Blížia sa voľby do Akademického senátu aj na funkciu dekana. Pripomíname dôležité dátumy

Táto jeseň bude na FMK volebná. Návrhy na kandidátov môžete stále posielať.

Voľby do Akademického senátu

29. septembra 2022 sa uskutočnia voľby aj do študentskej, aj do zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Písomné návrhy na kandidáta na funkciu senátora za študentskú časť akademickej obce sa odovzdávajú predsedníčke volebnej komisie za študentskú časť Mgr. Alexandre Mathiasovej od 2. mája 2022 do 19. septembra 2022 do 12.00 hod.

Písomné návrhy na kandidáta na funkciu senátora za zamestnaneckú časť akademickej obce sa odovzdávajú predsedníčke volebnej komisie za zamestnaneckú časť Mgr. A. Tománkovej, PhD., od 2. mája 2022 do 19. septembra 2022 do 12.00 hod.

Všetky potrebné informácie spolu s formulárom nájdete v týchto článkoch:

Vyhlásenie volieb do študentskej časti Akademického senátu FMK UCM v Trnave 2022 – 2026

Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu FMK UCM v Trnave 2022 – 2026

Voľby dekana

Voľby kandidáta na funkciu dekana FMK UCM na obdobie 2023 – 2027 sa uskutočnia 10. novembra 2022 o 13:00 hod.

Písomné návrhy na kandidáta na dekana FMK sa podávajú v zalepenej obálke (s označením „Voľba dekana – neotvárať“) na meno predsedu AS FMK doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., mim. prof., cez podateľňu UCM alebo poštou na adresu Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava od 2. mája 2022 do 3. novembra 2022 do 12.00 hod. 

Všetky potrebné informácie spolu s formulárom nájdete v tomto článku:

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FMK UCM na obdobie 2023 – 2027