PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD.

univerzitná docentka

Doktorka Sabína Gáliková Tolnaiová pôsobila na FMK UCM v rokoch 2002-2010 a od r. 2015 pôsobí doteraz. Absolvovala filozofiu a pedagogiku na FF UK v Bratislave a doktorandské štúdium na FF TU v Trnave v odbore systematická filozofia. Rigoróznu prácu v odbore etika obhájila na FF UKF v Nitre.

Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku médií a komunikácie z hľadiska filozofie, etiky a axiológie. Orientuje sa predovšetkým na digitálne médiá, internet, internetovú komunikáciu a kyberpriestor.

Na FMK UCM je členkou redakčnej rady časopisu Communication Today, ako recenzentka spolupracuje aj s časopisom Acta Ludologica. Je členkou domácich i zahraničných odborných a vedeckých spoločností, tiež členkou výborov domácich a zahraničných, resp. medzinárodných vedeckých konferencií. V rámci vedeckej činnosti bola a je riešiteľkou viacerých výskumných projektov. Ako členka Slovenského filozofického združenia pri SAV pracovala niekoľko funkčných období v jeho výbore (posledné roky ako tajomníčka). Podieľala sa aj na editorskej činnosti v rámci publikačných výstupov z konferencií organizovaných týmto združením.

Oblasti záujmu: filozoficko-antropologické, epistemologické, ontologické, eticko-axiologické aspekty problematiky médií a komunikácie; problematika digitálnych technológií, ich socio-kultúrnej dimenzie; filozofia (mediálnej) edukácie a koncept psychagógie pre 21. storočie, resp. digitálnu éru.

 

Publikácie

Media coverage and its determinants in the context of the Covid-19 pandemic / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2022. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 1 (2022), s. 46-58.

Etika v kontexte komunikácie, médií a informácií [elektronický zdroj] / Sabína Gáliková Tolnaiová ; recenzenti: Dagmar Marková, Martin Solík, Adriana Jesenková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. - Kategória do roku 2021 ACB. - 99 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0253-0.

Epistemic and Ethical Risks Of Media Reporting in the Context of the Covid-19 Pandemic, as Challenges for the Development Of Journalistic Practice / Sabína Gáliková Tolnaiová, Slavomír Gálik, 2022. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 1 (2022), s. 76-94.

On Perspectives Of Teacher Training And Understanding Of Their Digital Competencies As Determinants Of Digital Education / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2021. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 118-133.

Cyberspace as a New Living World and Its Axiological Contexts / Sabína Gáliková Tolnaiová, Slavomír Gálik, 2020. DOI 10.5772/intechopen.91907. In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 39-51 [1,26 AH].

Transformation of education and training system in the context of digital information and communication technology in sociocultural perspective and its axiological and ethical dimension / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997, Roč. 8, č. 2 (2020), s. 89-105.

Cyberspace as a New Existential Dimension of Man / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. DOI 10.5772/intechopen.88156. In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 13-25 [1,16 AH].

Media and truth in the perspective of the practice and life form of the modern "Homo medialis" / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2019. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 4-19.

Reflexia tela a telesnosti v kontexte súčasného umenia a digitálnych médií / Viera Jakubovská a kol ; posudzovatelia Pavol Adamka, Marta Keruľová. - 1. vyd. - Boskovice : František Šalé - ALBERT, 2018. - 141 s. - ISBN 978-80-7326-295-2.

Predmety

 • filozofia médií - 2. Mgr. AMES
 • základy filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte - 1. Bc. AMES
 • etika médií - 1. Bc. KOMU
 • etika v mediálnej komunikácii - 2. Bc. AMES
 • axiologické aspekty médií - 1. Mgr. AMES
 • teória mediálnej komunikácie – 1. Bc. VZME
 • diplomový seminár I. - 2. Mgr. KOMU, TEDI
 • Projekty

 • VEGA č. 1/0453/03 Dejiny a aktuálne otázky filozofického personalizmu. Doba riešenia: 2003 – 2005.
 • VEGA č. 1/0452/08 Filozoficko-antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre. Doba riešenia: 2008 - 2010.
 • VEGA č. 1/0110/11 Teoretické východiská európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súčasnosť). Doba riešenia: 2011 – 2013.
 • VEGA č. 1/0399/11 Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie. Doba riešenia: 2011 – 2013.
 • VEGA č. 1/0284/14 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. Doba riešenia: 2014 – 2016.
 • VEGA č. 1/0318/16 Problémy tela a telesnosti v kontexte súčasnej slovenskej kultúry. Doba riešenia: 2016-2018.
 • KEGA č. 010UCM-4/2018 Materiálovo-didaktická podpora vyučovania mediálnej výchovy prostredníctvom mediálneho centra FMK UCM. Doba riešenia: 2018 - 2020.
 • HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Doba riešenia: 2021 – 2023.
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, doba riešenia 03/2020 – 6/2023.
 • Členstvá

 • členka domácej vedeckej spoločnosti Slovenské filozofické združenie pri SAV (SFZ pri SAV)
 • členka Výboru SFZ pri SAV Slovenské filozofické združenie pri SAV (SFZ pri SAV)
 • členka v medzinárodnej spoločnosti Central European Philosophy of Education Society
 • členka zahraničnej vedeckej spoločnosti Polish Communication Association
 • členka redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS, Scopus) Communication Today
 • členka vedeckej rady/ recenzentka zahraničného vedeckého časopisu (WoS) European Journal of Transformation Studies
 • Pobyty

 • Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, Hradec Králové, apríl 2021, Erasmus+ Teaching Mobility
 • Sofia University St. Kliment Ohridski, 14. - 15. 9. 2022, Erasmus+ Training Period
 • Účasť na zahraničných konferenciách:

 • medzinárodná vedecká konferencia: International Scientific and Practical Conference "Problems of Journalism Education and Practice: Ukrainian and International Experience. Ukrajina, Ľvov, 27 - 28 September 2023
 • medzinárodná (svetová) konferencia: ICA (International Communication Association) Conference, the 73rd Annual Conference. Kanada, Toronto, 25-29 May 2023
 • medzinárodná vedecká konferencia: The Jubilee International Scientific Conference of the Faculty of Journalism and Mass Communication of Sofia University "St. Kliment Ohridski”, Bulharsko, Sofia, 27 – 28 October 2022
 • medzinárodná vedecká konferencia: 4. multidisciplinárna vedecká konferencia SGEM. Bulharsko, Albena, 24–30 August 2017
 • medzinárodná vedecká konferencia: ICASSR 2015 3rd International Conference on Applied Social Science Research. Beijing, China, 22-23 May 2015
 • medzinárodná vedecká konferencia: VIII Miedzynarodove Forum Etyczne „Wspólczesne oblicza dobra“. Poľsko, Kraków, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny; 23-25 June 2014
 • medzinárodná vedecká konferencia: VII Miedzynarodove Forum Etyczne „Współczesne oblicza zła“. Poľsko, Kraków, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny; 27-29 June 2012
 • Oznamy