Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

odborná asistentka, vedúca Ateliéru výtvarnej kultúry, Mediálneho ateliéru výtvarnej kultúry, spoluvedúca Ateliéru komunikácie v médiu fotografie

Doktorka Petra Cepková vyštudovala odbor fotografia a výtvarné umenie (2000 – 2009) na Katedre fotografie a nových médií v Ateliéri fotografie a intermediálnych presahov prof. Ľuba Stacha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v r. 2009 ukončila doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie. Na VŠVU absolvovala pedagogické minimum – pedagogika a pedagogické praktikum (2002 – 2003). Počas svojho vysokoškolského štúdia sa zúčastnila na výmennej stáži na Akademii Sztuk Pięknych, Poznaň, Poľsko.

Od roku 2012 je odbornou asistentkou na Katedre umeleckej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, je spoluvedúcou Ateliéru komunikácie v médiu fotografie a vedúcou Ateliéru výtvarnej kultúry. Je obrazovou redaktorkou a zástupcom šéfredaktora univerzitného vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP).

V rokoch 2012 – 2015 pôsobila ako externý pedagóg predmetu subjektívny dokument vo fotografii na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v rokoch 2006 – 2019 bola interným pedagógom na odboroch FotografiaFotografický dizajn na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave.

Od roku 2017 je členkou Slovenskej výtvarnej únie a Združenia slovenských profesionálnych fotografov. Od roku 2018 je členkou odborného Poradného zboru NOC/Národného osvetového centra v Bratislave pre oblasť fotografie. Spolupracovala so Slovenskou akadémiou vied pri tvorbe pojmov z oblasti fotografie do Encyklopédie BELIANA (2003 – 2005). Je autorkou textov monografie s názvom Jozef Sedlák/V karanténe obrazov/In the Confinement of Images 1976 – 2010, Photon Association/Gallery Viedeň/Slovinsko a FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava (2021).

Spolu s kolegom docentom Jozefom Sedlákom vydala niekoľko obsiahlych obrazových, fotografických knižných publikácií z fotografických workshopov mapujúcich rôzne oblasti Slovenska, kde spolu so študentmi AKMF FMK UCM dokumentárnym spôsobom zachovávajú obrazové správy a stopy v čase cez médium fotografie: Fotografia program komunikácie, FMK UCM v Trnave (KEGA 2011), výstavné projekty a publikácie podporené FPU: Vnútorné svety (Obrazová správa, obec Hybe), FMK UCM v Trnave (2014), Archeológia času (Brehov/Rad), Minoriti, Jozef Sedlák (2016), Kde človek a voda pramení, FMK UCM v Trnave (2018), Damnatio memoriae (Stratenie pamiatky), Jozef Sedlák, Neumahr Bratislava (2019).

V rámci vedecko-výskumného zamerania sa venuje okrem pedagogickej činnosti aj umeleckej, kurátorskej, publikačnej a výstavnej činnosti, venuje sa aj grafike a maľbe, vedie množstvo fotografických workshopov. Individuálne a kolektívne vystavovala na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Mexiku, Kórei, Taliansku, Španielsku. V roku 2009 získala prestížny fotografický pobyt (z ktorého vznikli dve knižné fotografické publikácie) v rámci projektu SETSE/Európska kultúra očami cudzinca, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Španielsko. Pravidelne hosťuje na pozvaných odborných prednáškach o fotografii na medzinárodných konferenciách a univerzitách doma i v zahraničí, v rokoch 2008 – 2013 pôsobila ako odborná lektorka predmetu Kresba a maľba pre architektov v rámci 2-ročného akreditovaného kurzu Návrhár zariadenia interiéru bytov, Vzdelávacie štúdio ALFA education, Bratislava, ale aj ako reviewerka a členka odbornej poroty medzinárodných fotografických festivalov na Slovensku a v zahraničí v spolupráci so SEDF/Stredoeurópskym domom fotografie v Bratislave.

Jej diela boli zavedené do zbierok a fondov renomovaných verejných inštitúcií doma a v zahraničí: Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, Slovensko, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, Slovensko, Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína Trebišov, Slovensko, Regionálne Osvetové Stredisko, Levice, Slovensko, Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Emilia, Taliansko, Imago Mundi a Luciano Benetton Collection „Join the Dots/Unire le distanze/40 collections/6,354 works/38 countries, Terst, Taliansko.

Absolvovala jazykový certifikát z anglického jazyka, úroveň Communicator B2, LanguageCert Level 1 Certificate (Listening, Reading, Writing, Speaking), PeopleCert Qualifications Ltd. UK/LanguageCert International ESOL/Jazyková škola Best, 2021. V rámci vedeckej činnosti sa venuje viacerým témam, napríklad súčasnému vizuálnemu jazyku média fotografie a výtvarného umenia. Okrem toho sa zaoberá zmenami a vplyvom nových technológií na tradičnú i digitálnu fotografiu, ako aj samotným smerovaním jednotlivých fotografických a umeleckých žánrov v súčasnosti. V jej témach dominuje subjektívny a konceptuálny dokument, ale aj manipulovaná a inscenovaná fotografia, a to najmä vo sfére zobrazovania rodiny, spoločenských stereotypov a genderových rolí. Vo svojej tvorbe sa venuje inscenovanej, konceptuálnej a dokumentárnej fotografii. Sleduje najmä aktuálne trendy či už v rámci sociológie, psychológie, filozofie, fotografickej žurnalistiky a etiky.

Oblasti záujmu: teória a dejiny fotografie, semiotika a filozofia, konceptuálny dokument a inscenovaná fotografia, výtvarná kultúra a multimediálna tvorba, umenie v masmediálnej a marketingovej komunikácii, organizovanie fotografických workshopov, kurátorstvo výtvarných a fotografických výstav. 

 

Publikácie

ABC kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Petra Cepková - všetky texty v knihe Jozef Sedlák „V karanténe obrazov/In the Confinement of Images 1976 – 2010“. Viedeň/Slovinsko : Photon Association/Gallery, Bratislava : FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie, 2021. ISBN 978-80-85739-85-5.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Empiricism of the medium of Photography and the Interflow of Realities of Vision / Petra Cepková, Peter Lančarič, Jozef Sedlák, 2021. DOI DOI 10.13187/me.2021.1.37.
In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, č. 17(1) (2021), s. 37-44, www.ejournal53.com.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Petra Cepková, Jozef Sedlák – vedecká štúdia s návom SILENT ABSOLUTIONS“, CT/Communication Today, Vol. 12, No. 2, November 2021, s. 180-191. ISSN 1338-130X.

AEC vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Petra Cepková, Jozef Sedlák – teoretická štúdia (v anglickom jazyku) v zahraničnom zborníku z konferencie s názvom “GLOBÁLNY VEK ČLOVEKA V KONTEXTE FOTOGRAFIE / GLOBAL AGE OF MAN WITHIN THE CONTEXT OF PHOTOGRAPHY”, BELGOROD STATE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY, Faculty of Journalism of the Institute of Social Sciences and mass Communications, Department of Slavic studies of the University of Bergamo (Italy), Regional public organization «Union of journalists of the Belgorod region», Belgorod, Rusko, 2021. ISSN 2687-0975, https://elibrary.ru/contents.asp?id=47183308.

AEN abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Petra Cepková, Peter Lančarič, Eva Jonisová - Reviews and Today, review výstavy a článok s názvom „About an Exhibition Image/Flow of Realities“, CT/Communication Today, Vol. 12, No. 2, November 2021, s. 198-202. ISSN 1338-130X.

AFD publikované nepozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Petra Cepková, Jozef Sedlák - teoretická štúdia (v anglickom jazyku) s názvom “MEDIA PLATFORMS OF DISCUSSION ABOUT THE AESTHETICS OF THE 1920S PHOTOGRAPHY IN CZECHOSLOVAKIA WITHIN THE CONTEXTS OF EUROPE” v zborníku medzinárodnej konferencie Megatrends and Media, HOME-OFFICETAINMENT, FMK UCM, 2021, s. 346-355. ISSN-2729-7403. ISBN-978-80-572-0183-0.

BDE odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Petra Cepková - kurátorský text v katalógu 5th INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY FESTIVAL BIALYSTOK INTERPHOTO, september – october 2021 k výstave s názvom Jozef Sedlák „Latency“, Białystok, Poľsko. Bialystok : Stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów a Maciej Jencz, Białystok, 2021. ISBN 978-83-934184-3-5.

BDF odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Petra Cepková - kurátorský text v katalógu 31. Mesiaca fotografie 2021 k výstave s názvom Jozef Sedlák „V karanténe obrazov/In the Quarantine of Images“ 19.11. – 19.12.2021, Slovenský Inštitút, Budapešť, Maďarsko. Bratislava : FOTOFO / Stredoeurópsky dom fotografie, 2021. ISBN 978-80-85739-87-9.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • Fotografia program komunikácie / Cepková, Petra, 2011. In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 6-9.
 • Denník / Cepková, Petra, 2011. In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 10-11.
 • Vizualizácia básní / Cepková, Petra, 2011. In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 22-23.
 • Móda ako stanovisko / Cepková, Petra, 2011. In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 76-77.
 • Luminografia / Cepková, Petra, 2011. In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 128-129.
 • Apropriácia/citácia / Cepková, Petra, 2011. In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 152-153.
 • Príbehy/vianočný príbeh / Cepková, Petra, 2011. In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 190-191.
 • Príbehy/rodinný kruh, generácie / Cepková, Petra, 2011. In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 206-207.
 • Profil tvorby (fotografie) / Cepková, Petra, 2011. In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 242-253
 • Voľná tvorba / Cepková, Petra, 2013. In: muuza 2013 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár, Slavomír Magál, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-461-7, s. 48.
 • čo je hmatateľné ... / Cepková, Petra, 2014. In: muuza 2014 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / editor: Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-570-6, s. 16-17.
 • Vyšné Ružbachy. Obec, ktorá nespí... / Cepková, Petra = Vyšné Ružbachy. The village that doesn´t sleep..., 2018. In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 9-11.

BFA abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí

Petra Cepková, Jozef Sedlák – online prednáška v rámci The virtual Visiting Lecture Program in cooperation with Dr. Mumtaz Aini Alivi, Department of Media and Communication Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Malaya, Malaysia, 23.03.2021.

CED  Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

[Fotografie] / Cepková, Petra, 2018.
In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 21-219.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

 • Dominika Horáková Urban species / Cepková, Petra, 2012.
  In: Fotonoviny : občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, č. 20 (2012), [1 s.]
 • Ľubo Stacho tvorba 1976-2013 / Cepková, Petra : fotografia ako životná cesta, 2013.
  In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 1, č. 1 (2013), s. 54-84.
 • Hybe na fotografiách / Cepková, Petra, 2014. In: Vnútorné svety / Inner Worlds : obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe : pictorial report on life and people in the village of Hybe / editor: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Andrea Boldišová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-603-1, s. 90-91.
 • Editoriál / Cepková, Petra, 2014. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 2, č. 2 (2014), s. 2.

CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma

 • Vnútorné svety / Inner Worlds : obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe : pictorial report on life and people in the village of Hybe / editor: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Andrea Boldišová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 160 s. - ISBN 978-80-8105-603-1.
 • Re / Migrácia obrazu / Barteková Ingrid, Sedlák Jozef, Cepková Petra, Hojstričová Jana, Huba Michal, Jančo Jakub, Kočan Róbert, Kolenčíková Deana, Németh Boris, Stacho Ľubo, Stacho Monika, Starovecký Juraj, Šimkovičová Martina, Zajac Matúš, Sedlák Jozef (Redaktor, editor). - 1. vyd. – Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2015. - 60 s. - ISBN 978-80-89259-93-9.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

 • Skryté za fotografiou : reflexívna analýza fotografickej tvorby Petry Cepkovej a Jozefa Sedláka / editor: Peter Lančarič ; fotografie: Petra Cepková, Jozef Sedlák ; recenzenti: Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - Publikácia je registrovaná aj v kategórii CAB. - 125 s. - ISBN
 • ŠVOAUK 2018 [elektronický zdroj] : sekcia umeleckej komunikácie / zostavovatelia: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Marek Šimončič ; interní recenzenti: Zora Hudíková, Dušan Blahút. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 193 s. - Online zborník. - ISBN 978-80-8105-982-7.978-80-8105-979-7.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Jozef Sedlák A photographer of lively faith : interview with Jozef Sedlák / Petra Cepková, Jozef Sedlák, 2019. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 7, č. 1 (2019), s. 6-15.

YXV kurátorka kolektívnej výstavy 3 autorov: Milan Illík, Laura Wittek, Peter Lančarič s názvom „Zóny (ne)pokoja“, Galéria Umelka – Kamenná sála, Slovenská Výtvarná Únia, Dostojevského rad č.2, Bratislava, 11.11. - 28.11.2021

YXY kurátorka kolektívnej výstavy s názvom „Obraz / prelievanie realít“, Galéria Martina Martinčeka, OZ FOTOFO a SEDF/Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, 06.10. - 31.10.2021

ZXX kurátorka výstavy „Jozef Sedlák –  LATENCIA/LATENCY, 2011 - 2021“, DOM KULTURY SRÓDMIESCIE, KILINGSKIEGO 13, BIALYSTOK, POLAND, 5. Medzinárodný fotografický festival BIALYSTOK INTERPHOTO 2021 / 5th INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY FESTIVAL BIALYSTOK INTERPHOTO 2021, DYCHOTOMIA WSCHÓD I ZACHÓD, 25.9. – 23.10. 2021

ZXZ kurátorka výstavy „Jozef Sedlák - V karanténe obrazov/In the Quarantine of Images“, 18.11. – 17.12.2021, Slovenský kultúrny inštitút v Budapešti, Budapešť, Maďarsko, 2021. Výstava bola súčasťou 31. ročníka Európskeho Mesiaca fotografie v Bratislave - medzinárodného festivalu fotografie.

Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti:

CEC Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Cuentos - stories - príbehy / Petra Cepková, 2010. In: Families of Food : Seeing European Culture Through a Stranger´s Eyes / editor Kimmo Lehtonen, Andrzej P. Florkowski. - Poznań : University of Art in Poznań, University of Jyväskylä, 2010. - ISBN 978-951-97304-8-6, s. 162-179.

 

Predmety

 • Mediálny ateliér - Ateliér komunikácie v médiu fotografie - KOMU a MARK, 1. stupeň
 • Ateliér komunikácie v médiu fotografie - KOMU a MARK, 2. stupeň
 • Mediálny ateliér - výtvarná kultúra - KOMU, MARK a TEDI, 1. stupeň
 • Ateliér výtvarnej kultúry - KOMU, MARK a TEDI, 2. stupeň
 • Seminár multimediálnej tvorby/Seminar of multimedia production I., II. - VZME/Media relations, 1. stupeň
 • Fotografické praktikum I., II. - AMES a TEDI, 1. stupeň

Projekty

 • ERASMUS + Výzva 2022 KA171 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi programovými a partnerskými krajinami v spolupráci s Kenyatta University, Nairobi, Kenya, podanie projektu s názvom „Vizuálne interpretovanie spoločensky citlivých a relevantných tém“, FMK UCM Trnava, riešiteľka (2022)
 • KEGA MŠSR Projekt č. 013UCM-4/2021 „Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese“, spoluriešiteľka (2021 - 2023)
 • FPU MKSR projekt č. 21-143-00706 „Obraz/prelievanie realít/empíria videnia (Rekonštrukcia)“, knižná publikácia ISBN 978-80-572-0229-5, spoluriešiteľka (2021)
 • KEGA MŠSR projekt č. 015UCM-4/2023 „Zaradenie laboratórnych cvičení zameraných na fotochemické procesy do pedagogického procesu, spoluriešiteľka (2023)
 • FPU MKSR štipendium, projekt „Damnatio memoriae“, knižná publikácia a výstavný projekt, Galéria knižnica v Podolínci, Kláštorná záhrada Redemptoristov v Podolínci, ISBN 978-80-973291-0-5, Bratislava, participujúca autorka (2019)
 • FPU MKSR projekt „Tam, kde človek voda a pramení/Vyšné Ružbachy/obrazové eseje“, tvorivé dielne študentov FMK UCM Trnava, výstavná činnosť a knižná publikácia, ISBN 978-80-8105-926-1, participujúca autorka a kurátorka (2017)
 • Projekt „Genius loci – trnavské hradby“, FMK UCM Trnava, spoluriešiteľka (2013)
 • KEGA MŠSR projekt č. 211 – 008 UCM – 4/2010 „Fotografia program komunikácie“, FMK UCM Trnava, spoluriešiteľka (2011)
 • Pravidelná posudzovateľka grantov a žiadostí o dotáciu v rámci oblasti fotografie a umenia, KEGA MŠSR

Členstvá

vedecké rady:

 • Členka Rady kvality FMK UCM v Trnave (2021 - súčasnosť)

redakčné rady:

 • Zástupca šéfredaktora, obrazová editorka a členka redakcie medzinárodného vysokoškolského vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography/EJMAP, FMK UCM v Trnave (2013 - súčasnosť)
 • Členka redakcie ročenky kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov MUUZA, FMK UCM v Trnave (2012 - súčasnosť)

profesijné organizácie:

 • Expertná činnosť pre domáce inštitúcie - členka odbornej rady/komisie a odborná garantka Medzinárodnej fotografickej konferencie s názvom „Metamorfózy fotografie“ v Leviciach, ROS, Levice (2022)
 • Expertná činnosť pre domáce inštitúcie - členka domácej profesijnej spoločnosti NOC/Národné Osvetové Centrum, Odborný Poradný Zbor pre fotografiu, Bratislava (2018 - súčasnosť)
 • Členka domácej profesijnej spoločnosti Slovenská výtvarná únia a Združenie slovenských profesionálnych fotografov, Bratislava (2017 - súčasnosť)
 • Expertná činnosť pre zahraničné inštitúcie - členka odbornej poroty a reviewerka PORTFOLIA REVIEW Medzinárodného fotografického festivalu Maison de la photographie v zahraničnej profesijnej spoločnosti Transphotographiques de Lille, Lille, Francúzsko (2008 - 2010)
 • Expertná činnosť pre domáce inštitúcie - členka akademického organizačného tímu VÝCHODZÁPAD/EASTWEST Galéria Medium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava a Nitrianska galéria, Nitra (2008 - 2009)
 • Expertná činnosť pre zahraničné a domáce inštitúcie - členka akademického organizačného tímu Tvorivá dielňa BERLÍN, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava a Slovenský inštitút, Berlín, Nemecko (2008)
 • Expertná činnosť pre domáce inštitúcie - členka domácej profesijnej spoločnosti FOTOFO, SEDF/Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava (2006 - súčasnosť)
 • Expertná činnosť pre domáce inštitúcie - členka odbornej poroty a reviewerka PORTFOLIA REVIEW Medzinárodného fotografického festivalu Mesiac fotografie v domácej profesijnej spoločnosti SEDF/Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava (2006 - 2012)
 • Expertná činnosť pre domáce inštitúcie - dlhoročná členka a predsedníčka odbornej poroty okresných, krajských, celoslovenských kôl súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO, NOC/ Národné osvetové centrum, Bratislava, Nitra, Senica, Skalica, Modra, Nové Zámky
 • Recenzentka umeleckej monografie FOTOROMA / kolektív autorov, FMK UCM, Trnava, 2016, 250 s., ISBN 978-80-8105-832-5
 • Recenzentka publikácie GALÉRIA VÝKLAD / P.Lančarič, P.Molari, Bronco n.o., Trnava, 2017/2018, 235 s., ISBN 987-80-972933-1-4
 • Expertná činnosť pre domáce inštitúcie - predsedníčka 5. ročníka fotografickej súťaže poloprofesionálov a amatérov „Euroobčan, hviezda Európy“, Miestny úrad a Informačné centrum Europe Direct, Senica
 • Recenzentka doktorandských, magisterských a bakalárskych záverečných prác, člen odborných štátnicových komisií (FMK UCM v Trnave a Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava)
 • V rámci tvorivej, pedagogickej a výskumnej činnosti na FMK UCM v Trnave usporiadavanie prednášok a besied o fotografii, fotografických výstav, pravidelných fotografických workshopov a výstavy v renomovaných a iných inštitúciách, často aj s akademicky a mediálne činnými osobnosťami ako profesor Gero Fischer, Inštitút slavistiky, Univerzita Viedeň (Rakúsko), významní slovenskí fotografi: Robo Kočan (Poprad), Judita Csáderová, SVU, ZSPF, ŠUP (Bratislava), Kamil Varga, Slovenská Nová Vlna (Praha), kňaz Ľubomír Hajdučík (Nižné Ružbachy) a i.

Pobyty

Expertná činnosť pre zahraničné inštitúcie: odborná prednáška s názvom „Global Age of Man within the Context of Photography“ v rámci Conference Discursology and media criticism/The possibilities of discourse analysis in the research of visual communications, BELGOROD STATE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY, Faculty of Journalism of the Institute of Social Sciences and mass Communications/Department of Slavic studies of the University of Bergamo (Italy)/Regional public organization «Union of journalists of the Belgorod region», Belgorod, Rusko 07. - 08. 10. 2021

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: odborná prednáška s názvom „Photographic stories of abandoned children/Old monastery, that knows the stories of the childs soul“ v rámci Virtual Visiting Lecture Programme, Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Malaya, Malajzia, 23. 03. 2021

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: hosť diskusie „Ako (sa) učiť fotografiu?“ v rámci odbornej fotografickej akcie FOTOPONDELOK, SNG/Slovenská národná galéria, Café Berlinka, Bratislava, 28. 05. 2018

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: odborné pozvané prednášky „Fotografia ako svedok rozpadu medziľudských vzťahov alebo don quijotovská túžba“ (2022), „Absolútno v umení a vo fotografii alebo poznámka k zbierke esejí Umberta Eca Na ramenách obrov“ (2019), „Interpretácia osobných príbehov v súčasnom konceptuálnom dokumente“ (2018) v rámci Medzinárodnej fotografickej konferencie, Levice

Prestížny fotografický tvorivý pobyt a stáž/Artist in residency program, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Španielsko, v rámci projektu SETSE/Seeing European Culture Through a Stranger’s Eyes/Európska kultúra očami cudzinca www.setse.eu, ktorý bol dvojročným medzinárodným projektom podporovaným Európskou komisiou prostredníctvom programu Culture 2007 - 2013. Do programu bolo zapojených osem európskych inštitúcií – partnerov projektu: Universidad Politécnica de Valencia (Španielsko), University of Jyväskylä (Fínsko), Akadémia umení v Poznani (Poľsko), Les Recontres d‘Arles (Francúzsko), Maďarské národné múzeum (Maďarsko), Helénske centrum fotografie Atény (Grécko) a Dom fotografie Liptovský Mikuláš (Slovensko), (2009 - 2010)

Expertná činnosť pre zahraničné inštitúcie: odborná pozvaná prednáška na prestížnej fotografickej konferencii SETSE KOLOKVIUM, Reggio Emilia, Taliansko a Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, 2010

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: hosť v rámci projektu 16. Letná fotoškola Domu fotografie, prednáška „Petra Cepková – výber z tvorby“, Spišská Nová Ves, 2012

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: spolupráca so SAV/Slovenskou akadémiou vied pri tvorbe hesiel z oblasti fotografie, Encyklopédia BELIANA, Bratislava, (2003 - 2005)

Ocenenia

CENA DEKANKY za významný prínos v umeleckej oblasti na FMK UCM v Trnave, 2020

Významné ocenenie Regionálneho osvetového strediska v Leviciach za 10 rokov spolupráce v oblasti fotografie pri príležitosti 10 rokov založenia ROS, Levice, Slovensko, 2017

Výherkyňa Tvorivého fotografického pobytu v rámci projektu SETSE / Európska kultúra očami cudzinca, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Španielsko, 2009

Oznamy