doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.

docentka, zástupkyňa vedúcej Katedry marketingovej komunikácie

Docentka Kollárová na FMK UCM v Trnave pôsobí od roku 2003. Bakalárske a magisterské štúdium, ako aj rigorózne a habilitačné konanie absolvovala na FMK UCM v Trnave. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre.

Vo svojej výskumnej, publikačnej i pedagogickej činnosti sa dlhodobo venuje spotrebiteľskému správaniu, podpore predaja, priamemu marketingu, maloobchodu a komunikácii na mieste predaja.
Na FMK sa v minulých rokoch podieľala na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, medzinárodnej vedeckej konferencii Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov, ako aj medzinárodnej odbornej konferencii Fórum inovatívnych myšlienok.

V súčasnosti je členkou organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing and Media Identity, podpredsedníčkou Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave, členkou redakcie vedeckého časopisu Communication Today, indexovaného v Emerging Sources Citation Index, vo Web of Science Core Collection a v Scopuse a členkou redakčnej rady odborného časopisu Scientia et Societes Newton University.

V rokoch 2013 až 2017 zabezpečovala organizáciu ocenenia spoločenskej zodpovednosti GranáTT. Ako koordinátorka sprostredkováva komunikáciu medzi študentmi a súčasťami fakulty a univerzity. Vo funkcii tajomníčky a zástupkyne vedúcej vybavuje písomnú agendu katedry.

Oblasti záujmu: spotrebiteľské správanie, podpora predaja, priamy marketing, maloobchod, komunikácia na mieste predaj.

 

Publikácie

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Retail Marketing Communication and the Consumer Behaviour of Selected Generations / Alena Kusá, Tomáš Fašiang, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Oxford : Peter Lang, 2022. - Publikácia je indexovaná v databáze Scopus. Kategória do roku 2021 AAA. - 192 s. [9,64AH]. - ISBN 978-1-80079-855-7.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB 001 Podpora predaja pri komunikácii s vybranými cieľovými skupinami / Kollárová, Daniela ; recenzenti: Anna Zaušková, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 109 s. - ISBN 978-80-8105-618-5.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Mobile phone as a means of communication with Generation Z consumers in retail / Daniela Kollárová, Miriama Koliščáková, Andrej Trnka, 2023. - Kategória do roku 2021 ADE. DOI DOI 10.7251/EMC2301113K. In: Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije = Economy and Market Communication Review = Economy and Market Communication Review. - ISSN 2232-8823, Roč. 13, č. 1 (2023), s. 113-130. Článok je indexovaný v databáze WoS. 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Trends in education during the pandemic: modern online technologies as a tool for the sustainability of university education in the field of media and communication studies / Anna Hurajová, Daniela Kollárová, Ladislav Huraj, 2022. - Kategória do roku 2021 ADC. DOI DOI 10.1016/j.heliyon.2022.e09367. In: Heliyon. - ISSN 2405-8440, Roč. 8, č. 5 (2022), s. 1-17 [online]. Článok je indexovaný v databáze WoS a Scopus. 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

"Mysli globálne, konaj lokálne" pre slovenských importérov automobilov neplatí = "Think globally, act locally" does not apply to Slovak importers / Daniela Kollárová, 2013. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 95-105. Článok je indexovaný v databáze WoS.

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka

Marketing I. [elektronický zdroj] : vysokoškolská učebnica / Daniela Kollárová, Miriama Koliščáková ; recenzenti: Margaréta Nadányiová, Martina Minárová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2023. - Kategória do roku 2021 ACB. - 177 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0342-1 (online). 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka

Selected Issues of Marketing and Marketing Communication : specialized academic textbook in English / Daniela Kollárová, Denisa Kraľovičová ; reviewers: Radim Bačuvčík, Margaréta Nadányiová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. - Kategória do roku 2021 ACB. - 130 s. - ISBN 978-80-572-0277-6.

Predmety

 • marketing I., II. - 1. Bc. MARK
 • direct marketing - 1. Mgr. MARK
 • podpora predaja - 1. Mgr. MARK
 • odborná prax - 4. Bc. MARK
 • stratégie ekonomiky pozornosti digitálnych médií – PhD. MARK
 • etika v mediálnej komunikácii – 2 Bc. AMES
 • reklamná a spotrebiteľská gramotnosť – 1. Mgr. AMES
 • spotrebiteľská gramotnosť – PhD. MIK
 • Projekty

 • ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, členka riešiteľského kolektívu
 • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK, členka riešiteľského kolektívu
 • KEGA: Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií, členka riešiteľského kolektívu
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu, členka riešiteľského kolektívu
 • VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, členka riešiteľského kolektívu
 • Interreg: Vytvorenie česko-slovenského klastra pre podporu inovatívnych technológií, členka riešiteľského kolektívu
 • Interreg: Cyrilometodská cesta, členka riešiteľského kolektívu
 • ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na FMK UCM v Trnave, členka riešiteľského kolektívu
 • ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave, členka riešiteľského kolektívu
 • SK08 Cezhraničná spolupráca: Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) - CBC01021, členka riešiteľského kolektívu
 • VEGA 1/0606/21 Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie, členka riešiteľského kolektívu
 • KEGA č. 014UCM-4/2020 Internacionalizácia vzdelávania študentov masmediálnej komunikácie, členka riešiteľského kolektívu
 • Členstvá

 • členka redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu Communication Today FMK UCM v Trnave, indexovaného v Emerging Sources Citation Index, vo Web of Science Core Collection a v Scopuse
 • členka redakčnej rady odborného časopisu Scientia et Societes Newton University
 • členka a podpredsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave
 • členka Rady kvality FMK UCM v Trnave
 • členka zahraničnej profesijnej spoločnosti Česká marketingová společnost
 • členka zahraničnej profesijnej spoločnosti WoodEMA
 • členka zahraničnej profesijnej spoločnosti POPAI Central Europe
 • členka zahraničnej profesijnej spoločnosti ESMA
 • členka zahraničnej profesijnej spoločnosti Klub učitelů marketingu
 • členka Organizačného a programového výboru konferencie Marketing and Media Identity FMK UCM v Trnave
 • Pobyty

 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Univerzita Jána Amose Komenského, Praha, Česká republika
 • University of Dubrovnik, Dubrovník, Chorvátsko
 • Saxion University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Vysoké učení technické v Brně, Česká republika
 • Ocenenia

 • Certifikát Design Thinking - Grow with Goole New Generation of Founders
 • Certifikát Projektová výučba - TalentWay
 • Oznamy