Quo Vadis

Konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia Quo Vadis Marketing sa orientuje na interdisciplinárne využitie poznatkov z oblasti masmédií a marketingu.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vychováva mladých odborníkov, ktorí sa zaujímajú o spoločenský vývoj a dianie a preberajú zodpovednosť vo svojich profesiách.

APPLY HERE

Základné informácie

Základné informácie

Dátum: 11. apríl 2019
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Námestie J. Herdu 2, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

V doobednej časti programu sa budú prostredníctvom svojich prednášok tejto téme venovať  odborníci z oblasti marketingu, reklamy a médií. Spoločne sa pozrieme na to, ako oni vidia vplyv médií a reklamy na spoločnosť a rôzne oblasti života.

Druhá časť programu bude pozostávať z prezentácie príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka i ďalších krajín. Príspevky z 2 sekcií si vypočujeme v prítomnosti odborného kolokvia.

Sekcie

Sekcie

Konferencia Quo Vadis 2019 bude prebiehať v dvoch hlavných sekciách:

1.  Masmediálna komunikácia – diskusné témy:

 • Aktuálne trendy v žurnalistickej praxi,
 • Mediálna verzus objektívna realita v médiách,
 • Digitálna a mediálna gramotnosť v súčasnom mediálnom priestore,
 • Vplyv digitálnych médií na komunikačné a kognitívne schopnosti,
 • Sociálne médiá, sociálne siete,
 • Vývoj a inovácie v súčasnej novinárskej praxi,
 • Spoločenské zmeny v kontexte digitálnych médií a digitalizácie,
 • Žurnalizmus z pozície občianstva,
 • Vytváranie spoločenského názoru prostredníctvom fotografie a filmu,
 • Nástroje komunikácie v ére digitalizácie,
 • Iné.

2.  Marketingová komunikácia – diskusné témy:

 • Aktuálne trendy v digitálnom marketingu,
 • Sociálne médiá, geolokačné služby a mobilné zariadenia,
 • Environmentálna problematika a marketing,
 • Nové formy marketingu v tradičných médiách,
 • Presahy marketingu do rôznych oblastí spoločenského života,
 • Sociálne médiá, sociálne siete,
 • Spoločenské zmeny v kontexte digitálnych médií a digitalizácie,
 • Využitie nových médií a technológií v komunikácii,
 • Brand management,
 • Internet 4.0 a jeho využite v marketingovej praxi,
 • Iné.

Sections

Sections

Quo Vadis 2019 will be held in two main sections:

1. Mass Media communication – discussion topics:

 • Current trends in journalistic practice,
 • Media reality versus objective reality in the media,
 • Digital literacy and media literacy in the current media environment,
 • The impact of digital media on communication and cognitive abilities,
 • Social Media, Social Networks Development and innovation in current journalistic practice,
 • Social changes in the context of digital media and digitalization,
 • Journalism from the citizenship point of view,
 • The creation of social opinion through photography and film,
 • Communication tools in the era of digitalization,
 • Other.

2. Marketing communication – discussion topics:

 • Current trends in digital marketing,
 • Social media, geolocation services and mobile devices,
 • Environmental issues and marketing,
 • New forms of marketing in traditional media,
 • Marketing intervention into different areas of social life,
 • Social Media, Social Networks Social changes in the context of digital media and digitalization,
 • New media and technologies in communication,
 • Brand management Internet 4.0 and its use in marketing practice,
 • Other.

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s názvom a anotáciou príspevku je 8. apríl 2019.

Konferenčný poplatok

 • 25 € – za každého autora/spoluautora príspevku pri aktívnej účasti na konferencii (poplatok je podmienený fyzickou účasťou aspoň jedného autora s príspevkom na konferencii. V prípade neúčasti je platba nevratná).
 • 50 € – za každého autora/spoluautora príspevku pri pasívnej účasti na konferencii, t.j. zaslanie príspevku bez fyzickej účasti na konferencii.

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie a občerstvenie. Poplatok nezahŕňa obed a ubytovanie (možné objednať v prihlasovacom formulári).

Číslo účtu: 
Štátna pokladnica: IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 11042019
Do poznámky napíšte, prosím, „QV2019“ a svoje meno.

Ubytovanie

 • Školský domov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: cena (1 osoba) = 10 €/noc

Ubytovanie sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej prihláške a vzťahuje sa na noc zo štvrtka na piatok.

Strava

 • cena 3 € (osoba) v deň konania konferencie

Strava je zabezpečená pre účastníkov, ktorí svoj záujem prejavia v prihlasovacom formulári.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky do: 8. apríl 2019
Zaslanie potvrdenia o úhrade do: 8. apríl 2019
Zaslanie príspevku (spolu s recenzným posudkom) do: 3. máj 2019
Konanie konferencie: 11. apríl 2019

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov

Príspevok v slovenskom alebo v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry).

Spolu s príspevkom je nutné zaslať i recenzný posudok vyhotovený vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike s dosiahnutým vzdelaním III. stupňa VŠ štúdia (PhD.). Bez recenzného posudku nebude príspevok doktoranda prijatý.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Organizátori

Sekretariát konferencie

Mgr. Zuzana Benková
Mgr. Lenka Ďurišová
Mgr. Simona Mičová
Mgr. Juliána Odziomková

e-mail: qvmm(at)fmk.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Organizačný výbor

Mgr. Zuzana Benková
Mgr. Lenka Ďurišová
Mgr. Ľuboš Greguš
Mgr. Dominik Jánoš
Mgr. Simona Mičová
Mgr. Juliána Odziomková
Mgr. Ján Proner
Mgr. Monika Rezníčková
Mgr. Ivan Rokošný

Súbory na stiahnutie/Files to download:

QuoVadis: šablóna príspevku [32.9 KB, application/msword]
Quo Vadis: recenzný posudok [53.8 KB, application/msword]
Quo Vadis: template of contribution [46.6 KB, application/msword]
Quo Vadis: Review [52.7 KB, application/msword]

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

 
Späť hore ↑