Mgr. Bc. Lucia Škripcová, PhD.

Lucia Škripcová, odborný asistent, vedúca Kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru KEFA, managing editor časopisu EJMAP

Doktorka Škripcová je súčasťou fakulty od roku 2010, absolvovala tu Bc., Mgr. aj PhD. štúdium
v študijnom programe masmediálna komunikácia. Okrem toho vyštudovala aj Bc. stupeň štúdia
žurnalistiky na FF UKF v Nitre.

Vo svojom vedeckom skúmaní sa orientuje primárne na komunitné médiá, aktívnu participáciu recipientov pri tvorbe mediálnych obsahov, triadický systém médií a možnosti jeho implementácie do
duálneho systému Slovenskej republiky. Medzi jej ďalšie vedecké záujmy patria digitálne hry a trendy
v médiách.

Na FMK vedie Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA, je vedúcou reportážnych fotografov,
ktorý zaznamenávajú dianie na fakulte, od roku 2017 je managing editorom vedecko-umeleckého
časopisu European Journal of Media, Art and Photography. Je pravidelnou členkou organizačného
výboru konferencií Marketing Identity a Megatrends and Media a recenzentkou vedeckého časopisu
Acta Ludologica.

Je členkou redakcie komunitného časopisu SpodNás, v ktorom pôsobí ako jazyková korektorka. V roku
2018 a 2019 bola súčasťou projektu Univerzitná sieť globálneho vzdelávania, organizovaného CEEV
Živica, ktorého cieľom bolo vniesť témy globálneho vzdelávania a aktivizačné metódy do vzdelávania na
vysokých školách.

Oblasti záujmu: trendy v médiách, komunitné médiá, duálny a triadický systém, elektronické vysielanie, elektronické športy, fotografia.

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Aspects related to community media and its terminology / Škripcová, Lucia, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 155-162.

ADM 002 Basic pillars of community media typology / Škripcová, Lucia, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 35-42.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADN 001 Motivations and incentives of community media content creators: a case study of SpodNás / Škripcová, Lucia, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 30-41.

ADN 002 Participative culture in community media / Škripcová, Lucia, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Vol. 5, no. 1 (2017), pp. 98-101.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 The place of community media within the development of media literacy / Škripcová, Lucia, 2016.
In: Developing Media Literacy in Public Education : A Regional Priority in a Mediatized Age / Veronika Pelle (ed.). - Budapest : Corvinus University of Budapest, 2016. - ISBN 978-963-503-622-6, S. 110-118.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFD 001 Komunitne mediá - budúcnosť alebo utópia? / Škripcová, Lucia = Community media - reality or utopia?, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 179-185 [CD-ROM].

AFD 002 Komunitné médiá na Slovensku / Škripcová, Lucia = Community Media in Slovakia, 2016.
In: Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti II : zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Úskalia žurnalistickej a masmemdiálnej komunikácie v súčasnosti II (Nitra 21. 10. 2015) / editor Veronika Cillingová ; posudzovatelia: Zora Hudíková, Karol Orban. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-558-1113-0, S. 59-67.

AFD 003 Zines - community press / Škripcová, Lucia, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 365-372.

AFD 004 Človek - komunita - médium / Škripcová, Lucia = Individual - Community - Medium, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 143-146 [CD-ROM].

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Slovak national report on the state of media literacy / Vrabec, Norbert - Petranová, Dana - Moravčíková, Mária - Kačinová, Viera - Brezovská, Lucia - Škripcová, Lucia, 2016.
In: Developing Media Literacy in Public Education : A Regional Priority in a Mediatized Age / Veronika Pelle (ed.). - Budapest : Corvinus University of Budapest, 2016. - ISBN 978-963-503-622-6, S. 191-208.

Predmety

  • Nové trendy a médiá I., II. - 3. ročník Bc. KOMU/TEDI
  • Diplomatický a biznis protokol - 2. ročník Mgr. MARK
  • Mediálna výchova a digitálne hry - 3. ročník Bc. TEDI
  • Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA - 2. ročník Bc. až 2. ročník Mgr. KOMU/MARK

Projekty

FPPV (2017): Základy typológie komunitných médií.

FPPV (2016): European journal of media, art and photography.

KEGA (2018-2020): Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM.

Pobyty

Doktorandská mobilita – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha, ČR

Ocenenia

Granátové jablko Mariána Matyáša 2018

Oznamy