Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 15:00 - 16:30 hod., Nám. J. Herdu, 102b

Doktor Tomáš Fašiang vyštudoval obchodný manažment na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dizertačnú prácu obhájil na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde od roku 2012 pôsobí ako odborný asistent. 

V rámci pôsobenia na FMK je členom Akademického senátu FMK UCM a súčasne predsedom finančno-legislatívnej komisie. Ďalej je členom organizačného výboru konferencie Marketing Identity, členom ​​Českej marketingovej společnosti, Klubu učitelů marketingu, POPAI Central Europe a vedúcim projektu VEGA.

Odborne sa venuje problematike marketingovej komunikácie a spotrebiteľského správania ako integrálnej súčasti procesu strategického rozhodovania v oblasti komunikácie maloobchodu. V rámci vedeckej činnosti sa venuje problematike maloobchodu s orientáciou na analýzy obchodných a marketingových činností v nákupnom spáde maloobchodu a vytváraní návrhu modelov predikcie sklonov spotrebiteľov pri realizácii budúcich nákupov. Ďalej sa venuje opodstatnenosti využívania nových komunikačných metód a implementácii nových komunikačných technológií v marketingu maloobchodu. V tejto oblasti publikuje doma aj v zahraničí.

Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých medzinárodných a domácich vedeckých projektov, autorom a spoluautorom vedeckých monografií a mnohých publikácií v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch indexovaných aj v medzinárodných databázach.

Oblasti záujmu: marketing, marketingové stratégie, marketingové analýzy, marketingová komunikácia, psychológia a sociológia trhu, spotrebiteľské správanie na B2B a B2C trhoch, hodnota zákazníka, výskum trhového prostredia, skúmanie environmentálnej problematiky z pohľadu cirkulárnej ekonomiky a marketingovej komunikácie v jej procesoch.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

AAB 001 Komunikačné stratégie maloobchodu / Fašiang, Tomáš ; recenzenti: Jozef Matúš, Jozef Sablik. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 117 s. - ISBN 978-80-8105-466-2.

AAB 002 Úloha marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka v maloobchode / Kusá, Alena - Fašiang, Tomáš - Grešková, Petra ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Dagmar Hrašková, Ladislav Mura. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - 210 s. - ISBN 978-80-8105-906-3.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Ekonómia / Matúš, Jozef - Bednárik, Jaroslav - Fašiang, Tomáš [elektronický zdroj] : história, súčasnosť a budúcnosť ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 1 CD-ROM (189 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-813-4.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Vzťah vybraných ekonomických ukazovateľov k vývoju mediálnych výdavkov v segmente nešpecializovaného maloobchodu / Fašiang, Tomáš = Connection of chosen economical indicators with development of medial expenses in non specified retail segment, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 1 (2012), s. 85-96.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Sunday christian significance and the saints days shopping behaviour / Čábyová, Ľudmila - Fašiang, Tomáš - Kollárová, Daniela - Mužíková, Dáša, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 43-54.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Using heuristic methods in the process of retail shops placement in the context of marketing communication effect maximisation / Fašiang, Tomáš - Gežík, Pavel, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 42-57.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Technologické zvyšovanie inovačnej výkonnosti v marketingovom procese podniku / Fašiang, Tomáš = The technological improvment of innovative performance in enterprise marketing process, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 80-88 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFC 001 Hodnota zákazníka v komunikačnom procese maloobchodu / Fašiang, Tomáš, 2014.
In: QUAERE 2014 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. vol. IV. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-04-7, S. 116-124 [CD-ROM].

AFC 002 Interakcia spotrebiteľského správania a maloobchodnej komunikačnej stratégie / Fašiang, Tomáš = Interaction of consumer´s bahaviour and retail promotion strategy, 2014.
In: Marketingová komunikace a společnost = Marketing communications and society : sborník 2. mezinárodní vědecké konference / editor: Dušan Pavlů ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Katarína Fichnová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. - ISBN 978-80-7408-097-5, S. 252-263 [CD-ROM].

AFC 003 Komparácia nákupného správania spotrebiteľov na trhu rýchloobrátkového tovaru / Fašiang, Tomáš - Grešková, Petra = Comparison of consumers´ purchase behavior in the market of fast moving consumer goods, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 588-597 [CD-ROM].

AFC 004 How is the Daily Shopping behaviour of Consumer Goods Influenced by Gender / Kusá, Alena - Fašiang, Tomáš - Grešková, Petra, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 249-252 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFD 001 Bezdrôtová inovácia v marketingovom procese maloobchodu / Fašiang, Tomáš = Wireless inovation in marketing retail process, 2012.
In: Nové trendy v marketingu : spoločenská zodpovednosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-438-9, S. 68-81.

AFD 002 Profil cieľovej skupiny vybraného typu maloobchodnej prevádzky / Fašiang, Tomáš = Profile of target group of the selected type of retail, 2012.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej komunikácie / editori: Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová ; recenzenti: Daniela Kollárová, Viliam Končál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-384-9, S. 59-64 [CD-ROM].

AFD 003 Purchase behavior of women generation X and Y / Fašiang, Tomáš, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 261-273.

AFD 004 Gravitačný zákon maloobchodu / Fašiang, Tomáš = Law of retail gravitation, 2014.
In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0, S. 29-37.

AFD 005 Action radius of retail communication / Fašiang, Tomáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 47-52.

AFD 006 Significance of retail gravity models / Fašiang, Tomáš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 33. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 129-134.

AFD 007 Technologická inovácia riadiacich procesov odpadového hospodárstva / Fašiang, Tomáš = Technological innovation of managing processes for waste economy, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 160-168.

AFD 008 The brand value in the process of shopping place selection / Fašiang, Tomáš, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 74-81.

AFD 009 Eko-eko správanie spotrebiteľa / Gežík, Pavel - Fašiang, Tomáš = Eco-eco consumer behavior, 2017.
In: Zborník zo seminára Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : 14. - 16. jún 2017 Račkova dolina / zostavovateľ: Brian König ; recenzenti: Ivan Brezina, Zuzana Čičková. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - ISBN 978-80-225-4392-7, S. 61-66.

AFD 010 Senzibilita spotrebiteľa na vybrané formy mediálnej komunikácie / Fašiang, Tomáš - Ružička, Tomáš, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 144-151.

AFD 011 Uplatnenie princípov reverznej logistiky v procese spotrebiteľského správania / Fašiang, Tomáš - Gežík, Pavel = Applying principles of reverse logistics in process of consumer bahavior, 2017.
In: Zborník zo seminára Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : 14. - 16. jún 2017 Račkova dolina / zostavovateľ: Brian König ; recenzenti: Ivan Brezina, Zuzana Čičková. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - ISBN 978-80-225-4392-7, S. 32-37.

Predmety

  • Všeobecná ekonomická teória - 1. Bc. MARK, KOMU, VZME
  • Ekonomika a podnikanie – 1. Bc. MARK
  • Diplomový seminár I. – 2. Mgr. MARK
  • Marketingová informatika - 2. Bc. MARK

Projekty

VEGA: Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie

Oznamy