design thinking

Počas semestra sa nevzdelávali iba študenti, ale aj naši pedagógovia

Koniec semestra predstavuje pre mnohých študentov posledné prednášky v tomto roku, ale aj dokončovanie seminárnych prác a odovzdávanie zadaní. Je to zároveň aj čas, kedy po náročných týždňoch prichádza pár dní voľna.

Počas semestra sa však neučili iba študenti, ale aj ich pedagógovia, aby si rozšírili svoje vedomosti a získali nové zručnosti, ktoré ďalej odovzdajú svojim študentom.

Design Thinking workshopy pod vedením skúsených profesionálov

Tento rok absolvovali v zimnom semestri vybraní pedagógovia a doktorandi z Katedry marketingovej komunikácie sériu workshopov zameraných na design thinking. Workshopy viedol service designer Adam Brocka spolu s Damiánom Vančom.

„Výsledky priniesli nový pohľad na to, čo by sme mohli robiť s vyučovacím procesom a ako by sme ho mohli posunúť ešte ďalej.“ Michal Kubovics

Počas dvoch mesiacov zrealizovali celkovo 6 workshopov, na ktorých sa venovali jednotlivým krokom design thinking procesu od zadefinovania výzvy cez segmentáciu zákazníkov a tvorbu persón, mapovanie zákazníckej cesty, prípravu a realizáciu kvalitatívneho výskumu formou empatických rozhovorov až po interpretáciu dát, tvorbu ideí a prototypov. Workshopy prebiehali v laboratóriách špeciálne navrhnutých na design thinking a prácu v tímoch, ktoré počas semestra využívajú aj študenti FMK.

Design Thinking workshopy viedol Service Designer Adam Brocka. Zdroj: Linda Barborková

„Design thinking predstavuje prístup zameraný na praktické a kreatívne riešenie problémov či už vo firmách a organizáciách vrátane škôl a univerzít. DT prístup je v prvom rade zameraný na používateľa, snaží sa pochopiť jeho potreby a prísť s riešeniami na uspokojenie týchto potrieb.

Design Thinking sa zameriava na dosahovanie praktických výsledkov a riešení, ktoré sú technicky uskutočniteľné, ekonomicky životaschopné. Také, ktoré si organizácia môže dovoliť implementovať a žiaduce pre používateľa. Také, ktoré spĺňajú skutočnú ľudskú potrebu. Uplatnenie však má aj vo vyučovacom procese, kedy študentov učíme riešiť problémy a výzvy s ohľadom na potreby cieľovej skupiny,“ uviedla vedúca Katedry marketingovej komunikácie Vladimíra Jurišová. Sama túto metódu na FMK UCM implementovala do výučby viacerých predmetov a iniciovala tiež vznik a realizáciu Design Thinking Labov, inovatívnych priestorov na vyučovanie.

Online vzdelávanie nahradili osobné stretnutia

Vzdelávanie v oblasti design thinkingu absolvovali pedagógovia a doktorandi aj v minulých rokoch. Boli to predovšetkým online semináre počas pandémie. Tentokrát mali možnosť intenzívnych osobných stretnutí spojených s hĺbkovými rozhovormi a tímovou prácou.

„Workshop bol veľmi zaujímavý, aktívny a priniesol nám nové pohľady, myšlienky, no najmä metódy, ako ich kreatívnejšie a efektívnejšie uchopiť a následne aplikovať do vyučovacieho procesu. Dôležitou časťou workshopu bola praktická aplikácia problémových situácií spojená s vytváraním inovatívnych riešení, osvojením si mäkkých zručností, ale tiež aj schopnosti analyticky a kreatívne myslieť či pracovať v tímoch,“ uviedla Renáta Miklenčičová.

design thinking

Nápady, nápady, nápady. Zdroj: Linda Barborková

„Workshop priniesol veľa nových a zaujímavých skúseností a získali sme tiež nový pohľad na design thinking. Do budúcnosti bude určite skvelé, ak si prejdeme aj ďalšie úrovne. Výsledky priniesli nový pohľad na to, čo by sme mohli robiť s vyučovacím procesom a ako by sme ho mohli posunúť ešte ďalej,“ pochvaľuje si Michal Kubovics.

Podľa Martina Klementisa bolo prínosom workshopov aj to, že sa na nich stretli spolu s kolegami ako na efektívnom teambuildingu. „Každý sa tak dokázal zapojiť so svojimi podnetmi a nápadmi, ale aj trápeniami z vyučovania. Vždy rád vidím, ako sa dá učiť inak, podľa novšej metódy, väčšieho zapojenia tímu a jednotlivých členov do procesu,“ doplnil Dr. Klementis.

Workshopy boli pre pedagógov a doktorandov aj skvelým teambuildingom. Zdroj: Linda Barborková

Výsledkom série workshopov boli dva prototypy, ktoré budú môcť študenti a pedagógovia otestovať už v letnom semestri. Prvým z nich je projekt Digitálne safari, ktorý umožní študentom návštevu v reklamných a digitálnych agentúrach. Druhým je Príručka mladého pedagóga, ktorá pomôže novým kolegom pri nástupe do práce a uľahčí im adaptovať sa nielen na vyučovací proces, ale aj vedu, výskum, publikovanie, projekty a pod.

Prínos vníma nielen vedenie, ale aj študenti

Školenia pre pedagógov, ktoré lektorujú externé firmy, organizuje FMK viac ako 4 roky. Vďaka nim pedagógovia získavajú nielen nové poznatky, ale predovšetkým praktické skúsenosti.

„Keď sme s takýmito školeniami začínali, chceli sme vyškoliť vyučujúcich, aby dokázali inovovať roky zaužívané formy vyučovania i celkový prístup k vyučovaniu ako takému. Časom sme prišli na to, že design thinking nám môže priniesť oveľa viac. Táto metodika je totiž primárne o spôsobe nachádzania nových riešení orientovaných na koncového používateľa. V univerzitnom prostredí nám to pomáha pochopiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávajú študenti i pedagógovia, a tiež nájsť inovácie, ktoré by tieto každodenné situácie dokázali citeľne zlepšiť,“ uviedol Peter Murár, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou, podľa ktorého si zmenu všimli aj samotní študenti.

„Keď sme na poslednom školení robili interview s niektorými študentmi, viacerí z nich poznamenali, že si naše snahy o inováciu všimli a veľmi ich oceňujú. Samozrejme, stále vidia aj určité rezervy a je veľa priestoru na zlepšovanie. Ak si ale študenti všimnú, že na FMK robíme to, čo videli robiť na zahraničných univerzitách a že sa im to páči, je to spätná väzba, ktorá všetkých zapojených nesmierne motivuje a zaväzuje pokračovať. Je zrejmé, že ideme dobrým smerom,“ doplnil na záver Dr. Murár.

Tešíme sa na realizáciu prototypov a na pokračovanie v letnom semestri.

Zdroj titulnej foto: Linda Barborková