Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.

odborná asistentka, vedúca Kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru KEFA, managing editor časopisu EJMAP

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Štvrtok 14:30 - 16:00 hod., Skladová, KEFA (č. d. 307)

Doktorka Škripcová je súčasťou fakulty od roku 2010, absolvovala tu Bc., Mgr. aj PhD. štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia. Okrem toho vyštudovala aj Bc. stupeň štúdia
žurnalistiky na FF UKF v Nitre.

Vo svojom vedeckom skúmaní sa orientuje primárne na komunitné médiá, aktívnu participáciu recipientov pri tvorbe mediálnych obsahov, triadický systém médií a možnosti jeho implementácie do duálneho systému Slovenskej republiky. Medzi jej ďalšie vedecké záujmy patria digitálne hry a trendy v médiách.

Na FMK vedie Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA, je vedúcou reportážnych fotografov, ktorý zaznamenávajú dianie na fakulte, od roku 2017 je managing editorom vedecko-umeleckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography. Je členkou vedeckého výboru konferencií a recenzentkou vedeckého časopisu Acta Ludologica. Spravuje live chat support na webe fmk.sk a je koordinátorkou študentov 3. Bc. KOMU. Spolu so svojimi študentmi pravidelne organizuje Klauzúrnu výstavu ateliéru KEFA, dlhodobo spolupracuje na organizácii fotografickej súťaže 35ka, je spolueditorkou fotografickej časti umeleckého almanachu študentov Muuza.

Je členkou redakcie komunitného časopisu SpodNás, v ktorom pôsobí ako jazyková korektorka. V roku 2018 a 2019 bola súčasťou projektu Univerzitná sieť globálneho vzdelávania, organizovaného CEEV Živica, ktorého cieľom bolo vniesť témy globálneho vzdelávania a aktivizačné metódy do vzdelávania na vysokých školách.

Oblasti záujmu: trendy v médiách, komunitné médiá, duálny a triadický systém, elektronické vysielanie, elektronické športy, fotografia.

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Aspects related to community media and its terminology / Škripcová, Lucia, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 155-162.

ADM 002 Basic pillars of community media typology / Škripcová, Lucia, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 35-42.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADN 001 Motivations and incentives of community media content creators: a case study of SpodNás / Škripcová, Lucia, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 30-41.

ADN 002 Participative culture in community media / Škripcová, Lucia, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Vol. 5, no. 1 (2017), pp. 98-101.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 The place of community media within the development of media literacy / Škripcová, Lucia, 2016.
In: Developing Media Literacy in Public Education : A Regional Priority in a Mediatized Age / Veronika Pelle (ed.). - Budapest : Corvinus University of Budapest, 2016. - ISBN 978-963-503-622-6, S. 110-118.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFD 001 Komunitne mediá - budúcnosť alebo utópia? / Škripcová, Lucia = Community media - reality or utopia?, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 179-185 [CD-ROM].

AFD 002 Komunitné médiá na Slovensku / Škripcová, Lucia = Community Media in Slovakia, 2016.
In: Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti II : zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Úskalia žurnalistickej a masmemdiálnej komunikácie v súčasnosti II (Nitra 21. 10. 2015) / editor Veronika Cillingová ; posudzovatelia: Zora Hudíková, Karol Orban. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-558-1113-0, S. 59-67.

AFD 003 Zines - community press / Škripcová, Lucia, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 365-372.

AFD 004 Človek - komunita - médium / Škripcová, Lucia = Individual - Community - Medium, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 143-146 [CD-ROM].

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Slovak national report on the state of media literacy / Vrabec, Norbert - Petranová, Dana - Moravčíková, Mária - Kačinová, Viera - Brezovská, Lucia - Škripcová, Lucia, 2016.
In: Developing Media Literacy in Public Education : A Regional Priority in a Mediatized Age / Veronika Pelle (ed.). - Budapest : Corvinus University of Budapest, 2016. - ISBN 978-963-503-622-6, S. 191-208.

Predmety

  • Nové trendy a médiá I., II. - 3. Bc. KOMU, TEDI
  • Protokol a komunikácia I., II. - 2. Mgr. KOMU, MARK
  • Mediálna výchova a digitálne hry - 3. Bc. TEDI
  • Seminár k záverečnej práci – 3. Bc. KOMU
  • Komunitné médiá – 1. Mgr. KOMU
  • Elektronické médiá - 3. Bc. AMES
  • Systém elektronických médií - 3. Bc. KOMU
  • Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA - 2. Bc až 2. Mgr KOMU, MARK

Projekty

FPPV (2017): Základy typológie komunitných médií.

FPPV (2016): European journal of media, art and photography.

KEGA (2018-2020): Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM.

Pobyty

Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Praha, Česká republika

Ocenenia

Granátové jablko Mariána Matyáša 2018

Oznamy