Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

univerzitný docent

Doktor Krajčovič pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2016. Na FMK absolvoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium.

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na mediálny marketing, media relations a psychológiu reklamy. Okrem toho vedie Kabinet PR a zabezpečuje výučbu prakticky zameraných predmetov Kreatívny ateliér PR a Kabinetné praktikum PR, v rámci ktorých pripravuje študentov na pôsobenie v PR agentúrach a na pozíciu hovorcov.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na dve základné oblasti: výskum mediálneho trhu a využitie médií na zlepšenie povedomia o ekoinováciách. Výskumu mediálneho trhu sa venuje systematicky od roku 2013, kedy nastúpil na doktorandské štúdium. Vo svojej dizertačnej práci skúmal dôvody využívania printových médií na marketingovú komunikáciu a faktory ovplyvňujúce predaj reklamného priestoru v printových médiách. Po obhájení dizertačnej práce pokračoval vo výskume reklamného mediálneho trhu a svoje zameranie rozšíril aj na ďalšie typy médií. Venoval sa predovšetkým témam ako mediálne plánovanie, vplyv vybraných faktorov na efektívnosť inzercie a inovatívne formy reklamného priestoru v médiách. Výskumu využitia médií na zlepšenie povedomia o ekoinováciách sa venuje systematicky od roku 2016. Skúma predovšetkým predpoklady a možnosti využívania rôznych typov a druhov médií na marketingovú komunikáciu a zvyšovanie povedomia o ekoinováciách.

Obe vedecké oblasti sú hlavnými témami viacerých vedeckých projektov, ktoré riešil alebo v súčasnosti rieši v rámci projektov VEGA a Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV).

Vzhľadom na súčasnú pandémiu a aktuálnosť témy svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava aj na oblasť dezinformácií a falošných správ v médiách. Týmto témam sa venuje v rámci medzinárodného vedeckého projektu HORIZON 2020: MediaDelcom (Critical Exploration Of Media Related Risks And Opportunities For Deliberative Com-Munication: Development Scenarios Of The European Media Landscape), celouniverzitného projektu riešeného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a projektu CEDMO (Central European Digital Media Observatory) spolufinancovaného Európskou komisiou vo výzve THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) – TELECOMMUNICATIONS SECTOR – CEF-TC-2020-2 (European Digital Media Observatory), Ref.: 2020-EU-IA-0267).

V rámci Kabinetu PR zodpovedá za komunikáciu fakulty s médiami, pripravuje tlačové správy, mediálne analýzy a návrh PR stratégií pre vybrané podujatia a konferencie. Realizuje rôzne analýzy a mediálne výstupy zamerané na posilnenie PR fakulty.

Je členom redakcie vedeckého časopisu Communication Today, členom Českej marketingovej společnosti, Klubu učitelů marketingu, asociácií POPAI Central Europe a European Social Marketing Association, ako aj členom Rady pre študijný program vzťahy s médiami na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Okrem uvedených aktivít sa podieľa aj na projekte výskumného centra FMK UCM v Trnave MethodLab, kde pôsobí ako projektový manažér.

 Oblasti záujmu: ekoinovácie, mediálny marketing, mediálne plánovanie, vzťahy s médiami, falošné správy, neuromarketingový výskum.

 

Publikácie

AAA (V1) The role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations / Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič; - 1. vyd. - Budapešť : Wolters Kluwer, 2020. 176 s. [7,92 AH]. - Online monografia. - ISBN 978-963-295-952-8 (online).

ABB (V2) COVID-19 as a media-cum-language event: cognitive, communicative, and cross-cultural aspects / Nataliya Ivanovna Panasenko ... [et al.]. In: Lege Artis [elektronický zdroj] : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035. - Roč. 5, č. 2 (2020), 122-210 [3,82 AH].

ADN (V3) Strategies in media planning / Peter Krajčovič. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 21-30.

ADN (V3) Digital Literacy and Readership of E-Books in Slovakia / Ľudmila Čábyová, Peter Krajčovič, Jana Paveleková. In: International Journal of Media and Information Literacy [elektronický zdroj] . - ISSN 2500-106X. - Roč. 5, č. 1 (2020), s. 3-14.

ADN (V3) Use of media to raise awareness of eco-innovations / Peter Krajčovič. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 10, č. 2 (2019), s. 120-131.

Predmety

 • media relations I., II. – 1. Bc. VZME
 • media marketing – 2. Bc. VZME
 • mediálny marketing – 3. Bc. MARK (KOMU ext.)
 • psychologické a etické aspekty reklamy – 3. Bc. MARK
 • systém a organizácia práce v mediálnej agentúre – 3. Bc. MARK
 • digitálne médiá – 2. Bc. AMES
 • monitoring a analýza mediálnych výstupov – 2. Bc. AMES
 • nové trendy vo výskume médií a informácií – 1. Mgr. AMES
 • stratégie ekonomiky pozornosti digitálnych médií – PhD. MIK
 • kreatívny ateliér PR I., III.
 • kabinetné praktikum PR III., V.

Projekty

 • CEDMO – Central European Digital Media Observatory (projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou vo výzve THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TELECOMMUNICATIONS SECTOR - CEF-TC-2020-2 (European Digital Media Observatory), Ref.: 2020-EU-IA-0267)
 • HORIZON 2020: MediaDelcom (Critical Exploration Of Media Related Risks And Opportunities For Deliberative Com-Munication: Development Scenarios Of The European Media Landscape)
 • Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie (VEGA 1/0458/21)
 • Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (311000 – Operačný program Integrovaná infraštruktúra)
 • Výskum prostredia sociálnych sietí v kontexte marketingovej komunikácie a jeho súčasné trendy (FPVV 31-2022)

Ukončené projekty:

 • Increasing digital competencies – the growth of education in society (V4 – Visegrad Fund – 22020344)
 • Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách (VEGA 1/0708/18)
 • Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov (VEGA 1/0640/15)
 • Význam digitálnej marketingovej komunikácie pri predaji e-kníh na slovenskom knižnom trhu II (FPPV-29-2021)
 • Význam digitálnej marketingovej komunikácie pri predaji e-kníh na slovenskom knižnom trhu (FPPV 26-2020)
 • Interakcia tradičných a digitálnych médií pri budovaní vzťahov s verejnosťou (FPPV 25-2020)
 • Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie (FPPV-12-2019)
 • Mediálny trh a možnosti jeho inovácií (FPPV-40-2017) Zvyšovanie konkurencieschopnosti médií na reklamnom mediálnom trhu (FPVV-06-2015)
 • Vplyv internetu na čítanosť tlače a inzerciu v tlačených médiách (FPPV-09-2014)

Členstvá

 • vedecký časopis Communication Today, člen redakcie, 2021 – súčasnosť
 • Česká marketingová společnost, člen asociácie, 2019 – súčasnosť
 • POPAI Central Europe, člen asociácie, 2020 – súčasnosť
 • European Social Marketing Association, člen asociácie, 2022
 • člen Rady pre študijný program vzťahy s médiami na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, máj 2021 – súčasnosť

Pobyty

 • 2022 – Vysoká škola finanční a správní, Česká republika
 • 2021 – Czestochowa University of Technology, Faculty of Management/Department of Production Engineering and Safety, Poland
 • 2016 – Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika

Oznamy