PhDr. Peter Murár, PhD.

prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 7:50 - 9:20 hod., Skladová, č. d. 304

Linked In: pmurar

Doktor Murár pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborný asistent od roku 2002. Na FMK absolvoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium.

V rámci profesionálneho a vedeckého života sa venuje problematike používateľskej skúsenosti (UX) a využitiu design thinking vo vzdelávaní.

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa snaží prepájať akademické prostredie s praxou.Najmä organizovaním prednášok hosťujúcich lektorov z marketingovej branže a hľadaním nových partnerov, reps. vytváraniu projektov pre spoluprácu firiem s FMK (napr. Wiktor Leo Burnett Academy, rôzne hackethony, a pod.).

Doktor Murár počas svojho života pracoval na viacerých pozíciách súvisiacich s aktuálnou pedagogickou činnosťou. Zastával funkciu social media manager vo Websupporte, taktiež pôsobil ako online manažér v Slovenskom skautingu.

Oblasti záujmu: UX, informačná architektúra, meranie, vyhodnocovanie a optimalizácia webových stránok, inovácie vo vzdelávaní.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

ACB 001 MURÁR, Peter. Content managementspráva mediálnych obsahov. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2006. 92 s. ISBN 80-89220-49-5.

ACB 002 BEDNÁRIK, Jaroslav, Peter MURÁR a Anna ŠTEFANČIKOVÁ. Mikroblogovacia služba Twitter a jej využitie v marketingovej praxi. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 97 s. ISBN 978-80-8105-204-0.

ACB 003 MURÁR, Peter. Marketingové výzvy web stránok. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. 166 s. ISBN 978-80-8105-871-4.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2

ADF 001 MURÁR, Peter. Komunálne voľby 2010 v prostredí sociálnych médií. Communication Today. Roč. 2, č. 1 (2011), s. 95-111. ISSN 1338-130X.

ADF 002 MURÁR, Peter. Mediálna reflexia smrti Václava Havla a Kim Čong Ila v sociálnych médiách. Communication Today. Roč. 3, č. 1 (2012), s. 49-68. ISSN 1338-130X.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 MURÁR, Peter. Social media audience's influence on journalism. European Journal of Science and Theology. Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 185-193. ISSN 1841-0464.

ADM 002 MURÁR, Peter. Chat as a communication-marketing platform for academic institutions. European Journal of Science and Theology. Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 107-116. ISSN 1841-0464.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 MURÁR, Peter. University courses as goods: How to optimize portal information architecture using faceted search. Communication Today. Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 25-36. ISSN 1338-130X.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 MURÁR, Peter. Skúsenosti so službou edmodo vo vzdelávaní študentov marketingovej komunikácie. In: Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného kreatívneho podnikateľského prostrediazborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. editori: Daniela Hrehová, Anna Jenčová. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Katedra spoločenských vied, 2015, S. 164-176. ISBN 978-80-553-2221-6.

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFB 001 MURÁR, Peter. Social media marketing za hranicami facebooku. In: Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2012zborník prednášok a príspevkov. Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2012, S. 167-172 [CD-ROM]. ISBN 978-80-554-0598-8.

AFB 002 MURÁR, Peter. Dôležitosť mobilného webu pre vzdelávacie inštitúcie. In: MARVImarketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2014. zostavovateľ Peter Kolarovszki, Emília Madudová, Monika Ďugelová. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014, S. 122-127 [CD-ROM]. ISBN 978-80-554-0937-5.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 MURÁR, Peter. Slovak business tweeting monitoring and its usage in teaching of marketing communication. In: Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary EducationThe Collection of The 1st International Scientific Conference. editor: Dušan Pavlů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, [3 s.]. ISBN 978-80-7408-055-5.

AFC 002 MURÁR, Peter. Internet: The way to creativity and back. In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 84-91.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFD 001 MURÁR, Peter. Úloha marketingu v neziskovom sektore. In: Nové trendy v marketinguzborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová, Katarína Ďurková. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008, S. 510-513. ISBN 978-80-8105-006-0.

AFD 002 MURÁR, Peter. Slovenské firmy v prostredí mikroblogovacej služby Twitter. In: Nové trendy v marketingovej komunikáciizborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - úloha marketingu v čase hospodárskej krízy organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3.- 4. novembra 2009 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. Jozef Matúš, Daniela Kollárová. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010, S. 306-315. ISBN 978-80-8105-167-8.

AFD 003 MURÁR, Peter. Slovenské médiá na Twitteri v roku 2010. In: K problémom mediálnej komunikácie II.mediálne kompetencie v ére nových médií. Slavomír Magál, Jozef Matúš, Martin Solík (eds.). Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010, S. 455-474. ISBN 978-80-8105-188-3.

AFD 004 MURÁR, Peter. Sociálne médiá v predvolebnej kampani komunálnych volieb 2010. In: Nové trendy v marketingudôsledky hospodárskej krízy - výzva pre marketing. Jozef Matúš, Dana Petranová. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, S. 71-83. ISBN 978-80-8105-205-7.

AFD 005 MURÁR, Peter. Mobilný web a jeho vplyv na internetovú žurnalistiku. In: Limity mediálnej internetovej komunikácie - Megatrendy a médiá. editori zborníka: Slavomír Magál, Tibor Mikuš, Dana Petranová. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011, S. 31-52. ISBN 978-80-8105-254-5.

AFD 006 MURÁR, Peter. Špecifiká marketingu na Twitteri v kontexte marketingu na Facebooku. In: Digitálny marketingzborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem .... Dana Petranová, Katarína Ďurková, Artur Bobovnický. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011, S. 90-98. ISBN 978-80-8105-331-3.

AFD 007 MURÁR, Peter. Podpora online komunity a jej vplyvy na úspešnosť značky. In: Inovácie a vedomostná spoločnosť/digitálny marketing - udržateľný rast a návrat investíciízborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012. Katarína Ďurková, Artur Bobovnický, Anna Zaušková. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, S. 84-89 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8105-454-9.

AFD 008 MURÁR, Peter. Sociálne médiá ako platforma zapájania komunity do tvorby mediálneho obsahu. In: Zväčšenina: médiá ako komodita - Megatrendy a médiá 2013. editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013, S. 196-205. ISBN 978-80-8105-479-2.

AFD 009 MURÁR, Peter. Gamification as a stimulator of a full-fledged use of online services. In: Marketing IdentityDigital Life - part I.. editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, S. 503-512. ISBN 978-80-8105-779-3.

AFD 010 MURÁR, Peter. Stav mobilného webu na slovenských univerzitách. In: Marketing Identity 2014Digitálne inovácie & Zelené inovácie. editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014, S. 51-59. ISBN 978-80-8105-668-0.

AFD 011 MURÁR, Peter. Využívanie digitálnych zdrojov: Etický rámec digitálnych domorodcov. In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II.transkultúrna komunikácia a mediálne umenie. editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015, S. 379-393 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8105-722-9.

BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

BAB 001 MURÁR, Peter. Marketing na Twitteri. 1. vyd. Bratislava: WebSupport, 2011. 137 s. ISBN 978-80-970814-7-8.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

BDB 001 MURÁR, Peter. Bannerová reklama. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdiíkľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii. editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016, s. 20-22. ISBN 978-80-8105-874-5.

BDB 002 MURÁR, Peter. Facebook (sociálna sieť). In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdiíkľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii. editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016, s. 64-66. ISBN 978-80-8105-874-5.

BDB 003 MURÁR, Peter. Instagram (sociálna sieť). In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdiíkľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii. editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016, s. 88-91. ISBN 978-80-8105-874-5.

BDB 004 MURÁR, Peter. Twitter (sociálna sieť), mikroblogovanie. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdiíkľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii. editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016, s. 208-210. ISBN 978-80-8105-874-5.

BEC  Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BEC 001 MURÁR, Peter. Sociálne médiá ako prostredie marketingovej komunikácie firmy. In: Sborník příspěvkůIII. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. editoři: Pavlína Pellešová ... [et al.]. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010, S. 448-456. ISBN 978-80-7248-620-5.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 3

BED 001 MURÁR, Peter. On-line bezpečnosť. In: Mediálna výchovapre učiteľov stredných škôl. editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011, S. 106-107. ISBN 978-80-8105-248-4.

BED 002 MURÁR, Peter. Význam internetu a nových médií pre spoločnosť. In: Mediálna výchovapre učiteľov stredných škôl. editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011, S. 118-121. ISBN 978-80-8105-248-4.

BED 003 MARAČEKOVÁ, Lucia a Peter MURÁR. Vplyv sociálnych médií na internetové obchody. In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. editori: Milan Rajčák, Dana Petranová, Hana Pravdová. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012, S. 44-68 [DVD-ROM]. ISBN 978-80-8105-378-8.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 ŠURANOVÁ, Elena a Peter MURÁR. Komunikácia Arcibiskupského úradu v Trnave v online prostredí. In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013zborník z fakultného kola .... editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013, S. 111-123 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8105-472-3.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 MURÁR, Peter. Digitální demence. Communication Today. Vol. 5, no. 2 (2014), pp. 99-100. ISSN 1338-130X.

GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 2

GHG 001 MURÁR, Peter. Slovenské firmy na Twitteri v roku 2011 [elektronický zdroj]., 2011.

GHG 002 MURÁR, Peter. SOZA nechápe, že YouTube je hlavne o voľnom zdieľaní [elektronický zdroj]., 2011. 1 s.

Predmety

  • Online marketing I., II. - 1. Mgr. MARK
  • Tvorba www stránok I., II. - 2. Bc. KOMU
  • Základy UX - 1. Mgr. MARK

Projekty

VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FAGA: Slovenské médiá v prostredí mikroblogovcej služby Twitter

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Členstvá

[widget id="rss-4"]

Pobyty

Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Political Science, Lublin, Poľsko

University of Lucian Blaga, Sibiu, Rumunsko

Ocenenia

Granátové jablko 2016

Cena rektora UCM 2020

Oznamy