeckých štúdií a zborníkových príspevkov doma a v zahraničí. Sedem výstupov jej tvorivej činnosti je registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus. Je recenzentkou v dvoch zahraničných vedeckých časopisoch.

V rámci svojich aktivít na Fakulte masmediálnej komunikácie pôsobí v redakčných radách vedeckých časopisov Acta Ludologica a European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP), ktorý je indexovaný v databáze Web of Science. Bola a je spoluriešiteľkou viacerých vedeckých projektov VEGA a KEGA. Je členkou organizačného výboru konferencie Marketing Identity, každoročne organizovanej na FMK, a podieľa sa na prekladateľskej činnosti pre potreby fakulty. Absolvovala viaceré študijné pobyty a pedagogické mobility na univerzitách v zahraničí v rámci programu Erasmus. Na FMK organizuje Jazykovú kaviareň a vedie diskusný klub Akadémie veľkých diel pre vysokoškolákov.

Okrem práce na fakulte písala články pre vzdelávací portál Eduworld a venuje sa prekladateľskej a korektorskej činnosti pre vydavateľstvá, vzdelávacie inštitúcie a súkromný sektor.

Oblasti záujmu: charakterové vzdelávanie, bilingvizmus a bilingválne vzdelávanie, intenčný bilingvizmus, negatívne prejavy komunikácie v kyberpriestore, genderové mediálne štúdiá.

 

Publikácie

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABD 001 Case study as a research method: features, design and methodology / Hurajová, Anna, 2013.
In: Mapping and Applying : Research in Foreign Language Education / Božena Horváthová et al. ; recenzenti: Ivana Cimermanová, Andrea Holúbeková. - [1. vyd.]. - Nitra : Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2013. - ISBN 978-80-558-0281-7, s. 70-88 [1 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2

ADE 001 An Overview of Models of Bilingual Education / Hurajová, Anna, 2015.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 6, no. 6 S1 (2015), pp. 186-190.

ADE 002 Czech and Slovak bilingualism in the media / Hurajová, Anna, 2017. - Popis urobený: 29. 3. 2018.
In: Media Biznes Kultura. - ISSN 2451-1986, Č. 2(3) (2017), s. 31-41 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.redakcjambk.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/MBK-nr-2-do-druku.pdf

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 The Geneva school of linguistics / Hurajová, Anna, 2013.
In: Fórum cudzích jazykov : (časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov). - ISSN 1337-9321, Roč. 5, č. 1 (2013), s. 15-21.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Content and language integrated learning as a bilingual educational approach in the European context / Hurajová, Anna, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 219-228.

ADM 002 Bilingual education in Slovakia on the background of transformation of education system / Hurajová, Anna, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 245-253.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AEC 001 Bilingualism - blessing or curse? Some considerations concerning the possible negative effects of bilingualism and prejudices against bilingualism / Hurajová, Anna, 2012.
In: Humanities across the Borders : collection of papers / editors-in chief: O.L. Byessonova, N.I. Panasenko ; reviewers: A. Böhmerová, S.I. Potapenko. - Donetsk : Donetsk National University, University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2012. - ISBN 978-966-639-526-2, S. 206-221.

AEC 002 Cognitive linguistics and a cognitive view on bilingual learning and teaching / Hurajová, Anna, 2012.
In: Interdisciplinary aspects of language study / Daniel Lančarič (ed.) ; reviewers: Pavol Kvetko, Pavel Kolář. - 1. vyd. - Davle : Kernberg, 2012. - ISBN 978-80-87168-18-9, S. 78-86.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AED 001 Profesijné kompetencie vysokoškolského učiteľa / Hurajová, Anna, 2012.
In: Pedagogica actualis III. : roly vysokoškolského učiteľa v procese vzdelávania / editor: Ján Danek ; recenzenti: Ctibor Határ, Viliam Končál. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-373-3, S. 48-52.

AED 002 Vysokoškolskí študenti a ich čestnosť a podvádzanie v priebehu vysokoškolského štúdia / Hurajová, Anna, 2013.
In: Pedagogica actualis V. : hodnoty a hodnotová orientácia v procese výchovy a vzdelávania / editor: Ján Danek ; recenzenti: Rudolf Štepanovič, Viliam Končál. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-517-1, S. 39-44.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 A case study on infant intentional bilingual acquisition / Hurajová, Anna - Kraľovičová, Denisa, 2016. - Popis urobený: 17. 10. 2016.
In: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" : Procedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions (September 28 - 29, 2016, Dubai, UAE). - ISSN 2413-1032, Vol. 5, no. 10(14) (2016), pp. 44-48 [online].

Spôsob prístupu:
http://ws-conference.com/

AFC 002 Interference between languages / Kraľovičová, Denisa - Hurajová, Anna, 2016. - Popis urobený: 17. 10. 2016.
In: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" : Procedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions (September 28 - 29, 2016, Dubai, UAE). - ISSN 2413-1032, Vol. 4, no. 10(14) (2016), pp. 12-14 [online].

Spôsob prístupu:
http://ws-conference.com/

AFC 003 The visit of Pope Francis in Cuba as reflected by selected Cuban and Slovak media / Hurajová, Anna, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 14-16.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFD 001 On theories explaining first and second language acquisition / Hurajová, Anna, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Inovácie v marketingu a komunikácii & Inovácie v médiách / editori: Alena Kusá, Dušan Pavlů ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-667-3, S. 65-76.

AFD 002 Mixing English in bilingual advertising: choice of English vs. other languages / Hurajová, Anna, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 109-116.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 5

BDB 001 Akademizácia novinárstva / Hurajová, Anna = Academization of journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 13-15.

BDB 002 Interný informátor / Hurajová, Anna = Whistle-blower, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 103-105.

BDB 003 Podcast, videocast / Hurajová, Anna, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 160-162.

BDB 004 Wikileaks / Hurajová, Anna, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 228-230.

BDB 005 Žurnalistika náklonnosti / Hurajová, Anna = Journalism of attachment, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 244-246.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

BDF 001 Bilingválni súrodenci: Používanie jazykov v dvoj a viacjazyčných rodinách / Hurajová, Anna = Bilingual siblings: Use of languages in bilingual and multilingual families, 2016.
In: Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl. - ISSN 1335-2733, Roč. 20, č. 3 (2016), s. 6-15.

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Contribution of CLIL (Content and Language Integrated Learning) methodology to the development of language competence of students of secondary school / Hurajová, Anna - Bilá, Magdaléna ; školiteľ: Magdaléna Bilá. - Nitra : [s.n.], 2017. - 131 s.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Becoming a Video Game Artist: From Portfolio Design to Landing the Job / Hurajová, Anna, 2018.
In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 60-61.
Rec na: Becoming a Video Game Artist / John Pearl. - Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis, 2017. - 219 s. - ISBN 978-1138824935.

Predmety

  • Anglický jazyk I. - 1. ročník Bc. MARK,KOMU
  • Seminár k záverečnej práci - 3. ročník Bc. VZME

Oznamy