PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.

odborná asistentka

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Streda 14:45 - 16:15 hod., JAMA, JC 35

Doktorka Vladimíra Hladíková pôsobí na fakulte ako odborná asistentka od roku 2018, pričom tu absolvovala všetky stupne vysokoškolského štúdia.

V rámci vedeckej činnosti svoj záujem orientuje na problematiku nových a digitálnych médií, predovšetkým na internet a jeho vplyv na rozličné oblasti života, edukáciu a myslenie človeka, ako i na kognitívne zmeny a iné procesy, ktoré médium internetu prináša. Venuje sa aj reflexii vplyvu a využitia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní či informačnej a vzdelanostnej spoločnosti. Skúma aj rozličné aspekty internetu, jeho pozitívne stránky a najmä riziká, ktoré prináša a možnosti, ako sa pred nimi aktívne chrániť. Svoj vedecký i osobný záujem reflektuje vo viacerých vedných disciplínach, ako napríklad kulturológii, filozofii, antropológii, sociológii, psychológii, právnickej oblasti, etike a estetike.

Má praktické skúsenosti z regionálnej televízie RTV Krea, kde sa okrem vysielania a tvorby príspevkov podieľala aj na marketingových aktivitách (tvorba reklám, spolupráca s marketingovým oddelením televízie).

Na FMK UCM je súčasťou redakčnej rady vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography. Realizuje editorské a redakčné práce vo vybraných príručkách a zborníkoch. Vedie Kabinet pohybovej aktivity a pôsobila aj ako lektorka tanca a zumby v University Dance Center. V súčasnosti je koordinátorkou štúdia pre 1. ročník magisterského štúdia v študijnom programe marketingová komunikácia a 2. ročník magisterského štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia v externých formách štúdia. Zúčastnila sa viacerých konferencií v Paríži a Berlíne, týkajúcich sa ľudských práv, humanizmu a demilitarizácie v rozvojových krajinách.

Oblasti záujmu: internet a digitálne médiá, riziká online komunikácie, kyberbezpečnosť a etika médií, mediálna kultúra, estetika a umenie ochrana ľudských práv a slobôd, informačná a mediálna gramotnosť, informačná a vzdelanostná spoločnosť.

 

Publikácie

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Vzdelanie, kyberkultúra a premeny tela v kontexte kyberpriestoru / Hladíková, Vladimíra, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 176-200 [1,71 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2

ADE 001 Fenomén rodičovskej mediácie používania internetu a miera jeho uplatňovania u rodičov detí mladšieho školského veku a teenagerov / Hladíková, Vladimíra, 2016. - Popis urobený: 12. 8. 2016.
In: GRANT journal. - ISSN 1805-0638, Vol. 5, iss. 1 (2016), pp. 21-26 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.grantjournal.com/

ADE 002 Mass and popular culture, their features and specifics / Hladíková, Vladimíra, 2017.
In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 78-82 [CD-ROM].

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 The phenomenon of internet addictive behaviour among Slovak youth / Hladíková, Vladimíra - Hulajová, Ľubica, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 143-153.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 12

AFC 001 Dôležitosť rodičovskej mediácie používania médií a jej súvislosť s výchovnými štýlmi v rodine / Hladíková, Vladimíra = Importance of parental mediation of using media and its relationship with educational styles in the family, 2016.
In: QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VI. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-15-3, S. 44-53 [CD-ROM].

AFC 002 Ethics of electronic communication - knowledge and its application by primary school students / Hladíková, Vladimíra, 2016.
In: SGEM 2016 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Sociology and Healthcare. Volume II : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-71-1. - ISSN 2367-5659, S. 463-470.

AFC 003 Cyberbullying as a risky phenomenon of internet. Communication and possibilities of its elimination / Hladíková, Vladimíra - Hubináková, Henrieta, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 157-164.

AFC 004 Dáta, informácie a vedomosti ako základ vzdelanosti / Hladíková, Vladimíra = Data, information and knowledge as the basis of education, 2017. - Popis urobený: 26. 6. 2017.
In: Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference / editors Pavel Krpálek, Katarína Krpálková Krelová. - Praha : Extrasystem, 2017. - (Didaktika, pedagogika ; zv. 30). - ISBN 978-80-87570-36-4, S. 40-46 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.extrasystem.com/9788087570364.pdf

AFC 005 Fenomén reality show ako súčasť slovenskej mediálnej produkcie / Hladíková, Vladimíra = The phenomenon of reality show as a part of Slovak media production, 2016.
In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 225-233 [CD-ROM].

AFC 006 Informačno-komunikačné technológie a ich efektívne využitie v edukačnom procese / Hladíková, Vladimíra = Information and communication technologies and their effective use in the educational process, 2017. - Popis urobený: 10. 11. 2017.
In: Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké konference / editoři elektronického vydání Kateřina Berková, Ladislav Pasiar. - Praha : Extrasystem, 2017. - (Didaktika, pedagogika/Didactics, Pedagogy ; zv. 32). - ISBN 978-80-87570-38-8, S. 38-45 [online].

Spôsob prístupu:
http://extrasystem.com/9788087570333.pdf

AFC 007 K niektorým otázkam informačnej a vedomostnej spoločnosti / Hladíková, Vladimíra = To some questions of information and knowledge society, 2017.
In: QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VII. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-20-7, S. 657-663 [CD-ROM].

AFC 008 K niektorým otázkam súčasnej slovenskej a ukrajinskej mediálnej kultúry / Hladíková, Vladimíra = To some questions of current Slovak and Ukrainian media culture, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 78-87.

AFC 009 Šikana vs. kyberšikana: základné terminologické východiská a ich komparácia / Hladíková, Vladimíra = Bullying. vs. cyberbullying: fundamental terminological basis and comparison, 2017.
In: Evropské pedagogické fórum 2017 : koncepce vzdělávání a psychologie : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VII / edit, úprava, realizace Jiří Králik ; odborní garanti, recenzenti Ľuba Pavelová, Piotr Cichoracki. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-21-4, S. 188-197 [CD-ROM].

AFC 010 Teoretická reflexia pojmu kultúra, jej stratifikácia a iné špecifiká / Hladíková, Vladimíra = Theoretical reflection of the concept of culture, its stratification and other specification, 2017.
In: QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VII. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-20-7, S. 390-399 [CD-ROM].

AFC 011 Teoretická reflexia pojmu kyberpriestor, jeho charakteristiky a špecifiká / Hladíková, Vladimíra = Theoretical reflection of the concept of cyberspace, its characteristics and specifics, 2017.
In: MMK 2017 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VIII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-22-1, S. 530-536 [CD-ROM].

AFC 012 Vzdelanie, jeho kultúrne, terminologicko-historické východiská a súvislosti / Hladíková, Vladimíra = Education, it´s cultural, terminological and historical points of origin and connections, 2017.
In: Sapere Aude 2017 : působnost pedagogiky a psychologie : recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Roč. VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-19-1, S. 172-180 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8

AFD 001 Internetisation of journalistic work, its characteristics and principles in virtual environment / Hladíková, Vladimíra, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 355-369.

AFD 002 Netiketa v elektronickom prostredí: e-mailová komunikácia / Hladíková, Vladimíra = Netiquette in virtual environment: e-mail communication, 2016.
In: Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti II : zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Úskalia žurnalistickej a masmemdiálnej komunikácie v súčasnosti II (Nitra 21. 10. 2015) / editor Veronika Cillingová ; posudzovatelia: Zora Hudíková, Karol Orban. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-558-1113-0, S. 69-85.

AFD 003 Preferencie, názory a správanie prijímateľov slovenskej mediálnej kultúry / Hladíková, Vladimíra, 2016.
In: Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : "súčasné výzvy a trendy v ..." : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. apríla 2016 v Poprade / editori: Anton Lisnik, Katarína Greňová ; recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Jiří Bílý, Piotr Mazur. - Ružomberok : Verbum, 2016. - ISBN 978-80-561-0369-2, S. 553-565.

AFD 004 Vybrané riziká používania internetu / Hladíková, Vladimíra = The selected risks of using the internet, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 21-44 [CD-ROM].

AFD 005 K niektorým problémom etiky v médiách / Hladíková, Vladimíra, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 58-70.

AFD 006 Mediálna kultúra na Slovensku a jej konkrétne podoby / Hladíková, Vladimíra = Media Culture in Slovakia and its Specific Forms, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 57-67 [CD-ROM].

AFD 007 Spektakulárnosť, hedonizmus a zábava ako dominantné prvky / Hladíková, Vladimíra, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 108-127.

AFD 008 Vplyv médií na recipientov a verejnú mienku spoločnosti / Hladíková, Vladimíra = Influence of media on recipients and public opinion of society, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 242-249.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 3

BEF 001 Fotografia ako cesta komunikácie / Múkerová, Zuzana - Hladíková, Vladimíra, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 99-124 [CD-ROM].

BEF 002 Kyberšikana a možnosti jej prevencie / Pavlák, Lukáš - Hladíková, Vladimíra, 2018.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 30. marca 2017 / zostavovatelia: Ján Višňovský, Jana Radošinská, Anna Predmerská ; interní recenzenti: Sabína Gáliková-Tolnaiová, Oľga Škvareninová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. - ISBN 978-80-8105-880-6, S. 163-188 [CD-ROM].

BEF 003 Vybrané nebezpečenstvá komunikácie vo virtuálnom prostredí / Kráľová, Annamária - Hladíková, Vladimíra, 2018.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 30. marca 2017 / zostavovatelia: Ján Višňovský, Jana Radošinská, Anna Predmerská ; interní recenzenti: Sabína Gáliková-Tolnaiová, Oľga Škvareninová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. - ISBN 978-80-8105-880-6, S. 104-122 [CD-ROM].

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 Grantový projekt E-školy pre budúcnosť / Hladíková, Vladimíra, 2016.
In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 2 (2016), s. 32.

Predmety

  • Estetika moderny a neskorej moderny - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Estetika v masmediálnych štúdiách - 1. Bc. KOMU, 1. Bc. VZME
  • Psychologická propedeutika - 1. Bc. AMES
  • Kabinet pohybovej aktivity – 2. Bc. KOMU+MARK, 3. Bc. KOMU+MARK, 1.Mgr. KOMU+MARK, 2.Mgr. KOMU+MARK

Projekty

VEGA: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka

VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany

podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

FPPV: Kyberšikana ako rizikový fenomén internetovej komunikácie a možnosti jej eliminácie

FPPV: Internet a jeho vplyv na súčasné vzdelávanie

FPPV: Rizikové aspekty komunikácie v kyberpriestore

Pobyty

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín, Česká republika

Oznamy