Štatút fakulty

Prvá časť

§1 Úvodné ustanovenia

1. Štatút Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je vydaný podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa §15 ods. 3 Štatútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,štatút UCM“).  Štatút Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „štatút“) upravuje činnosť, riadenie, organizáciu, štruktúru a hospodárenie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (ďalej len „fakulta“ alebo „FMK“)  v súlade s § 18  štatútu UCM.

2. Fakulta masmediálnej komunikácie je súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „UCM“) ako verejnej vysokej školy univerzitného typu.

3. Sídlom fakulty je Trnava. Adresa fakulty je: Fakulta masmediálnej komunikácie, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava. Webovým sídlom je www.ucm.sk. E-mail: fmkucm@ucm.sk.

4. Názov fakulty v anglickom jazyku je Faculty of Mass Media Communication.

§ 2 Postavenie FMK UCM

1. FMK poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie a umožňuje tvorivé vedecké bádanie a umeleckú činnosť.

2. V nadväznosti na vzdelávaciu , výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť slúžiacu na kvalitnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku môže FMK vykonávať podnikateľskú činnosť.

3. Vnútorné vzťahy na FMK sa riadia zákonom, štatútom a ďalšími vnútornými predpismi FMK a UCM.

§ 3 Poslanie FMK UCM

 1. Základným poslaním FMK je šíriť poznanie, rozvíjať vzdelanosť spoločnosti v študijnom odbore masmediálne štúdiá a podporovať rozvoj osobnostných a profesionálnych kvalít členov jej akademickej obce. Svojím poslaním chce prispievať k plneniu poslania a úloh UCM.

2. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch a umožňuje celoživotné vzdelávanie v študijných programoch študijného odboru masmediálne štúdiá a príbuzných študijných odboroch.

3. Fakulta má právo udeľovať absolventom akademické tituly  „bakalár“ (skratka „Bc.“) „magister“  (skratka „Mgr.“)  ,,doktor filozofie“ (skratka ,,PhDr.“ ) a ,,doktor“ (philosophiae doctor v skratke ,,PhD.”) v akreditovaných študijných programoch. Fakulta má tiež právo udeľovať vedecko-pedagogický titul „docent“ (skratka ,,doc.“) a predkladať návrhy na vymenovanie  „profesorov“ (skratka ,,prof.“). Podrobnosti  o študijných programoch vysokoškolského vzdelávania upravuje študijný  poriadok UCM.

4. Fakulta je zároveň výskumno-vývojovou inštitúciou, zapája sa do vedeckého bádania na Slovensku a v zahraničí, spolupracuje so vzdelávacími, výskumno-vývojovými, umeleckými a inými inštitúciami v snahe rozvíjať vedu, umenie, kultúru a vzdelanosť v kontexte európskych a svetových tradícií.

5. Fakulta môže vykonávať i ďalšiu podnikateľskú a osvetovú činnosť v nadväznosti na  vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo inú tvorivú činnosť a na jej zabezpečenie  môže zriaďovať potrebné ustanovizne samostatne alebo spoločne s inými inštitúciami v súlade so štatútom UCM a  zákonom.

 6. Dlhodobé koncepcie rozvoja v oblasti vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty sú zosúladené so základnými dokumentmi univerzity, jej dlhodobým zámerom a realizujú sa po schválení v Akademickom senáte  fakulty (ďalej aj ako ,,AS FMK”) a po prerokovaní vo Vedeckej rade fakulty (ďalej aj ako ,,VR FMK”).

Druhá časť: Oblasti samosprávnej pôsobnosti FMK UCM

§ 4 Akademická obec FMK UCM

1. Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a ostatní zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie (zamestnanecká časť) a študenti fakulty (študentská časť akademickej obce).

2. Akademická obec volí a odvoláva členov AS FMK. Otázky s tým súvisiace upravujú Zásady volieb do Akademického senátu fakulty. Voľby do Akademického senátu  UCM upravujú Zásady volieb do Akademického senátu UCM.

3. Akademickú obec zvoláva  predseda AS FMK minimálne raz za akademický rok. Zvolať schôdzu akademickej obce je oprávnená aj  akademická obec, ak o to v písomnej forme požiada predsedu  AS FMK najmenej jedna tretina členov zamestnaneckej alebo študentskej časti obce..

4. Schôdzu akademickej obce fakulty vedie predseda AS FMK, alebo ním poverená osoba.

5. Členom akademickej obce fakulty  sa zaručuje sloboda vedeckého skúmania a uverejňovania jeho výsledkov, právo vyučovať a vzdelávať sa, právo voliť akademické samosprávne orgány a byť do nich volený, právo zastávať a vyjadrovať  rôzne filozofické názory, náboženské vyznania, právo používať akademické insígnie a znaky a právo vykonávať akademické obrady.

6. Využívanie a uplatňovanie týchto práv a slobôd musí byť v súlade so zásadami demokracie a humanity.

7. Obrana akademických práv a slobôd je vecou cti každého člena akademickej obce.

8. Akademickú pôdu fakulty tvoria priestory, ktoré fakulta využíva v zmysle práva hospodárenia s majetkom a objekty užívané fakultou na základe prenájmu od iných organizácií a inštitúcií.

9. Akademická pôda je nedotknuteľná s výnimkou prípadov ohrozenia života, zdravia a majetku. Vstup orgánov činných v trestnom konaní na akademickú pôdu v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu povoľuje rektor alebo ním poverený prorektor alebo dekan.

10. Politické strany a politické hnutia nesmú na akademickej pôde vykonávať svoju činnosť, ani vytvárať svoje organizačné jednotky a propagovať ich.

11. Na fakulte môžu pôsobiť odborové organizácie a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a s vedomím dekana môžu na fakulte pôsobiť občianske združenia a nadácie.

§ 5 Orgány akademickej samosprávy FMK UCM

 1.  Orgány akademickej samosprávy FMK UCM sú:

 1. AS FMK
 2. dekan FMK
 3. VR FMK
 4. Disciplinárna komisia FMK

 § 6 Akademický senát FMK

 1. AS FMK je najvyšším orgánom akademickej samosprávy fakulty. Právne postavenie a pôsobnosť AS FMK je upravená v § 26 zákona.

 2. AS FMK sa skladá z volených zástupcov akademickej obce FMK. Má dve časti – zamestnaneckú a študentskú. Má najmenej 11 členov, z ktorých najmenej 1/3 tvoria študenti. Spôsob voľby členov AS FMK upravujú Zásady volieb do AS FMK. Členstvo v AS je dobrovoľné a nezastupiteľné.

3. AS FMK zodpovedá za svoju činnosť akademickej obci.

4. Funkčné obdobie členov senátu je štvorročné. Funkčné obdobie sa začína dňom nasledujúcim po dni ukončenia funkčného obdobia predchádzajúceho senátu.

5. AS FMK si volí predsedu. Predsedom AS FMK je člen AS FMK. Voľba predsedu sa uskutočňuje tajným hlasovaním. AS FMK si môže tajným hlasovaním zvoliť predsedníctvo a tajomníka. Predsedníctvo sa skladá najmenej z jedného zástupcu každej časti .

6. Administratívny chod AS FMK, vrátane vyhotovenia zápisnice zabezpečuje tajomník fakulty. Výkon týchto prác riadi predseda AS FMK.

7. Poradnými orgánmi AS FMK sú komisie, ktoré volí AS FMK ad hoc. Predsedom komisie je vždy člen AS FMK. Členmi komisií sú zástupcovia akademickej obce podľa odbornosti príslušnej komisie.

8. Funkcia člena AS FMK je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.

9. Rokovanie AS FMK sa riadi Rokovacím poriadkom AS FMK. Zasadnutia AS FMK sú verejné, môže sa na nich  zúčastniť ktorýkoľvek člen akademickej obce.

10. AS FMK:

 1. schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty v zmysle zákona,
 2. schvaľuje Zásady volieb do AS FMK,
 3. schvaľuje Rokovací poriadok AS FMK,
 4. volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana,
 5. schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
 6. schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov VR FMK,
 7. schvaľuje návrh rozpočtu fakulty,
 8. kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
 9. schvaľuje dlhodobý zámer fakulty,
 10. schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení fakulty predloženú dekanom,
 11. pred  schválením vo VR FMK prerokúva návrh študijných programov,
 12. schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium,
 13. vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty,
 14. volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl, ,
 15. raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na verejne prístupnom mieste a na webovom sídle UCM,
 16. vyjadruje sa k návrhom rektora, ktoré sa dotýkajú prevodu majetku alebo zariadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty.

11. AS FMK sa vo veciach ustanovených v bode 10 písm. d), e), f), n) uznáša tajným hlasovaním. V ostatných otázkach rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.

§ 7 Dekan FMK

 1. Dekan  FMK (ďalej len „dekan“) je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.  Dekan zodpovedá za svoju činnosť AS FMK. V záležitostiach, v ktorých koná v mene UCM  (§23 ods. 1 zákona),  za hospodárenie fakulty a za svoju  ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi UCM, zodpovedá rektorovi.

2. Dekana volí a navrhuje na odvolanie z funkcie AS FMK. Funkčné obdobie dekana je štvorročné.  Funkciu dekana môže  vykonávať tá istá osoba najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh  AS FMK.

3. Dekana vymenúva a odvoláva na návrh AS FMK rektor, ak to nie je v rozpore so zákonom. AS FMK podá návrh na odvolanie dekana vždy ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ak dekan požiada o uvoľnenie z funkcie. Rektor môže odvolať dekana aj z vlastného podnetu so súhlasom AS FMK, ak dekan:

 1. závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,
 2. hrubo alebo opakovane porušil vnútorné predpisy UCM alebo fakulty,
 3. vážne poškodil záujem UCM alebo fakulty.

 4. Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani.

 5. Dekan najmä:

 1. riadi študijnú a vzdelávaciu činnosť na fakulte,
 2. riadi činnosť prodekanov, vedúcich katedier, tajomníka fakulty a  vedúcich  ostatných pracovísk ,
 3. riadi  výskumnú a vývojovú činnosť a zahraničné styky,
 4. vymenúva a odvoláva vedúcich pracovníkov  a členov poradných orgánov dekana,
 5. rozhoduje o personálnych veciach, o právnych úkonoch v pracovnoprávnych vzťahoch v rozsahu a za podmienok určených štatútom UCM ,
 6. predkladá AS FMK na schválenie návrhy rozpočtu, ich zmeny a doplnky, počty a organizačnú štruktúru zamestnancov,
 7. predkladá VR FMK na schválenie študijné programy,
 8. vydáva vykonávacie predpisy k študijnému, výberovému a disciplinárnemu poriadku  a rozhoduje o otázkach, ktoré z týchto predpisov vyplývajú,
 9. v súlade s disciplinárnym  poriadkom fakulty  rozhoduje  o ukladaní  disciplinárnych opatrení voči študentom fakulty,
 10. rozhoduje o vyznamenaní   a odmenení študentov za vynikajúce výsledky dosiahnuté v štúdiu, za vynikajúcu záverečnú prácu a za iné mimoriadne činy a výsledky, ktorými študent významným spôsobom reprezentoval fakultu,
 11. predkladá rektorovi návrhy o štipendiách podľa Štipendijného poriadku UCM,
 12. v prípade  potreby povoľuje príslušným osobám vstup do priestorov spravovaných fakultou,
 13. podáva na schválenie senátu návrhy základných dokumentov fakulty, ich zmien a doplnkov,
 14. n) rozhoduje o prijatí uchádzača na štúdium na fakulte a preskúmava žiadosti uchádzačov o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium,
 15. po prerokovaní v poradnom orgáne dekana rozhoduje o žiadosti študenta o prestup, prerušenie štúdia, a ďalších podaní študentov,
 16. rozhoduje o odmenách pre učiteľov a ostatných zamestnancov fakulty,
 17. rozhoduje  o zriadení, zlúčení, rozdelení a zrušení katedier a iných útvarov a zariadení fakulty,
 18. predkladá VR FMK návrhy na habilitáciu docentov a návrhy na vymenovanie profesorov.

6. Dekan zodpovedá najmä za:

 1. dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a základných dokumentov fakulty a UCM,
 2. riadnu organizáciu činnosti fakulty a vytváranie podmienok pre túto činnosť,
 3. hospodárne využívanie pridelených finančných prostriedkov z dotácie zo štátneho rozpočtu a ďalších finančných prostriedkov, za majetok, ktorý fakulta spravuje,
 4. zodpovedá za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte.

7. Dekan po vyslovení súhlasu AS FMK:

 1. vymenúva a odvoláva prodekanov a členov VR FMK,
 2. rozdeľuje finančné prostriedky  katedrám a pracoviskám fakulty,
 3. zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje pedagogické, vedecké, technické a informačné pracoviská a účelové zariadenia fakulty.

8. Po predčasnom skončení funkčného obdobia, alebo po odvolaní dekana rektorom na návrh AS  FMK, vykonáva túto funkciu až do zvolenia nového dekana osoba poverená rektorom na návrh AS FMK.

§ 8 Vedecká rada FMK

 1. VR FMK je orgán akademickej samosprávy, ktorý garantuje jej odbornú úroveň.

 2. Predsedom VR FMK je dekan. Členmi VR FMK sú z titulu svojej funkcie aj prodekani.

 3. Podpredsedom VR FMK je prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, ktorý na základe poverenia môže zastupovať predsedu VR FMK.

4. Členstvo vo VR FMK je nezastupiteľné.

5. Členov VR FMK  vymenúva so súhlasom AS FMKI z radov členov akademickej obce FMK a ďalších významných odborníkov. Dekan dbá pri zostavovaní VR FMK na primerané zastúpenie vedných odborov. So súhlasom AS FMK  môže dekan vymenovať aj čestných členov VR FMK.

6. VR FMK  rokuje o všetkých otázkach, ktoré jej predloží predseda VR FMK, najmä však :

 1. prerokúva a schvaľuje koncepciu a dlhodobý  zámer fakulty,
 2. schvaľuje program   výskumnej a vývojovej činnosti fakulty a dáva podnety pre jeho perspektívny rozvoj Vedeckej rade UCM na schválenie,
 3. prerokúva a hodnotí úroveň, priebeh a výsledky  dosiahnuté výskumnou a vývojovou činnosťou zamestnancov a výskumných tímov fakulty,
 4. prerokúva a hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti fakulty,
 5. schvaľuje  návrh študijných  programov,  ich zmeny a doplnky,
 6. schvaľuje spôsob utvárania komisií pre štátne skúšky, členov komisií pre štátne skúšky z radov profesorov, docentov a ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať pri štátnych skúškach a schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium,
 7. prerokúva a predkladá Vedeckej rade UCM kritériá na habilitácie docentov,
 8. prerokúva a predkladá Vedeckej rade UCM všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov,
 9. prerokúva a predkladá Vedeckej rade UCM konkrétne podmienky výberového konania na  obsadzovanie miest profesorov a docentov,
 10. prerokúva a predkladá Vedeckej rade UCM návrhy dekana na obsadenie miest hosťujúcich profesorov,
 11. schvaľuje na návrh predsedu VR FMK Rokovací poriadok vedeckej rady fakulty,
 12. schvaľuje začiatok habilitačného a inauguračného konania kandidátov ako aj návrh na vymenovanie docentov a profesorov Vedeckej rade UCM.

7. Vo veciach štúdiá sa na rokovaní VR FMK zúčastňujú zástupcovia študentov.

8. Podrobnosti o organizácii a rokovaní VR FMK upravuje Rokovací poriadok vedeckej rady fakulty .

§ 9 Disciplinárna komisia FMK

1. Disciplinárna komisia  fakulty  prerokúva na základe Disciplinárneho poriadku  fakulty disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy fakulty a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi FMK.

2. Disciplinárna komisia fakulty sa skladá z predsedu a členov.

3. Členov Disciplinárnej komisie fakulty  a jej predsedu vymenúva z radov členov  akademickej obce fakulty po schválení AS FMK dekan. Polovicu  členov tejto komisie tvoria  študenti.

4. Činnosť Disciplinárnej komisie sa riadi Rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie fakulty, ktorý schvaľuje AS FMK na návrh dekana.

§ 10 Poradné orgány dekana

1. Poradnými orgánmi dekana sú:

 1. vedenie fakulty
 2. kolégium dekana
 3. komisie fakulty

 2. Vedenie fakulty je stály poradný orgán dekana pre operatívne riešenie tých otázok riadenia fakulty, ktoré vyžadujú kolektívne prerokovanie. Zasadnutie vedenie FMK vedie  dekan a jeho členmi sú prodekani a tajomník fakulty.

3. Na rokovaní vedenia fakulty majú právo sa zúčastňovať aj zástupcovia vedenia UCM, kontrolór UCM a ak sú predmetom rokovania vedenia zásadné otázky týkajúce sa študentov, aj poverení zástupcovia  študentov.

4. Kolégium dekana je stály poradný orgán dekana. Kolégium vedie dekan. Jeho členmi sú:

 1. prodekani,
 2. tajomník fakulty,
 3. vedúci katedier,
 4. predseda AS FMK,
 5. ďalší členovia  určení dekanom.

 5. V odôvodnených prípadoch môže dekan prizvať na rokovanie kolégia aj členov akademickej obce fakulty, zástupcov zamestnancov UCM, študentov a hostí.

6. V kompetencii dekana je zriaďovať a zrušovať dočasné komisie na prípravu a posúdenia zásadných dokumentov fakulty. Členov komisie menuje dekan z radov zamestnancov fakulty, študentov a odborníkov z iných fakúlt a odborných inštitúcií.

§ 11 Tajomník FMK

1. Tajomník FMK  ( ďalej len „tajomník“) je vedúcim zamestnancom fakulty, ktorý zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty. Organizuje činnosť dekanátu, zodpovedá za jeho výkon a kontrolu, v súlade so závermi AS FMK a v rozsahu určenom dekanom metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť fakultných útvarov a zložiek v oblasti rozpočtu a hospodárenia.

2. Tajomník je podriadený priamo dekanovi a zodpovedá za vypracovanie návrhu rozpočtu fakulty a hospodárenie fakulty podľa schváleného rozpočtu v zmysle platných právnych noriem, štatútu UCM a štatútu FMK.

3. Tajomníka ustanovuje dekan na základe výberového konania.

§ 12 Prodekani FMK

1. Prodekani FMK (ďalej len „prodekani“) metodicky riadia fakultu na úseku činnosti a v rozsahu určenej dekanom. Za svoju činnosť zodpovedajú dekanovi fakulty.

2. Prodekanov vymenúva  a odvoláva dekan po schválení AS FMK. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné.

3. Prodekani zastupujú dekana v ním určenom  rozsahu a v určenom úseku sú oprávnení vystupovať a konať v mene fakulty. V súlade s organizačným poriadkom fakulty môžu ukladať pokyny vedúcim katedier. Dekan ustanovuje z prodekanov prvého zástupcu.

4. Fakulta má spravidla troch prodekanov, a to na úseku:

 1. pre  výchovno-vzdelávaciu činnosť,
 2. pre vedu, výskum a zahraničné styky,
 3. externé štúdium a akreditáciu.

5. Dekan môže po odsúhlasení v AS FMK  počet prodekanov zmeniť.

 6. Prodekani sa navzájom zastupujú spôsobom, ktorý  určí dekan.

 7. Prodekani majú právo v úseku a rozsahu svojej činnosti zvolávať vedúcich katedier, vedúcich zamestnancov fakulty a ďalších zamestnancov fakulty.

8. Prodekan sa môže svojej funkcie vzdať. Demisiu podáva prodekan do rúk dekana.

9. Ak dekan odvolá prodekana z funkcie alebo dôjde k predčasnému skončeniu funkčného obdobia prodekana, môže dekan so súhlasom AS FMK vymenovať do funkcie prodekana osobu z radov vysokoškolských učiteľov aj na obdobie  kratšie ako štyri roky.

§ 13 Spôsob voľby kandidáta na dekana a spôsob jeho odvolania

1. Výber kandidáta na dekana sa riadi týmito pravidlami:

 1. termín volieb kandidáta na funkciu dekana určí AS FMK tak, aby sa konali najmenej dva mesiace pred skončením funkčného obdobia dekana a zverejní ho aspoň jeden mesiac pred ich konaním. Zároveň určí termín uzávierky pre podávanie návrhov na kandidátov,
 2. písomné návrhy na kandidátov môžu predsedovi AS FMK podávať členovia akademickej obce,
 3. kandidáti na dekana verejne vystúpia so svojim programom pred akademickou obcou a obhajujú ho verejnou rozpravou na zasadnutí AS FMK, konanom najneskôr tri dni pred stanoveným termínom volieb kandidáta na dekana,
 4. podrobnosti s presným vymedzením postupu pri tajných voľbách kandidáta na dekana upravuje Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana.

Tretia časť: Členenie FMK

§ 14 Členenie  fakulty

1. Organizačnú štruktúru fakulty tvorí:

 1. dekanát fakulty,
 2. katedry fakulty,
 3. informačné centrum fakulty.
 
Späť hore ↑