PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD.

univerzitná docentka

Doktorka Sabína Gáliková Tolnaiová pôsobila na FMK UCM v rokoch 2002-2010 a od r. 2015 pôsobí doteraz. Absolvovala filozofiu a pedagogiku na FF UK v Bratislave a doktorandské štúdium na FF TU v Trnave v odbore systematická filozofia. Rigoróznu prácu v odbore etika obhájila na FF UKF v Nitre.

Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku médií a komunikácie z hľadiska filozofie, etiky a axiológie. Orientuje sa na digitálne médiá, internet, internetovú komunikáciu a kyberpriestor. Zaujíma sa o epistemologické, ontologické, eticko-axiologické otázky tejto problematiky a ich socio-kultúrny, osobitne edukačný kontext.

Na FMK UCM je členkou redakčnej rady časopisu FMK Communication Today, ako recenzentka spolupracuje aj s časopisom FMK Acta Ludologica. Podieľala a podieľa sa na konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia & Marketing. Je členkou viacerých (domácich i zahraničných) odborných a vedeckých spoločností. Ako členka Slovenského filozofického združenia pri SAV pracovala viaceré funkčné obdobia v jeho výbore (posledné roky ako tajomníčka) SFZ pri SAV. Bola súčasťou výborov (organizačný a vedecký) medzinárodných konferencií usporiadaných SFZ pri SAV a podieľa sa na editorskej činnosti ich publikačných výstupov.

Oblasti záujmu:  digitálne médiá a problematika internetu a internetovej komunikácie s akcentom na analýzu fenoménu kyberpriestoru, koncept filozofie (mediálnej) edukácie vo vzťahu k svetu súčasných digitálnych médií/mediálnych technológií (mediatizácia; kyberpriestor, mediálna a digitálna gramotnosť a kompetencie, psychagógia „homo interneticus“ a pod.).

 

Publikácie

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

ABC 001 K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu "mystickej smrti" v kontexte mystiky Terézie Avilskej / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu "mystickej smrti" / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Dalimír Hajko, Milan Potančok. - [1. vyd.]. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - ISBN 978-83-7729-189-4, s. 13-50 [2 AH].

ABC 002 Postmoderná transformácia edukácie a vzdelanosti v kontexte kyberpriestoru / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015.
In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, s. 26-53 [1,87 AH].

ABC 003 "Ja", identita a digitálne sociálne médiá / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 24-47 [1,64 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Dejiny európskej filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína. II. ; recenzenti: Hana Pravdová, Milan Potančok. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 107 s. - ISBN 978-80-8105-727-4.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 On the Problem of "llliteracy" in the Contemporary Knowledge Society / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 6, no. 6 S4 (2015), pp. 230-235.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2

ADF 001 Comparison of spiritual traditions in the context of universality of mysticism / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015. - Popis urobený: 6. 5. 2015.
In: Spirituality Studies. - ISSN 1339-9578, Vol. 1, iss. 1 (2015), pp. 1-16 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.spirituality-studies.org/current/

ADF 002 Possibilities and Limits of Religion in the Cyberspace of Digital Media / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2017. - Popis urobený: 3. 8. 2017.
In: Spirituality Studies. - ISSN 1339-9578, Vol. 3, iss. 1 (2017), pp. 2-9 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.spirituality-studies.org/current/

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 On philosophy of education ´in the era of digital media´ a humanistic perspective / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 177-187.

ADM 002 Contemporary internet its existential dimension and sociocultural effect / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 61-72.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADN 001 The Gutenberg galaxy and its "twilight" in the context of contemporary electronic media / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2014.
In: Human Affairs : a Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. - ISSN 1210-3055, Vol. 24, iss. 4 (2014), pp. 461-469.

ADN 002 Influence of the internet on the cognitive abilities of man. Phenomenological and hermeneutical approach / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 5-15.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Od virtuálneho a kyborgického tela k telu virtuálne kyborgickému (k reflexii tela a telesnosti v kontexte digitálnych médií) / Gáliková-Tolnaiová, Sabína = From the virtual and cyborg body to the body virtual-cyborg (to the reflection body and corporeality in the context of digital media), 2017.
In: Telo a telesnosť v kontexte súčasnej kultúry : vedecký zborník / editor: Pavol Adamka ; recenzenti: Gabriela Jonášková, Jana Waldnerová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. - ISBN 978-80-558-1202-1, S. 95-102 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 On the Question of Erudition in a Modern Knowledge Society / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 209-212 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 002 New media and their humanizing effect in ethical perspective / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 205-212.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFD 001 Cyberspace of digital games as a "living space" of human and experiential product (on characteristics and value of (cyber) experience) / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 458-472.

AFD 002 Filozofia komunikácie a médií v kontexte ich digitálnej transformácie / Gáliková-Tolnaiová, Sabína = Philosophy of communication and media in the context of their digital transformation, 2016.
In: (Meta)filozofia - prax : zborník vedeckých príspevkov / editori: Andrea Javorská, Lenka Kocinová, Simona Wagnerová ; recenzenti: Tibor Pichler, Silvia Gáliková. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2016. - ISBN 978-80-970303-7-7, S. 240-248.

AFD 003 Construction of "online" identity, body in the perspective of hyper-consumption culture / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 84-92.

AFD 004 Internetová komunikácia, (kyber)kultúra a fenomén normativity / Gáliková-Tolnaiová, Sabína = Internet communication, (cyber)culture and the phenomenon of normativity, 2017.
In: Kultúra, civilizácia, normativita - dialóg a konflikty z pohľadu filozofie : zborník vedeckých príspevkov / editori: Andrea Javorská, Ondrej Marchevský ; recenzenti: Tatiana Sedová, Juraj Šuch. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017. - ISBN 978-80-970303-8-4, S. 157-163 [CD-ROM].

AFD 005 Jazyk a jeho používanie v kontexte internetovej komunikácie / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Koltaiová, Andrea, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 6-24.

AFD 006 Telo a telesnosť v kontexte rozvoja informačno-komunikačných technológií / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 72-84.

AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 2

AFH 001 Filozofia komunikácie a médií v kontexte digitálnej transformácie / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015.
In: (Meta)filozofia - prax : V. Slovenský filozofický kongres : zborník abstraktov / editor: Milan Petkanič. - [Bratislava] : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2015. - ISBN 978-80-970303-5-3, S. 12.

AFH 002 Nové médiá a pravda. K vybraným aspektom problému pravdy v kontexte mediatizácie nášho života / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2017.
In: Pravda. Teoretické a praktické kontexty : zborník abstraktov : medzinárodná vedecká konferencia 18. - 20. októbra 2017, Smolenice - Kongresové centrum SAV / editor: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ondrej Marchevský. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-970303-9-1, S. 13.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 XI. Filozofia / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Gálik, Slavomír, 2012.
In: Základy masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová ; zostavovateľ: Lucia Jelčová; recenzenti: Rudolf Rybanský, Jozef Kudla. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-340-5, s. 288-354.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 6

BEF 001 Etika a dialóg medzi kultúrami a náboženstvami / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 53-59 [CD-ROM].

BEF 002 Etika a globalizácia / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 74-82 [CD-ROM].

BEF 003 Etika a médiá / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 87-92 [CD-ROM].

BEF 004 Postmoderná etika / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 22-32 [CD-ROM].

BEF 005 XI. Filozofia / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Gálik, Slavomír, 2013.
In: Masmediálne štúdiá v kocke / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-445-7, s. 284-362.

BEF 006 X. Filozofia a médiá / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Gálik, Slavomír, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 254-299.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDI 001 To Film Mysticism. Communication of Spiritual Experience in the Life and Work of Juraj Török / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 117-119.
Rec na: Filmovať mystiku. Komunikácia duchovnej skúsenosti v živote a tvorbe Juraja Töröka / Marián Gavenda. - Bratislava : Veda, 2016. - 247 s. - ISBN 978-80-224-1508-8.

EDI 002 Mark Deuze: Media life. Život v médiích ... / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2017.
In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 72, č. 4 (2017), s. 328-332.
Rec na: Media life / Mark Deuze. - Praha : Karolinum, 2015. - 367 s. - ISBN 978-80-246-2815-8.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2

GII 001 5th Slovak Philosophical Congress Report / Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2016.
In: Organon F : international journal of analytic philosophy. - ISSN 1335-0668, Vol. 23, no. 4 (2016), pp. 564-565.

GII 002 Úvod / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Marchevský, Ondrej, 2017.
In: Pravda. Teoretické a praktické kontexty : zborník abstraktov : medzinárodná vedecká konferencia 18. - 20. októbra 2017, Smolenice - Kongresové centrum SAV / editor: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ondrej Marchevský. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-970303-9-1, S. 9.

Predmety

 • filozofia médií - 1. Mgr. AMES, TEDI
 • etika v masmediálnej komunikácii - 1. Bc. AMES
 • teória výchovy - 1. Bc. AMES
 • axiologické aspekty médií - 1. Mgr. AMES
 • psychológia a sociológia komunikácie - 1. Bc. TEDI
 • diplomový seminár I. - 2. Mgr. KOMU, AMES, TEDI
 • teória mediálnej komunikácie – 1. Bc. VZME

Projekty

 • VEGA č. 1/0453/03 Dejiny a aktuálne otázky filozofického personalizmu. Doba riešenia: 2003 – 2005.
 • VEGA č. 1/0452/08 Filozoficko-antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre. Doba riešenia: 2008 - 2010.
 • VEGA č. 1/0110/11 Teoretické východiská európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súčasnosť). Doba riešenia: 2011 – 2013.
 • VEGA č. 1/0399/11 Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie. Doba riešenia: 2011 – 2013.
 • VEGA č. 1/0284/14 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. Doba riešenia: 2014 – 2016.
 • VEGA č. 1/0318/16 Problémy tela a telesnosti v kontexte súčasnej slovenskej kultúry. Doba riešenia: 2016-2018.
 • KEGA č. 010UCM-4/2018 Materiálovo-didaktická podpora vyučovania mediálnej výchovy prostredníctvom mediálneho centra FMK UCM. Doba riešenia: 2018 - 2020.
 • HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Doba riešenia: 2021 – 2023.
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, doba riešenia 03/2020 – 6/2023.
 • Členstvá

 • členka domácej vedeckej spoločnosti Slovenské filozofické združenie pri SAV (SFZ pri SAV)
 • členka Výboru SFZ pri SAV Slovenské filozofické združenie pri SAV (SFZ pri SAV)
 • členka v medzinárodnej spoločnosti Central European Philosophy of Education Society
 • členka zahraničnej vedeckej spoločnosti Polish Communication Association
 • členka redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS, Scopus) Communication Today
 • členka vedeckej rady/ recenzentka zahraničného vedeckého časopisu (WoS) European Journal of Transformation Studies
 • Pobyty

 • Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, Hradec Králové, apríl 2021, Erasmus+ Teaching Mobility
 • Sofia University St. Kliment Ohridski, 14. - 15. 9. 2022, Erasmus+ Training Period
 • Účasť na zahraničných konferenciách:

 • Aktívna účasť na zahraničnej vedeckej konferencii: VII Miedzynarodove Forum Etyczne „Współczesne oblicza zła“ 27-29. 6. 2012, Poľsko, Kraków, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny; s príspevkom Antropological Forms of Evil in the Electronic Media.
 • Aktívna účasť na zahraničnej vedeckej konferencii: VIII Miedzynarodove Forum Etyczne „Wspólczesne oblicza dobra“ 23-25. 06. 2014, Poľsko, Kraków, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny; s príspevkom To the Problem about “the Goodness of Communication”.
 • Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii ICASSR 2015 3rd International Conference on Applied Social Science Research: 22-23, May 2015, Beijing, China; s príspevkom On the Question of Erudition in a Modern Knowledge Society.
 • Aktívna účasť na 4. medzinárodnej multidisciplinárnej konferencii: SGEM 2017, Albena, 24–30, August 2017; s príspevkom New Media and their Humanizing Effect in Ethical Perspective.
 • Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: „Mass media discource today in focus of theory, social practice and education”, Russia, Belgorod, Belgorod National Research University, 8-9, October 2020; s príspevkom On the Problem of Truth in the Media.
 • Oznamy