Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu FMK UCM v Trnave 2022 – 2026

Akademický senát Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „AS“ a „FMK UCM“) v zmysle príslušných ustanovení Štatútu FMK UCM a Zásad volieb do AS FMK UCM na svojom zasadnutí dňa 21. 4. 2022 vyhlásil voľby do zamestnaneckej časti AS FMK.

VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FMK SA USKUTOČNIA 29. SEPTEMBRA 2022.

Harmonogram volieb: 

Termín a čas konania volieb do zamestnaneckej časti AS FMK UCM: štvrtok  29. septembra 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod. v priestoroch UCM v Trnave. 

  1. Písomné návrhy na kandidáta na funkciu senátora za zamestnaneckú časť akademickej obce sa odovzdávajú predsedníčke volebnej komisie za zamestnaneckú časť Mgr. A. Tománkovej, PhD., od 2. mája 2022 do 19. septembra 2022 do 12.00 hod., a to prostredníctvom podateľne UCM alebo poštou na adresu FMK UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava s označením „Voľby do AS FMK – neotvárať“. Súčasťou návrhu je aj písomný súhlas (dostupný tu) kandidáta s kandidatúrou do AS FMK.
  2. Volebná komisia zverejní mená kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky pre ich kandidatúru, najneskôr 8 dní pred uskutočnením volieb.
  3. Výsledky volieb vyhlási volebná komisia bezprostredne po uskutočnení volebného aktu a zverejní ich na webovom sídle fakulty.
Usmernenie k voľbám:
  1. Voľby do AS FMK UCM sa riadia Zásadami volieb do Akademického senátu Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré nadobudli platnosť a účinnosť dňa 25. 9. 2018 a sú dostupné na: https://fmk.sk/download/oficialne-dokumenty/Zasady-volieb-do-AS-FMK-UCM.pdf 
  2. Právo voliť a byť volený do AS FMK majú všetci členovia akademickej obce FMK. V zmysle § 5 Štatútu FMK UCM: Akademickú obec FMK tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s FMK v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ostatní zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty).
  3. Kandidáta do AS FMK navrhuje jednotlivec alebo kolektív. Spoločné návrhy môžu dať kolektívy za jednotlivé pracoviská fakulty.
  4. Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s kandidatúrou do AS FMK. 

Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS FMK