Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

odborný asistent

Doktor Tomáš Fašiang vyštudoval obchodný manažment na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dizertačnú prácu obhájil na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde od roku 2012 pôsobí ako odborný asistent. 

V rámci pôsobenia na FMK je členom Akademického senátu FMK UCM a súčasne predsedom finančno-legislatívnej komisie. Ďalej je členom organizačného výboru konferencie Marketing and Media Identity, členom ​​Českej marketingovej společnosti, Klubu učitelů marketingu, POPAI Central Europe. Je vedúcim projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied s názvom: „Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie“ (2021 – 2023). Je spoluriešiteľom projektu s názvom: „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku“, ktorý je realizovaný Ministerstvom životného prostredia SR, Európska komisia a OECD (2020-2022).

Odborne sa venuje problematike marketingovej komunikácie a spotrebiteľského správania ako integrálnej súčasti procesu strategického rozhodovania v oblasti komunikácie maloobchodu. V rámci vedeckej činnosti sa venuje problematike maloobchodu s orientáciou na analýzy obchodných a marketingových činností v nákupnom spáde maloobchodu a vytváraní návrhu modelov predikcie sklonov spotrebiteľov pri realizácii budúcich nákupov. Ďalej sa venuje opodstatnenosti využívania nových komunikačných metód a implementácii nových komunikačných technológií v marketingu maloobchodu. V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje aj problematike cirkulárnej ekonomiky v kontexte s procesmi marketingovej komunikácie. V tejto oblasti publikuje doma aj v zahraničí.

Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých medzinárodných a domácich vedeckých projektov, autorom a spoluautorom vedeckých monografií a mnohých publikácií v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch indexovaných aj v medzinárodných databázach.

Oblasti záujmu: marketing, marketingové stratégie, marketingové analýzy, marketingová komunikácia, psychológia a sociológia trhu, spotrebiteľské správanie na B2B a B2C trhoch, hodnota zákazníka, výskum trhového prostredia, skúmanie procesov marketingovej komunikácie v kontexte problematiky cirkulárnej ekonomiky, IT inovácie a ich implementácia v procese štandardizácie rozhodovacích procesov.

 

Publikácie

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Retail Marketing Communication and the Consumer Behaviour of Selected Generations / Alena Kusá, Tomáš Fašiang, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Oxford : Peter Lang, 2022. - 192 s. [9,64AH]. - ISBN 978-1-80079-855-7.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Úloha marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka v maloobchode / Alena Kusá, Tomáš Fašiang, Petra Grešková ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Dagmar Hrašková, Ladislav Mura. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - 210 s. - ISBN 978-80-8105-906-3.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Komunikačné stratégie maloobchodu / Tomáš Fašiang ; recenzenti: Jozef Matúš, Jozef Sablik. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 117 s. - ISBN 978-80-8105-466-2.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Ekonómia [elektronický zdroj] : história, súčasnosť a budúcnosť / Jozef Matúš, Jaroslav Bednárik, Tomáš Fašiang ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 1 CD-ROM (189 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-813-4.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ECO-ECO Recycling Models and Application of their Principles into the Circular Economy /Tomáš Fašiang ... [et al.], 2020. In: Acta Polytechnica Hungarica. - ISSN 1785-8860, Roč. 17, č. 9 (2020), s. 85-107.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Using heuristic methods in the process of retail shops placement in the context of marketing communication effect maximisation / Tomáš Fašiang, Pavel Gežík, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 42-57.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Vzťah vybraných ekonomických ukazovateľov k vývoju mediálnych výdavkov v segmente nešpecializovaného maloobchodu = Connection of chosen economical indicators with development of medial expenses in non specified retail segment / Tomáš Fašiang, 2012. - Indexované vo WoS CC.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 1 (2012), s. 85-96.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

How is the Daily Shopping behaviour of Consumer Goods Influenced by Gender / Alena Kusá, Tomáš Fašiang, Petra Grešková, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 249-252 [online].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Generation identification approach of the purchase transaction value caused by the marketing appeal / Tomáš Fašiang, 2021.
In: Marketing Identity : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online / editors: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0220-2, s. 115-120.

Predmety

 • ekonomika a podnikanie – 1. Bc. MARK
 • všeobecná ekonomická teória – 1. Bc. MARK
 • základy ekonómie – 1. Bc. VZME
 • marketingová informatika – 2. Bc. MARK
 • diplomový seminár I. – 2. Mgr. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie
 • MŽP SR/EK/OECD: Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu
 • VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie
 • Členstvá

 • člen Akademického senátu FMK UCM
 • predseda finančno-legislatívnej komisie Akademického senátu FMK UCM
 • člen POPAI Central Europe
 • člen České marketingové společnosti
 • člen Klubu učitelů marketingu
 • Pobyty

 • Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií, Praha – Erasmus+ Teaching Mobility (2022)
 • Oznamy