Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, univerzitná docentka

Na FMK UCM v Trnave pôsobí od roku 2003. Vzdelanie dosiahla na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálna komunikácia: Bc. – 2001, Mgr. – 2003 a PhD. – 2012.

Vo svojom výskume a štúdiu sa zaoberá predovšetkým oblasťou mediálneho systému a systému tradičných elektronických médií, televíznym vysielaním (vysielacou štruktúrou a trendmi vo vysielaní), normatívnymi teóriami médií – spoločenskou zodpovednosťou médií.

Na FMK UCM v Trnave pôsobí vo funkcii prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a ako odborná asistentka na Katedre masmediálnej komunikácie. Je členkou kolégia dekanky FMK a redakčného kolégia vedeckého časopisu Communication Today. V procese zosúlaďovania sa stala členkou Rady pre študijný program „vzťahy s médiami“. Okrem toho sa dlhoročne podieľala na organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá.

Oblasti záujmu: tradičné elektronické médiá, mediálny systém, rozhlasové/televízne vysielanie – vysielacia štruktúra, trendy, spoločenská zodpovednosť médií.

 

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Diskurzívne problémy v masmediálnych štúdiách / Juliana Laluhová ... [et al.] ; recenzenti: Zora Hudíková, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-465-5.

Slovenský mediálny priemysel [elektronický zdroj] / Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Miroslav Kapec. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - 135 s. [10,27AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-596-2 (online). Dostupné na: https://www.academia.edu/98147239/Slovensk%C3%BD_medi%C3%A1lny_priemysel

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

TV and Broadcasting: Basic Outlines and Current Position : specialized academic textbook in English / Anna Hurajová, Juliana Mináriková ; reviewers: Norbert Vrabec, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 135 s. - ISBN 978-80-8105-968-1.

Východiská výskumu v mediálnych a komunikačných štúdiách [elektronický zdroj] / Juliána Mináriková, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; recenzenti: Martin Ševčovič, Peter Kubinyi. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2023. - Kategória do roku 2021 ACB. - 142 s. [9,02AH] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0355-1 (online).

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Electronic media system of operations / Juliána Laluhová. In: Media relations II. / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-229-3. - s. 122-162.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Paid subscriptions and premium content: online news publishers monetisation strategies / Alexandra Mathiasová, Martin Solík, Juliána Mináriková. In: Communication Today.- ISSN 1338-130X.- Roč. 13, č. 1(2022), s. 18-27.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Public television as a provider of human values / Ján Višňovský, Juliana Laluhová, 2014.In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 175-184.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Hi-Tech And Eye-Catching Alike: Information In The Multiplatform Era / Juliána Mináriková, Dušan Blahút, Ján Višňovský, 2020.In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 8, č. 2 (2020), s. 118-126.

Predmety

 • dejiny mediálnej komunikácie I., II. – 1. Bc. KOMU
 • teória médií I., II. – 2. Bc. TEDI
 • slovenský mediálny systém I. – 3. Bc. KOMU
 • Projekty

 • Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ (akronym MEDIADELCOM), doba riešenia: 2021 – 2023, vedúci projektu za FMK UCM v Trnave: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
 • VEGA 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií, doba riešenia: 2020 – 2022, vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
 • KEGA 014/UCM-4/2016 Učebnica angličtiny pre študentov masmediálnej komunikáci, doba riešenia: 2016-2018, vedúca projektu: Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD.
 • CBC01021 Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU), doba riešenia: 2015 – 2017, vedúci projektu: RNDr. Milan Rajčák, CSc.
 • ESF 26110230001: doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof. Implementácia nových foriem vzdelávania pre Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2007-2013
 • ESF 26110230003: doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD. Tvorba a aplikácia elearningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2007 – 2013.
 • ESF 26110230062: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK UCM v Trnave 2012-2013, vedúca projektu: PhDr. Dana Petranová, PhD.
 • KEGA č. 3/4255/06: „Koncepcia výučby predmetu Mediálna výchova na stredných školách“ 2006 – 2008, vedúci projektu doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., mim. prof.
 • Pobyty

 • Akdeniz University Antalya, Turecko, 11. 9. – 15. 9. 2023, Erasmus+
 • Yeni Yüzyil Universitesi Istanbul, Turecko, 12. 9. - 16. 9. 2022, Erasmus+
 • Alanya Hamdullah Emin Pasa University, Turecko, 9. 9. – 13. 9. 2019, Erasmus+
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, 17. 6. – 21. 6. 2019, Ceepus
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 21. 3. – 25. 3. 2016, Ceepus
 • Oznamy