Mgr. Martin Graca, PhD.

Odborný asistent

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Skladová, miestnosť 301

Štvrtok 12:30-14:00 hod.

Doktor Martin Graca sa orientuje na mobilné aplikácie a využitie informačných technológií vo vzdelávaní.

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM, predtým študoval dva roky informatiku na FPV UCM v Trnave.

V súčasnosti pôsobí ako denný doktorand a spracováva dizertačnú prácu s názvom Mobilné aplikácie a ich využitie v kontexte nových vzdelávacích trendov a prístupov. Podieľa sa na výučbe predmetu teória mediálneho výskumu v študijnom programe aplikované mediálne štúdiá.

Oblasti záujmu: 

 

Publikácie

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Mobile applications in the context of the new evangelization / Vrabec, Norbert - Graca, Martin, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 4 (2017), pp. 123-135.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Rozšířená realita jako nástroj vzdělávání / Graca, Martin = Augmented reality as an educational tool, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 3170-3176 [CD-ROM].

AFC 002 Podpora turizmu v regiónoch prostredníctvom mobilných aplikácií / Graca, Martin = Support of tourism in the regions through mobile ap[p]lications, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 54-62.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9

AFD 001 Web dizajn (webová stránka pre malých podnikateľov) / Graca, Martin - Mazáková, Sláva, 2014.
In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0, S. 38-49.

AFD 002 4K - pastva pre oči alebo marketingová bublina? / Graca, Martin = 4K - Feast for the eyes or marketing bubble?, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 8-17.

AFD 003 Implementation of mobile applications in education and possibilities of their use in media education / Vrabec, Norbert - Graca, Martin - Mazáková, Sláva, 2015.
In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo / Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5. - ISSN 2453-6474, S. 140-153.

AFD 004 Migrácia printových médií do digitálneho sveta / Graca, Martin = Migration of print media into the digital world, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 153-162 [CD-ROM].

AFD 005 Využívanie mobilných aplikácií vo vzdelávacom procese / Graca, Martin = Using of mobile apps in educational process, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 111-124.

AFD 006 Nové technológie ako nástroj vzdelávania / Graca, Martin = New technologies as an educational tool, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I : médiá a gramotnosť : médiá a kreativita / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-797-7, S. 56-64.

AFD 007 Analysis of the mobile apps used in the educational process / Graca, Martin, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 334-342.

AFD 008 Implementácia mobilných aplikácií do vzdelávania a digitalizácia vzdelávacieho procesu / Graca, Martin, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 12-31.

AFD 009 Nové trendy vo virtuálnej realite / Graca, Martin = New trends in virtual reality, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 228-234.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Vývoj a tvorba vizuálnych efektov / Proner, Ján - Graca, Martin, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 141-166 [CD-ROM].

Predmety

  • Teória mediálneho výskumu I., II. – 3. ročník Bc AMES.

Oznamy