Mgr. Alexandra Mathiasová

denná doktorandka

Magisterka Mathiasová absolvovala bakalárske (2012 – 2015) i magisterské (2015 – 2017) štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Od roku 2020 pôsobí na Katedre masmediálnej komunikácie ako denná doktorandka, pričom sa venuje najmä onlinovej žurnalistike a problematike spoplatňovania mediálneho obsahu na internete.

Na FMK pôsobila v organizačnom výbore konferencií Quo Vadis a Megatrendy a médiá. Je členkou riešiteľského kolektívu aktuálne prebiehajúceho projektu VEGA a taktiež súčasťou riešiteľského kolektívu projektu VEGA, plánovaného na rok 2023. V roku 2021 bola vedúcou projektu FPPV. V roku 2022 pôsobila ako posudzovateľka Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM.

Od roku 2014 je redaktorkou regionálneho periodika Piešťanský týždeň, kde spracúva komunitné a spoločenské témy, ale venuje sa aj oblasti kultúry v regióne. Okrem tvorby autorských článkov a fotografického materiálu má skúsenosti aj so zabezpečovaním a obsluhou internetovej verzie periodika a sociálnych médií. Mediálnu prax nadobudla tiež pri tvorbe príspevkov do regionálnych televízií a rádia.

Oblasti záujmu: onlinová žurnalistika, spoplatňovanie spravodajského webového obsahu, print, regionálna žurnalistika, komunálna politika, tvorba pre deti a mládež, tanečné umenie.

 

Publikácie

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Paid subscriptions and premium content: online news publishers' monetisation strategies / Alexandra Mathiasová, Martin Solík, Juliána Mináriková, 2022. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 1 (2022), s. 18-27.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Impact of the Covid-19 pandemic on regional and local media - case study / Ján Višňovský, Alexandra Mathiasová, Juliána Mináriková, 2021. In: NORDSCI International Conference. Book 1 / Volume 4. Education and Educational Research, Language and Linguistic, Philosophy, Sociology and Healthcare : Conference Proceedings : Conference Proceedings. Book 1 / Volume 4 : Education and Educational Research, Language and Linguistic, Philosophy, Sociology and Healthcare / [bez zostavovateľa]. - Sofia : SAIMA Consult, 2021. - ISBN 978-619-7495-21-8. - ISSN 2603-4107. DOI DOI 10.32008/NORDSCI2021/B1/V4, s. 215-223

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Types of paywalls in Slovak online media / Alexandra Mathiasová, 2021. In: Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021 : prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (8. ročník) / editor: Ondřej Roubal. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2021. - ISBN 978-80-7408-237-5, s. 67-79.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Infodémia v onlinových médiách ako sprievodný jav pandémie covid-19 / Alexandra Mathiasová, 2021. In: Fenomén 2021 : pandémia covidu-19 a médiá / Anna Sámelová, Mária Stanková, Ján Hacek (eds.) ; recenzenti: Romana Javorčeková, Marián Gladiš. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - ISBN 978-80-223-5250-5, s. 127-137.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)

Stratégie sprístupňovania obsahov slovenských onlinových médií = Strategies of making Slovak online media contents available / Alexandra Mathiasová, 2021. In: Kreativní strategie - strategie kreativity : změny ve světe marketingových komunikací po nástupu internetu : sborník odborných textů o proměnách marketingové komunikace v internetové epoše / Dušan Pavlů (ed.). - Praha : Vysoká škola kreativní komunikace, 2021. - ISBN 978-80-908049-2-0, s. 20-30.

Predmety

  • základy AV tvorby – 1. Bc. KOMU
  • dejiny žurnalistiky – 1. Bc. KOMU
  • Projekty

  • VEGA: č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020), vedúci projektu
  • Pobyty

  • University of Zagreb, Faculty of Political Science, Záhreb, Chorvátsko, 2022
  • Ocenenia

    Oznamy