Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.

odborná asistentka, vedúca Katedry marketingovej komunikácie

Doktorka Jurišová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborná asistentka od roku 2011. Na FMK absolvovala bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium. Súčasne absolvovala aj bakalárske štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa špecializuje na oblasť firemnej a vizuálnej identity, branding, design thinking a inovatívne formy vzdelávania a taktiež na oblasť event marketingu. V tejto sfére publikuje doma aj v zahraničí. Je spoluriešiteľkou viacerých vedeckých projektov.

Na FMK v súčasnosti vedie Katedru marketingovej komunikácie, je členkou a zároveň tajomníčkou Akademického senátu FMK. Spolu s ďalšími kolegami organizuje obľúbený študentský event Týždeň vedy a techniky, ktorého cieľom je prinášať na akademickú pôdu zaujímavých rečníkov z praxe z oblasti marketingu, médií či digitálnych hier. Taktiež je súčasťou organizačného tímu jesennej konferencie Marketing & Media Identity. Okrem toho obsahovo napĺňa spoluprácu s Grow with Google Slovensko, vďaka čomu majú študenti možnosť vypočuť si trendy v online marketingu priamo od Google trénerov na pravidelných eventoch.

Na Katedre marketingovej komunikácie sa snaží o neustále zlepšovanie kvality študijného programu marketingová komunikácia, kvality vzdelávacieho procesu, o kontinuálny rozvoj spolupráce s organizáciami, agentúrami a zadávateľmi z marketingovej a reklamnej branže a taktiež o rozvoj projektovej činnosti katedry. Spolu s kolegami z katedry implementovala do výučby viacerých predmetov project based learning a design thinking a iniciovala vznik a realizáciu Design Thinking Labov, inovatívnych priestorov na projektovú výučbu. 

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa v spolupráci s foxinthebox.studio venuje projektom, ktoré sa dotýkajú tvorby vizuálnych identít, brandingu, nastaveniu komunikačnej stratégie značiek. Jej srdcovou záležitosťou je konferencia o dizajne a vizuálnej komunikácii Design it! Conference, ktorú spoluorganizuje so svojimi študentmi. Konferencia sa koná na jeseň v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave a vystupujú na nej zvučné mená zo slovenskej dizajnérskej scény.

Oblasť záujmu: corporate identity, vizuálna identita, dizajn, branding, design thinking, event marketing.

 

Publikácie

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Community Management on Facebook: How to Solve Problems with Negative Reactions and Comments from Groundswell? / Vladimíra Jurišová, Igor Piatrov, 2022.
In: Proceedings of the 9th European Conference on Social Media : A Virtual Conference hosted by Pedagogical University of Krakow Poland 12-13 May 2022 / ed. Iwona Lupa-Wójcik, Marta Czyzewska. - 1. vyd. - Reading : Academic Conferences International Limited, 2022. - ISBN 978-1-914587-30-6. - ISSN 2055-7213, s. 74-81. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Spoločensky zodpovedné podnikanie / Vladimíra Jurišová, 2021.
In: Public Relations – teória a prax - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0218-9, s. 67-84. [CD-ROM].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Building Brand Identity on Instagram / Vladimíra Jurišová, 2020. In: Proceeding of the 7th European Conference on Social Media ESCM 2020 / edited by Christos Karpasitis, Christiana Varda. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2020. - ISBN 978-1-912764-63-1. - ISSN 2055-7213, s. 119-126. Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

The fundamental role of design and visual communication at the time of the COVID-19 pandemic / Vladimíra Jurišová, 2020.
In: Marketing Identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 226-232 [online]. Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Using copywriting, language, and customized font in creation of visual and communication brand identity / Vladimíra Jurišová, 2019.
In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication /  editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 52-58.  Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.

Predmety

 • teória a tvorba Corporate identity – 1. Mgr. MARK
 • event marketing – 3. Bc. MARK
 • psychologické a etické aspekty reklamy – 3. Bc. MARK
 • Projekty

 • IROP: Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra
 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách
 • VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov
 • VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie
 • FPPV: Vnímanie spoločenskej zodpovednosti firiem
 • FPPV: Analýza implementovania firemnej identity do riadenia malých a stredných podnikov na Slovensku
 • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality v podmienkach FMK UCM v Trnave
 • Členstvá

  Členstvá v domácich a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, asociáciách, radách a výboroch:

 • členka Rady pre študijný program marketingová komunikácia
 • členka medzinárodnej asociácie European Social Marketing Association
 • členka medzinárodnej asociácie POPAI Central Europe
 • členka medzinárodnej profesijnej organizácie Českej marketingovej společnosti
 • členka medzinárodnej profesijnej organizácie Klubu učitelů marketingu
 • členka domácej profesijnej organizácie Slovenská asociácia sociálnej antropológie
 • členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity
 • členka organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

 • bakalárske štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • magisterské štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • rigorózne štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • Pobyty

 • University of Malaya, Kuala Lumpur, Malajzia
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko
 • Pedagogical University of Cracow, Krakow, Poľsko
 • Erasmus: Univerzita Jána Amose Komenského, Praha, Česko
 • Oznamy