Mgr. Matej Martovič, PhD.

odborný asistent

Doktor Matej Martovič nastúpil na FM UCM v Trnave v roku 2015 ako denný doktorand, pričom téma jeho dizertačnej práce bola Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve. V oblasti marketing v zdravotníctve sa venuje aj na vedeckej úrovni a v tejto téme publikoval niekoľko štúdií. Pracuje aj ako hovorca vo Fakultnej nemocnici Trnava, čím prepája teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami. Okrem tém zdravotníctva sa venuje aj politickej komunikácii a politickému marketingu.

Na FMK je súčasťou Kabinetu marketingu, ktorý sa zameriava na prípravu študentov fakulty do praxe. Je tiež organizátorom vedeckej konferencie Marketing and Media Identity, ktorá pod týmto názvom funguje od roku 2022. Je vedúcim projektu Erasmus+ s názvom Kreativita a kreatívne vyučovanie v marketingovej komunikácií, ktorý sa zameriava na prepojenie trhu práce, akademickej pôdy a zvyšovanie vyučovacích kompetencií pedagógov v oblasti kreatívneho vyučovania marketingovej komunikácie. 

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, marketing v zdravotníctve, politická komunikácia a politický marketing.

 

Publikácie

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Audiobranding in American and Slovak telecommunications advertising: a linguistic standpoint / Inna Zabuzhanska, Matej Martovič, Marija Hekelj, 2022.
In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035, Roč. 7, č. 1 (2022), s. 267-304 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Political talk shows within the context of balance of representation of political parties in 2018 / Matej Martovič, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 645-653 [online].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Marketing department as a part of organizational structure of university and faculty hospitals in Slovakia / Matej Martovič, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.In: Megatrends and Media : Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Martin Solík, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-952-0. - ISSN 2453-6474, S. 455-463.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Interaction of brand and marketing (Implementation in health service) / Jozef Matúš, Matej Martovič, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 195-203.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Positive, negative or neutral image of hospitals on internet news portals / Matej Martovič, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 279-288.

Predmety

 • teória a prax marketingovej komunikácie I., II. – 2. Bc. MARK
 • podnikateľský inkubátor I., II. - 2. Bc. MARK, 2. Bc. KOMU, 1. Mgr. TEDI
 • podnikateľský inkubátor III., IV. - 3. Bc. MARK, 3. Bc. KOMU, 2. Mgr. TEDI
 • politická komunikácia a politický marketing – 3. Bc. MARK, 3. Bc. AMES
 • kabinetné praktikum marketingu I., II. - 2. Bc. MARK
 • kabinetné praktikum marketingu III., IV. - 3. Bc. MARK
 • Projekty

 • ERASMUS+ K220: Podpora kreativity a kreatívneho myslenia v oblasti vzdelávania marketingovej komunikácie
 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • FPPV: Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve
 • FPPV: Praktická implementácia marketingovej komunikácie do praxe
 • FPPV: Marketingová komunikácia v zdravotníctve
 • Členstvá

  Členstvá v domácich a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, asociáciách, radách a výboroch:

 • člen medzinárodnej asociácie POPAI Central Europe
 • člen medzinárodnej profesijnej organizácie Českej marketingovej společnosti
 • člen medzinárodnej profesijnej organizácie Klubu učitelů marketingu
 • člen organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity
 • člen predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

 • bakalárske štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • magisterské štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • rigorózne štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • Pobyty

 • University of Malaya, Kuala Lumpur, Malajzia
 • Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika
 • Ocenenia

 • Certifikát Design Thinking - Grow with Goole New Generation of Founders
 • Cerfikát Projektová výučba – TalentWay
 • Granátove jablko – výročná cena FMK
 • Oznamy