Quo Vadis

Konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia Quo Vadis Marketing sa orientuje na interdisciplinárne využitie poznatkov z oblasti masmédií a marketingu.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vychováva mladých odborníkov, ktorí sa zaujímajú o spoločenský vývoj a dianie a preberajú zodpovednosť vo svojich profesiách.

Základné informácie

Základné informácie

Dátum: 16. apríl 2019
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Námestie J. Herdu 2, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

V doobednej časti programu sa budú prostredníctvom svojich prednášok tejto téme venovať  odborníci z oblasti marketingu, reklamy a médií. Spoločne sa pozrieme na to, ako oni vidia vplyv médií a reklamy na spoločnosť a rôzne oblasti života.

Druhá časť programu bude pozostávať z prezentácie príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka i ďalších krajín. Príspevky z 2 sekcií si vypočujeme v prítomnosti odborného kolokvia.

Sekcie

Sekcie

Pripravujeme.

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s názvom a anotáciou príspevku je 25. marec 2019.

Konferenčný poplatok

  • 25 € – za každého autora/spoluautora príspevku pri aktívnej účasti na konferencii (poplatok je podmienený fyzickou účasťou aspoň jedného autora s príspevkom na konferencii. V prípade neúčasti je platba nevratná).
  • 50 € – za každého autora/spoluautora príspevku pri pasívnej účasti na konferencii, t.j. zaslanie príspevku bez fyzickej účasti na konferencii.

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie a občerstvenie. Poplatok nezahŕňa obed a ubytovanie (možné objednať v prihlasovacom formulári).

Číslo účtu: 
Štátna pokladnica: IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 19042018
Do poznámky napíšte, prosím, „QV2019“ a svoje meno.

Ubytovanie

  • Školský domov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: cena (1 osoba) = 10 €/noc

Ubytovanie sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej prihláške a vzťahuje sa na noc zo štvrtka na piatok.

Strava

  • cena 3 € (osoba) v deň konania konferencie

Strava je zabezpečená pre účastníkov, ktorí svoj záujem prejavia v prihlasovacom formulári.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky do: 25. marec 2019
Zaslanie potvrdenia o úhrade do: 25. marec 2019
Zaslanie príspevku (spolu s recenzným posudkom) do: 3. máj 2019
Konanie konferencie: 16. apríl 2019

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov

Príspevok v slovenskom alebo v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry).

Spolu s príspevkom je nutné zaslať i recenzný posudok vyhotovený vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike s dosiahnutým vzdelaním III. stupňa VŠ štúdia (PhD.). Bez recenzného posudku nebude príspevok doktoranda prijatý.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Organizátori

Sekretariát konferencie

Mgr. Zuzana Benková
Mgr. Simona Mičová
Mgr. Juliána Odziomková

e-mail: qvmm@fmk.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Organizačný výbor

Mgr. Zuzana Benková
Mgr. Lenka Ďurišová
Mgr. Ľuboš Greguš
Mgr. Dominik Jánoš
Mgr. Simona Mičová
Mgr. Juliána Odziomková
Mgr. Ján Proner
Mgr. Monika Rezníčková
Mgr. Ivan Rokošný

Súbory na stiahnutie/Files to download:

QuoVadis: šablóna príspevku [32.9 KB, application/msword]
Quo Vadis: recenzný posudok [53.8 KB, application/msword]
Quo Vadis: template of contribution [46.6 KB, application/msword]
Quo Vadis: Review [52.7 KB, application/msword]

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

 
Späť hore ↑