PhDr. Katarína Ďurková, PhD.

odborná asistentka, zástupkyňa šéfredaktora Communication Today

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Nám J. Herdu, nová študentská zóna na prízemí

pondelok, 16.30 - 17.30 hod.

Doktorka Katarína Ďurková sa profesionálne zaoberá vnútropodnikovou komunikáciou, organizačnou kultúrou a otázkami súvisiacimi s marketingom a PR v neziskových organizáciach. V oblasti marketingu a komunikácie spolupracuje s odborovými organizáciami ako konzultantka a prednášateľka, dobrovoľnícky spolupracuje s CK Olympik Trnava.

Patrí medzi prvých absolventov FMK UCM. Po magisterskom štúdiu nastúpila na Katedru marketingovej komunikácie ako odborná asistentka. Od ukončenia magisterského štúdia nepretržite pôsobí v akademickom prostredí, zároveň zastáva i pozíciu PR manažéra Slovenského zväzu cyklistiky.

Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií. Absolvovala študijné pobyty na VŠFS a ČSU v Prahe, na univerzite v Záhrebe i v Dubrovníku. Je členkou medzinárodnej organizácie WoodEMA. Vyučuje predmety teória marketingovej komunikácie na bakalárskom stupni štúdia a teória a tvorba corporate identity a public relations na magisterskom stupni.

Každoročne sa ako členka organizačného a vedeckého výboru podieľa na príprave konferencie Marketing Identity (predtým Nové trendy v marketingu), je zástupkyňou šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today, spolupracovala na vypracovaní akreditačných spisov a patrí tiež medzi členov viacerých projektov VEGA, KEGA, ESF a inštitucionálnych projektov.

Oblasti záujmu: vnútropodniková komunikácia, organizačná kultúra, marketing a PR v neziskových organizáciach, marketing a PR v športe.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Vyššie územné celky a ich interná komunikácia / Ďurková, Katarína - Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta - Ščasnovičová, Ivana - Nemetzová, Elena ; recenzenti: Jozef Matúš, Andrea Holková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-329-0.

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACA 001 Moderný marketing / Matúš, Jozef - Ďurková, Katarína - Čábyová, Ľudmila ; recenzenti: Ivana Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - [Łódź] : [Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński], 2012. - 272 s. - ISBN 978-83-7729-184-9.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 I. Corporate identity / Ďurková, Katarína - Huszár, Tibor, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II. : marketingové komunikačné stratégie, corporate identity, moderná žurnalistika a semiotika / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-338-2, s. 132-181 [2,271 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 CSR communication and its impact on corporate image / Jurišová, Vladimíra - Ďurková, Katarína, 2012. - Popis urobený: 8. 2. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 4, č. 2 (2012), [5 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Storytelling in Christian sermons / Nováková, Renata - Ďurková, Katarína - Tománková, Andrea, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 3 (2014), pp. 61-71.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AEC 001 Advergaming in furniture companies / Ďurková, Katarína, 2014.
In: Position and Role of the Forest Based Sector in the Green Economy : Proceedings of Scientific Papers / editors: Mikuláš Šupín, Hubert Paluš ; scientific reviewers: Rastislav Šulek, Ján Borota, Živka Meloska. - Zagreb : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. - ISBN 978-953-57822-1-6, S. 31-36.

AEC 002 Indicators of social responsibility in the wood processing industry in terms of quality management / Nováková, Renata - Ďurková, Katarína - Ovsenák, Vladimír, 2014. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Position and Role of the Forest Based Sector in the Green Economy : Proceedings of Scientific Papers / editors: Mikuláš Šupín, Hubert Paluš ; scientific reviewers: Rastislav Šulek, Ján Borota, Živka Meloska. - Zagreb : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. - ISBN 978-953-57822-1-6, S. 96-100.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Integrovaná marketingová komunikácia s využitím prvkov advergamingu / Ďurková, Katarína = Integrated Marketing Communication with using elements of Advergaming, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 73-79 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5

AFC 001 Hodnotenie otvorenosti vnútropodnikovej komunikácie v úradoch regionálnej samosprávy / Ďurková, Katarína, 2011.
In: Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. - [Plzeň] : [Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni], [2011], [4 s.] [CD-ROM].

AFC 002 Vplyv faktorov prostredia na poskytovanie benefitov pre zamestnancov / Ďurková, Katarína = Impact of environment factors for the provision of benefits for employees, 2011.
In: MMK 2011 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. - ISBN 978-80-904877-7-2, S. 2441-2447 [CD-ROM].

AFC 003 The use of social media in communication of woodworking business / Ďurková, Katarína, 2013.
In: Innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing : conference proceedings / editors: S. Borkowski, Robert Ulewicz, Jacek Selejdak ; reviewers: Jana Šujanová, Leon Oblak. - Częstochowa : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2013. - ISBN 978-83-63978-05-1, S. 9-15.

AFC 004 Advergaming in Slovak brands / Ďurková, Katarína - Pizano, Veronika, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 31-37.

AFC 005 Activities for increasing interest in religious monuments by residents of a particular city / Ďurková, Katarína, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - (kermesquaderni, ISSN 2036-1122). - ISBN 978-88-404-4377-5, S. 148-149.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFD 001 Analýza výsledkov výskumu vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách verejnej správy / Ďurková, Katarína = Results and analysis of research internal communication in public institution, 2012. - Popis urobený: 17. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), s. 164-169 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 002 Interpretácia vybraných oblastí výskumu vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách verejnej správy / Ďurková, Katarína, 2011. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Scientia Iuventa 2011. Banská Bystrica : UMB, 2011.
In: Scientia Iuventa 2011 : medzinárodná doktorandská konferencia / zostavovateľ: Marta Mišániová, Jozef Mikšovský, Eva Ščepková. - ISBN 978-80-557-0190-5, [8 s.] [CD-ROM].

AFD 003 Spoločensky zodpovedné a nezodpovedné nakupovanie (aj na spoločenskej zodpovednosti sa dá zarobiť) / Čábyová, Ľudmila - Ďurková, Katarína - Vicenová, Eva = Socially responsible and irresponsible purchasing (even social responsibility can make profit), 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 31-39.

AFD 004 Využívanie nových komunikačných nástrojov na komunikáciu cyrilometodského posolstva / Ďurková, Katarína, 2012.
In: Cyrilometodská tradícia na Slovensku a v Európe : zborník z vedeckej konferencie : Trnava, 29. marca 2012 / zostavila: Mária Kovářová ; recenzenti: Ivan Mrva, Ľuboš Hašan, Milan Rajčák. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-365-8, S. 93-103.

AFD 005 Internetové stránky pre seniorov / Ďurková, Katarína = Web pages for seniors, 2013. - Popis urobený: 10. 12. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 114-120 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 006 Cestami Trnavského kraja / Ďurková, Katarína = Wandering through Trnava Region, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, s. 49-66.

AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1

AFH 001 Špecifiká trhu "striebornej ekonomiky" / Ďurková, Katarína, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 371-372.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

BDF 001 Aké podoby môže mať spoločenská zodpovednosť školy / Ďurková, Katarína, 2013.
In: Učiteľské noviny. - ISSN 0139-5769, Roč. 60, č. 17 (2013), s. 7.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 Provokácia v reklame - Risk alebo Zisk? / Baránková, Barbora - Ďurková, Katarína, 2012.
In: Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK : zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 1. 12. 2011 v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Eva Odlerová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-385-6, S. 5-27 [CD-ROM].

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDI 001 Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Ďurková, Katarína, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 132.
Rec na: Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Ľudmila Čábyová. - Księży Młyn : Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 211 s. - ISBN 978-83-7729-181-8.

EDI 002 O podstate reklamy / Ďurková, Katarína, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 2 (2013), s. 109-110.
Rec na: O podstatě reklamy / Jaroslav Světlík. - Bratislava : EUROKÓDEX, 2012. - 312 s. - ISBN 978-80-89447-85-5.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 3

GII 001 Crisis Communication / Ďurková, Katarína. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-313-9.

GII 002 Public Relations / Ďurková, Katarína. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-314-6.

GII 003 Exceptional Scientific Event Orchestrated under the Baton of the Faculty of Mass Media Communication / Ďurková, Katarína, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 109-110.

Predmety

  • Teória marketingovej komunikácie I., II. - 2. ročník Bc. MARK
  • Public relations - 1. ročník Mgr. MARK, 2. ročník Mgr. KOMU
  • Teória a tvorba corporate identity - 2. ročník Mgr. MARK

Projekty

ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Vytvorenie metodiky na zabezpečovanie a implementáciu procesného riadenia na Univerzite sv. Cyrila a

FPVV: Spotrebiteľské správanie seniorov

FPVV: Analýza implementovania prvkov firemnej identity do riadenia malých a stredných podnikov na Slovensk

Iné: Marketing ľudských zdrojov v regióne Trnavského samosprávneho kraja

KEGA: Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií

VEGA: Bariéry distribúcie znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Erasmus: Študijný pobyt na Vysokej škole finanční a správní, Praha, 24.09.2012 - 28.09.2012

Erasmus: University of Zagreb, Zahreb, 05.05.2014 - 09.05.2014

Erasmus: University of Dubrovnik, Dubrovnik, 04.05.2015 - 08.05.2015

Iné: Salzburg Global Media Academy, Salzburg, 28.07.2015 - 30.07.2015

Ocenenia

Ostatné: Vyznamenanie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave za aktívnu účasť na šírení a propagácii sakrálnej hudby a spevu

Ostatné: Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese pri rozvoji katolíckeho školstva a duchovnej formácii mládeže

Členstvo v medzin. profesijných organizáciách: WoodEMA, členka medzinárodnej organizácie

Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov: zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today

Oznamy