Mgr. Bc. Lucia Škripcová

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 307 (fotoateliér Kefa)

piatok, 10.00 - 12.00 hod.

Magisterka Lucia Škripcová sa vo vedeckej činnosti venuje problematike komunitných médií vo vzťahu k duálnemu a triadickému systému médií a možnostiam ich integrácie do duálneho systému Slovenskej republiky.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave a bakalársky stupeň štúdia žurnalistiky na FF UKF v Nitre.

Oblasti záujmu: komunitné médiá, duálny a triadický systém médií, regulácia vysielania.

 

Publikácie

ŠKRIPCOVÁ, L.: Komunitné médiá. In : Media Literacy Student Magazine. ISSN 1339-6692, 2015, roč. 2, č. 1, s. 43 - 49.

ŠKRIPCOVÁ, L., MISTRÍK, M.: Komunitné médiá : diplomová práca. Trnava : FMK UCM, 2015. 83 s.

ŠKRIPCOVÁ L., STROPKO, M.: Nové formy komunikácie internetových subkultúr : bakalárska práca. Trnava : FMK UCM, 2013. 46 s.

ŠKRIPCOVÁ, L.: Aspects related to community media and its terminology. In : European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, 2016, Vol. 12, no. 5, s. 155-162.

ŠKRIPCOVÁ, L.: Komunitné médiá - budúcnosť alebo utópia? In : Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-804-2, s. 179-185.

ŠKRIPCOVÁ, L.: Komunitné médiá na Slovensku. In : Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie súčasnosti II : zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-558-1113-0, s. 59-67.

ŠKRIPCOVÁ, L.: Participative culture in community media. In : European Journal of Media, Art & Photography. ISSN 1339-4940, 2017, Vol. 5, no. 1, s. 98-101.

ŠKRIPCOVÁ, L.: The place of community media within the development of media literacy. In :  Developing Media Literacy in Public Education : A Regional Priority in a Mediatized Age. Budapest : Corvinus University of Budapest, 2016. ISBN 978-963-503-622-6, s. 110-118.

ŠKRIPCOVÁ, L.: Zines - community press. In: Marketing Identity: Brands we love- part I. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. ISBN 978-80-8105-840-0, s. 365-372.

Predmety

  • Nové trendy a médiá - 3. ročník Bc. KOMU
  • Vysielacia štruktúra - 2. ročník Mgr. KOMU
  • Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA - všetky študijné programy a ročníky

Oznamy