prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.

profesorka

Profesorka Anna Zaušková pôsobí na akademickej pôde od roku 1978, na FMK UCM v Trnave je od roku 2008. Vysokoškolské štúdium II. a III. stupňa úspešne ukončila na DF TU vo Zvolene, habilitovala na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky a v r. 2013 inaugurovala na FMK UCM v Trnave v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Je garantkou študijného programu teória digitálnych hier vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Svoju vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na  oblasť inovačného a projektového manažmentu, kde sa špecializuje najmä na inovačný a ekoinovačný potenciál, inovačnú a ekoinovačnú výkonnosť, využívanie onlinových a offlinových komunikačných nástrojov v inovačných a ekoinovačných procesoch, projekty inovácií, partnerstvá a priemyselné klastre.

V súčasnosti je členkou Vedeckej rady FMK a UCM, predsedníčkou Odborovej komisie 3.2.3 masmediálne štúdiá, členkou OK 3.3.16 ekonomika a manažment podniku Fakulty PEDAS ŽU v Žiline, školiteľkou doktorandského štúdia, buduje si svoju vedeckú školu z doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, je  členkou inauguračných a habilitačných konaní. Od roku 2016 je členkou komisie VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV pre ekonomické a právne vedy, členkou rôznych expertných komisií, tímov a skupín so zameraním na inovačný manažment a inovačný ekosystém, hodnotiteľkou projektov APVV a KEGA.

Spolupracuje so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v oblasti klastrovej politiky a Slovenskou obchodnou priemyselnou komorou, kde bola jednou zo zakladateľov súťaže o najlepšiu inováciu „Krištáľový Merkúr“ a členkou hodnotiteľskej komisie, spolupracuje hlavne v oblasti inovačnej politiky, poradenstva a realizácie inovácií. Je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today a predsedníčkou Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingovej komunikácie, členkou European Communication Research and Education Association (ECREA), Českej marketingovej spoločnosti a členkou viacerých vedeckých výborov konferencií.

Oblasti záujmu: inovácie, inovačná a ekoinovačná výkonnosť, onlinové a offlinové komunikačné nástroje v inovačných a ekoinovačných procesoch, environmentálny manažment a marketing,  projekty inovácií, partnerstvá a priemyselné klastre.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

AAA 001 Otvorené inovácie / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam : teória a prax : vedecká monografia ; recenzenti: Jana Štofková, Alena Kusá. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 143 s. - ISBN 978-83-7729-188-7.

AAA 002 Communication for open innovation / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam : towards technology transfer and knowledge diffusion ; reviewers: Zbyněk Pitra, Jana Štofková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - 118 s. - ISBN 978-83-7729-248-8.

AAA 003 Marketing communication in the eco-innovation process / Bezáková, Zuzana - Zaušková, Anna : communication in the process of designing and implementing of eco-innovations in Slovak business environment ; reviewers: Jana Štofková, Jarmila Šalgovičová, Andrej Miklošík. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Unikat 2, 2016. - 139 s. - ISBN 978-83-62314-25-6.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

AAB 001 Inovačná schopnosť a inovačná výkonnosť podnikateľských subjektov / Zaušková, Anna - Domová, Jana : vedecká monografia ; recenzenti: Jaroslava Šalgovičová, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 166 s. - ISBN 978-80-8105-428-0.

AAB 002 Inovačné nástroje pre podporu marketingovej komunikácie v kontexte regionálneho inovačného systému Banskobystrického kraja / Spírová, Marína - Zaušková, Anna [elektronický zdroj] ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Andrea Sujová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2013. - 1 CD-ROM (159 s.). - Elektronická monografia. - ISBN 978-80-8105-497-6.

AAB 003 Inovácie v slovenskej reklame / Mendelová, Dáša - Zaušková, Anna ; recenzenti: Anna Križanová, Ľudmila Čábyová, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 142 s. - ISBN 978-80-8105-782-3.

AAB 004 Phygitalové komunikačné nástroje na podporu environmentálnych inovačných procesov v slovenskom podnikateľskom prostredí / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Kyselica, Pavol : vedecká monografia ; recenzenti: Zbyněk Pitra, Jana Štofková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 197 s. - ISBN 978-80-8105-830-1.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Kreatívny projektový manažment / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša ; recenzenti: Rudolf Rybanský, Michal Vaněk, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-555-3.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

ACD 001 I. Informačné prostredie a informačné systémy / Zaušková, Anna - Rybanský, Rudolf, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 10-52 [1,923 AH].

ACD 002 II. Tvorba informačných systémov a informačná pyramída / Zaušková, Anna, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 53-72 [1,1 AH].

ACD 003 III. Marketingové informačné systémy a ich špecifiká / Zaušková, Anna, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 73-127 [2,515 AH].

ACD 004 IV. Zdroje marketingových informácií / Zaušková, Anna, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 128-158 [1,464 AH].

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic / Zaušková, Anna - Miklenčičová, Renáta - Madleňák, Adam - Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 4

ADE 001 Evaluation of innovativeness and innovation processes in chosen Slovak entrepreneurially subjects / Zaušková, Anna - Kusá, Alena, 2012.
In: Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. - ISSN 1313-2555, Roč. 6, č. 1 (2012), [8 s.]

ADE 002 Evaluation of marketing processes in context of marketing mix tools in chosen Slovak enterprises / Kusá, Alena - Zaušková, Anna, 2012.
In: Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. - ISSN 1313-2555, Roč. 6, č. 1 (2012), [10 s.]

ADE 003 How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country / Zaušková, Anna - Bobovnický, Artur - Madleňák, Adam, 2013.
In: Serbian Journal of Management. - ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267.

ADE 004 The application of the open innovation concept in the Slovak Republic / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam = Uplatnenie konceptu otvorenej inovácie v Slovenskej republike, 2016.
In: Economics Management Innovation : Scientific-Technical Journal of Moravian University College Olomouc. - ISSN 1804-1299, Vol. 8, iss. 1 (2016), pp. 26-41.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Inovačná výkonnosť vo vybraných slovenských podnikoch / Zaušková, Anna = Innovation performance in chosen Slovak enterprises, 2013.
In: Manažment podnikov = Management of Companies. - ISSN 1338-4104, Roč. 3, č. 1 (2013), s. 19-24.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Problems of innovative thinking advocacy within the Christian doctrine / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 3 (2014), pp. 81-87.

ADM 002 Innovative use of marketing communication tools in promoting pilgrimage sites / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 1 (2016), pp. 223-230.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 3

ADN 001 Vůdcovství v společnosti 21. století / Pitra, Zbyněk - Zaušková, Anna = Leadership in the 21st century society, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 2 (2013), s. 49-65.

ADN 002 Communication in knowledge Transfer Management / Pitra, Zbyněk - Zaušková, Anna, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), pp. 51-65.

ADN 003 Innovation in the Slovak advertising environment / Mendelová, Dáša - Zaušková, Anna, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 39-56.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 4

AED 001 Inovácie v marketingovej komunikácii podnikateľských subjektov / Zaušková, Anna - Kyselica, Pavol = Innovation in Marketing Communication Business Entities, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 360-366 [CD-ROM].

AED 002 Model otvorenej inovácie ako prostriedok k dosiahnutiu konkurenčnej výhody / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 11-17 [CD-ROM].

AED 003 Mediálna prezentácia environmentálnych produktov / Grib, Lukáš - Zaušková, Anna, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 98-110.

AED 004 Onlinové komunikačné nástroje využívané pri podpore ekoinovácií / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika = Online communication tools used in promoting eco-innovations, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 51-61.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFC 001 The importance of the innovations as a source of competitive advantage and how Slovakia is supporting them / Zaušková, Anna - Bobovnický, Artur - Madleňák, Adam, 2013.
In: International may conference on strategic management : students symposium on strategic management : proceedings / editor-in-chief: Živan Živković. - Bor : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2013. - ISBN 978-86-6305-006-8, S. 598-607.

AFC 002 Vývoj právnej úpravy výskumnej činnosti v Slovenskej republike so zameraním na inovačný proces / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam = Development of regulatory research activities in the slovak republic focused on innovation process, 2013.
In: Obchod a finance 2013 = Trade and Finances 2013 : sborník : Praha, 18. - 19. 04. 2013 / editor: Štefan Toth ; recenzenti Aleš Hes, Ladislav Skořepa, Marta Regnerová. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. - ISBN 978-80-213-2383-4, S. 64-70.

AFC 003 Cluster for innovation and green technologies / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: International May conference on strategic management : students symposium on strategic management : book of proceedings / editor: Živan Živković. - 1. vyd. - Belgrade : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2014. - ISBN 978-86-6305-019-8, S. 137-144.

AFC 004 Open "green" innovation as challenge for global development in the 21st century / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2014.
In: International May conference on strategic management : students symposium on strategic management : book of proceedings / editor: Živan Živković. - 1. vyd. - Belgrade : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2014. - ISBN 978-86-6305-019-8, S. 145-151.

AFC 005 The specifics of eco-innovation process in the context of sustainability / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: Political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Volume IV. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-28-5. - ISSN 2367-5659, S. 813-820.

AFC 006 Šírenie povedomia ekoinovačných procesov s podporou digitálneho marketingu / Grib, Lukáš - Zaušková, Anna, 2015.
In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. V. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 57-64 [CD-ROM].

AFC 007 Eco Innovations in Slovakia and Their Marketing Communication / Zaušková, Anna - Rybanský, Rudolf - Miklenčičová, Renáta, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 217-220 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 008 Environmental Product Labelling and Eco-innovations in Slovakia / Rybanský, Rudolf - Zaušková, Anna, 2016.
In: 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 22-24, 2016 Heraklion, Greece / editors Christos Sarmaniotis, Gillian Wright. - [Thessaloniki] : [Alexander Technological Educational Institute], 2016. - ISBN 978-960-287-153-9, S. 333-337 [CD-ROM].

AFC 009 Marketing communication in eco-innovations in Slovakia / Rybanský, Rudolf - Zaušková, Anna - Vaško, Peter, 2015. - Popis urobený: 11. 5. 2016.
In: Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science : organized by Middlesex University Dubai November 24-26, 2015 in Dubai, United Arab Emirates / proceedings edited by: Cody Morris Paris, Ajit Karnik, Alun Epps. - Dubai : Middlesex University, 2015. - ISBN 978-948-18-984-4, S. 138-150 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.mdx.ac.ae/our-research/third-international-conference-erpbss-2015/erpbss-2015-visual-paper-session

AFC 010 Ako inovácie môžu zlepšiť imidž regiónov v pohraničných oblastiach / Klimeková, Barbara - Zaušková, Anna = How innovations can improve the image regions in the border areas, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 126-137.

AFC 011 Využitie inovatívnych komunikačných nástrojov na podporu cezhraničnej spolupráce / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš = The use of innovative communication tools to promote cross-border cooperation, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 296-304.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 36

AFD 001 FMK UCM ide s dobou. Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov / Matúšová, Jana - Zaušková, Anna, 2012.
In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-392-4, S. 54-62.

AFD 002 Otvorené inovácie - nástroj zvyšovania inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Kusá, Alena = Open innovation - a tool for increasing innovation performance and innovation of business entities, 2012. - Popis urobený: 18. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), [10 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 003 Otvorené inovácie ako prostriedok dosiahnutia trvalo udržateľného "zeleného" rastu / Madleňák, Adam - Zaušková, Anna = Open innovations as a mean of achieving sustainable "green" growth, 2012.
In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Milan Rajčák, Daniela Kollárová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-430-3, S. 151-161.

AFD 004 Súčasné výzvy a budúce smerovanie konceptu otvorenej inovácie / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 338-347.

AFD 005 The application of the open innovation concept in the furniture industry / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2012. - Full text je uverejnený na CD-ROM-e s ISBN 978-80-8105-374-0, ktorý je sprievodným materiálom zborníka abstraktov s ISBN 978-80-8105-375-7.
In: Wood and Furniture Industry in Times of Change - New Trends and challenges : Proceedings is the outcome of the International Conference WoodEMA 2012 ... / editors: Rudolf Rybanský, Renata Nováková ; reviewers: Jozef Matúš, Denis Jelačič, Dana Petranová. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012 + 1 CD-ROM (ISBN 978-80-8105-374-0). - ISBN 978-80-8105-375-7, [7 s.]

AFD 006 Tvorivosť v inovačnom procese / Miklenčičová, Renáta - Zaušková, Anna, 2012.
In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Milan Rajčák, Daniela Kollárová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-430-3, S. 204-213.

AFD 007 Zelené inovácie - výzva pre trvalo udržateľný rozvoj Slovenska / Bezáková, Zuzana - Zaušková, Anna = Green innovations - a challenge for sustainable development of Slovakia, 2012.
In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Milan Rajčák, Daniela Kollárová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-430-3, S. 45-55.

AFD 008 Zelené inovácie a ich implementácia vo vybraných krajinách EÚ / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana = Green innovations nad their implementation in selected countries of the EU, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 322-337.

AFD 009 Inovácie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja / Zaušková, Anna - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana = Inovation in the context of sustainable development, 2013. - Popis urobený: 18. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 838-844 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 010 Legal aspects of corporate social responsibility in conditions of the European Union and the Slovak Republic / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Švec, Marek, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 437-452.

AFD 011 Princíp "otvorenosti" ako špecifický prejav globalizácie v priestore Európskej únie / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam = Open principle as specific expression of globalization in the European union, 2013. - Popis urobený: 12. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 831-837 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 012 Vplyv globalizácie na ekoinovačný proces / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana = Impact of globalisation on eco innovation process, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 687-693.

AFD 013 Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu deti / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol = Cyrilometodská cesta - suggestions for supporting activities for target group of children, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 79-88.

AFD 014 Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu dospelí / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol = Cyrilometodská cesta - suggestions for supporting activities for target group of college adults, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 107-115.

AFD 015 Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu tínedžeri / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol = Cyrilometodská cesta - suggestions for supporting activities for target group of teens, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 89-97.

AFD 016 Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu vysokoškoláci / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol = Cyrilometodská cesta - suggestions for supporting activities for target group of college students, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 98-106.

AFD 017 Green innovations and their implementation in the Slovak SMEs / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 442-454.

AFD 018 Marketing Communication in Eco-innovation Process / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Grib, Lukáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 3. 2016.
In: Procedia Economics and Finance. - ISSN 2212-5671, Vol. 34 (2015), pp. 670-675 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671

AFD 019 Position of digital marketing in business´s eco-innovation activities / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 414-424.

AFD 020 Religiózny cestovný ruch a marketingová komunikácia / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol = Religious Tourism and Marketing Communication, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 67-78.

AFD 021 Support of green innovation through online communication tools / Grib, Lukáš - Zaušková, Anna, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 455-469.

AFD 022 Use of Digital Marketing in the Eco-Innovation Process of a Business / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Grib, Lukáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 126. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 871-878.

AFD 023 Využitie inovácií v digitálnom marketingu / Hliboký, Matúš - Zaušková, Anna = Use of Innovation in Digital Marketing, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 18-26.

AFD 024 Impact of globalisation on Slovak businesses in marketing promotion of eco-innovations / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 2465-2472.

AFD 025 Marketing communication of eco-innovations and their impact on regional development / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 493-502.

AFD 026 Ako hackathony pomáhajú ekoinováciám v doprave a pri budovaní značky / Zaušková, Anna - Klimeková, Barbara = How hacathons help to create ecoinnovations in transport and to build brand value, 2016. - Popis urobený: 19. 6. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 149-157 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

AFD 027 Budovanie značky ekoinovácií s využitím nových foriem marketingovej komunikácie / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš = Branding of eco-innovations using new marketing communication tools, 2016. - Popis urobený: 19. 6. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 141-148 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

AFD 028 Game jam as a tool for generating innovations in the gaming industry / Klimeková, Barbara - Zaušková, Anna, 2017.
In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 255-263.

AFD 029 Globalisation and its impact on use of modern marketing tools in eco-innovation processes / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 203.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 3045-3052.

AFD 030 Marketing communication support and media presentation of eco-innovations in the Slovak business environment / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 252-263.

AFD 031 Online and offline communication tools in selected Slovak energy enterprises / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 264-276.

AFD 032 Onlinové a offlinové komunikačné nástroje vo vybraných slovenských energetických podnikateľských subjektoch / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika = Online and offline communication tools in selected Slovak energy enterprises, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 122-137.

AFD 033 Postavenie crossline nástrojov ako trendu v súčasnej marketingovej komunikácii firiem / Kyselica, Pavol - Zaušková, Anna = Position of crossline tools as a trend in today´s marketing communication of businesses, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 59-62.

AFD 034 Presentation of environmental products for Slovak businesses in the media environment from the point of view of businesses and customers / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2017.
In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 335-352.

AFD 035 Propagácia ekoinovácií v malých a stredných podnikoch na Slovensku / Grib, Lukáš - Zaušková, Anna = Promotion of eco-innovations in the small and medium-sized enterprises in Slovakia, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 34-42.

AFD 036 The impact of globalisation on opensource innovations of marketing communication using hackathons / Madleňák, Adam - Zaušková, Anna, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 107.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 1412-1419.

Predmety

  • Projektový manažment - 1. Mgr. MARK
  • Marketing a inovácie mediálnych projektov - 2. Bc TEDI
  • Projektový manažment - 2. Bc TEDI
  • Inovačný manažment - 1. Mgr MARK
  • Marketingová komunikácia a informačné systémy - 1. PhD MARK

Projekty

APVV: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Iné: Inovácie v oblasti MSP ako predpoklad pre hospodársky rozvoj zaostalých regiónov

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

VEGA: Determinácia bariér inovatívnosti malých a stredných podnikov, návrh možných spôsobov ich eliminácie

Bola zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou mnohých medzinárodných a domácich vedeckých projektov v rámci 6. a 7. RP, ŠPVV, INTERREG-u, ESF, PHARE, APVV, VEGA, ROP NUTS II.

VEGA: 1/0708/18 “Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách”, doba riešenia: 2018 – 2020.

Členstvá

členka redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today (od r. 2010), ISSN 1338-130X

členka redakčnej rady odborného časopisu Slovenskej marketingovej spoločnosti Marketingová panoráma, ISSN 1336-1864

členka redakčnej rady vedeckého časopisu INTERCATHEDRA, Poľsko, ISSN 1640-3622

členka Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava

členka vedeckého výboru zborníka Marketing a obchod (od roku 2003)

členka programového a vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie MARVI „Marketing vzdelávacích inštitúcií (od roku 2008)

členka programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti (od roku 2007),

členka programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2010

členka rôznych expertných tímov a komisií pri BBSK so zameraním na inovačné stratégie, hodnotenie inovatívnosti, benchmarkingové porovnávanie, zriaďovanie inovačných centier a klastrov

členka expertnej skupiny Znalostná ekonomika pre stredné Slovensko

členka hodnotiteľskej komisie súťaže „Krištáľový Merkúr“ – cena za najlepšiu inováciu roka (Slovenská obchodná priemyselná komora)

členka prípravného výboru klastra krajín V4 – stredoeurópsky klaster

členka prípravného výboru a facilitátorka drevárskeho klastra a strojárskeho klastra (1. Slovenský strojársky klaster)

predsedníčka Dozornej rady 1. Slovenského strojárskeho klastra, pracovných skupín „Výskum a vývoj“, „Vzdelávanie“ a „Marketing“

členka pracovnej skupiny „Stratégia podpory MSP“ v Meste Zvolen a pracovnej skupiny „Akčný plán Mesta Zvolen“,
odborný hodnotiteľ projektov VEGA, KEGA, a OP Výskum a vývoj pre programové obdobie 2007-2013

členka Odborovej komisie 3-3-16 Ekonomika a manažment podniku FPEDAS ŽU v Žiline

členka komisií pre obhajoby dizertačných prác na DF TU Zvolen, FPEDAS ŽU Žilina, EF UMB Banská Bystrica, FMK UCM Trnava

Pobyty

Erasmus: Výuková mobilita učiteľa, Praha (Česká republika), 09.01.2012 - 13.01.2012

Erasmus: Výuková mobilita učiteľa, Praha (Česká republika), 24.09.2012 - 28.09.2012

Ocenenia

V roku 2016 bola ocenená „Cenou rektora UCM v Trnave“ za súbor vedeckých prác a monografií publikovaných vo významných vedeckých databázach. Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV udelili v roku 2014 a 2017 riešiteľskému kolektívu projektov VEGA, ktoré viedla „Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu a dosiahnutí najvýznamnejších výsledkov“

Oznamy