PhDr. Katarína Ďurková, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Katarína Ďurková patrí medzi prvých absolventov tejto fakulty. Absolvovala tu bakalárske, magisterské, rigorózne i doktorandské štúdium. V pedagogickom pomere pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2012, je členkou Katedry marketingovej komunikácie.

Je autorkou mnohých vedeckých článkov a publikácií. Vo svojej výskumnej činnosti sa venovala problematike vnútropodnikovej komunikácie a marketingovej komunikácie. Teraz sa orientuje na oblasť PR a sponzoringu, s ktorými má bohaté skúsenosti z praxe. Prostredníctvom pôsobenia vo funkcii PR manažérky Slovenského zväzu cyklistiky a pretekoch Okolo Slovenska sa snaží prinášať na svojich predmetoch aktuálne riešenia otázok z praxe a priamo sprostredkovať praktické skúsenosti študentom. So “svojou” partiou študentov organizovala mnohé úspešné podujatia, cez ktoré sa fakulta zviditeľnila medzi Trnavčanmi, ako napríklad UniTalks, Cajgelvíkend, UCM Night Run.

Patrí medzi zakladateľov konferencie Marketing Identity. Spoluorganizovala aj konferencie ESRARC a WOODEMA, ktorých ročníky prebiehali v Trnave. Je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today. Na fakulte pokrýva predmety teória a prax marketingovej komunikácie I. a II. a sponzoring na bakalárskom stupni štúdia, mediálne a komunikačné stratégie, hovorca a médiá a public relations na magisterskom stupni. 

Absolvovala pedagogické mobility Erasmus v Záhrebe, Dubrovniku a Prahe.

Oblasti záujmu: public relations, sponzoring, media relations, event marketing.

 

Publikácie

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Sponzoring / Katarína Ďurková, 2021.
In: Public relations - teória a prax / editori: Katarína Ďurková, Dáša Franić - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0218-9, s. 50-66 [CD-ROM].

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Vzťahy s médiami / Katarína Ďurková, 2021.
In: Public relations - teória a prax / editori: Katarína Ďurková, Dáša Franić ; - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0218-9, s. 20-35 [CD-ROM].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Slovak pilgrimage sites in digital world / Katarína Ďurková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book / María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. - Torino : Kermes, 2019. - (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-32029-11-6, s. 289-291.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Advergaming in Slovak brands / Katarína Ďurková, Veronika Pizano, 2014. - Príspevok je indexovaný vo WoS.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 31-37.

Predmety

 • teória a prax marketingovej komunikácie I., II. – 2.Bc. MARK
 • sponzoring – 3. Bc. MARK
 • mediálne a komunikačné stratégie - 2. Mgr. KOMU
 • public relations – 2. Mgr. KOMU
 • public relations – 1. Mgr. MARK
 • hovorca a médiá – 2. Bc. VZME
 • Projekty

 • ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK
 • FPVV: Vytvorenie metodiky na zabezpečovanie a implementáciu procesného riadenia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • FPVV: Spotrebiteľské správanie seniorov
 • FPVV: Analýza implementovania prvkov firemnej identity do riadenia malých a stredných podnikov na Slovensku
 • Iné: Marketing ľudských zdrojov v regióne Trnavského samosprávneho kraja
 • KEGA: Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií
 • VEGA: Bariéry distribúcie znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia
 • VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o
 • VEGA 1/0606/21: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie, 2021 – 2023, vedúci projektu: Ing. Tomáš Fašiang, PhD.
 • Členstvá

  Členstvá v domácich a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, asociáciách, radách a výboroch:

 • členka medzinárodnej asociácie POPAI Central Europe
 • členka medzinárodnej profesijnej organizácie Českej marketingovej společnosti
 • členka medzinárodnej profesijnej organizácie Klubu učitelů marketingu
 • členka edičnej rady vedeckého časopisu Communication Today
 • členka marketingovej komisie Slovenského zväzu cyklistiky
 • členka komisie školstva mesta Trnava
 • členka komisie mládeže a športu mesta Trnava
 • členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

 • bakalárske štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • magisterské štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • rigorózne štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • Pobyty

 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • University of Dubrovnik, Dubrovník, Chorvátsko
 • University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, Chorvátsko
 • Ocenenia

 • Ostatné: Vyznamenanie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave za aktívnu účasť na šírení a propagácii sakrálnej hudby a spevu
 • Ostatné: Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese pri rozvoji katolíckeho školstva a duchovnej formácii mládeže
 • členstvo v medzin. profesijných organizáciách: WoodEMA, členka medzinárodnej organizácie
 • členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov: zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today
 • Oznamy