Oznam pre členov zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave,

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o termíne volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie a o stanovení termínu podávania návrhov kandidátov do volieb na členov zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave.

AS FMK UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 8. 3. 2021 vyhlásil termín volieb do zamestnaneckej (3 senátori) a študentskej (2 senátori) časti AS UCM na Fakulte masmediálnej komunikácie na 7. apríla 2021, a to prezenčne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. (Nám. J. Herdu 2, prvé poschodie, dekanát FMK) a 7. apríla 2021 elektronicky v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Návrhy na kandidátov je možné podávať e-mailom od 12. 3. 2021 do 26. 3. 2021 do 10.00 hod.

Spôsob podávania návrhov:

Návrhy kandidátov na členov AS UCM sa podávajú e-mailom na meno predsedu volebnej komisie (VK) Mgr. Andreja Brníka, PhD., a v kópii na predsedu AS FMK UCM v Trnave doc. Jána Višňovského. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta a jeho e-mail.

Navrhovaný kandidát potvrdí svoj súhlas s kandidatúrou potvrdzujúcim e-mailom predsedovi VK a predsedovi AS FMK UCM v Trnave. Zároveň tým prehlasuje, že mu nie sú známe prekážky na jeho zvolenie.

Mgr. Andrej Brník, PhD.  – andrej.brnik(at)ucm.sk
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. – jan.visnovsky(at)ucm.sk

Kandidovať za člena AS UCM môže každý člen akademickej obce podľa §3 zákona č. 131/2002 Z.z.

Cit.: Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci vysokej školy, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce vysokej školy).

Podľa §4 Štatútu UCM: Akademickú obec UCM tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, ostatní zamestnanci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním najmenej 1. stupňa, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce UCM).

Elektronické hlasovanie:

Tých členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, ktorí majú záujem o elektronickú voľbu bez prezenčnej účasti, prosíme, aby do 26. 3. 2021 do 10.00 hod. vyplnili prihlasovací formulár: https://forms.gle/oSBxf3BoU46ASaBH6

S pozdravom,
Volebná komisia pre voľby do AS UCM v Trnave na FMK