prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

profesorka, vedúca Katedry jazykovej komunikácie

Prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore kulturológia, tituly PhD. a PhDr. získala v tom istom študijnom odbore. Na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda úspešne ukončila habilitačné konanie a inauguračné konanie v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Pôsobila v médiách na rôznych postoch. V Slovenskej televízii ako odborná redaktorka, vedúca kultúrnej rubriky, zástupkyňa šéfredaktora pre publicisticko-dokumentárnu tvorbu a šéfredaktorka. V rámci tlačového denníka zastávala funkciu vedúcej vnútropolitickej rubriky a šéfredaktorky.

Prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti venuje otázkam masovej a mediálnej kultúry, hrám v dejinách kultúr, kultúrnym kontextom digitálnych hier, systému mediálnej produkcie, tvorbe žurnalistických žánrov a metodológii výskumu v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií.

Je autorkou vedeckých monografií, kapitol v zahraničných vedeckých publikáciách, kapitoly v domácej vedeckej monografii, monografickej vedeckej štúdie, vysokoškolských učebníc (z toho jedna vydaná v zahraničí), kapitol v dvoch domácich vysokoškolských učebniciach, skrípt, dvadsať tri vedeckých štúdií publikovaných doma a v zahraničí a registrovaných v databázach CC, WOS a SCOPUS. Má stoštyridsať domácich aj zahraničných citácií a ohlasov registrovaných v databázach WOS a SCOPUS. Je autorkou celkovo stoosemdesiatich siedmich publikačných jednotiek a má štyristosedemdesiat ohlasov na ne. Prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., získala cenu dekanky za publikačnú činnosť (2021) a prémiu Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo v kategórii spoločenské vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas na monografické dielo Determinanty kreovania mediálnej kultúry (2015).

Prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., je aktívna v posudzovateľskej a expertíznej činnosti. Svedčí o tom celý rad recenzných posudkov, napríklad posudzovanie štúdií v časopisoch Communication Today (ISSN1338-130X, SR), Otázky žurnalistiky (ISSN 0322-7049, SR), Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-9340, IT), Acta Ludologica (ISSN 2585-8599), European Journal of Media, Art and Photography (ISSN 1339-4940), MEDIA LITERACY and Academic Research (ISSN 2585-8726) a ďalšie. Je tiež recenzentkou vedeckých monografií (5), vysokoškolských učebníc (10), skrípt (2) a konferenčných zborníkov (10), posudzovateľkou projektov KEGA, VEGA. V rámci evaluačnej činnosti bola členkou akreditačnej komisie menovanej MŠMT ČR, bola tiež členkou komisie č. 3 – pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia KEGA MŠVVaŠ SR a spoluautorkou opisu študijného odboru Mediálne a komunikačné štúdiá. V súčasnosti je registrovanou posudzovateľkou Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., pôsobila dve volebné obdobia ako prodekanka pre vedu a výskum na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM v Trnave). Je editorkou umeleckej ročenky MUUZA, členkou dvoch vedeckých rád, členkou vedeckých výborov v piatich vedeckých časopisoch, členkou troch odborových komisií, členkou vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá, členkou bakalárskych, magisterských, dizertačných, habilitačných a inaguračných komisií.

 

Publikácie

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

ABC 001 Aktuálne otázky enkulturácie a akulturácie v podmienkach digitálnej komunikácie / Pravdová, Hana, 2015.
In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, s. 105-132 [2,05 AH].

ABC 002 Mediomorfóza homo sapiens v sieťach karnevalizácie mediálnej reality / Pravdová, Hana, 2015.
In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 19-34 [1,74 AH].

ABC 003 Kult tela - univerzum kultúry homo digitalis / Pravdová, Hana, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 48-75 [1,96 AH].

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACA 001 Marketing wydawniczy / Widera, Zbigniew - Pravdová, Hana ; recenzent Mariusz Kolczyński. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowiciach, 2016. - 223 s. - ISBN 978-83-7875-312-4.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Manažment, marketing, redigovanie vo vydavateľskej a redakčnej praxi / Pravdová, Hana : periodická tlač, online médiá ; recenzenti: Juraj Vojtek, Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 2. rozšír. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 256 s. - ISBN 978-80-8105-754-0.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Paradigm Changes in the Logic of Creative Approaches in Media and Political Practice / Pravdová, Hana, 2015.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 6, no. 6 S4 (2015), pp. 405-410.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Controversial status roles of journalists in the post.-transformational media era / Pravdová, Hana, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 127-136.

ADM 002 The myth of quality media or seriousness as a brand / Pravdová, Hana, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 53-63.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5

AFC 001 Selected management problems in online/web newsrooms / Hudíková, Zora - Pravdová, Hana, 2016.
In: 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 22-24, 2016 Heraklion, Greece / editors Christos Sarmaniotis, Gillian Wright. - [Thessaloniki] : [Alexander Technological Educational Institute], 2016. - ISBN 978-960-287-153-9, S. 108-114 [CD-ROM].

AFC 002 Perspektíva slovensko-ukrajinskej spolupráce v oblasti rozvoja kultúry / Pravdová, Hana = Prespectives of Slovak-Ukrainian cooperation in the field of cultural development, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 236-245.

AFC 003 Story tourism as a discursive topic of product placement / Pravdová, Hana, 2017.
In: Conference Proceedings : 7th Advances in Hospitality & Tourism Marketing & Management (AHTMM) Conference : 10 - 15 July 2017 Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus / edited by Ali Ozturen, Dogan Gursoy, Hasan Kilic. - [Famagusta] : [Eastern Mediterranean University], 2017. - ISBN 978-0-9964244-2-4, S. 560-568.

AFC 004 Tabloidization processes of media and political scene / Pravdová, Hana, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 229-236.

AFC 005 Topical issues of media operating in the internet environment / Pravdová, Hana, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Society Conference Proceedings. Volume V : Education and Educational Research. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-22-5. - ISSN 2367-5659, S. 617-624.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFD 001 The convergence of traditional and internet media - challenges and pitfalls / Pravdová, Hana, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 346-354.

AFD 002 The collective mentality of cybernetic culture / Pravdová, Hana, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 198-205.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

BDB 001 Globalizácia médií, glokalizácia médií / Pravdová, Hana - Volková, Barbara = Media globalization, media glocalization, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 75-80.

BDB 002 Mediálna kultúra / Pravdová, Hana - Volková, Barbara = Media culture, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 125-132.

BDB 003 Mediálna manipulácia / Pravdová, Hana - Volková, Barbara = Media manipulation, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 132-137.

BDB 004 Žáner, žánrová hybridizácia / Pravdová, Hana - Volková, Barbara = Genre, genre hybridization, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 236-243.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 III. Teória a tvorba žurnalistických žánrov / Pravdová, Hana, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 63-88.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Reklub 1927-1949 / Pravdová, Hana : Chapters from the History of Czechoslovak Advertising, 2018.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 9, č. 1 (2018), s. 150-152.
Rec na: Reklub 1927-1949 / Dušan Pavlů. - [Brno] : Professional Publishing, 2017. - 282 s. - ISBN 978-80-88260-00-4.

GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 1

GHG 001 Olfactory processing channel in phytonimic lexicon (based on Western Slavic languages) / Panasenko, Nataliya Ivanovna - Pravdová, Hana [elektronický zdroj], 2015. - 1 s. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 19. 8. 2015.

Spôsob prístupu:
https://www.northumbria.ac.uk/media/6836830/general-m-z-9-july.pdf

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2

GII 001 Hana Pravdová *1960 / Volko, Ladislav - Pravdová, Hana ; [dotazovaný Hana Pravdová], 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 138-139.

GII 002 Predhovor / Pravdová, Hana, 2017.
In: Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-903-2, s. 3-4.

Predmety

  • masová kultúra - 1. Mgr. KOMU
  • masová a mediálna kultúra - 1. Mgr. TEDI
  • teoreticko-metodologické východiská masmediálnej komunikácie - 1. a 2. PhD. KOMU
  • žurnalistické žánre I. - 2. Bc. KOMU
  • hry v dejinách kultúry - 1. Bc. TEDI
  • dejiny digitálnych hier - 1. Bc. TEDI
  • metodologické aspekty výskumu mediálnej kultúry - 1. PhD. TEDI

Projekty

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Aktuálne trendy v mediálnej kultúre

Oznamy