Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

funkčné miesto docent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 13:20 - 14:50 hod., JAMA, JC 35 - zborovňa

Doktor Krajčovič pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2016. Na FMK absolvoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium. 

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na mediálny marketing, media relations a psychológiu reklamy. Okrem toho vedie Kabinet PR a zabezpečuje výučbu prakticky zameraných predmetov Kreatívny ateliér PR a Kabinetné praktikum PR, v rámci ktorých pripravuje študentov na pôsobenie v PR agentúrach a na pozíciu hovorcov. 

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na dve základné oblasti: výskum mediálneho trhu a využitie médií na zlepšenie povedomia o ekoinováciách. Výskumu mediálneho trhu sa venuje systematicky od roku 2013, kedy nastúpil na doktorandské štúdium. Vo svojej dizertačnej práci skúmal dôvody využívania printových médií na marketingovú komunikáciu a faktory ovplyvňujúce predaj reklamného priestoru v printových médiách. Po obhájení dizertačnej práce pokračoval vo výskume reklamného mediálneho trhu a svoje zameranie rozšíril aj na ďalšie typy médií. Venoval sa predovšetkým témam ako mediálne plánovanie, vplyv vybraných faktorov na efektívnosť inzercie a inovatívne formy reklamného priestoru v médiách. Výskumu využitia médií na zlepšenie povedomia o ekoinováciách sa venuje systematicky od roku 2016. Skúma predovšetkým predpoklady a možnosti využívania rôznych typov a druhov médií na marketingovú komunikáciu a zvyšovanie povedomia o ekoinováciách. 

Obe vedecké oblasti sú hlavnými témami viacerých vedeckých projektov, ktoré riešil alebo v súčasnosti rieši v rámci projektov VEGA a Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV).

Vzhľadom na súčasnú pandémiu a aktuálnosť témy svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava aj na oblasť dezinformácií a falošných správ v médiách. Týmto témam sa venuje v rámci medzinárodného vedeckého projektu HORIZON 2020: MediaDelcom (Critical Exploration Of Media Related Risks And Opportunities For Deliberative Com-Munication: Development Scenarios Of The European Media Landscape) a celouniverzitného projektu riešeného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

V rámci Kabinetu PR zodpovedá za komunikáciu fakulty s médiami, pripravuje tlačové správy, mediálne analýzy a návrh PR stratégií pre vybrané podujatia a konferencie. Realizuje rôzne analýzy a mediálne výstupy zamerané na posilnenie PR fakulty.

Je členom redakcie vedeckého časopisu Communication Today, členom organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING IDENTITY a MEGATRENDY A MÉDIÁ, členom Českej marketingovej společnosti, asociácie POPAI Central Europe a členom Rady pre študijný program vzťahy s médiami na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Okrem uvedených aktivít sa podieľa aj na projekte výskumného centra FMK UCM v Trnave MethodLab, kde pôsobí ako projektový manažér.

Oblasti záujmu: ekoinovácie, mediálny marketing, mediálne plánovanie, vzťahy s médiami, falošné správy, neuromarketingový výskum.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

AAB 001 Mediálny trh a možnosti jeho inovácií / Krajčovič, Peter - Čábyová, Ľudmila : vedecká monografia ; recenzenti: Alena Kusá, Jozef Bednár. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-842-4.

AAB 002 Mediálna prezentácia environmentálnych produktov slovenských podnikateľských subjektov / Grib, Lukáš - Krajčovič, Peter [elektronický zdroj] ; recenzenti: Jana Štofková, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 1 CD-ROM (132 s.). - Elektronická monografia. - ISBN 978-80-8105-908-7.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Výber médií a proces mediálneho plánovania / Krajčovič, Peter, 2015.
In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 106-125 [1,49 AH].

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 The effect of media channels on sales of over-the-counter drugs and food supplements / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter - Fedorová, Monika, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 239-249.

ADM 002 Influence of selected factors on the effectiveness of print media advertising / Krajčovič, Peter - Čábyová, Ľudmila, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 133-144.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Strategies in media planning / Krajčovič, Peter, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 21-30.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Využitie inovatívnych foriem inzercie v printových médiách na budovanie / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter = The Use of Innovative Forms of Advertisement in Print Media to Build and Strengthen Brand, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 42-50 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 Mediálny trh a možnosti jeho inovácií / Mendelová, Dáša - Krajčovič, Peter - Kretiková, Eva, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 642-650 [CD-ROM].

AFC 002 The impact of digitization on advertising in print media / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter - Ptačin, Jakub, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 969-976.

AFC 003 The Impact of the Internet on the Readership of Periodical Press / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 236-239 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFD 001 Consumer behavior of generation Y on the print media market / Čábyová, Ľudmila - Krajčovič, Peter, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 119-136.

AFD 002 Mediálny trh a súčasné aspekty predaja reklamného priestoru v printových médiách / Krajčovič, Peter = A Media Market and Current Aspects of the Print Advertising Sale in Newspapers and Magazines, 2014.
In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0, S. 97-113.

AFD 003 Reklamný mediálny trh na Slovensku / Krajčovič, Peter = Advertising Media Market in the Slovak Republic, 2014.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 199-206 [CD-ROM].

AFD 004 Innovation in printed media / Krajčovič, Peter, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 406-421.

AFD 005 Who forms the image of Slovak universities? (Ranking impact on the image of the universities) / Krajčovič, Peter - Čábyová, Ľudmila, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 364-372.

AFD 006 Vplyv značky na spotrebiteľské správanie na mediálnom trhu / Krajčovič, Peter, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 86-97.

Predmety

  • Media Relations I, II – 2. Bc. VZME
  • Media Marketing – 2. Bc. VZME
  • Mediálny marketing – 3. Bc. MARK
  • Psychologické a etické aspekty reklamy – 3. Bc. MARK
  • Systém a organizácia práce v mediálnej agentúre – 3. Bc. MARK
  • Kreatívny ateliér PR I, III
  • Kabinetné praktikum PR III, V

Projekty

HORIZON 2020: MediaDelcom (Critical Exploration Of Media Related Risks And Opportunities For Deliberative Com-Munication: Development Scenarios Of The European Media Landscape)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

V4 – Visegrad Fund: Increasing digital competencies – the growth of education in society

VEGA: Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov

FPPV: Význam digitálnej marketingovej komunikácie pri predaji e-kníh na slovenskom knižnom trhu II

FPPV: Význam digitálnej marketingovej komunikácie pri predaji e-kníh na slovenskom knižnom trhu

FPPV: Interakcia tradičných a digitálnych médií pri budovaní vzťahov s verejnosťou

FPPV: Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie

FPPV: Mediálny trh a možnosti jeho inovácií

FPPV: Zvyšovanie konkurencieschopnosti médií na reklamnom mediálnom trhu

FPPV: Vplyv internetu na čítanosť tlače a inzerciu v tlačených médiách

Pobyty

Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Česká republika

Czestochowa University of Technology, Poľsko

Oznamy