Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.

odborná asistentka, poverená výkonom funkcie vedúcej Katedry marketingovej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Nám J. Herdu, m.č. 102a

utorok, 14.30 - 16.00 hod.

Linked In: VladimiraJurisova

Web: www.facebook.com/VladjaJurisova

Doktorka Vladimíra Jurišová sa v rámci vedeckej a publikačnej činnosti dlhodobo venuje téme spoločensky zodpovedného podnikania, ale aj brandingu,  tvorbe firemnej identity a jednotného vizuálneho štýlu. Okrem marketingu sa venuje aj lektorovaniu PortDeBras a praktizovaniu Ashtanga yogy.

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM a má aj bakalársky titul z Právnickej fakulty UK. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu s názvom Spoločensky zodpovedný marketing a jeho význam pre spoločnosť a začala pracovať na Katedre marketingovej komunikácie ako odborná asistentka. Vyučuje predmety teória a tvorba corporate identity a psychológia reklamy a každý rok na našej fakulte organizuje seriál prednášok a workshopov v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorého cieľom je prinášať na FMK zaujímavých spríkrov z praxe z oblasti marketingu a médií.

Oblasť záujmu: corporate social responsibility, corporate identity, corporate design, branding, reklama, psychológia, právo.

 

Publikácie

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 CSR communication and its impact on corporate image / Jurišová, Vladimíra - Ďurková, Katarína, 2012. - Popis urobený: 8. 2. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 4, č. 2 (2012), [5 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Inovatívne využitie affiliate marketingu v prostredí elektronického obchodovania / Jurišová, Vladimíra - Hliboký, Matúš = Innovative use of affiliate marketing in e-commerce environment, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 97-102 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFC 001 Mimovládne organizácie a ich podpora CSR na Slovensku / Jurišová, Vladimíra, 2012.
In: Sborník příspěvků : V. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků / editoři: Pavlína Pellešová ... [et al.]. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2012. - ISBN 978-80-7248-800-1, S. 114-120 [CD-ROM].

AFC 002 Planning the implementation of CSR strategies in small and medium-sized enterprises / Jurišová, Vladimíra, 2012.
In: QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 14. - 18. května 2012 Hradec Králové, Česká republika. Vol. II. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-0-9, S. 234-239 [CD-ROM].

AFC 003 Spoločensky zodpovedné podnikanie verzus greenwashing / Jurišová, Vladimíra - Abdrabou, Lucia = Corporate social responsibility versus greenwashing, 2012. - Popis urobený: 8. 2. 2012.
In: MMK 2012 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-3-0, S. 403-408 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.magnanimitas.cz/

AFC 004 Affiliate marketing a vstup tradičnej predajnej hodnoty v kontexte komunikácie značky v online prostredí / Jurišová, Vladimíra - Hliboký, Matúš, 2013.
In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20. - 24. května 2013 Hradec Králové, Česká republika. Vol. III / recenzenti: Jiří Králík, Milan Muška. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8, S. 39-43 [CD-ROM].

AFC 005 Affiliate marketing in the context of online marketing / Jurišová, Vladimíra, 2013. - Popis urobený: 8. 7. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 5, č. 1 (2013), [6 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

AFC 006 Trendy v environmentálnej oblasti CSR v segmente módy / Jurišová, Vladimíra = Trends in environmental field of CSR in fashion industry, 2013.
In: MMK 2013 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-87952-00-9, S. 606-612 [CD-ROM].

AFC 007 Corporate social responsibility a ochrana životného prostredia / Jurišová, Vladimíra = Corporate social responsibility and environmental protection, 2014.
In: QUAERE 2014 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. vol. IV. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-04-7, S. 202-208 [CD-ROM].

AFC 008 Vnímanie spoločenskej zodpovednosti firiem / Jurišová, Vladimíra = Perception of corporate social responsibility, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 560-566 [CD-ROM].

AFC 009 Budovanie značky v online prostredí / Jurišová, Vladimíra = Online branding, 2015.
In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2, S. 317-323 [CD-ROM].

AFC 010 Dizajn manuál - základ tvorby vizuálneho štýlu a korporátnej identity / Jurišová, Vladimíra = Design manual - base of creating visual style and corporate identity, 2015.
In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. V. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 343-349 [CD-ROM].

AFC 011 Komunikácia značky v online prostredí / Jurišová, Vladimíra = Marketing communication of brand in the online environment, 2017.
In: MMK 2017 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VIII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-22-1, S. 208-214 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFD 001 Corporate Social Responsibility contra Green Washing / Jurišová, Vladimíra - Abdrabou, Lucia, 2012.
In: ARSA 2012 : Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas : The 1st Virtual International Conference / editors: Michal Mokryš, Anton Lieskovský. - Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2012. - ISBN 978-80-554-0606-0. - ISSN 1338-9831, S. 77-79.

AFD 002 Environmentálna oblasť CSR / Jurišová, Vladimíra = Environmental field of CSR, 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 68-77.

AFD 003 Firemná filantropia ako súčasť konceptu spoločensky zodpovedného podnikania / Jurišová, Vladimíra, 2012.
In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012 / redakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura, Zoltán Rózsa ; recenzenti: Ladislav Mura ... [et al.]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-8122-025-8, S. 421-427.

AFD 004 Koncepty príbuzné CSR / Jurišová, Vladimíra = CSR related concepts, 2012. - Popis urobený: 17. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), s. 305-310 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 005 Stakeholderi - kľúčový element CSR / Jurišová, Vladimíra = Stakeholdes - the key element of CSR, 2013. - Popis urobený: 17. 1. 2014.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 252-257 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 006 Work-life balance / Jurišová, Vladimíra, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 186-193.

AFD 007 CSR activities in environmental area - global trends and best practices / Jurišová, Vladimíra, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 785-792.

AFD 008 Názov značky - základný prvok budovania značky / Jurišová, Vladimíra = Brand name - basic element of branding, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 46-52.

AFD 009 Circular economy and cradle to cradle principles in global era / Jurišová, Vladimíra, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 74.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 828-835.

AFD 010 Obehová ekonomika ako súčasť environmentálnej stratégie CSR / Jurišová, Vladimíra = Circular economy as a part of environmental CSR strategy, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 106-112.

AFD 011 Prvky značky a dôležitosť ich využívania ako základ firemného brandingu / Jurišová, Vladimíra = Brand elements and importance of their use as a basis for corporate branding, 2016. - Popis urobený: 21. 4. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 33-40 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

AFL  Postery z domácich konferencií
Počet záznamov: 1

AFL 001 Affiliate marketing / Jurišová, Vladimíra - Medveď, Miroslav - Hliboký, Matúš, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 125-131.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 2

BED 001 Kreativita v reklame / Hliboký, Matúš - Jurišová, Vladimíra, 2012.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. II. časť : Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie / editori: Milan Rajčák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ivan Dubnička, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-378-8, S. 69-88 [DVD-ROM].

BED 002 Využitie motívu strachu v reklamných kampaniach na prevenciu proti AIDS / Časová, Monika - Jurišová, Vladimíra, 2012.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. II. časť : Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie / editori: Milan Rajčák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ivan Dubnička, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-378-8, S. 5-17 [DVD-ROM].

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Reklamné slogany a texty / Gejdoš, Ervín - Jurišová, Vladimíra, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 258-266 [CD-ROM].

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 4

BEF 001 Archetyp v reklame / Švecová, Magdaléna - Jurišová, Vladimíra, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 434-445 [CD-ROM].

BEF 002 CSR vs. Greenwashing / Mikulová, Martina - Treščáková, Anna - Jurišová, Vladimíra, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 382-394 [CD-ROM].

BEF 003 Vplyv reklamy na detského diváka / Bražinová, Veronika - Jurišová, Vladimíra, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 182-193 [CD-ROM].

BEF 004 Vplyv reklamy na detského diváka / Blažeková, Alexandra - Jurišová, Vladimíra, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 4-32 [CD-ROM].

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Spoločensky zodpovedný marketing a jeho význam pre spoločnosť / Jurišová, Vladimíra ; školiteľ: Malgorzata Luszczak. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. - 134 s.

Predmety

  • Teória a tvorba corporate identity – 1. ročník Mgr. MARK
  • Psychológia reklamy – 3. ročník Bc. MARK, KOMU

Projekty

FPVV: Analýza implementovania prvkov firemnej identity do riadenia malých a stredných podnikov na Slovensk

FPVV: Vnímanie spoločenskej zodpovednosti firiem

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Erasmus: Univerzita Jána Amose Komenského, Praha, 01.02.2011 - 30.06.2011

Oznamy