Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.

odborná asistentka, vedúca Katedry marketingovej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 11:30 - 13:00 hod., Skladová, č. d. 214

Linked In: VladimiraJurisova

Web: www.designitconf.sk

Doktorka Jurišová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborná asistentka od roku 2011. Na FMK absolvovala bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium. Súčasne absolvovala aj bakalárske štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa špecializuje na oblasť firemnej identity, vizuálnu identitu a komunikáciu značiek, branding, design thinking a inovatívne formy vzdelávania a taktiež na oblasť event marketingu. V tejto sfére publikuje doma aj v zahraničí. Je spoluriešiteľkou viacerých vedeckých projektov.

Na FMK v súčasnosti vedie Katedru marketingovej komunikácie, je členkou a zároveň tajomníčkou Akademického senátu FMK. Spolu s ďalšími kolegami organizuje obľúbený študentský event Týždeň vedy a techniky, ktorého cieľom je prinášať na akademickú pôdu zaujímavých rečníkov z praxe z oblasti marketingu, médií či digitálnych hier. Taktiež je súčasťou organizačného tímu jesennej konferencie Marketing Identity. Okrem toho obsahovo napĺňa spoluprácu s Grow with Google Slovensko, vďaka čomu majú študenti možnosť vypočuť si trendy v online marketingu priamo od Google trénerov na pravidelných eventoch. Na Katedre marketingovej komunikácie sa snaží o neustále zlepšovanie kvality študijného programu marketingová komunikácia, kvality vzdelávacieho procesu a taktiež o kontinuálny rozvoj spolupráce s organizáciami, agentúrami a zadávateľmi z marketingovej a reklamnej branže. Spolu s kolegami z katedry implementovala do výučby viacerých predmetov project based learning a design thinking a iniciovala vznik a realizáciu Design Thinking Labov, inovatívnych priestorov na projektovú výučbu. 

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa v spolupráci s foxinthebox.studio venuje projektom, ktoré sa dotýkajú tvorby vizuálnych identít, brandingu, nastaveniu komunikačnej stratégie značiek. Jej srdcovou záležitosťou je konferencia o dizajne a vizuálnej komunikácii Design it! Conference, ktorú spoluorganizuje so svojimi študentmi. Konferencia sa koná na jeseň v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave a vystupujú na nej zvučné mená zo slovenskej dizajnérskej scény.

Oblasť záujmu: corporate identity, vizuálna identita, dizajn, branding, design thinking, event marketing.

 

Publikácie

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 CSR communication and its impact on corporate image / Jurišová, Vladimíra - Ďurková, Katarína, 2012. - Popis urobený: 8. 2. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 4, č. 2 (2012), [5 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Inovatívne využitie affiliate marketingu v prostredí elektronického obchodovania / Jurišová, Vladimíra - Hliboký, Matúš = Innovative use of affiliate marketing in e-commerce environment, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 97-102 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFC 001 Mimovládne organizácie a ich podpora CSR na Slovensku / Jurišová, Vladimíra, 2012.
In: Sborník příspěvků : V. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků / editoři: Pavlína Pellešová ... [et al.]. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2012. - ISBN 978-80-7248-800-1, S. 114-120 [CD-ROM].

AFC 002 Planning the implementation of CSR strategies in small and medium-sized enterprises / Jurišová, Vladimíra, 2012.
In: QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 14. - 18. května 2012 Hradec Králové, Česká republika. Vol. II. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-0-9, S. 234-239 [CD-ROM].

AFC 003 Spoločensky zodpovedné podnikanie verzus greenwashing / Jurišová, Vladimíra - Abdrabou, Lucia = Corporate social responsibility versus greenwashing, 2012. - Popis urobený: 8. 2. 2012.
In: MMK 2012 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-3-0, S. 403-408 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.magnanimitas.cz/

AFC 004 Affiliate marketing a vstup tradičnej predajnej hodnoty v kontexte komunikácie značky v online prostredí / Jurišová, Vladimíra - Hliboký, Matúš, 2013.
In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20. - 24. května 2013 Hradec Králové, Česká republika. Vol. III / recenzenti: Jiří Králík, Milan Muška. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8, S. 39-43 [CD-ROM].

AFC 005 Affiliate marketing in the context of online marketing / Jurišová, Vladimíra, 2013. - Popis urobený: 8. 7. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 5, č. 1 (2013), [6 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

AFC 006 Trendy v environmentálnej oblasti CSR v segmente módy / Jurišová, Vladimíra = Trends in environmental field of CSR in fashion industry, 2013.
In: MMK 2013 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-87952-00-9, S. 606-612 [CD-ROM].

AFC 007 Corporate social responsibility a ochrana životného prostredia / Jurišová, Vladimíra = Corporate social responsibility and environmental protection, 2014.
In: QUAERE 2014 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. vol. IV. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-04-7, S. 202-208 [CD-ROM].

AFC 008 Vnímanie spoločenskej zodpovednosti firiem / Jurišová, Vladimíra = Perception of corporate social responsibility, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 560-566 [CD-ROM].

AFC 009 Budovanie značky v online prostredí / Jurišová, Vladimíra = Online branding, 2015.
In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2, S. 317-323 [CD-ROM].

AFC 010 Dizajn manuál - základ tvorby vizuálneho štýlu a korporátnej identity / Jurišová, Vladimíra = Design manual - base of creating visual style and corporate identity, 2015.
In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. V. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 343-349 [CD-ROM].

AFC 011 Komunikácia značky v online prostredí / Jurišová, Vladimíra = Marketing communication of brand in the online environment, 2017.
In: MMK 2017 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VIII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-22-1, S. 208-214 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFD 001 Corporate Social Responsibility contra Green Washing / Jurišová, Vladimíra - Abdrabou, Lucia, 2012.
In: ARSA 2012 : Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas : The 1st Virtual International Conference / editors: Michal Mokryš, Anton Lieskovský. - Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2012. - ISBN 978-80-554-0606-0. - ISSN 1338-9831, S. 77-79.

AFD 002 Environmentálna oblasť CSR / Jurišová, Vladimíra = Environmental field of CSR, 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 68-77.

AFD 003 Firemná filantropia ako súčasť konceptu spoločensky zodpovedného podnikania / Jurišová, Vladimíra, 2012.
In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012 / redakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura, Zoltán Rózsa ; recenzenti: Ladislav Mura ... [et al.]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-8122-025-8, S. 421-427.

AFD 004 Koncepty príbuzné CSR / Jurišová, Vladimíra = CSR related concepts, 2012. - Popis urobený: 17. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), s. 305-310 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 005 Stakeholderi - kľúčový element CSR / Jurišová, Vladimíra = Stakeholdes - the key element of CSR, 2013. - Popis urobený: 17. 1. 2014.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 252-257 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 006 Work-life balance / Jurišová, Vladimíra, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 186-193.

AFD 007 CSR activities in environmental area - global trends and best practices / Jurišová, Vladimíra, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 785-792.

AFD 008 Názov značky - základný prvok budovania značky / Jurišová, Vladimíra = Brand name - basic element of branding, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 46-52.

AFD 009 Circular economy and cradle to cradle principles in global era / Jurišová, Vladimíra, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 74.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 828-835.

AFD 010 Obehová ekonomika ako súčasť environmentálnej stratégie CSR / Jurišová, Vladimíra = Circular economy as a part of environmental CSR strategy, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 106-112.

AFD 011 Prvky značky a dôležitosť ich využívania ako základ firemného brandingu / Jurišová, Vladimíra = Brand elements and importance of their use as a basis for corporate branding, 2016. - Popis urobený: 21. 4. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 33-40 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

AFL  Postery z domácich konferencií
Počet záznamov: 1

AFL 001 Affiliate marketing / Jurišová, Vladimíra - Medveď, Miroslav - Hliboký, Matúš, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 125-131.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 2

BED 001 Kreativita v reklame / Hliboký, Matúš - Jurišová, Vladimíra, 2012.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. II. časť : Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie / editori: Milan Rajčák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ivan Dubnička, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-378-8, S. 69-88 [DVD-ROM].

BED 002 Využitie motívu strachu v reklamných kampaniach na prevenciu proti AIDS / Časová, Monika - Jurišová, Vladimíra, 2012.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. II. časť : Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie / editori: Milan Rajčák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ivan Dubnička, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-378-8, S. 5-17 [DVD-ROM].

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Reklamné slogany a texty / Gejdoš, Ervín - Jurišová, Vladimíra, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 258-266 [CD-ROM].

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 4

BEF 001 Archetyp v reklame / Švecová, Magdaléna - Jurišová, Vladimíra, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 434-445 [CD-ROM].

BEF 002 CSR vs. Greenwashing / Mikulová, Martina - Treščáková, Anna - Jurišová, Vladimíra, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 382-394 [CD-ROM].

BEF 003 Vplyv reklamy na detského diváka / Bražinová, Veronika - Jurišová, Vladimíra, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 182-193 [CD-ROM].

BEF 004 Vplyv reklamy na detského diváka / Blažeková, Alexandra - Jurišová, Vladimíra, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 4-32 [CD-ROM].

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Spoločensky zodpovedný marketing a jeho význam pre spoločnosť / Jurišová, Vladimíra ; školiteľ: Malgorzata Luszczak. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. - 134 s.

Predmety

  • Teória a tvorba Corporate identity – 1. Mgr. MARK
  • Event marketing – 3. Bc. MARK
  • Psychologické a etické aspekty reklamy – 3. Bc. MARK

Projekty

VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie

FPPV: Vnímanie spoločenskej zodpovednosti firiem

FPPV: Analýza implementovania firemnej identity do riadenia malých a stredných podnikov na Slovensku

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality v podmienkach FMK UCM v Trnave

Pobyty

Erasmus: Univerzita Jána Amose Komenského, Praha, Česko

Pedagogical University of Cracow, Krakow, Poľsko

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko

Oznamy