prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.

profesorka

Profesorka Anna Zaušková pôsobí na akademickej pôde od roku 1978, na FMK UCM v Trnave od roku 2008. Vysokoškolské štúdium II. a III. stupňa úspešne ukončila na DF TU vo Zvolene, habilitovala na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky a v roku 2013 inaugurovala na FMK UCM v Trnave v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.

Svoju vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na oblasť inovačného a projektového manažmentu, kde sa špecializuje najmä na metriky mapujúce inovačný a ekoinovačný potenciál, inovačnú a ekoinovačnú výkonnosť, inovácie v marketingovej komunikácii, využívanie inovatívnych komunikačných nástrojov v inovačných a ekoinovačných procesoch, projekty inovácií, inovačný ekosystém, partnerstvá a klastre. 

V ostatnom čase svoje vedecké bádanie upriamuje na využívanie inovatívnych komunikačných nástrojov (online, crossline, phygital, SoLoMo), ktoré využívajú podnikateľské subjekty na propagáciu svojich ekoinovácií, tiež na komunikáciu vystavenú vplyvu spodnej vlny pri prezentácii ekoinovačných procesov a ekoproduktov v digitálnom prostredí. 

V rámci univerzity je v súčasnom období členkou Vedeckej rady UCM, Akademického senátu UCM, Finančnej komisie AS UCM. V rámci našej fakulty je členkou Vedeckej rady FMK, Rady kvality na FMK, predsedníčkou Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Tiež pôsobí na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity ako členka Odborovej komisie a školiteľka v študijnom odbore ekonómia a manažment, v študijnom programe ekonomika a manažment podniku. Ako školiteľka doktorandského štúdia na FMK UCM si  buduje svoju vedeckú školu z doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Je členkou inauguračných a habilitačných konaní. 

Od roku 2016 je členkou komisie VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV pre ekonomické a právne vedy. Pôsobí aj v redakčných radách – je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today aj predsedníčkou Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingovej komunikácie, členkou rôznych expertných komisií, tímov a skupín so zameraním na inovačný manažment a inovačný ekosystém, hodnotiteľkou projektov APVV a KEGA. 

Úzko spolupracuje so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA MH SR) v oblasti klastrovej politiky a klastrových iniciatív. Od roku 2004 je facilitátorkou klastrov a participovala na tvorbe metrík excelentnosti klastrov v rámci európskych klastrov. Spolupracuje aj so Slovenskou obchodnou priemyselnou komorou (SOPK), kde bola jednou zo zakladateľov súťaže o najlepšiu inováciu „Krištáľový Merkúr“ a je doposiaľ členkou hodnotiteľskej komisie tejto súťaže. V rámci kooperácie so SOPK participuje aj na riešení medzinárodných vedeckých projektov ako expert hlavne v oblasti inovačnej politiky, komunikácie, poradenstva a realizácie inovácií. 

Výsledky svojej vedeckej práce prezentuje nielen v publikáciách typu AAA, AAB, ADC, ADM a ADN, ale aj v partnerstvách  medzinárodných vedeckých spoločností a asociácií, ktorých je členkou – European Communication Research and Education Association (ECREA), European Association for Viewers Interests (EAVI), International Association for Media Education (IAME), Polish Communication Association, POPAI Central Europe, Českej marketingovej spoločnosti, tiež na medzinárodných vedeckých konferenciách.

Oblasti záujmu: inovácie v marketingovej komunikácii, využívanie inovatívnych komunikačných nástrojov v inovačných a ekoinovačných procesoch, projekty inovácií, inovačný ekosystém, partnerstvá a klastre.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

AAA 001 Otvorené inovácie / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam : teória a prax : vedecká monografia ; recenzenti: Jana Štofková, Alena Kusá. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 143 s. - ISBN 978-83-7729-188-7.

AAA 002 Communication for open innovation / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam : towards technology transfer and knowledge diffusion ; reviewers: Zbyněk Pitra, Jana Štofková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - 118 s. - ISBN 978-83-7729-248-8.

AAA 003 Marketing communication in the eco-innovation process / Bezáková, Zuzana - Zaušková, Anna : communication in the process of designing and implementing of eco-innovations in Slovak business environment ; reviewers: Jana Štofková, Jarmila Šalgovičová, Andrej Miklošík. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Unikat 2, 2016. - 139 s. - ISBN 978-83-62314-25-6.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

AAB 001 Inovačná schopnosť a inovačná výkonnosť podnikateľských subjektov / Zaušková, Anna - Domová, Jana : vedecká monografia ; recenzenti: Jaroslava Šalgovičová, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 166 s. - ISBN 978-80-8105-428-0.

AAB 002 Inovačné nástroje pre podporu marketingovej komunikácie v kontexte regionálneho inovačného systému Banskobystrického kraja / Spírová, Marína - Zaušková, Anna [elektronický zdroj] ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Andrea Sujová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2013. - 1 CD-ROM (159 s.). - Elektronická monografia. - ISBN 978-80-8105-497-6.

AAB 003 Inovácie v slovenskej reklame / Mendelová, Dáša - Zaušková, Anna ; recenzenti: Anna Križanová, Ľudmila Čábyová, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 142 s. - ISBN 978-80-8105-782-3.

AAB 004 Phygitalové komunikačné nástroje na podporu environmentálnych inovačných procesov v slovenskom podnikateľskom prostredí / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Kyselica, Pavol : vedecká monografia ; recenzenti: Zbyněk Pitra, Jana Štofková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 197 s. - ISBN 978-80-8105-830-1.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Kreatívny projektový manažment / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša ; recenzenti: Rudolf Rybanský, Michal Vaněk, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-555-3.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

ACD 001 I. Informačné prostredie a informačné systémy / Zaušková, Anna - Rybanský, Rudolf, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 10-52 [1,923 AH].

ACD 002 II. Tvorba informačných systémov a informačná pyramída / Zaušková, Anna, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 53-72 [1,1 AH].

ACD 003 III. Marketingové informačné systémy a ich špecifiká / Zaušková, Anna, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 73-127 [2,515 AH].

ACD 004 IV. Zdroje marketingových informácií / Zaušková, Anna, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 128-158 [1,464 AH].

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic / Zaušková, Anna - Miklenčičová, Renáta - Madleňák, Adam - Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 4

ADE 001 Evaluation of innovativeness and innovation processes in chosen Slovak entrepreneurially subjects / Zaušková, Anna - Kusá, Alena, 2012.
In: Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. - ISSN 1313-2555, Roč. 6, č. 1 (2012), [8 s.]

ADE 002 Evaluation of marketing processes in context of marketing mix tools in chosen Slovak enterprises / Kusá, Alena - Zaušková, Anna, 2012.
In: Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. - ISSN 1313-2555, Roč. 6, č. 1 (2012), [10 s.]

ADE 003 How can the state support the innovations to build sustainable competitive advantage of the country / Zaušková, Anna - Bobovnický, Artur - Madleňák, Adam, 2013.
In: Serbian Journal of Management. - ISSN 1452-4864, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 255-267.

ADE 004 The application of the open innovation concept in the Slovak Republic / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam = Uplatnenie konceptu otvorenej inovácie v Slovenskej republike, 2016.
In: Economics Management Innovation : Scientific-Technical Journal of Moravian University College Olomouc. - ISSN 1804-1299, Vol. 8, iss. 1 (2016), pp. 26-41.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Inovačná výkonnosť vo vybraných slovenských podnikoch / Zaušková, Anna = Innovation performance in chosen Slovak enterprises, 2013.
In: Manažment podnikov = Management of Companies. - ISSN 1338-4104, Roč. 3, č. 1 (2013), s. 19-24.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Problems of innovative thinking advocacy within the Christian doctrine / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 3 (2014), pp. 81-87.

ADM 002 Innovative use of marketing communication tools in promoting pilgrimage sites / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 1 (2016), pp. 223-230.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 3

ADN 001 Vůdcovství v společnosti 21. století / Pitra, Zbyněk - Zaušková, Anna = Leadership in the 21st century society, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 2 (2013), s. 49-65.

ADN 002 Communication in knowledge Transfer Management / Pitra, Zbyněk - Zaušková, Anna, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), pp. 51-65.

ADN 003 Innovation in the Slovak advertising environment / Mendelová, Dáša - Zaušková, Anna, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 39-56.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 4

AED 001 Inovácie v marketingovej komunikácii podnikateľských subjektov / Zaušková, Anna - Kyselica, Pavol = Innovation in Marketing Communication Business Entities, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 360-366 [CD-ROM].

AED 002 Model otvorenej inovácie ako prostriedok k dosiahnutiu konkurenčnej výhody / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 11-17 [CD-ROM].

AED 003 Mediálna prezentácia environmentálnych produktov / Grib, Lukáš - Zaušková, Anna, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 98-110.

AED 004 Onlinové komunikačné nástroje využívané pri podpore ekoinovácií / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika = Online communication tools used in promoting eco-innovations, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 51-61.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFC 001 The importance of the innovations as a source of competitive advantage and how Slovakia is supporting them / Zaušková, Anna - Bobovnický, Artur - Madleňák, Adam, 2013.
In: International may conference on strategic management : students symposium on strategic management : proceedings / editor-in-chief: Živan Živković. - Bor : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2013. - ISBN 978-86-6305-006-8, S. 598-607.

AFC 002 Vývoj právnej úpravy výskumnej činnosti v Slovenskej republike so zameraním na inovačný proces / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam = Development of regulatory research activities in the slovak republic focused on innovation process, 2013.
In: Obchod a finance 2013 = Trade and Finances 2013 : sborník : Praha, 18. - 19. 04. 2013 / editor: Štefan Toth ; recenzenti Aleš Hes, Ladislav Skořepa, Marta Regnerová. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. - ISBN 978-80-213-2383-4, S. 64-70.

AFC 003 Cluster for innovation and green technologies / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: International May conference on strategic management : students symposium on strategic management : book of proceedings / editor: Živan Živković. - 1. vyd. - Belgrade : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2014. - ISBN 978-86-6305-019-8, S. 137-144.

AFC 004 Open "green" innovation as challenge for global development in the 21st century / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2014.
In: International May conference on strategic management : students symposium on strategic management : book of proceedings / editor: Živan Živković. - 1. vyd. - Belgrade : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2014. - ISBN 978-86-6305-019-8, S. 145-151.

AFC 005 The specifics of eco-innovation process in the context of sustainability / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: Political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Volume IV. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-28-5. - ISSN 2367-5659, S. 813-820.

AFC 006 Šírenie povedomia ekoinovačných procesov s podporou digitálneho marketingu / Grib, Lukáš - Zaušková, Anna, 2015.
In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. V. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 57-64 [CD-ROM].

AFC 007 Eco Innovations in Slovakia and Their Marketing Communication / Zaušková, Anna - Rybanský, Rudolf - Miklenčičová, Renáta, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 217-220 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 008 Environmental Product Labelling and Eco-innovations in Slovakia / Rybanský, Rudolf - Zaušková, Anna, 2016.
In: 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 22-24, 2016 Heraklion, Greece / editors Christos Sarmaniotis, Gillian Wright. - [Thessaloniki] : [Alexander Technological Educational Institute], 2016. - ISBN 978-960-287-153-9, S. 333-337 [CD-ROM].

AFC 009 Marketing communication in eco-innovations in Slovakia / Rybanský, Rudolf - Zaušková, Anna - Vaško, Peter, 2015. - Popis urobený: 11. 5. 2016.
In: Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science : organized by Middlesex University Dubai November 24-26, 2015 in Dubai, United Arab Emirates / proceedings edited by: Cody Morris Paris, Ajit Karnik, Alun Epps. - Dubai : Middlesex University, 2015. - ISBN 978-948-18-984-4, S. 138-150 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.mdx.ac.ae/our-research/third-international-conference-erpbss-2015/erpbss-2015-visual-paper-session

AFC 010 Ako inovácie môžu zlepšiť imidž regiónov v pohraničných oblastiach / Klimeková, Barbara - Zaušková, Anna = How innovations can improve the image regions in the border areas, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 126-137.

AFC 011 Využitie inovatívnych komunikačných nástrojov na podporu cezhraničnej spolupráce / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš = The use of innovative communication tools to promote cross-border cooperation, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 296-304.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 36

AFD 001 FMK UCM ide s dobou. Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov / Matúšová, Jana - Zaušková, Anna, 2012.
In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-392-4, S. 54-62.

AFD 002 Otvorené inovácie - nástroj zvyšovania inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Kusá, Alena = Open innovation - a tool for increasing innovation performance and innovation of business entities, 2012. - Popis urobený: 18. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), [10 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 003 Otvorené inovácie ako prostriedok dosiahnutia trvalo udržateľného "zeleného" rastu / Madleňák, Adam - Zaušková, Anna = Open innovations as a mean of achieving sustainable "green" growth, 2012.
In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Milan Rajčák, Daniela Kollárová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-430-3, S. 151-161.

AFD 004 Súčasné výzvy a budúce smerovanie konceptu otvorenej inovácie / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 338-347.

AFD 005 The application of the open innovation concept in the furniture industry / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam, 2012. - Full text je uverejnený na CD-ROM-e s ISBN 978-80-8105-374-0, ktorý je sprievodným materiálom zborníka abstraktov s ISBN 978-80-8105-375-7.
In: Wood and Furniture Industry in Times of Change - New Trends and challenges : Proceedings is the outcome of the International Conference WoodEMA 2012 ... / editors: Rudolf Rybanský, Renata Nováková ; reviewers: Jozef Matúš, Denis Jelačič, Dana Petranová. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012 + 1 CD-ROM (ISBN 978-80-8105-374-0). - ISBN 978-80-8105-375-7, [7 s.]

AFD 006 Tvorivosť v inovačnom procese / Miklenčičová, Renáta - Zaušková, Anna, 2012.
In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Milan Rajčák, Daniela Kollárová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-430-3, S. 204-213.

AFD 007 Zelené inovácie - výzva pre trvalo udržateľný rozvoj Slovenska / Bezáková, Zuzana - Zaušková, Anna = Green innovations - a challenge for sustainable development of Slovakia, 2012.
In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Milan Rajčák, Daniela Kollárová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-430-3, S. 45-55.

AFD 008 Zelené inovácie a ich implementácia vo vybraných krajinách EÚ / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana = Green innovations nad their implementation in selected countries of the EU, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 322-337.

AFD 009 Inovácie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja / Zaušková, Anna - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana = Inovation in the context of sustainable development, 2013. - Popis urobený: 18. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 838-844 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 010 Legal aspects of corporate social responsibility in conditions of the European Union and the Slovak Republic / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Švec, Marek, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 437-452.

AFD 011 Princíp "otvorenosti" ako špecifický prejav globalizácie v priestore Európskej únie / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam = Open principle as specific expression of globalization in the European union, 2013. - Popis urobený: 12. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 831-837 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 012 Vplyv globalizácie na ekoinovačný proces / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana = Impact of globalisation on eco innovation process, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 687-693.

AFD 013 Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu deti / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol = Cyrilometodská cesta - suggestions for supporting activities for target group of children, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 79-88.

AFD 014 Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu dospelí / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol = Cyrilometodská cesta - suggestions for supporting activities for target group of college adults, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 107-115.

AFD 015 Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu tínedžeri / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol = Cyrilometodská cesta - suggestions for supporting activities for target group of teens, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 89-97.

AFD 016 Cyrilometodská cesta - návrhy na sprievodné aktivity pre cieľovú skupinu vysokoškoláci / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol = Cyrilometodská cesta - suggestions for supporting activities for target group of college students, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 98-106.

AFD 017 Green innovations and their implementation in the Slovak SMEs / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 442-454.

AFD 018 Marketing Communication in Eco-innovation Process / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Grib, Lukáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 3. 2016.
In: Procedia Economics and Finance. - ISSN 2212-5671, Vol. 34 (2015), pp. 670-675 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671

AFD 019 Position of digital marketing in business´s eco-innovation activities / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 414-424.

AFD 020 Religiózny cestovný ruch a marketingová komunikácia / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš - Hliboký, Matúš - Kyselica, Pavol = Religious Tourism and Marketing Communication, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 67-78.

AFD 021 Support of green innovation through online communication tools / Grib, Lukáš - Zaušková, Anna, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 455-469.

AFD 022 Use of Digital Marketing in the Eco-Innovation Process of a Business / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Grib, Lukáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 126. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 871-878.

AFD 023 Využitie inovácií v digitálnom marketingu / Hliboký, Matúš - Zaušková, Anna = Use of Innovation in Digital Marketing, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 18-26.

AFD 024 Impact of globalisation on Slovak businesses in marketing promotion of eco-innovations / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 2465-2472.

AFD 025 Marketing communication of eco-innovations and their impact on regional development / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 493-502.

AFD 026 Ako hackathony pomáhajú ekoinováciám v doprave a pri budovaní značky / Zaušková, Anna - Klimeková, Barbara = How hacathons help to create ecoinnovations in transport and to build brand value, 2016. - Popis urobený: 19. 6. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 149-157 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

AFD 027 Budovanie značky ekoinovácií s využitím nových foriem marketingovej komunikácie / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš = Branding of eco-innovations using new marketing communication tools, 2016. - Popis urobený: 19. 6. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 141-148 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

AFD 028 Game jam as a tool for generating innovations in the gaming industry / Klimeková, Barbara - Zaušková, Anna, 2017.
In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 255-263.

AFD 029 Globalisation and its impact on use of modern marketing tools in eco-innovation processes / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 203.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 3045-3052.

AFD 030 Marketing communication support and media presentation of eco-innovations in the Slovak business environment / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 252-263.

AFD 031 Online and offline communication tools in selected Slovak energy enterprises / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 264-276.

AFD 032 Onlinové a offlinové komunikačné nástroje vo vybraných slovenských energetických podnikateľských subjektoch / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika = Online and offline communication tools in selected Slovak energy enterprises, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 122-137.

AFD 033 Postavenie crossline nástrojov ako trendu v súčasnej marketingovej komunikácii firiem / Kyselica, Pavol - Zaušková, Anna = Position of crossline tools as a trend in today´s marketing communication of businesses, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 59-62.

AFD 034 Presentation of environmental products for Slovak businesses in the media environment from the point of view of businesses and customers / Zaušková, Anna - Grib, Lukáš, 2017.
In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 335-352.

AFD 035 Propagácia ekoinovácií v malých a stredných podnikoch na Slovensku / Grib, Lukáš - Zaušková, Anna = Promotion of eco-innovations in the small and medium-sized enterprises in Slovakia, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 34-42.

AFD 036 The impact of globalisation on opensource innovations of marketing communication using hackathons / Madleňák, Adam - Zaušková, Anna, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 107.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 1412-1419.

Predmety

 • manažment I., II. – 1. Bc. MARK
 • projektový manažment - 2. Bc. TEDI
 • marketingový manažment I., II. - 1. Mgr. MARK
 • kreatívny projektový manažment - 1. Mgr. MARK
 • inovácie v marketingovej komunikácii - 1. Mgr. MARK
 • inovácie v marketingovom a mediálnom prostredí - PhD. MARK
 • Projekty

  Počas svojho pôsobenia v akademickom prostredí viedla či bola riešiteľkou viacerých projektov riešených v rámci 6. a 7. RP (4 projekty), INTERREG III.C, IV.C, V.-A, Interreg Europe (6 projektov), ESF (3 projekty), PHARE, OP ROP NUTS II., ŠPVV, APVV, RP MŠ SR, OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR, OP cezhraničnej spolupráce spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu (1 projekt) a 10 projektov VEGA.

  V súčasnom období rieši nasledovné projekty:

 • VISEGRAD FOUND: Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia
 • INTERREG SR-HU: Budujeme partnerstvá InProTool: Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselných práv
 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • Členstvá

  Členstvá v medzinárodných vedeckých spoločnostiach a asociáciách:

 • členka medzinárodných vedeckých spoločností European Communication Research and Education Association (ECREA), International Association for Media Education (IAME), European Association for Viewers Interests (EAVI)
 • členka medzinárodnej asociácie pre komunikáciu Polish Communication Association
 • členka medzinárodnej asociácie POPAI Central Europe
 • členka Czech Marketing Association (CMS) na podporu komunikácie medzi marketingovými odborníkmi, zvyšovanie kvality marketingového riadenia a marketingových činností
 • členka Klubu učitelů marketingu CMS
 • Členstvá vo vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti:

 • členka Komisie VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV pre ekonomické a právne vedy
 • členka Redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today
 • predsedníčka Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingovej komunikácie
 • členka rôznych expertných komisií, tímov a skupín so zameraním na inovačný potenciál, inovácie a inovačný ekosystém
 • členka hodnotiteľskej komisie súťaže „Krištáľový Merkúr“ – cena za najlepšiu inováciu roka BB RK SOPK
 • hodnotiteľka projektov APVV a KEGA
 • Členstvá vo vzdelávacej oblasti:

 • predsedníčka Odborovej komisie ŠO Mediálne a komunikačné štúdiá na FMK UCM v Trnave
 • členka Odborovej komisie v ŠO Ekonómia a manažment, v ŠP Ekonomika a manažment podniku na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline
 • školiteľka v doktorandskom štúdiu v ŠO mediálne a komunikačné štúdiá na FMK UCM v Trnave a v ŠO Ekonómia a manažment, v ŠP Ekonomika a manažment podniku na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline
 • predsedníčka komisie pre štátne skúšky na bakalárskom, inžinierskom stupni štúdia na FMK UCM a na FPEDAS ŽU v Žiline
 • predsedníčka/ členka komisií, oponentka pre obhajoby dizertačných prác na FMK UCM v Trnave, FPEDAS a FHV ŽU v Žiline, EF UMB v Banskej Bystrici a FEM SPU v Nitre
 • Ďalšie členstvá:

 • členka Rady kvality FMK UCM v Trnave
 • členka Akreditačnej rady UNIZA a pracovných skupín AR UNIZA
 • Pobyty

 • Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha, Česká republika
 • University of Information Technology and Management, Rzeszow, Poľsko
 • Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha, Česká republika
 • University of Economics, Katovice, Poľsko
 • Ocenenia

  V roku 2016 bola prof. Zaušková ocenená „Cenou rektora UCM v Trnave“ za súbor vedeckých prác a monografií publikovaných vo významných vedeckých databázach. Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV udelili v roku 2014 a 2017 riešiteľskému kolektívu projektov VEGA, ktoré viedla, „Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu a dosiahnutí najvýznamnejších výsledkov“.

  Oznamy