PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA

odborná asistentka

Doktorka Vladimíra Hladíková pôsobí na fakulte ako odborná asistentka od roku 2018, pričom tu absolvovala všetky stupne vysokoškolského štúdia. V roku 2017 úspešne ukončila rigorózne konanie a je aj absolventkou postgraduálneho štúdia v odbore Executive Management na EDU Effective Business School. 

V rámci vedeckej činnosti sa venuje problematike nových a digitálnych médií, predovšetkým internetu, sociálnym médiám a ich  vplyvu na rozličné sféry života, edukáciu a myslenie človeka, ako i na kognitívne zmeny a iné súvisiace procesy. Zaoberá sa reflexiou vplyvu a využitia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní či informačnej a vzdelanostnej spoločnosti. Skúma rozličné aspekty internetu, jeho pozitívne stránky, riziká a možnosti, ako sa pred nimi aktívne chrániť. Svoj vedecký i osobný záujem reflektuje vo viacerých vedných disciplínach, ako napríklad kulturológii, filozofii, antropológii, sociológii, psychológii, právnej oblasti, etike a estetike.

Na FMK UCM je súčasťou redakčnej rady vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography a Media Literacy and Academic Research, realizuje editorské a redakčné práce vo vybraných príručkách a zborníkoch. Vedie Kabinet telovýchovy a športu, Kabinet pohybovej aktivity a pôsobila ako lektorka tanca a zumby v University Dance Center. Je súčasťou odborného tímu IMEC – Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti pri FMK UCM v Trnave. 

Vladimíra Hladíková pôsobí ako odborná hodnotiteľka projektov KEGA, recenzentka viacerých odborných a vedeckých domácich i zahraničných časopisov a je členkou expertnej skupiny pre Národnú koncepciu ochrany detí v digitálnom priestore (MPSVaR). Od roku 2022 zastáva na fakulte úlohu vedúcej študentského rozvojového programu DofE (The Duke of Edinburgh´s International Award Slovakia). Pravidelne participuje na viacerých vedeckých projektoch zameraných na oblasť digitálnych médií a komunikácie. Súčasne pôsobí ako členka pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť na FMK UCM a podieľa sa na koordinátorskej činnosti vybraných ročníkov. 

Okrem vedecko-pedagogickej činnosti aktívne spolupracuje s viacerými organizáciami, kde zastáva rolu mentora, člena expertných komisií alebo hodnotiteľa mediálnych výstupov najmä v oblasti mediálnej etiky a online bezpečnosti. 

Má praktické skúsenosti z regionálnej televízie RTV Krea, kde sa okrem vysielania a tvorby príspevkov podieľala aj na marketingových aktivitách (tvorba reklám, spolupráca s marketingovým oddelením televízie). Zúčastnila sa na viacerých konferenciách v Paríži a Berlíne týkajúcich sa ľudských práv, humanizmu a demilitarizácie v rozvojových krajinách.

Oblasti záujmu: internet a digitálne médiá, riziká online komunikácie, kyberbezpečnosť a etika médií, mediálna kultúra, estetika a umenie, ochrana ľudských práv a slobôd, informačná a mediálna gramotnosť, informačná a vzdelanostná spoločnosť.

 

Publikácie

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Vzdelanie, kyberkultúra a premeny tela v kontexte kyberpriestoru / Hladíková, Vladimíra, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 176-200

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Netholism and Technological Interference as Manifestations of Communication in the Digital Environment / Vladimíra Hladíková, Adam Madleňák, 2022. - Príspevok je indexovaný v Scopus. DOI DOI 10.11114/smc.v10i1.5474.
In: Studies in Media and Communication. - ISSN 2325-8071, Roč. 10, č. 1 (2022), s. 74-82.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Educating for Good Character: from Critical Thinking to Intellectual Character Virtues / Anna Hurajová, Vladimíra Hladíková, 2022.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 1 (2022), s. 178-191.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Electronic education and online teaching at Slovak universities during the Covid-19 pandemic / Vladimíra Hladíková, 2020.
In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 10, č. 2 (2020), s. 117-121.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The phenomenon of internet addictive behaviour among Slovak youth / Vladimíra Hladíková, Ľubica Hulajová, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 143-153.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Transformation of thinking and education under the influence of internet communication / Vladimíra Hladíková, 2018.
In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 8, č. 1 (2018), s. 99-103.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Mobbing And Cybermobbing: Risk Aspects Of (Digital) Communication In The Workplace And Possibilities Of Legislative And Non-Legislative Protection Under The Conditions Of The Slovak Republic / Vladimíra Hladíková, 2020.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020), s. 88-108.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Cyberbullying as a risky phenomenon of internet. Communication and possibilities of its elimination / Hladíková, Vladimíra - Hubináková, Henrieta, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 157-164.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Reflection of digital media and Internet influence on selected cognitive functions of students in educational process / Vladimíra Hladíková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference / editor: Peter Madzík. - 1 vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - ISBN 978-80-561-0671-6, s. 227-240.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Internet addiction in the time of the COVID-19 pandemic in young adults / Vladimíra Hladíková, Anna Hurajová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 129-141 [online].

Predmety

 • estetika v mediálnej komunikácii – 3. Bc. AMES
 • analýza mediálnych obsahov a kritické myslenie – 3. Bc. VZME
 • etika v mediálnej komunikácii – 2. Bc. AMES
 • psychológia a sociológia komunikácie – 2. Bc. AMES
 • sociálne a kultúrne aspekty médií – 1. Bc. AMES
 • riziká digitálneho prostredia – 1. Bc. AMES
 • recipienti médií a ich užívateľské návyky – 2. Bc. AMES
 • pohybové aktivity - 2. Bc. KOMU+MARK, 3. Bc. KOMU+MARK, 1. Mgr. KOMU+MARK, 2. Mgr. KOMU+MARK
 • kreatívny ateliér telovýchovy a športu/kabinetné praktikum telovýchovy a športu - 2. Bc. KOMU+MARK, 3. Bc. KOMU+MARK, 1. Mgr. KOMU+MARK, 2. Mgr. KOMU+MARK
 • Projekty

 • VEGA: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka
 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • FPPV: Kyberšikana ako rizikový fenomén internetovej komunikácie a možnosti jej eliminácie
 • FPPV: Internet a jeho vplyv na súčasné vzdelávanie
 • FPPV: Rizikové aspekty komunikácie v kyberpriestore
 • Členstvá

 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu Media Literacy and Academic Research (WoS)
 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography (WoS)
 • členka Slovenskej asociácie sociálnej antropológie
 • členka International Association for Media Education
 • členka The Media Education Association
 • Pobyty

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín, Česká republika
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, Česká republika
 • Oznamy