Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 9:30 - 11:00 hod., Nám. J. Herdu 2, 119d

Doktorka Juliána Mináriková je prodekankou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na FMK UCM. Zaoberá sa najmä mediálnym systémom a televíznym vysielaním v Slovenskej republike.

Je jednou z prvých absolventiek FMK UCM, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka, a zároveň je členkou Vedeckej rady FMK UCM, redakčného kolégia Communication Today, organizačného výboru konferencie Megatrendy a médiá a spoluriešiteľkou projektov KEGA a ESF.

Oblasti záujmu: mediálny systém a systém elektronických médií, televízne vysielanie, spoločenská zodpovednosť médií, normatívne teórie médií.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Diskurzívne problémy v masmediálnych štúdiách / Laluhová, Juliána - Jelčová, Lucia - Javorská, Eva - Kovalčík, Juraj ; recenzenti: Zora Hudíková, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-465-5.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Metodiky novinárskej tvorby / Jenča, Imrich - Vojtek, Juraj - Struhárová, S. - Laluhová, Juliána. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - 125 s. - ISBN 978-80-8105-117-6.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 Electronic media system of operations / Laluhová, Juliána, 2011.
In: Media relations II. / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-229-3, s. 122-162.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Media as a tool for fostering values in the contemporary society / Solík, Martin - Višňovský, Ján - Laluhová, Juliána, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 71-77.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Public television as a provider of human values / Višňovský, Ján - Laluhová, Juliána, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 175-184.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 3

ADN 001 Reflections on solidarity in global and transnational environment: issue of social recognition in the context of the potential and limitations of the media / Solík, Martin - Laluhová, Juliána, 2014.
In: Human Affairs : a Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. - ISSN 1210-3055, Vol. 24, iss. 4 (2014), pp. 481-491.

ADN 002 Sociálne uznanie v globálnom priestore: možnosti a limity mediálnej reflexie / Solík, Martin - Mináriková, Juliána = Social recognition on a global scale: Opportunities and Limits of Media Reflection, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), pp. 21-31.

ADN 003 News values in Slovak television news / Greguš, Ľuboš - Mináriková, Juliána, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 78-89.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AEC 001 Media functions in modern world / Laluhová, Juliána, 2012.
In: Edukacja dla bezpieczeństwa : media a bezpieczeństwo : edukacyjne konteksty bezpieczeństwa / pod redakcją Andrzeja Piotrowskiego ; recenzje Bogdan Zalewski, Piotr Semków. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. - ISBN 978-83-61304-50-0, S. 151-159.

AEC 002 Verejnoprávna televízia v mediálnom systéme Slovenskej republiky / Mináriková, Juliána, 2015.
In: Autor - Vize - Meze - Televize / edičně připravili Petr Kaňka ... [et al.] ; recenzovali Martin Ciel, Miloslav Kučera. - Praha : Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. - ISBN 978-80-7404-176-1, S. 156-162.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 Media Reflection of Social Recognition / Solík, Martin - Mináriková, Juliána, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 260-263 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 002 Potenciál regionálnych médií / Mináriková, Juliána = The Potential of Regional Media, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 212-225.

AFC 003 Church periodicals as a means of communication between church and believers. The case of weekly magazine Evanjelický posol spod Tatier / Višňovský, Ján - Mináriková, Juliána, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 214-217.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFD 001 Rozhlasové vysielanie a mladý poslucháč / Laluhová, Juliána, 2008.
In: Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 31. marca a 1. apríla 2008 / editori: Slavomír Magál, Miloš Mistrík, Martin Solík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. - ISBN 978-80-8105-072-5, S. 22-24.

AFD 002 Úrovne chápania media relations / Laluhová, Juliána = The Understanding of Media Relations, 2011. - Popis urobený: 11. 1. 2012.
In: Marketingová komunikácia a media relations : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem ... / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-332-0, S. 100-105.

Spôsob prístupu:
http://fmk.sk

BCB  Učebnice pre stredné a základné školy
Počet záznamov: 2

BCB 001 Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách KEGA 3/4255/06 / Mistrík, Miloš - Plencner, Alexander - Petranová, Dana - Laluhová, Juliána : učebné texty. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. - 130 s. - ISBN 978-80-8105-076-3.

BCB 002 Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách KEGA 3/4255/06 / Mistrík, Miloš - Plencner, Alexander - Petranová, Dana - Laluhová, Juliána : metodika. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. - 68 s. - ISBN 978-80-8105-077-0.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

BDB 001 Digitálne médium / Mináriková, Juliána = Digital medium, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 45-47.

BDB 002 Digitálne vysielanie / Mináriková, Juliána = Digital broadcasting, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 51-53.

BDB 003 Elektronické médiá / Mináriková, Juliána = Electronic media, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 62-63.

BDB 004 Interaktivita / Mináriková, Juliána = Interactivity, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 91-93.

BEC  Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BEC 001 Systém práce a podmienky existencie elektronických médií (nielen v Slovenskej republike) / Laluhová, Juliána, 2011.
In: Interakcia marketingovej komunikácie a media relations : monografia / redakcja naukowa Dana Petranová, Jolanta Urbańska. - 1. vyd. - Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2011. - ISBN 978-83-61118-51-0, s. 220-243 [2,1929165 AH].

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 6

BED 001 I. Masmédiá na Slovensku / Laluhová, Juliána, 2008.
In: Vademecum masmediálnej a marketingovej komunikácie / editori: Jozef Matúš, Dagmar Valentovičová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. - ISBN 978-80-8105-005-3, s. 5-23.

BED 002 I. Mediálne prostredie na Slovensku / Laluhová, Juliána, 2009.
In: Praktikum z masmediálnej a marketingovej komunikácie / editori: Jozef Matúš, Dagmar Valentovičová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8105-089-3, s. 5-22.

BED 003 Informácia v čase a priestore / Šutláková, Miroslava - Laluhová, Juliána, 2009.
In: Zborník bakalárskych prác študentov masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave : akademický rok 2007/2008 / Slavomír Magál (ed.). - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8105-112-8, S. 228-238.

BED 004 Charakteristika a špecifiká televízneho vysielania / Laluhová, Juliána, 2011.
In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 33-37.

BED 005 II. Mediálny priestor Slovenskej republiky / Laluhová, Juliána, 2011.
In: Lexikón masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-207-1, s. 31-48.

BED 006 II. Štruktúra a typy médií v Slovenskej republike / Laluhová, Juliána, 2012.
In: Základy masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová ; zostavovateľ: Lucia Jelčová; recenzenti: Rudolf Rybanský, Jozef Kudla. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-340-5, s. 44-61.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEF 001 II. Stručný prehľad médií Slovenskej republiky / Laluhová, Juliána, 2013.
In: Masmediálne štúdiá v kocke / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-445-7, s. 46-61.

BEF 002 II. Médiá Slovenskej republiky - stručný prehľad / Mináriková, Juliána, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 47-62.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 3

EDI 001 Dominik Tatarka - Človek medzi nami / Laluhová, Juliána = Dominik Tatarka - A Man among us, 2009.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, č- 3-4 (2009), s. 110-112.
Rec na: Život a dielo Dominika Tatarku / Ján Višňovský. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - 195 s. - ISBN 978-80-8105-121-0.

EDI 002 Keď dejiny nenudia / Laluhová, Juliána, 2011.
In: Mediální studia : odborný časopis pro kritickou reflexi médií. - ISSN 1801-9978, č. 1 (2011), s. 82-86.
Rec na: Dejiny svetových novinárstiev / Juraj Vojtek ... [et al.]. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2010. - 445 s. - ISBN 978-80-8105-199-9.

EDI 003 Teoreticky a prakticky o skladbe novín / Laluhová, Juliána, 2012.
In: Mediální studia : odborný časopis pro kritickou reflexi médií. - ISSN 1801-9978, Roč. 6, č. 2 (2012), s. 195-198.
Rec na: Problematika štruktúry a kompozície v novinárstve / Ján Višňovský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 265 s. - ISBN 978-80-8105-398-6.

GAI  Správy
Počet záznamov: 1

GAI 001 Tvorba nového študijného programu masmediálna informatika / Poláková, Eva - Brečka, Samuel - Blahút, Dušan - Jánošová, Denisa - Laluhová, Juliána - Matúš, Jozef - Štefančiková, Anna : záverečná správa projektu KEGA 3/4254/06. - Trnava : UCM v Trnave, 2008. - 15 s.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 4

GII 001 Úvodom / Solík, Martin - Laluhová, Juliána, 2009.
In: Masmediálna komunikácia a realita II. : mediálne kompetencie : médiá a politika / Slavomír Magál, Miloš Mistrík, Martin Solík (eds.). - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8105-125-8, S. 7-8.

GII 002 Pripravovaný študijný program Media Relations / Laluhová, Juliána : a jeho postavenie v študijnom odbore masmediálnych štúdií, 2011.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 2, č. 2 (2011), s. 121-122.

GII 003 15 rokov existencie univerzity a fakulty / Laluhová, Juliána, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 134.

GII 004 Electronic Media - System of Operations / Laluhová, Juliána. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-304-7.

Predmety

  • Dejiny masovej komunikácie - 1. Bc. KOMU, TEDI
  • Teória médií I., II. - 2. Bc. TEDI
  • Vysielacia štruktúra - 2. Mgr. KOMU
  • Propedeutika mediálnych štúdií - 1. Bc. KOMU (predmet v zastúpení za Dr. Kačincovú Predmerskú)

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy