doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.

docentka, zástupkyňa vedúcej Katedry marketingovej komunikácie

Docentka Kollárová na FMK UCM v Trnave pôsobí od roku 2003. Bakalárske a magisterské štúdium, ako aj rigorózne a habilitačné konanie absolvovala na FMK UCM v Trnave. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre.

Vo svojej výskumnej, publikačnej i pedagogickej činnosti sa dlhodobo venuje spotrebiteľskému správaniu, podpore predaja, priamemu marketingu, maloobchodu a komunikácii na mieste predaja.
Na FMK sa v minulých rokoch podieľala na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, medzinárodnej vedeckej konferencii Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov, ako aj medzinárodnej odbornej konferencii Fórum inovatívnych myšlienok.

V súčasnosti je členkou vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity a členkou redakcie prestížneho vedeckého časopisu Communication Today, indexovaného v Emerging Sources Citation Index, vo Web of Science Core Collection a v Scopuse.

V rokoch 2013 až 2017 zabezpečovala organizáciu ocenenia spoločenskej zodpovednosti GranáTT. Ako koordinátorka sprostredkováva komunikáciu medzi študentmi a súčasťami fakulty a univerzity. Vo funkcii tajomníčky a zástupkyne vedúcej vybavuje písomnú agendu katedry.

Oblasti záujmu: spotrebiteľské správanie, podpora predaja, priamy marketing, maloobchod, komunikácia na mieste predaj.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 Retail marketing communication and the consumer behaviour of selected generations. / Alena Kusá, Tomaš Fašiang, Daniela Kollárová, 2022. Published by Peter Lang Ltd.Oxford. United Kingdom.- 208 p.- ISBN 978-1-80079-855-7.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Podpora predaja pri komunikácii s vybranými cieľovými skupinami / Kollárová, Daniela ; recenzenti: Anna Zaušková, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 109 s. - ISBN 978-80-8105-618-5.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Direct marketing / Kollárová, Daniela - Ďurková, Katarína - Tureková, Ivana ; recenzenti: Katarína Ďurková, Ivana Tureková. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - 78 s. [3,67 AH]. - ISBN 978-80-8105-429-7.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 IV. Marketingové komunikačné stratégie a integrovaná marketingová komunikácia / Kollárová, Daniela, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II. : marketingové komunikačné stratégie, corporate identity, moderná žurnalistika a semiotika / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-338-2, s. 98-129 [1,436 AH].

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 4

ADM 001 Sunday christian significance and the saints days shopping behaviour / Čábyová, Ľudmila - Fašiang, Tomáš - Kollárová, Daniela - Mužíková, Dáša, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 43-54.

ADM 002 Bloggers in the service of marketing the case of Slovakia and Czechia / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 125-133.

ADM 003 Consumer behaviour of Slovaks during the holidays accepted by society / Kollárová, Daniela, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 4 (2016), pp. 165-172.

ADM 004 Trends in education during the pandemic: modern online technologies as a tool for the sustainability of university education in the field of media and communication studies / Anna Hurajová, Daniela Kollárová, Ladislav Huraj, 2022. DOI DOI 10.1016/j.heliyon.2022.e09367.

In: Heliyon. - ISSN 2405-8440, Roč. 8, č. 5 (2022), s. 1-17 [online].

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 "Mysli globálne, konaj lokálne" pre slovenských importérov automobilov neplatí / Kollárová, Daniela = "Think globally, act locally" does not apply to Slovak importers, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 95-105.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AEC 001 Creating of Slovak-Czech cluster for support of innovative technologies in cross-border region / Kollárová, Daniela, 2012.
In: Toyotarity. Value engineering of production processes : monograph / editing and scientific elaboration Stanisław Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska ; reviewers: Darko Motik, Ljubomir Miščević. - Celje : Faculty of Logistics, University of Maribor, 2012. - ISBN 978-961-6562-60-7, S. 173-181.

AEC 002 Increasing quality of public administration services by means of implementing systems of quality management / Kollárová, Daniela - Tománková, Andrea, 2011.
In: Toyotarity. Quality in the Toyota´s management principles : monography / editing and scientific elaboration Stanisław Borkowski, Manuela Konstanciak ; reviewers: Anna Kriżanova, Tomasz Lipiński. - Samara : SamGUPS, 2011. - ISBN 978-5-98941-149-8, S. 107-122.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 5

AED 001 Formy starostlivosti o študentov a absolventov vysokých škôl / Kollárová, Daniela = Forms of care for students and graduates, 2012. - Elektronická prezentácia je uverejnená v zborníku Spolupráca univerzít a podnikov : praktické aspekty spolupráce ... Trnava : UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-437-2, s. 80-92.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 99-103 [CD-ROM].

AED 002 Marketingová komunikácia - potrebujeme rozširovať počet jej nástrojov? / Kollárová, Daniela, 2013.
In: Marketing Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár ; reviewers: Štefan Hittmár, Jozef Strišš ... [et al.]. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2013. - ISBN 978-80-554-0737-1, S. 78-80.

AED 003 Spotrebiteľské správanie a chudoba / Kollárová, Daniela, 2013.
In: Marketing Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár ; reviewers: Štefan Hittmár, Jozef Strišš ... [et al.]. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2013. - ISBN 978-80-554-0737-1, S. 170-172.

AED 004 Nástroje marketingovej komunikácie pri popularizácii vedy / Kollárová, Daniela = Marketing Communication Tools at Science Popularization, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 103-110 [CD-ROM].

AED 005 Phygital marketing na mieste predaja: príklady dobrej praxe / Kollárová, Daniela = Phygital marketing at point of purchase: Examples of good practices, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 142-146.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 10

AFC 001 Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou zelených a inovatívnych technológií / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna = Sustainable development of regions and enterprises by green, 2012.
In: Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2012. - ISBN 978-80-87314-29-6, S. 86-91 [CD-ROM].

AFC 002 Quality in schools / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2013. - Popis urobený: 8. 7. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 5, č. 1 (2013), [9 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

AFC 003 Všetko riadi centrála / Kollárová, Daniela = All controls Headquarters, 2013.
In: Obchod a finance 2013 = Trade and Finances 2013 : sborník : Praha, 18. - 19. 04. 2013 / editor: Štefan Toth ; recenzenti Aleš Hes, Ladislav Skořepa, Marta Regnerová. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. - ISBN 978-80-213-2383-4, S. 76-81.

AFC 004 Byť bohatý je skvelé / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2014.
In: Marketingová komunikace a společnost = Marketing communications and society : sborník 2. mezinárodní vědecké konference / editor: Dušan Pavlů ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Katarína Fichnová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. - ISBN 978-80-7408-097-5, S. 300-312 [CD-ROM].

AFC 005 Marketing or communication at point of purchase? / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 503-509.

AFC 006 Spoločensky zodpovedné správanie škôl / Kollárová, Daniela = Corporate social responsibility of schools, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 666-673 [CD-ROM].

AFC 007 Potential of buildings of sacral character in context of tourism on nature trail to Považský Inovec / Kollárová, Daniela, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - (kermesquaderni, ISSN 2036-1122). - ISBN 978-88-404-4377-5, S. 150-153.

AFC 008 Podoby cestovného ruchu v Prešovskom kraji / Kollárová, Daniela = Travel movements in the Prešov region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 138-143.

AFC 009 Religious Buildings as Subjects of Tourist Industry / Kollárová, Daniela, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2017 : 9th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Iulian Rusu ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Nicolae Apostolescu. - Torino : Lexis Compagnia Editoriale, 2017. - ISBN 978-88-94206-44-9. - ISSN 2532-4381, S. 147-150.

AFC 010 Pope in welter of social media / Kollárová, Daniela - Kraľovičová, Denisa, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 203-206.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 15

AFD 001 Model CAF ako účinný nástroj pre riadenie vo verejnej správe / Tománková, Andrea - Kollárová, Daniela, 2012.
In: Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie / zostavovateľ: Eva Mihaliková, Zuzana Hrabovská ; recenzenti: Nora Štangová, Alena Daňková, Mária Andrejčáková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 978-80-7097-932-7, S. 39-44 [CD-ROM].

AFD 002 Oceňovanie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku / Kollárová, Daniela = Evaluating social responsibility in Slovakia, 2012.
In: Zodpovednosť v podnikaní/partnerstvá podnikateľského, verejného a neziskového sektora : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Jozef Matúš, Denis Jelačić. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-451-8, S. 51-58 [CD-ROM].

AFD 003 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne / Kollárová, Daniela = Creating of Slovak-Czech Cluster for support of innovative technologies in cross-border region, 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 78-85.

AFD 004 Indikátory kvality života a spotrebiteľské správanie / Kollárová, Daniela, 2013.
In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII : poznávanie a diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok v regiónoch : medzinárodná vedecká konferencia. Diel 1 / zostavovatelia: Stanislav Štofko, Milan Madara. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2013. - ISBN 978-80-554-0767-8, S. 38-44 [CD-ROM].

AFD 005 Measuring of Quality at FMK UCM in Trnava / Kollárová, Daniela, 2013.
In: ICTIC 2013 : Proceedings in Conference of Informatics and Management and Management Sciences : The 2nd International Conference / editors: Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. - Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. - ISBN 978-80-554-0648-0. - ISSN 1339-231X, S. 114-118.

AFD 006 Miesto cudzojazyčnej tlače vo výučbe odbornej komunikácie v študijnom odbore masmediálne štúdiá / Kollárová, Daniela, 2013.
In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej dňa 25. a 26. apríla 2013 v Prešove / editor Jozef Gajdoš ; recenzenti Soňa Hurná, Ladislav Lukáč, Adriana Czikosová. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. - ISBN 978-80-89372-50-8, S. 61-66.

AFD 007 Orgány etickej sanmoregulácie a ich úloha v procese marketingovej komunikácie / Kollárová, Daniela = Authorities of Ethic Self-Regulation and their Task in Process of Marketing Communication, 2013.
In: Management Challenges in the 21st Century = Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : Managing the Intasngible: Ethics and Value Changes in Business, Education and Research : riadenie nehmotného: Etika a zmena hodnôt v podnikaní, vzdelávaní a výskume / editors: Soňa Frenčíková, Monika Šestáková, Jozef Hvorecký ; reviewers: Kajetana Hontyova ... [et al.]. - Bratislava : Vysoká škola manažmentu, 2013. - ISBN 978-80-89306-20-6, S. 356-361 [CD-ROM].

AFD 008 Spoločensky zodpovedné podnikanie príspevok podnikov k trvalo udržateľnému rozvoju / Kollárová, Daniela, 2013.
In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII : poznávanie a diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok v regiónoch : medzinárodná vedecká konferencia. Diel 2 / zostavovatelia: Stanislav Štofko, Milan Madara. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2013. - ISBN 978-80-554-0768-5, S. 39-45 [CD-ROM].

AFD 009 Zabezpečenie zvyšovania kvality v službách verejnej správy / Kollárová, Daniela - Tománková, Andrea, 2013.
In: Manažérstvo kvality v oblastiach nepokrytých normami ISO na systémy manažérstva kvality : zborník príspevkov z vedeckého seminára realizovaného za podpory grantu VEGA č. 1/0107/11 / editor: Renata Nováková ; recenzenti: Jana Šujanová, Branislav Pastucha. - 1. vyd. - Trnava : KON-PRESS, 2013. - ISBN 978-80-85413-77-9, S. 24-35 [CD-ROM].

AFD 010 Cyrilometodská cesta - kultúrny potenciál regiónu v kontexte cestovného ruchu / Kollárová, Daniela = Route of Cyril and [M]ethodius - Cultural potential of region in context of tourist industry, 2015.
In: Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenci[e] / zostavili: Ľudmila Čábyová, Milan Rajčák ; recenzenti: Michal Lukáč, Jana Černá. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-710-6, S. 32-48.

AFD 011 From "nothing to solve" to "Fofola". Integrated digital campaign / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 121-128.

AFD 012 Innovation in the sales area / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 57-67.

AFD 013 Oligars in media across Europe / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2015.
In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo / Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5. - ISSN 2453-6474, S. 168-179.

AFD 014 Neither bond could evade innovations / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 155-162.

AFD 015 Slovak retail in era of globalization / Kollárová, Daniela, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 930-937.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 3

BCI 001 Marketingové komunikačné stratégie / Nováková, Renata - Kollárová, Daniela - Tománková, Andrea : prípadové štúdie ; recenzenti: Alexander Linczényi, Rudolf Rybanský. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 357 s. - ISBN 978-80-8105-359-7.

BCI 002 Marketing a spoločnosť I / Kollárová, Daniela ; recenzenti: Renáta Miklenčičová, Ivana Butoracová Šindleryová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 83 s. - ISBN 978-80-8105-520-1.

BCI 003 Marketing a spoločnosť II / Kollárová, Daniela ; recenzenti: Jana Černá, Ivana Butoracová-Šindleryová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 132 s. - ISBN 978-80-8105-506-5.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Faktory vplývajúce na výber hudobného festivalu u cieľovej skupiny / Kollárová, Daniela, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 217-236 [CD-ROM].

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 4

GII 001 Events for the Media / Kollárová, Daniela. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-306-1.

GII 002 Lobbying / Kollárová, Daniela. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-300-9.

GII 003 Národná cena SR za kvalitu 2011 / Lehotay, Jozef - Langšádl, Leon - Gregorík, Peter - Nováková, Renata - Tománková, Andrea - Kollárová, Daniela - Čapošová, Eva - Gajarský, Lukáš - Pšenáková, Ivana - Huraj, Ladislav : samohodnotiaca správa modelu CAF. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - 87 s.

GII 004 Národná cena SR za kvalitu 2012 / Lehotay, Jozef - Mareš, Roman - Majerníková, Beáta - Mäsiarová, Františka - Somorovská, Eva - Lackovič, Matej - Čana, Tomáš - Vyskočová, Barbora - Nováková, Renata - Adamec, Kamil - Langšádl, Leon - Kollárová, Daniela - Čapošová, Eva - Kráľová, Darina - Pochylý, Marián - Horváthová, Silvia - Huraj, Ladislav - Ürgeová, Eva : samohodnotiaca správa modelu CAF. - [S.l] : [s.n.], 2012. - 87 s.

Predmety

 • marketing I., II. - 1. Bc. MARK
 • direct marketing - 1. Mgr. MARK
 • podpora predaja - 1. Mgr. MARK
 • odborná prax - 4. Bc. MARK
 • propedeutika manažmentu a marketingu – 1. Bc. AMES
 • reklamná a spotrebiteľská gramotnosť – 1. Mgr. AMES
 • spotrebiteľská gramotnosť – PhD. MIK

Projekty

 • ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda
 • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK
 • KEGA: Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu
 • VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov
 • Interreg: Vytvorenie česko-slovenského klastra pre podporu inovatívnych technológií
 • Interreg: Cyrilometodská cesta
 • ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na FMK UCM v Trnave
 • ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave
 • SK08 Cezhraničná spolupráca: Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) - CBC01021
 • VEGA 1/0606/21 - spoluriešiteľ vedeckého projektu Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

Členstvá

 • členka redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS) Communication Today FMK UCM v Trnave
 • členka Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave
 • členka Rady kvality FMK UCM v Trnave
 • členka zahraničnej profesijnej spoločnosti Česká marketingová společnost
 • členka zahraničnej profesijnej spoločnosti WoodEMA
 • členka zahraničnej profesijnej spoločnosti POPAI Central Europe
 • členka zahraničnej profesijnej spoločnosti ESMA
 • členka zahraničnej profesijnej spoločnosti Klub učitelů marketingu
 • členka Vedeckého výboru konferencie Marketing Identity FMK UCM v Trnave

Pobyty

 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Univerzita Jána Amose Komenského, Praha, Česká republika
 • University of Dubrovnik, Dubrovník, Chorvátsko
 • Saxion University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Vysoké učení technické v Brně, Česká republika

Ocenenia

 • Certifikát Design Thinking - Grow with Goole New Generation of Founders
 • Certifikát Projektová výučba - TalentWay

Oznamy