Quo Vadis 2015

Konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia Quo Vadis Marketing sa orientuje na interdisciplinárne využitie poznatkov z oblasti masmédií a marketingu.

Jej cieľom je predostrieť účastníkom jednotlivých sekcií problematiku marketingu v jednotlivých a presne stanovených oblastiach sekcií s aplikáciou na konkrétny odbor alebo tému. V roku 2015 sa venuje aspektom marketingovej a mediálnej stratégie v cestovnom ruchu.

Vážení priatelia,
srdečne vás pozývame na konferenciu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis 2015, ktorá sa uskutoční 23. apríla 2015 v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Základné informácie

Základné informácie

Quo vadis 2015 - plagátDátum: 23. apríl 2015
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, Trnava

Téma tohtoročnej konferencie sa bude zameriavať na to, ako kvalitná marketingová komunikácia a premyslená mediálna stratégia dokážu pomôcť cestovnému ruchu.

Príspevky budú rozdelené do 3 sekcií:

 1. sekcia masmediálnej komunikácie,
 2. sekcia marketingovej komunikácie,
 3. sekcia umeleckej komunikácie.

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s anotáciou príspevku je 19. apríla 2015 prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Konferenčný poplatok

 • 50 € – zaslanie príspevku bez aktívnej účasti na konferencii.
 • 25 € – zaslanie príspevku s aktívnou účasťou na konferencii (poplatok je podmienený aktívnou účasťou hosťa s príspevkom na konferencii. V prípade jeho neúčasti je platba nevratná).

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie a občerstvenie. Poplatok nezahŕňa obed a ubytovanie.

Konferenčný poplatok možno uhradiť výhradne prevodom na účet. Potvrdenie o uhradení konferenčného poplatku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: qvmm.fmk@gmail.com.

Číslo účtu:
Štátna pokladnica: 7000071900/8180
Variabilný symbol: 23042015

Do poznámky napíšte, prosím, „QV2015“ a Vaše meno.

Ubytovanie

Školský domov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: cena (1 osoba) = 10 €/noc

Ubytovanie sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej prihláške.

Dôležité termíny

Do 19. apríla 2015:

 • zaslanie prihlášky,
 • príspevku spolu s recenzným posudkom a
 • potvrdenie o uhradení konferenčného poplatku.

23. apríl 2015 – konanie konferencie.

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov:

Váš príspevok v anglickom, slovenskom alebo českom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán, vrátane abstraktov, kľúčových slov (abstrakt a kľúčové slová je potrebné dodať v dvoch jazykových mutáciách – v anglickej a domovskej), ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry pošlite v textovom editore MS Word najneskôr do 19. apríla na e-mailovú adresu: qvmm.fmk@gmail.com.

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii v spodnej časti stránky).

Príspevky musia byť zaslané spolu s recenzným posudkom vyhotoveným vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike s dosiahnutým vzdelaním III. stupňa VŠ štúdia (PhD.). Bez recenzného posudku nebude príspevok doktoranda prijatý.

Príspevok bude publikovaný v recenzovanom vedeckom zborníku, pokiaľ bude spĺňať uvedené náležitosti. Uverejnenie príspevku v zborníku je podmienené účasťou na konferencii. Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút. V prezentácii je dôležité sa venovať najmä výsledkom práce, zisteným skutočnostiam a predmetným postrehom. V každej sekcii bude pripravený notebook a projektor.

Sekretariát konferencie

Sekretariát konferencie

E-mail: qvmm.fmk@gmail.com

Mgr. Bronislava Čapkovičová
Mgr. Peter Vaško
Mgr. Lukáš Grib

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

English

English version

Honorable colleagues, dear friends,
we are pleased to to invite you to the conference for PhD students and scientists Quo vadis 2015 that takes place on April, 23th 2015 at University of SS. Cyril and Methodius in Trnava.

Date: 23th April 2015
Time: 09.00 am
Place: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava

Conference sections:

The discussion sessions will be divided into the following sections:

 1. Section of Marketing Communication
 2. Section of Mass Media Communication
 3. Section of Artistic Communication

Guidelines for authors

Please post your paper in English, Slovak and Czech language in the maximal extent of 10 pages (including abstract in English, key words, illustration, charts and the list of references) to: qvmm.fmk@gmail.com using the MS Word editor (.doc or .docx format) until 19th April 2015 at the latest.

Please note that the paper submitted by PhD students have to be sent together with one review written by supervisor of the student’s doctoral thesis or another expert in the field. We kindly ask you to use the default review template available at the conference website. We would also like to inform you that papers submitted by PhD students without reviews will not be accepted.

Presentation of the paper, including discussion, may not exceed 15 minutes. It is important to publish results of your work, gleanings and area insights during the presentation. Each section is equipped by laptop and digital projector.

Technical and organizational details of the conference

Deadline for applications: 19th April 2015

In case you encounter any trouble filling and submitting the electronic application form or we can be of any other assistance, please do not hesitate to e-mail address: qvmm.fmk@gmail.com.

Conference fee:

 • 50 € – submitting applications without active participation in the conference.
 • 25 € –  submitting applications with active participation in the conference (fee is contingent by active partcipation of guest with the paper in the conference. In the case of guest absence, payment is non-refundable).

The conference fee covers costs associated with the organization of conference and refection. The fee does not include lunch and accomodation.

Please note that the fee is paid by Bank Transfer only.

Bank Transfer address:
32 Radlinskeho, Bratislava
IBAN:SK878180 0000 007000071900
Variable symbol 04062015
BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Name and address of the organization:
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Faculty of Mass Media Communication
Namestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Regarding the note, please specify for „QV2015″and write your name.

Food

Please note that fees for lunch are paid in cash only, during the registration procedures at the conference. Lunch is optional; expressing your interest in having a lunch is a part of the electronic application form. Other snacks and drinks throughout the conference including banquet dinner are free of charge.

Accomodation

Residence of University of SS. Cyril and Methodius in Trnava: fee (1 person) = 10 €/night

Please note that the fee is paid in cash during the registration procedures. In case you are interested in this service, please express your interest by choosing this option included in the electronic application form.

To learn more about other choices of individual accommodation in Trnava, please see the following website: www.trnava.sk.

Important dates

By 19th April 2015:

 • deadline for submitting applications,
 • the papers with reviews and
 • proof of payment.

23th April 2015 Date of the conference.

Contacts

E-mail: qvmm.fmk@gmail.com

Mgr. Bronislava Čapkovičová
Mgr. Peter Vaško
Mgr. Lukáš Grib

Address:
University of SS. Cyril and Methodius in Trnava
Faculty of Mass Media Communication
Namestie J. Herdu 2
917 01 Trnava
SLOVAKIA

Files to download:
Quo Vadis: template of contribution [46.6 KB, application/msword]
Quo Vadis: Review [52.7 KB, application/msword]

Súbory na stiahnutie:

Quo Vadis: program konferencie [3.8 MB, application/pdf]

 
Späť hore ↑