Quo Vadis 2018: Konferencia FMK pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Quo Vadis Massmedia Quo Vadis Marketing je konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku. Konfereniu pravidelne organizuje práve FMK UCM v Trnave. Tento ročník sa koná už 19. apríla 2018 a bude reagovať na súčasné postavenie médií a marketingu v spoločnosti, ako aj na samostatnú spoločenskú situáciu.

Konferencia prebehne v dvoch sekciách pričom každá pokrýva širokú škálu diskusných tém. Z masmediálneho hľadiska sa bude zaoberať hlavne formovaním verejnej mienky pod vplyvom nových médií či dopadom médií na utváranie hodnôt a názorov v spoločnosti. Predmetom diskusie budú aj digitálne hry.

Marketingová sekcia pokryje problematiku nových foriem marketingu v tradičných médiách. Predmetom diskusie budú aj Influenceri a ich využitie pre marketing, sociálne siete ako neodmysliteľná súčasť komunikácie či marketing 4.0 vs. spotrebiteľ.

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s názvom a anotáciou príspevku je 15. apríla 2018. Prihláška sa podáva elektronicky, jej poplatky sa rôznia v závislosti od účasti alebo neúčasti na konferencii. Podrobné informácie nájdete na oficiálnej stránke konferencie Quo Vadis.

Tento rok budú príspevky publikované  v recenzovanom vedeckom zborníku a zaslané na zaradenie do vedeckej databázy Web of Science, pokiaľ budú spĺňať potrebné náležitosti.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky do: 15. apríla 2018
Zaslanie potvrdenia o úhrade do: 15. apríla 2018
Zaslanie príspevku (spolu s recenzným posudkom) do: 3. mája 2018
Konanie konferencie: 19. apríl 2018