Quo Vadis

Prvá ONLINE konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia Quo Vadis Marketing sa orientuje na interdisciplinárne využitie poznatkov z oblasti masmédií a marketingu.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vychováva mladých odborníkov, ktorí sa zaujímajú o spoločenský vývoj a dianie a preberajú zodpovednosť vo svojich profesiách.

APPLY HERE

Základné informácie

Základné informácie

Dátum: 2. apríl 2020
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Online konferencia – STREAM

V doobednej časti programu sa budú prostredníctvom svojich prednášok tejto téme venovať  odborníci z oblasti marketingu, reklamy a médií. Spoločne sa pozrieme na to, ako oni vidia vplyv médií a reklamy na spoločnosť a rôzne oblasti života.

Druhá časť programu bude pozostávať z prezentácie príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka i ďalších krajín. Príspevky v jednej sekcii si vypočujeme v prítomnosti odborného kolokvia.

Témy

Masmediálna a marketingová komunikácia – diskusné témy:

 • Aktuálne trendy v žurnalistickej praxi a digitálnom marketingu.
 • Mediálna verzus objektívna realita v médiách.
 • Digitálna a mediálna gramotnosť v súčasnom mediálnom priestore.
 • Vplyv digitálnych médií na komunikačné a kognitívne schopnosti.
 • Sociálne médiá, sociálne siete.
 • Vývoj a inovácie v súčasnej novinárskej praxi.
 • Spoločenské zmeny v kontexte digitálnych médií a digitalizácie.
 • Žurnalizmus z pozície občianstva.
 • Vytváranie spoločenského názoru prostredníctvom fotografie a filmu.
 • Nástroje komunikácie v ére digitalizácie.
 • Sociálne médiá, geolokačné služby a mobilné zariadenia.
 • Environmentálna problematika a marketing.
 • Nové formy marketingu v tradičných médiách.
 • Presahy marketingu do rôznych oblastí spoločenského života.
 • Sociálne médiá, sociálne siete.
 • Spoločenské zmeny v kontexte digitálnych médií a digitalizácie.
 • Využitie nových médií a technológií v komunikácii.
 • Brand management.
 • Internet 4.0 a jeho využite v marketingovej praxi.
 • Iné.

Topics

Marketing communication – discussion topics:

 • Current trends in journalistic practice and digital marketing.
 • Media reality versus objective reality in the media.
 • Digital literacy and media literacy in the current media environment.
 • The impact of digital media on communication and cognitive abilities.
 • Social Media, Social Networks Development and innovation in current journalistic practice.
 • Social changes in the context of digital media and digitalization.
 • Journalism from the citizenship point of view.
 • The creation of social opinion through photography and film.
 • Communication tools in the era of digitalization.
 • Social media, geolocation services and mobile devices.
 • Environmental issues and marketing
 • New forms of marketing in traditional media.
 • Marketing intervention into different areas of social life.
 • Social Media, Social Networks Social changes in the context of digital media and digitalization.
 • New media and technologies in communication.
 • Brand management Internet 4.0 and its use in marketing practice.
 • Other.

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s názvom a anotáciou príspevku je 29. marec 2020.

Konferenčný poplatok

 • 25 € – za 1 príspevok (príspevok bude publikovaný v zborníku).

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie.

Číslo účtu: 
Štátna pokladnica: IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 02042020
Do poznámky napíšte, prosím, „QV2020“ a svoje meno.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky do: 29. marec 2020
Zaslanie potvrdenia o úhrade do: 29. marec 2020
Zaslanie príspevku do: 15. apríl 2020
Konanie konferencie: 2. apríl 2020

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov

Príspevok v slovenskom alebo v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry).

Spolu s príspevkom je nutné zaslať i recenzný posudok vyhotovený vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike s dosiahnutým vzdelaním III. stupňa VŠ štúdia (PhD.). Bez recenzného posudku nebude príspevok doktoranda prijatý.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Staff

Sekretariát konferencie

Mgr. Ľubica Bôtošová
Mgr. Nikola Kaňuková
Mgr. Lenka Labudová

e-mail: qvmm(at)fmk.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Záznam

Quo Vadis 2020 – prvá doktorandská online konferencia

FMK UCM v Trnave prináša v čase mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu ONLINE KONFERENCIU určenú nielen pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ale aj pre všetkých #fmkpeople, ktorí sa chcú niečo nové dozvedieť, naučiť či kreatívne stráviť čas #doma. 🤝 Live Stream začína o 9:00

Uverejnil používateľ Alexandra Alföldiová Streda 1. apríla 2020

Súbory na stiahnutie/Files to download:

QuoVadis: šablóna príspevku [32.9 KB, application/msword]
Quo Vadis: recenzný posudok [53.8 KB, application/msword]
Quo Vadis: template of contribution [46.6 KB, application/msword]
Quo Vadis: Review [52.7 KB, application/msword]
Citačné pravidlá

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

 
Späť hore ↑