Mgr. Lenka Labudová, PhD.

odborná asistentka, fakultná koordinátorka pre študijné zahraničné mobility

Doktorka Lenka Labudová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborná asistentka od roku 2021. Na fakulte absolvovala bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium v odbore marketingová komunikácia. 

V pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti je jej primárnym zameraním oblasť regionálneho marketingu a marketingovej komunikácie. So zameraním na spomínané oblasti publikuje v domácej i zahraničnej sfére. Je spoluriešiteľkou viacerých vedeckých projektov. 

V rámci pôsobenia na fakulte je zapojená do organizačného tímu medzinárodnej vedeckej konferencie – Marketing and Media Identity.

Je fakultnou koordinátorkou pre študentské zahraničné mobility.

Oblasti záujmu: regionálny marketing, personálny marketing, sociálne médiá, online komunikácia.

 

Publikácie

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

The impact of globalization on regional marketing / Denisa Jánošová, Lenka Labudová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection. DOI DOI 10.1051/shsconf/20207401009.In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings] : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings] / Tomáš Klieštik (ed.). - 1 vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - (ISSN 2261-2424, SHS Web of Conferences, ISSN 2261-2424 ; 74). - ISSN 2261-2424, s. 1-10.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

Communication aspects in the framework of small and medium-sized enterprises and public administration bodies in the region / Denisa Jánošová, Renáta Sádecká, Lenka Labudová, 2021.In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 265-270.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Online public relations / Lenka Labudová, 2021.In: Public relations - teória a prax / editori: Katarína Ďurková, Dáša Franić ; recenzenti: Andrej Brník, Kateřina Matušínská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0218-9, s. 133-152 [1 AH] [CD-ROM].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

The usage of online tools at the regional level / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Web site as form of communication with citizens / Denisa Jánošová, Lenka Labudová, 2019.In: International may conference on strategic management - IMCSM19 : book of proceedings. Roč. 15, č. 1 / zost. Živan Živković. - 1. vyd. - Bor : Univerzitet u Beogradu, 2019. - ISSN 2620-0597 (online), s. 122-130.line), s. 615-627 [online].

Predmety

 • marketing - 1. Bc. VZME
 • propedeutika mediálnych štúdií – 1. Bc. VZME
 • marketing I., II. (semináre) – 1. Bc. MARK
 • marketingové stratégie I., II. (semináre) – 2. Bc. MARK
 • personálny marketing v médiách - 1. Mgr. KOMU
 • manažment - 1. Bc. VZME
 • kabinetné praktikum organizácie eventov I., II., III., IV. - MARK, KOMU
 • Projekty

 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky
 • VEGA Špecifické nástroje religiózneho marketingu vo vybraných regiónoch
 • Projekt: Visegrad How to prevent SMEs failure
 • VEGA: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie
 • CEDMO – Central European Digital Media Observatory (projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou vo výzve THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TELECOMMUNICATIONS SECTOR - CEF-TC-2020-2 (European Digital Media Observatory), Ref.: 2020-EU-IA-0267)
 • FPPV - Digitálne a inovatívne prvky v komunikácií slovenských miest
 • Členstvá

  Členstvá v domácich a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, asociáciách, radách a výboroch:

 • členstvo v organizačnom a programovom výbore konferencie Marketing and Media Identity 2022
 • členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii ČMS
 • členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii Klub učitelú marketingu
 • členstvo v zahraničnej profesijnej organizácii - POPAI Centra Europe
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

 • bakalárske štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • magisterské štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • Pobyty

 • Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poľsko
 • Česká zemědelská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Praha, Česká republika
 • SpainBcn-Programs Španielsko, 22. - 26. 8. 2022, Erasmus
 • Oznamy