Mgr. Lenka Labudová, PhD.

odborná asistentka, fakultná koordinátorka pre študijné zahraničné mobility

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 8:30 - 10:00 hod., JAMA, JC 04 - zborovňa

Doktorka Lenka Labudová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborná asistentka od roku 2021. Na fakulte absolvovala bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium v odbore marketingová komunikácia. 

V pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti je jej primárnym zameraním oblasť regionálneho marketingu a marketingovej komunikácie. So zameraním na spomínané oblasti publikuje v domácej i zahraničnej sfére. Je spoluriešiteľkou viacerých vedeckých projektov. 

V rámci pôsobenia na fakulte je zapojená do organizačného tímu medzinárodných vedeckých konferencií – jesennej konferencie Marketing Identity a jarnej konferencie Megatrendy a médiá. Je fakultnou koordinátorkou pre študentské zahraničné mobility.

 

Oblasti záujmu: regionálny marketing, personálny marketing, sociálne médiá, online komunikácia.

 

Predmety

  • Marketing - 1. Bc. VZME
  • Propedeutika mediálnych štúdií – 1. Bc. VZME
  • Marketing I., II. (semináre) – 1. Bc. MARK
  • Marketingové stratégie I., II. (semináre) – 2. Bc. MARK
  • Personálny marketing v médiách - 1. Mgr. KOMU
  • Kabinetné praktikum organizácie eventov I., II., III., IV. - MARK, KOMU

Projekty

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

VEGA Špecifické nástroje religiózneho marketingu vo vybraných regiónoch

Projekt: Visegrad How to prevent SMEs failure

VEGA: Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

Pobyty

Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poľsko

Česká zemědelská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Praha, Česká republika

Oznamy