PhDr. Katarína Ďurková, PhD.

odborná asistentka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 8:00 - 9:00 hod., 11:00 - 11:30 hod., JAMA, Knižnica FMK

Doktorka Katarína Ďurková patrí medzi prvých absolventov tejto fakulty. Absolvovala tu bakalárske, magisterské, rigorózne i doktorandské štúdium. V pedagogickom pomere pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2012.

Vo svojej výskumnej činnosti sa venovala problematike vnútropodnikovej komunikácie a marketingovej komunikácie. Teraz sa orientuje na oblasť PR a sponzoringu, s ktorými má bohaté skúsenosti z praxe. Prostredníctvom pôsobenia vo funkcii PR manažérky Slovenského zväzu cyklistiky a pretekoch Okolo Slovenska sa snaží prinášať na svojich predmetoch aktuálne riešenia otázok z praxe a priamo sprostredkovať praktické skúsenosti študentom. So “svojou” partiou študentov organizovala mnohé úspešné podujatia, cez ktoré sa fakulta zviditeľnila medzi Trnavčanmi, ako napríklad UniTalks, Cajgelvíkend, UCM Night Run.

Patrí medzi zakladateľov konferencie Marketing Identity, na ktorej organizácii sa aktívne podieľala najmä v jej začiatkoch. V súčasnosti je členkou jej vedeckého výboru. Spoluorganizovala aj konferencie ESRARC a WOODEMA, ktorých ročníky prebiehali v Trnave. Je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today.

Absolvovala pedagogické mobility Erasmus v Záhrebe, Dubrovniku a Prahe.

Oblasti záujmu: public relations, sponzoring, media relations, event marketing.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Vyššie územné celky a ich interná komunikácia / Ďurková, Katarína - Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta - Ščasnovičová, Ivana - Nemetzová, Elena ; recenzenti: Jozef Matúš, Andrea Holková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-329-0.

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACA 001 Moderný marketing / Matúš, Jozef - Ďurková, Katarína - Čábyová, Ľudmila ; recenzenti: Ivana Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - [Łódź] : [Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński], 2012. - 272 s. - ISBN 978-83-7729-184-9.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 I. Corporate identity / Ďurková, Katarína - Huszár, Tibor, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II. : marketingové komunikačné stratégie, corporate identity, moderná žurnalistika a semiotika / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-338-2, s. 132-181 [2,271 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 CSR communication and its impact on corporate image / Jurišová, Vladimíra - Ďurková, Katarína, 2012. - Popis urobený: 8. 2. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 4, č. 2 (2012), [5 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Storytelling in Christian sermons / Nováková, Renata - Ďurková, Katarína - Tománková, Andrea, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 3 (2014), pp. 61-71.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AEC 001 Advergaming in furniture companies / Ďurková, Katarína, 2014.
In: Position and Role of the Forest Based Sector in the Green Economy : Proceedings of Scientific Papers / editors: Mikuláš Šupín, Hubert Paluš ; scientific reviewers: Rastislav Šulek, Ján Borota, Živka Meloska. - Zagreb : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. - ISBN 978-953-57822-1-6, S. 31-36.

AEC 002 Indicators of social responsibility in the wood processing industry in terms of quality management / Nováková, Renata - Ďurková, Katarína - Ovsenák, Vladimír, 2014. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Position and Role of the Forest Based Sector in the Green Economy : Proceedings of Scientific Papers / editors: Mikuláš Šupín, Hubert Paluš ; scientific reviewers: Rastislav Šulek, Ján Borota, Živka Meloska. - Zagreb : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. - ISBN 978-953-57822-1-6, S. 96-100.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Integrovaná marketingová komunikácia s využitím prvkov advergamingu / Ďurková, Katarína = Integrated Marketing Communication with using elements of Advergaming, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 73-79 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5

AFC 001 Hodnotenie otvorenosti vnútropodnikovej komunikácie v úradoch regionálnej samosprávy / Ďurková, Katarína, 2011.
In: Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. - [Plzeň] : [Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni], [2011], [4 s.] [CD-ROM].

AFC 002 Vplyv faktorov prostredia na poskytovanie benefitov pre zamestnancov / Ďurková, Katarína = Impact of environment factors for the provision of benefits for employees, 2011.
In: MMK 2011 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. - ISBN 978-80-904877-7-2, S. 2441-2447 [CD-ROM].

AFC 003 The use of social media in communication of woodworking business / Ďurková, Katarína, 2013.
In: Innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing : conference proceedings / editors: S. Borkowski, Robert Ulewicz, Jacek Selejdak ; reviewers: Jana Šujanová, Leon Oblak. - Częstochowa : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2013. - ISBN 978-83-63978-05-1, S. 9-15.

AFC 004 Advergaming in Slovak brands / Ďurková, Katarína - Pizano, Veronika, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 31-37.

AFC 005 Activities for increasing interest in religious monuments by residents of a particular city / Ďurková, Katarína, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - (kermesquaderni, ISSN 2036-1122). - ISBN 978-88-404-4377-5, S. 148-149.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFD 001 Analýza výsledkov výskumu vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách verejnej správy / Ďurková, Katarína = Results and analysis of research internal communication in public institution, 2012. - Popis urobený: 17. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), s. 164-169 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 002 Interpretácia vybraných oblastí výskumu vnútropodnikovej komunikácie v inštitúciách verejnej správy / Ďurková, Katarína, 2011. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Scientia Iuventa 2011. Banská Bystrica : UMB, 2011.
In: Scientia Iuventa 2011 : medzinárodná doktorandská konferencia / zostavovateľ: Marta Mišániová, Jozef Mikšovský, Eva Ščepková. - ISBN 978-80-557-0190-5, [8 s.] [CD-ROM].

AFD 003 Spoločensky zodpovedné a nezodpovedné nakupovanie (aj na spoločenskej zodpovednosti sa dá zarobiť) / Čábyová, Ľudmila - Ďurková, Katarína - Vicenová, Eva = Socially responsible and irresponsible purchasing (even social responsibility can make profit), 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 31-39.

AFD 004 Využívanie nových komunikačných nástrojov na komunikáciu cyrilometodského posolstva / Ďurková, Katarína, 2012.
In: Cyrilometodská tradícia na Slovensku a v Európe : zborník z vedeckej konferencie : Trnava, 29. marca 2012 / zostavila: Mária Kovářová ; recenzenti: Ivan Mrva, Ľuboš Hašan, Milan Rajčák. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-365-8, S. 93-103.

AFD 005 Internetové stránky pre seniorov / Ďurková, Katarína = Web pages for seniors, 2013. - Popis urobený: 10. 12. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 114-120 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 006 Cestami Trnavského kraja / Ďurková, Katarína = Wandering through Trnava Region, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, s. 49-66.

AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1

AFH 001 Špecifiká trhu "striebornej ekonomiky" / Ďurková, Katarína, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 371-372.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

BDF 001 Aké podoby môže mať spoločenská zodpovednosť školy / Ďurková, Katarína, 2013.
In: Učiteľské noviny. - ISSN 0139-5769, Roč. 60, č. 17 (2013), s. 7.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 Provokácia v reklame - Risk alebo Zisk? / Baránková, Barbora - Ďurková, Katarína, 2012.
In: Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK : zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 1. 12. 2011 v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Eva Odlerová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-385-6, S. 5-27 [CD-ROM].

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDI 001 Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Ďurková, Katarína, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 132.
Rec na: Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Ľudmila Čábyová. - Księży Młyn : Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 211 s. - ISBN 978-83-7729-181-8.

EDI 002 O podstate reklamy / Ďurková, Katarína, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 2 (2013), s. 109-110.
Rec na: O podstatě reklamy / Jaroslav Světlík. - Bratislava : EUROKÓDEX, 2012. - 312 s. - ISBN 978-80-89447-85-5.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 3

GII 001 Crisis Communication / Ďurková, Katarína. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-313-9.

GII 002 Public Relations / Ďurková, Katarína. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-314-6.

GII 003 Exceptional Scientific Event Orchestrated under the Baton of the Faculty of Mass Media Communication / Ďurková, Katarína, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 109-110.

Predmety

  • Teória a prax marketingovej komunikácie I., II. - 2. Bc. MARK (D, EXT)
  • Public Relations I., II. - 2. Mgr. KOMU
  • Public Relations - 1. Mgr. MARK (D, EXT)
  • Sponzoring – 2. Mgr. MARK

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Vytvorenie metodiky na zabezpečovanie a implementáciu procesného riadenia na Univerzite sv. Cyrila a

FPVV: Spotrebiteľské správanie seniorov

FPVV: Analýza implementovania prvkov firemnej identity do riadenia malých a stredných podnikov na Slovensk

Iné: Marketing ľudských zdrojov v regióne Trnavského samosprávneho kraja

KEGA: Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií

VEGA: Bariéry distribúcie znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika

University of Dubrovnik, Dubrovník, Chorvátsko

University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, Chorvátsko

Ocenenia

Ostatné: Vyznamenanie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave za aktívnu účasť na šírení a propagácii sakrálnej hudby a spevu

Ostatné: Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese pri rozvoji katolíckeho školstva a duchovnej formácii mládeže

Členstvo v medzin. profesijných organizáciách: WoodEMA, členka medzinárodnej organizácie

Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov: zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today

Oznamy