Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 1 (JAMA)

štvrtok, 13.55 - 15.45 hod.

Doktor Peter Krajčovič sa venuje mediálnemu marketingu a printovým médiám. Skúma účinnosť inzercie v novinách a časopisoch a faktory, ktoré vplývajú na jej predaj. Od roku 2011 pôsobí v redakcii časopisu Lekárnické listy.

Vyštudoval marketingovú komunikáciu na FMK UCM. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent a podieľa sa na vyučovaní predmetov mediálny marketing a marketingová komunikácia. Participoval na organizácii viacerých odborných podujatí a konferencií.

Oblasť záujmu: mediálny marketing, printové médiá, reklama.

 

Publikácie

Čábyová, Ľ., Krajčovič, P.: The Impact of the Internet on the Readership of Periodical Press. ICASSR. International Conference on Applied Social Science Research, May 22-23, 2015, Beijing, China

Mendelová, D., Krajčovič, P., Kretiková, E.: Mediálny trh a možnosti jeho inovácií, 2014. In: V. medzinárodnej Masarykovej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,  15. - 19. decembra 2014, Hradec Králové, Česká republika

Krajčovič, P.: Innovation in printed media, 2014. In: MARKETING IDENTITY: Explózia inovácií, 4. - 5. november 2014, Smolenice

Čábyová, Ľ., Krajčovič, P.: Využitie inovatívnych foriem inzercie v printových médiách = The Use of Innovative Forms of Advertisement in Print Media to Build and Strengthen Brand, 2014. In: OTVORENÝ INOVAČNÝ PROCES. Podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie. / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 42 – 50 [CD-ROM].

Čábyová, Ľ., Krajčovič, P., Ptačin, J.: The impact of digitization on advertising in print media, 2014. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 969-976.

Krajčovič, P.: Výber médií a proces mediálneho plánovania. In: Marketing a marketingová komunikácia v médiach.

Krajčovič, P.: Mediálny trh a súčasné aspekty predaja reklamného priestoru v printových médiách = A Media Market and Current Aspects of the Print Advertising Sale in Newspapers and Magazines, 2014. In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Megatrendy a médiá 2014: Komunikačné polia v mediálnom priestore“, 15. - 16. apríl 2014, Smolenice. / editori: Dana Petranová, Slavomír Magál, Ľudmila Čábyová ; recenzenti: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0, S. 97 – 113.

Krajčovič, P.: Reklamný mediálny trh na Slovensku = Advertising Media Market in the Slovak Republic, 2014. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov /  editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 199 – 206 [CD-ROM].

Čábyová, Ľ., Krajčovič, P.: Consumer behavior of Generation Y on the print media market, 2013. In: MARKETING IDENTITY: Design that sells : Conference proceedings from international scientific conference, 4th - 5th November 2013, congress hall of the Slovak academy of acience, Smolenice, Slovak Republic. / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová - 1st edition – Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM Trnava, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 119 – 136.

Predmety

  • Mediálny marketing - 3. ročník Bc. KOMU/MARK
  • Marketingová komunikácia - 1. ročník Bc. VZME

Oznamy