Mgr. Eva Jonisová

denná doktorandka, tajomníčka Katedry umeleckej komunikácie, administrátorka webu fmk.sk

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 12:30 - 14:00 hod., Skladová, AKMF (č. d. 310), online po dohode e-mailom

Magisterka Eva Jonisová vyštudovala bakalársky (2013 – 2016) aj magisterský (2016 – 2018) stupeň štúdia v odbore masmediálna komunikácia na FMK UCM v Trnave. Oblasťou jej záujmu je najmä médium fotografie. V dizertačnej práci sa zaoberá základnými tvorivými a komunikačnými zložkami fotografie: znakovosťou a naráciou, resp. príbehovosťou.

Participovala na viacerých kolektívnych výstavách študentov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) v Galérii Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave či v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Takisto sa pravidelne zúčastňuje na tvorivých dielňach pod záštitou AKMF a pod odborným vedením doc. MgA. Jozefa Sedláka a Mgr. art. Petry Cepkovej, ArtD. Študenti spolu s pedagógmi dokumentaristickým spôsobom mapujú život a zachovávajú obrazové správy a stopy v čase cez médium fotografie v Nižných Ružbachoch, Vyšných Ružbachoch či v Podolínci, z čoho následne vyšli aj knižné publikácie. V marci 2019 mala autorskú výstavu s názvom Ecce Eva v priestoroch Divadla Jána Palárika. Celok v podobe inscenovaného portrétu a sociálneho dokumentu bol selekciou kurátorky Mgr. art. Petry Cepkovej, ArtD., z viacerých fotografických cyklov autorky. V roku 2021 vedie sériu fotografických workshopov v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.

Venuje sa tiež online žurnalistike, tri roky pôsobila ako redaktorka, editorka a korektorka webového portálu Gaudeo.sk, neskôr Attelier.sk. Okrem toho viac než rok naberala prax a skúsenosti v lifestylovom online magazíne. Takisto sa venuje jazykovým korektúram, v súčasnosti je spolueditorkou fotografickej časti kreatívnej ročenky MUUZA a členkou redakčnej rady vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP). Spravuje web a sociálne siete Galérie Ľudovíta Hlaváča. Je administátorkou fakultného webu fmk.sk.

Oblasti záujmu: fotografia, médium fotografie, inscenovaná fotografia, dokumentárna fotografia, konceptuálna fotografia, online žurnalistika.

 

Publikácie

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Portrait - Visual Identity of a Person / Eva Jonisová, 2019.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 7, č. 2 (2019), s. 98-131.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciác

Fenomén tvorivosti a novosti v médiu fotografie = The phenomenon of creativity and novelty in the medium of photography / Eva Jonisová, 2020.
In: Quo vadis massmedia : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis
massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Zora Hudíková, Lucia Škripcová, Nikola Kaňuková ; recenzenti: Zuzana Kvetanová, Zdenko Mago. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0053-6 (online), s. 101-112.

Fleeting glance at a portrait / Peter Lančarič, Eva Jonisová, 2020.
In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. -
Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403, s. 593-602.

Portrét, identita a mýtus krásy v kontexte umenia a médií = Portrait, identity and the beauty myth in the context of art and media / Eva Jonisová, 2019.
In: Marketing Identity 2019 : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie : Offline Is the New Online - aktuálne výzvy onlinovej a offlinovej komunikácie / editori: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0039-0 (online), s. 371-385.

Narration as a basic creative and communication component of the medium of photography / Eva Jonisová, Peter Lančarič, 2020.
In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. -
Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403, s. 566-576.

Quarantine - the modern camera obscura? Aspects of the medium of photography within the context of the pandemic / Eva Jonisová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 :
conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam
Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 214-225 [online].

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných

November '89 / Filip Šebeň, Eva Jonisová, 2020.
In: ŠVOAUK 2020 : sekcia umeleckej komunikácie : zborník ŠVOaUK : sekcia umeleckej komunikácie : zborník ŠVOaUK /
editori Zdenko Mago, Andrej Brník, Kristián Pribila ; recenzenti Tomáš Hučko, Marek Šimončič, Peter Lančarič, Michal Kabát. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0049-9 (online), s. 25-31.

CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Damnatio memoriae = Stratenie pamiatky / P. Michal Zamkovský... [et al.] ; editor: Jozef Sedlák ; obrazovú publikáciu posúdili: Ján Krížik, Slavomír Gálik. - 1. vyd. - [s.l.] : [s.n.], 2019. - Publikácia je registrovaná aj v kategórii FAI. - 179 s. - ISBN 978-80-973291-0-5.

CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma

Otvorené okamihy = Open moments / fotografie Peter Lančarič ; editori Eva Jonisová, Peter Lančarič. - 1. vyd. - Senica : Záhorské osvetové centrum, 2020. - 28 s. - ISBN 978-80-7091-087-0.

EAI Prehľadové práce

Nesmíme se bát! : Michal Zamkovský / Imrich Gazda, Pavol Rábara; foto: Jozef Sedlák, Eva Jonisová, Jakub Kovalík. - 1. vyd. - Uhřice :Doron, 2019. - 192 s. - ISBN 978-80-7297-135-0.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; texty: Ján Dudjak ... [et al.]. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - Publikácia je registrovaná aj v kategórii CAB. - 221 s. - ISBN 978-80-8105-926-1.

Predmety

  • Ateliér komunikácie v médiu fotografie - 2. Bc. až 2. Mgr. KOMU, MARK
  • Žurnalistická fotografia - 2. Bc. KOMU

Projekty

  • Projekt KEGA č. 013UCM-4/2021 s názvom Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese - členka riešiteľského kolektívu
  • Projekt KEGA č. 021UCM-4/2022 s názvom Zaradenie laboratórnych cvičení zameraných na fotochemické procesy do pedagogického procesu - členka riešiteľského kolektívu
  • Inštitucionálny projekt FPPV-20-2020 s názvom Revitalizácia Galérie Ľudovíta Hlaváča - vedúca riešiteľka projektu (2020)

Pobyty

Oznamy