Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FMK UCM na obdobie 2023 – 2027

Akademický senát Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „AS FMK“ a „UCM“) na svojom zasadnutí dňa 21. apríla 2022 v zmysle príslušných ustanovení Štatútu FMK UCM a Volebného poriadku pre voľby dekana na FMK vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana FMK.

Voľby sa uskutočnia 10. novembra 2022 o 13:00 hod.

Priebeh a časový harmonogram volieb
  1. Voľba kandidáta na dekana FMK sa riadi vnútorným predpisom FMK UCM Volebným poriadkom pre voľby dekana na FMK, ktorý bol schválený AS FMK a nadobudol platnosť a účinnosť dňa 29. 10. 2018. 
  2. Právo kandidovať na dekana majú členovia akademickej obce FMK, ktorí sú v pracovnom pomere s FMK na ustanovený týždenný pracovný čas.
  3. Volebný poriadok pre voľby dekana FMK: https://fmk.sk/download/oficialne-dokumenty/Volebny-poriadok-pre-volby-dekana-na-FMK.pdf
Harmonogram volieb: 
  1. Termín volieb kandidáta na dekana FMK – 10. novembra 2022 o 13.00 hod. 
  2. Písomné návrhy na kandidátov na dekana (formulár na stiahnutie TU) môžu predsedovi AS FMK UCM podávať členovia akademickej obce FMK. Písomný návrh na kandidáta na dekana FMK musí obsahovať meno, priezvisko, podpis navrhovateľa (navrhovateľov) a písomný súhlas kandidáta na dekana FMK s prijatím kandidatúry.
  3. Písomné návrhy na kandidáta na dekana FMK sa podávajú v zalepenej obálke (s označením „Voľba dekana – neotvárať“) na meno predsedu AS FMK doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., mim. prof. cez podateľňu UCM alebo poštou na adresu Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava od 2. mája 2022 do 3. novembra 2022 do 12.00 hod. Na neskôr podané návrhy sa neprihliada.
  4. Následne sa zverejnia mená kandidátov na funkciu dekana, ktorí splnili podmienky kandidatúry, ich volebný program a profesijný životopis na webovom sídle fakulty.
  5. Zasadnutie akademickej obce fakulty spojené s predstavovaním kandidátov na funkciu dekana FMK sa uskutoční 10. novembra 2022 o 10.00 hod.
  6. Voľba kandidáta na funkciu dekana sa uskutoční na zasadnutí AS FMK dňa 10. novembra 2022 o 13.00 hod.
  7. Výsledky volieb vyhlási volebná komisia bezprostredne po uskutočnení volebného aktu a zverejní ich na webovom sídle fakulty.

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
predseda Akademického senátu FMK UCM v Trnave