prof. Ing. Alena Kusá, PhD.

profesorka

Profesorka Alena Kusá pôsobí na akademickej pôde od roku 1993 a na FMK UCM v Trnave je od roku 2009. Je absolventkou VŠE v Bratislave, vedecký titul PhD. získala na DF TU vo Zvolene, habilitovala na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline a v roku 2013 inaugurovala na FMK UCM v Trnave, kde jej bol udelený titul vysokoškolský profesor v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Je osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu marketingová komunikácia vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Odborne sa venuje marketingu, marketingovej komunikácii, marketingovým a komunikačným stratégiám, analýzam trhu a spotrebiteľskému správaniu s dôrazom na hodnotovú orientáciu spotrebiteľa v rámci generačných skupín, ako aj na environmentálne správanie spotrebiteľov v obchode. Na tieto oblasti orientuje aj svoju vedeckú, výskumnú a publikačnú činnosť. Bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých medzinárodných a domácich vedeckých projektov, autorkou a spoluautorkou vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a mnohých publikácií v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, indexovaných aj v medzinárodných databázach. Od roku 2010 bola členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium a školiteľkou v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá, v súčasnosti v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Od roku 2005 bola a v súčasnosti je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium a školiteľkou v študijnom odbore ekonómia a manažment na Fakulte PEDAS ŽU v Žiline. Buduje si svoju vedeckú školu, v ktorej vytvára pre svojich doktorandov podmienky pre ich úspešné ukončenie štúdia s možnosťou využitia ich potenciálu.

Je členkou Vedeckej rady FMK a Vedeckej rady UCM, členkou medzinárodných profesijných organizácií – POPAI, Česká Marketingová Spoločnosť, Polskie Towarzystwo Komunikacji Spolecznej, European Social Marketing Association, hodnotiteľkou projektov VEGA a KEGA, členkou vedeckých výborov konferencií, členkou inauguračných a habilitačných konaní.

Oblasti záujmu: marketing, marketingové stratégie, marketingové analýzy, marketingová komunikácia, psychológia a sociológia trhu, spotrebiteľské správanie na B2B a B2C trhoch, hodnota zákazníka, výskum trhového prostredia, skúmanie environmentálnej problematiky z pohľadu cirkulárnej ekonomiky a marketingovej komunikácie v jej procesoch.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

AAB 001 Typológia slovenských internetových používateľov podľa vnímania nových foriem marketingovej komunikácie / Kusá, Alena - Pizano, Veronika ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Anna Zaušková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 174 s. - ISBN 978-80-8105-425-9.

AAB 002 Ženy - spotrebiteľky / Kusá, Alena - Hrabačková, Veronika : (predikčné modely nákupného správania) ; recenzenti: Andrea Sujová, Renáta Nováková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 138 s. - ISBN 978-80-8105-432-7.

AAB 003 Marketingová komunikácia v kontexte hodnôt a nákupného správania generácie 50+ / Kusá, Alena - Grešková, Petra ; recenzenti: Anna Zaušková, Zdenka Musová, Ladislav Mura. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 118 s. - ISBN 978-80-8105-843-1.

AAB 004 Úloha marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka v maloobchode / Kusá, Alena - Fašiang, Tomáš - Grešková, Petra ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Dagmar Hrašková, Ladislav Mura. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - 210 s. - ISBN 978-80-8105-906-3.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ACD 001 I. Teoretické východiská z problematiky marketingovej komunikácie / Kusá, Alena, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II. : marketingové komunikačné stratégie, corporate identity, moderná žurnalistika a semiotika / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-338-2, s. 10-35 [1,107 AH].

ACD 002 II. Marketingové komunikačné stratégie / Kusá, Alena, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II. : marketingové komunikačné stratégie, corporate identity, moderná žurnalistika a semiotika / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-338-2, s. 36-70 [1,51 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 4

ADE 001 Evaluation of innovativeness and innovation processes in chosen Slovak entrepreneurially subjects / Zaušková, Anna - Kusá, Alena, 2012.
In: Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. - ISSN 1313-2555, Roč. 6, č. 1 (2012), [8 s.]

ADE 002 Evaluation of marketing processes in context of marketing mix tools in chosen Slovak enterprises / Kusá, Alena - Zaušková, Anna, 2012.
In: Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. - ISSN 1313-2555, Roč. 6, č. 1 (2012), [10 s.]

ADE 003 Skúmame relevantné? Zaostrené na ženy / Kusá, Alena - Hrabačková, Veronika, 2012.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 22, č. 4 (2012), s. 12-13.

ADE 004 Ktorým informačným zdrojom dôverujú ženy pri zvykových nákupoch? / Kusá, Alena - Hrabačková, Veronika, 2013.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 23, č. 4 (2013), s. 18-19.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2

ADF 001 Aktuálne otázky a problémy komunikácie bánk vo vzťahu k mladým spotrebiteľom / Kusá, Alena - Bellová, Stanislava = Current issues and problems of marketing communications of banks regarding young people, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 1 (2012), s. 107-123.

ADF 002 Generácia 50 + - perspektíva pre marketing. Oplatí sa venovať pozornosť tomuto segmentu? / Kusá, Alena - Grešková, Petra = Generation 50 + - perspective for marketing. Is it worth to pay attention to this segment?, 2015.
In: Via Socialis : medzinárodný časopis pre dejiny, ekonomiku, filozofiu, kultúru, masmediálnu komunikáciu, medicínu, náboženstvo, pedagogiku, psychológiu, právo, sociálnu prácu a vedu. - ISSN 1339-892X, Roč. 1, č. 2 (2015), s. 108-125.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 4

ADM 001 Gender differences in purchase decision-making styles / Kusá, Alena - Danechová, Zuzana - Findra, Stanislav - Sabo, Miroslav, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 5 (2014), pp. 113-123.

ADM 002 Christianity and the value orientation of contemporary people / Kusá, Alena - Hrabačková, Veronika - Sabo, Miroslav, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 135-144.

ADM 003 Influence of the social networking website Snapchat on the Generation Z / Kusá, Alena - Záziková, Zuzana, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 145-154.

ADM 004 Perception of marketing communication of selected internet bookstore by readers from the Generation Y target group / Kusá, Alena - Záziková, Zuzana, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 239-247.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 4

AED 001 Otvorené inovácie a ich komunikácia / Danechová, Zuzana - Kusá, Alena = Communication of Open Innovation, 2013.
In: Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti : zborník vedeckých statí 2 / zostavili a korektúru vykonali Ľubica Černá, Karol Čarnogurský. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2013. - ISBN 978-80-561-0067-7, S. 33-41.

AED 002 Integrovaná marketingová komunikácia v hodnotovom systéme podniku pre komercializáciu inovácií / Kusá, Alena - Danechová, Zuzana - Grešková, Petra = Integrated marketing communication in corporate value system for commercialization of innovation, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 18-34 [CD-ROM].

AED 003 Percepcia environmentálneho marketingu spotrebiteľmi / Kusá, Alena - Piatrov, Igor = Perception of environmental marketing by consumers, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 156-163.

AED 004 Vzťahový marketing a zákaznícka skúsenosť ako náhrada k tradičným marketingovým prístupom / Karaffová, Diana - Kusá, Alena = Relationship marketing and customer experience as a substitute to traditional marketing approach, 2017.
In: Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku. Zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16 / editor: Zdenka Musová ; recenzenti príspevkov Alena Kusá, Vanda Maráková, Martina Minárová. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1346-5, S. 56-65 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFC 001 Marketing občianskej aktivity v obciach a mestách / Beňuch, Martin - Kusá, Alena = Marketing of the civic activity in villages and towns, 2012. - Popis urobený: 24. 1. 2013.
In: MMK 2012 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-3-0, S. 689-694 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.magnanimitas.cz/

AFC 002 Podpora vzdelávania ako súčasť CSR / Danechová, Zuzana - Kusá, Alena = Education like a part of CSR, 2012. - Popis urobený: 24. 1. 2013.
In: MMK 2012 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-3-0, S. 97-104 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.magnanimitas.cz/

AFC 003 CRM systém - podporný nástroj marketingovej komunikácie v bankovom sektore / Kusá, Alena - Labancová - Bellová, Stanislava, 2013.
In: Obchod a finance 2013 = Trade and Finances 2013 : sborník : Praha, 18. - 19. 04. 2013 / editor: Štefan Toth ; recenzenti Aleš Hes, Ladislav Skořepa, Marta Regnerová. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. - ISBN 978-80-213-2383-4, S. 31-36.

AFC 004 Ethic vs. Business, Religion vs. Task / Kusá, Alena - Danechová, Zuzana - Findra, Stanislav, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 256-259 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 005 How is the Daily Shopping behaviour of Consumer Goods Influenced by Gender / Kusá, Alena - Fašiang, Tomáš - Grešková, Petra, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 249-252 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 006 Analýza potenciálu Košického a Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných oblastiach / Kusá, Alena - Piatrov, Igor = Potential analysis of Košice and Prešov self-governing region in selected areas, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 175-185.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 31

AFD 001 Application of the methodology of marketing mix optimal structure for the selected product from the wood-processing industry / Kusá, Alena, 2012. - Full text je uverejnený na CD-ROM-e s ISBN 978-80-8105-374-0, ktorý je sprievodným materiálom zborníka abstraktov s ISBN 978-80-8105-375-7.
In: Wood and Furniture Industry in Times of Change - New Trends and challenges : Proceedings is the outcome of the International Conference WoodEMA 2012 ... / editors: Rudolf Rybanský, Renata Nováková ; reviewers: Jozef Matúš, Denis Jelačič, Dana Petranová. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012 + 1 CD-ROM (ISBN 978-80-8105-374-0). - ISBN 978-80-8105-375-7, [7 s.]

AFD 002 Atribúty environmentálneho marketingu s ich vplyv na spotrebiteľov / Kusá, Alena, 2012.
In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012 / redakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura, Zoltán Rózsa ; recenzenti: Ladislav Mura ... [et al.]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-8122-025-8, S. 261-269.

AFD 003 Globalizácia vs. municipalizácia / Beňuch, Martin - Kusá, Alena = Globalization vs. minicipalization, 2012. - Popis urobený: 23. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), s. 41-45 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 004 Otvorené inovácie - nástroj zvyšovania inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Kusá, Alena = Open innovation - a tool for increasing innovation performance and innovation of business entities, 2012. - Popis urobený: 18. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), [10 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 005 Spoločensky zodpovedné vodcovstvo (CSL) - nová dimenzia v zodpovednom podnikaní / Kusá, Alena = Corporate social leadership (CSL) - a new dimension in corporate responsibility, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 148-161.

AFD 006 50+ generation - the perspective for marketing / Kusá, Alena - Grešková, Petra, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 91-108.

AFD 007 CS as an identity of a marketing graduate / Danechová, Zuzana - Kusá, Alena, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 317-333.

AFD 008 Globalizácia - príležitosť na otvorené inovácie a ich komunikáciu / Kusá, Alena - Danechová, Zuzana - Rybanský, Rudolf, 2013. - Popis urobený: 18. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), [8 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 009 Value orientation of female consumers in relation to purchasing behaviour / Kusá, Alena, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 287-302.

AFD 010 Komunikovanie nových otvorených inovácií ako súčasť integrovanej marketingovej komunikácie / Danechová, Zuzana - Kusá, Alena = Communicating of new open innovation as a part of an integrated marketing communications, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 52-58.

AFD 011 Marketingová komunikácia ako nástroj na zvyšovanie hodnoty pre zákazníka / Kusá, Alena - Grešková, Petra = Marketing communication as a tool for increasing of value for customer, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 305-315.

AFD 012 Médiá a generácia 50+ / Grešková, Petra - Kusá, Alena = Media and generation 50+, 2014.
In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0, S. 135-151.

AFD 013 Neuromarketing - fenomén novej éry v marketingu, či "data mining" osobnosti spotrebiteľa? / Kusá, Alena - Grešková, Petra - Danechová, Zuzana, 2014.
In: Aktuálne otázky terminológie marketingu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / redaktorky Jana Levická, Kristína Viestová ; recenzenti: Vanda Lieskovská, Jana Štofilová, Jozef Štefčík. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2014. - ISBN 978-80-971690-1-5, S. 58-76.

AFD 014 Aspekty online zákazníka v internetovom obchode / Köteleš, Martin - Kusá, Alena, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálny marketing & Digitálny spotrebiteľ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Zuzana Bezáková, Alena Kusá, Anna Zaušková ; recenzenti: Peter Murár, Václav Kupec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-778-6, S. 184-195.

AFD 015 Customizácia vo vzťahu k inováciám - nový trend individuálneho marketingu a komunikácie / Kusá, Alena = Customization towards to innovation - new trend of individual marketing and communication, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Inovácie v marketingu a komunikácii & Inovácie v médiách / editori: Alena Kusá, Dušan Pavlů ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-667-3, S. 114-126.

AFD 016 Influence of content marketing on digital consumer / Karaffová, Diana - Kusá, Alena, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 80-91.

AFD 017 The generation Y consumers´ identity and their position in contemporary globalized society from the marketing point of view / Grešková, Petra - Kusá, Alena, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 37. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 157-162.

AFD 018 Trends in mobile applications from the perspective of digital consumers / Kusá, Alena - Záziková, Zuzana, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 126-138.

AFD 019 A constructive and responsible approach towards "out-of-home" media / Köteleš, Martin - Kusá, Alena, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Megatrends and Media : Critique in Media, Critique of Media : Conference Proceedings from International Scientific Conference 19th - 20th April 2016 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-796-0. - ISSN 2453-6474, S. 301-313.

AFD 020 Brand building and its influence on customer loyalty / Kusá, Alena - Karaffová, Diana, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 161-169.

AFD 021 Public relations in B2B and their role in media marketing communication / Karaffová, Diana - Kusá, Alena, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Megatrends and Media : Critique in Media, Critique of Media : Conference Proceedings from International Scientific Conference 19th - 20th April 2016 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-796-0. - ISSN 2453-6474, S. 253-270.

AFD 022 Slovak lovebrand and its marketing strategies / Kusá, Alena - Záziková, Zuzana, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 170-176.

AFD 023 Value orientation in relation to consumer subsegments of generation 50+ in global environment / Grešková, Petra - Kusá, Alena, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 532-539.

AFD 024 Who is "Generation C" and the way banks communicate with it / Piatrov, Igor - Kusá, Alena, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 230-242.

AFD 025 Ako vnímajú hodnotu značky spotrebitelia v segmente generácie Y / Kusá, Alena - Grešková, Petra - Piatrov, Igor = How is brand equity perceived by consumers in generation Y segment, 2016. - Popis urobený: 21. 4. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 64-73 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

AFD 026 Building customer relationships as an alternative to traditional commercial tools / Karaffová, Diana - Kusá, Alena, 2017.
In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 242-254.

AFD 027 Discount shopping websites as a phenomenom of the internet age / Piatrov, Igor - Kusá, Alena, 2017.
In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 304-317.

AFD 028 Global marketing trends in the context of the selected generation / Kusá, Alena - Piatrov, Igor, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 98.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 1259-1266.

AFD 029 Marketing strategies and communication problems of small and medium-sized e-shops in the Slovak market / Kusá, Alena - Záziková, Zuzana, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 339-346.

AFD 030 Strategies for increasing customer satisfaction in the field of gastronomy / Kusá, Alena - Karaffová, Diana, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 136-145.

AFD 031 Vplyv integrovanej marketingovej komunikácie na difúziu inovácií / Kusá, Alena - Piatrov, Igor = The impact of integrated marketing communication on innovation diffusion, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 43-58.

BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

BAB 001 Absolvent marketingovej komunikácie na ceste do reklamnej agentúry / Danechová, Zuzana - Kusá, Alena ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Ľudmila Čábyová, Alžbeta Kucharčíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta mesmediálnej komunikácie, 2015. - 106 s. - ISBN 978-80-8105-775-5.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 3

BCI 001 Marketingové stratégie nástrojov marketingového mixu s otvorenou prípadovou štúdiou / Kusá, Alena [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 1 CD-ROM (97 s.) [4,8 AH]. - Elektronické skriptum. - ISBN 978-80-8105-422-8.

BCI 002 Vybrané marketingové stratégie v trhovom prostredí / Kusá, Alena [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 1 CD-ROM (74 s.) [3,3 AH]. - Elektronické skriptum. - ISBN 978-80-8105-421-1.

BCI 003 Spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie v kontexte psychológie a sociológie trhu / Kusá, Alena - Hrabačková, Veronika - Máliková, Iveta - Grešková, Petra [elektronický zdroj] ; recenzenti: Anna Zaušková, Jozef Strišš. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 1 CD-ROM (122 s.). - Elektronické skriptum. - ISBN 978-80-8105-677-2.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Komparácia mediálneho obrazu osobnosti zo šoubiznisu s jej vnímaním zo strany cieľovej skupiny / Cibiková, Jana - Kusá, Alena, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 194-216 [CD-ROM].

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 The New Rules of Sales and Customer Service / Kusá, Alena, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 133-134.
Rec na: Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu / David Meerman Scott. - Bratislava : Eastone Books, 2015. - 251 s. - ISBN 978-80-8109-270-1.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 Marketing Communication / Kusá, Alena. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-326-9.

Predmety

 • marketingové stratégie I., II. - 2. Bc. MARK (D, EXT)
 • spotrebiteľské správanie - 2. Bc. MARK
 • marketingové komunikačné stratégie I., II. - 1. Mgr. MARK (EXT)
 • výskum spotrebiteľa a spotrebiteľské teórie - PhD. MARK
 • Projekty

  Projekty od r. 2020:

 • VEGA: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie (2021 - 2023)
 • Medzinárodný projekt OECD, EK a MŽP SR: Preparation of Circular Economy Roadmap for the Slovak Republic - Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku (2020 - 2022)
 • Medzinárodný projekt V4 (visegrad fund) F22110036 - Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia (2021 - 2022)
 • Pobyty

 • University of Economie Katowice, Erasmus+, 2022
 • Oznamy