Masmediálna komunikácia

Rada pre študijný program masmediálna komunikácia:
 • prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. 
 • doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. 
 • zástupca praxe: Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD., RTVS
 • zástupca študentov: Bc. Dominik Šturdík (Bc., Mgr. stupeň), Mgr. Zuzana Točená (PhD. stupeň)
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
 • prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
 • prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora
 • prof. PhDr. Natalyia Panasenko, DrSc., funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., funkčné miesto docenta
 • doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD., funkčné miesto docenta

Bakalárske štúdium

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu masmediálna komunikácia – bakalársky stupeň štúdia

Profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe masmediálna komunikácia v bakalárskom stupni štúdia sa zameriava na osvojenie si a rozvoj samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, ktoré slúžia ako základ pre zvládnutie teoretických a praktických poznatkov a zručností.

Absolvent získava prehľad o najnovších poznatkoch, konceptoch, problémoch a trendoch v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným zameraním na masmediálnu komunikáciu. Na základe analýzy dokáže formulovať problém a pomocou praktických zručností proaktívne hľadá cestu k jeho riešeniu. Ovláda jednoduchú formu výskumu v oblasti masmediálnej komunikácie. Nadobudnuté poznatky, metódy, metodické znalosti a tvorivé zručnosti uplatňuje v procesoch tvorby bakalárskej práce a v rámci súvisiacich vedeckých aktivít – analýzy a syntézy poznatkov, realizácie empirického výskumu alebo aplikačného výstupu, hľadania riešení a formulovania odporúčaní určených pre prax. 

Absolvent nadobúda širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti teórie a dejín mediálnej komunikácie, histórie žurnalistiky, teórie médií, mediálneho diskurzu, psychológie a sociológie komunikácie, teórie žurnalistických žánrov, jazykovej kultúry, mediálneho systému, marketingu a manažmentu, multiplatformovej žurnalistiky, metodológie mediálneho výskumu a produkcie mediálnych komunikátov, ako aj ďalších nosných oblastí masmediálnej komunikácie. Taktiež ovláda základy súvisiacich sociálnovedných a humanitných disciplín, napríklad ekonómie, práva, etiky a estetiky. V rámci mediálnej informatiky získava širšie povedomie o technickej stránke mediálnej komunikácie.

Vďaka širokej ponuke prakticky orientovaných povinne voliteľných a výberových predmetov si študent osvojuje praktické zručnosti a nadobúda schopnosti a kompetencie, ktoré mu umožnia aktívne a tvorivo pôsobiť v rôznych mediálnych sektoroch na nižšej a strednej úrovni manažmentu. Taktiež nadobúda praktické skúsenosti s tvorbou textových, vizuálnych, auditívnych a audiovizuálnych komunikátov určených na publikovanie v rôznych mediálnych formátoch prostredníctvom širokého spektra komunikačných platforiem (print, rozhlas, televízia, internet a digitálne médiá). Absolvent je schopný uplatniť sa v mediálnych inštitúciách a v iných subjektoch, v ktorých sa prakticky využívajú takéto postupy a procesy, resp. dokáže tvorivo, organizačne a administratívne pôsobiť vo všetkých mediálnych inštitúciách a na oddeleniach, ktoré si vyžadujú odborníkov na rôzne druhy a formy komunikácie.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

Absolvent vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov a generalizáciu poznatkov. Preukazuje relevantné vedomosti z teórie a dejín komunikácie, histórie žurnalistiky, psychológie a sociológie komunikácie, teórie médií, jazykovej kultúry, multiplatformovej žurnalistiky, žurnalistických žánrov, mediálneho výskumu, produkcie mediálnych komunikátov a ich sociálnych, kultúrnych, ekonomických a tvorivých kontextov v sústave povinných a povinne voliteľných predmetov. Nadobúda prehľad o základoch ústavného, autorského a mediálneho práva a poznatky je schopný aplikovať na oblasť masmediálnej komunikácie. Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy jazykovej kultúry. Absolvent na základe teoretických vedomostí z oblasti masmediálnej komunikácie a jednotlivých sfér výskumu dokáže identifikovať, analyzovať a syntetizovať problémy prítomné v agende mediálnych spoločností a komunikačne zameraných organizačných zložiek v komerčnej a nekomerčnej sfére a participovať na ich riešení. 

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie mediálnych komunikátov, mediálnych obsahov a produktov, ich digitálne podoby nevynímajúc, 
 • ovláda základy audiovizuálnej tvorby,
 • ovláda autorskú tvorbu žurnalistických, marketingových a multimediálnych komunikátov, 
 • ovláda základy práce s kamerou, zvukom a strihom, ako aj so špecializovanými softvérmi využívanými v oblasti tvorby, produkcie a postprodukcie mediálnych obsahov a dostupnými grafickými nástrojmi, 
 • ovláda základy tvorby fotografických výstupov,
 • ovláda základy neverbálnej komunikácie a dokáže kreatívne prezentovať mediálne obsahy a interpretovať ich, 
 • ovláda princípy kreovania textových, auditívnych a audiovizuálnych komunikátov v ich jednotlivých žánrových podobách na rôznych platformách, ktoré reflektujú aktuálne potreby mediálnej praxe a vývojové tendencie komunikácie, 
 • osvojí si štýl komunikácie a jazyk potrebný pre prácu v médiách, 
 • ovláda základné postupy a metódy mediálneho výskumu a prácu s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi dátami, 
 • ovláda tvorivé postupy onlinovej žurnalistiky a princípy multiplatformového publikovania obsahu, 
 • pozná možnosti a zásady komunikácie na sociálnych médiách, 
 • ovláda efektívnu prácu ako organizátor alebo člen tímu a dokáže naplánovať a zorganizovať malý alebo stredne veľký event. 

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • má zručnosti v podobe adaptability na súčasné mediálne platformy a trendy,
 • dokáže efektívne pracovať ako organizátor alebo člen tímu,
 • dokáže prezentovať verejnosti poznatky o zásadách mediálnej komunikácie a prenášať ich do praxe, 
 • dokáže si autonómne a cieľavedome organizovať vlastné uplatnenie v mediálnych inštitúciách a v iných spoločensky významných subjektoch, 
 • má rozvinuté organizačné a prezentačné zručnosti,
 • dokáže hľadať riešenia problémov spojených s mediálnou praxou kreatívnymi spôsobmi,  
 • je schopný aplikovať súčasné právne a etické normy v oblasti masmediálnej komunikácie a referovať o nich.
Uplatnenie absolventov
 • zvukový dizajnér/zvukový majster,
 • kameraman,
 • grafik,
 • strihač, 
 • asistent réžie,
 • fotoreportér,
 • redaktor/spravodajca,
 • dizajnér multimediálnej komunikácie,
 • špecialista pre sociálne médiá, 
 • producent audiovizuálneho obsahu,
 • producent onlinového obsahu, 
 • správca webového obsahu,
 • onlinový editor, 
 • bloger/vloger,
 • pracovník mediálnej agentúry.

Magisterské štúdium

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu masmediálna komunikácia – magisterský stupeň štúdia

Profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe masmediálna komunikácia v magisterskom stupni štúdia sa zameriava na rozvoj a prehĺbenie samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, v priamej nadväznosti na bakalársky stupeň štúdia.

Absolvent si prehlbuje existujúce vedomosti o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na masmediálnu komunikáciu. Dokáže samostatne, ale aj kolektívne tvorivo riešiť problémy, úlohy a zadania a komplexne vyriešiť problém pomocou praktických zručností, a to aj v širšom kontexte. Taktiež dokáže rozvíjať svoje znalosti v rôznych tvorivých procesoch a uplatňovať ich v rámci konkrétnych zadaní a požiadaviek. Je kompetentný a pripravený navrhnúť, zrealizovať a adekvátne vyhodnotiť mediálny výskum, ktorý mu poskytne validné a relevantné informácie pre ďalšiu prácu.

V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia na vybrané problémy širokospektrálnej mediálnej praxe. Aplikujú sa rozšírené a prehĺbené poznatky z oblasti filozofie médií, masovej a mediálnej kultúry, rozhlasovej a televíznej žurnalistiky, mediálneho jazyka a narácie v médiách, mediálneho výskumu, produkcie a distribúcie mediálneho diela a marketingu v médiách. Absolvent sa orientuje v mediálnych postupoch a komunikačných stratégiách, pozná základné i pokročilé produkčné procesy a vie ich adekvátne aplikovať do praxe.

V závislosti od individuálne zvolenej orientácie študenta na rôzne oblasti predmetnej problematiky sa počas magisterského stupňa štúdia vďaka ponuke povinne voliteľných a výberových predmetov môže špecializovať na vybrané sféry mediálnej komunikácie. Je schopný uplatniť sa v printe, rozhlase, televízii, agentúrnej žurnalistike, filmovej produkčnej alebo distribučnej spoločnosti či mediálnej agentúre. Má povedomie o mediálnych a informačných kompetenciách a zásadách verejnej prezentácie rôznych druhov mediálnych komunikátov. 

Poslucháč získava praktické skúsenosti v rámci dizajnovania, prípravy, produkcie, prezentácie a interpretácie mediálnych produktov. Podporuje sa získavanie kompetencií v oblastiach vedeckého výskumu a v tvorbe mediálnych, multimediálnych, marketingových a umeleckých komunikátov. Osobitná pozornosť sa venuje štúdiu komunikačných techník a osobnej prezentácii. Nadobudnuté teoretické poznatky, zručnosti a kompetencie študent implementuje v procese tvorby diplomovej práce. Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia sa uplatní na tvorivých a manažérskych pozíciách v oblasti masmediálnej komunikácie, vo verejnoprávnych a komerčných médiách, mediálnych agentúrach a na komunikačných oddeleniach firiem a inštitúcií. 

Ciele vzdelávania

Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

Do rozsahu získavania teoretických vedomostí sa premieta interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia budúceho absolventa na vybrané problémy širokospektrálnej mediálnej praxe. Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia samostatne diskutuje o rozšírených a prehĺbených poznatkoch z oblasti filozofie médií, masovej a mediálnej kultúry, rozhlasovej a televíznej žurnalistiky, mediálneho jazyka a narácie v médiách, mediálneho výskumu, produkcie a distribúcie mediálneho diela, mediálnych a komunikačných stratégií a mediálneho marketingu. Jednotlivé vedomosti vie aplikovať do praxe v záujme anticipácie očakávaní mediálnych recipientov a uplatnenia technologicky aj ideovo progresívneho prístupu k produkcii mediálneho obsahu. Absolvent sa samostatne orientuje v mediálnych postupoch, pozná základné i pokročilé tvorivé procesy a vie ich adekvátne aplikovať.

Absolvent dokáže analyzovať a vyhodnocovať problémy v mediálnych inštitúciách a spoločnostiach, pôsobiť na komunikačných oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére a navrhovať komplexné mediálne a komunikačné riešenia. V rámci povinne voliteľných predmetov sa môže špecializovať na vybrané oblasti masmediálnej komunikácie: print, rozhlas, televíziu, agentúrnu žurnalistiku, filmovú tvorbu a distribúciu, mediálne kompetencie. Osobitná pozornosť sa venuje zdokonaľovaniu a precizovaniu komunikačných techník, interpretácii mediálnych komunikátov a osobnej prezentácii poslucháča v kontexte mediálneho trhu.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • ovláda teórie, koncepty, poznatky a diskurzy v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným dôrazom na masmediálnu komunikáciu,
 • ovláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti dizajnovania, prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie mediálnych  obsahov a produktov,
 • pozná jazyk médií a naratívne princípy viazané na obsah a formu mediálnych komunikátov,
 • pozná pokročilé postupy a techniky používané v rozhlasovej a televíznej žurnalistike, princípy výstavby a prezentácie týchto produktov nevynímajúc, 
 • používa pokročilé metódy a postupy určené na tvorbu textových i multimediálnych komunikátov a ich efektívnu prezentáciu, 
 • dokáže realizovať komplexný výskum mediálnej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia tak, aby dosiahol efektívne riešenie problémov v mediálnej a komunikačnej praxi a flexibilne navrhol rozličné komunikačné stratégie,
 • ovláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov (masmediálnych, multimediálnych a marketingových),
 • dokáže riadiť mediálne aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov, 
 • vie prezentovať spoločensky relevantné mediálne obsahy a projekty, orientuje sa v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti médií a mediálnej komunikácie a ovláda procedúry, ktoré mu umožňujú uchádzať sa o domáce i zahraničné granty,
 • má poznatky o multilaterálnych vzťahoch médií a ich právnych dimenziách, ako aj o celospoločenskom význame médií vo vzťahu k rozvíjaniu diskurzu viazaného na ľudské práva a slobody,
 • dokáže kriticky myslieť, nazerať na problém z rôznych uhlov a vnímať ho ako súčasť širšieho spoločenského kontextu,
 • dokáže odborne komunikovať s profesionálmi z brandže a je rovnocenným partnerom v komunikácii s odbornou verejnosťou a médiami.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, člen tímu aj ako manažér tímu, inštitúcie,
 • dodržiava etické princípy spojené s prácou mediálnych profesionálov a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
 • udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a cieľavedome organizuje vlastný profesionálny rast,
 • dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť vo vzťahu k požiadavkám praxe,
 • má rozvinuté mäkké zručnosti (kreativita, tímová práca, proaktívny prístup, asertivita, empatia a pod.).
Uplatnenie absolventov
 • žurnalista, novinár, redaktor, 
 • komentátor a špecialista v žurnalistike,
 • publicista, 
 • rozhlasový a televízny moderátor,
 • výkonný producent, 
 • kreatívny producent,
 • mediálny manažér,
 • mediálny analytik,
 • manažér mediálnej spoločnosti, 
 • pracovník mediálnej agentúry, 
 • špecialista pre sociálne médiá, 
 • producent audiovizuálneho obsahu,
 • producent onlinového obsahu, 
 • správca webového obsahu,
 • onlinový editor, 
 • manažér produkcie, 
 • manažér filmovej distribúcie.

Doktorandské štúdium

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu masmediálna komunikácia – doktorandský stupeň štúdia

Profil absolventa

Výučba poslucháčov v študijnom programe masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia sa zameriava na rozvoj ich samostatného vedeckého myslenia. Edukačný proces rozširuje vedomosti a kompetencie poslucháčov vo vzťahu k adresnému a adekvátnemu uplatňovaniu výskumných metód v tomto odbore. Doktorand si hlbšie osvojí a vo vlastnom výskume uplatní poznatkové a metodologické jadro mediálnych a komunikačných štúdií a súvisiacich vedných disciplín. Zároveň sa zorientuje v aktuálnych otázkach teoretickej a výskumnej reflexie masmediálnej komunikácie. Tým získa solídny predpoklad na rozvoj svojej vedeckej osobnosti. Očakáva sa, že doktorand preukáže schopnosť plasticky vnímať a vedecky reflektovať súčasné fenomény masmediálnej komunikácie a rozmanité aktivity mediálnych inštitúcií v relevantných sociálnych, kultúrnych, lingvistických, ekonomických, filozofických, etických a právnych kontextoch, čo mu umožní vykonávať autonómnu, paradigmaticky komplexnú vedeckú prácu a zúčastňovať sa na riešení rôznych typov vedeckých projektov. 

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej časti.

Doktorand v zmysle metodologickej reflexie:

 1. Ovláda teóriu médií a komunikácie a všetky jej základné oblasti výskumu (výskum mediálnych inštitúcií, výskum komunikačných obsahov, výskum skupín príjemcov a výskum účinkov).
 2. Získava prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným zameraním na masmediálnu komunikáciu.
 3. Reflektuje pozíciu mediálnych a komunikačných štúdií v systéme vied, preukazuje znalosť problematiky masmediálnej komunikácie v rámci interdisciplinárneho výskumu a oboznamuje sa s jednotlivými analytickými, interpretačnými a inými výskumnými metódami svojho odboru a príbuzných odborov, rovnako ako so spôsobmi ich využitia.
 4. Nadobúda zručnosť kritického myslenia, je schopný pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia. 
 5. Uplatňuje všeobecný cieľ študijného programu, nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti v procese tvorby dizertačnej práce a s ňou súvisiaceho výskumu a riešení.
 6. Stane sa odborníkom na problematiku teórie médií a komunikácie s predpokladom ďalšieho vedeckého rastu.
Ciele vzdelávania

Absolvent odboru mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe masmediálna komunikácia na 3. stupni štúdia získava širokú škálu teoretických poznatkov z daného  odboru. Keďže štúdium je profilované multidisciplinárne, absolvent je vybavený širokou škálou teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, lingvistiky, kultúrnych štúdií a slovesnej a umeleckej tvorby so zameraním na médiá. Východiskom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a mediálnej komunikácie. Dôraz sa kladie na rozvíjanie praktických zručností a schopností, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do vedecko-výskumného prostredia v príslušnom odbore a do procesov profesionálnej mediálnej komunikácie. Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia má možnosť oboznámiť sa s metodológiou a etikou vedeckej práce, získať najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania vo sfére mediálnych a komunikačných štúdií a samostatnou vedecko-výskumnou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi mediálnej komunikácie. Ďalej si osvojuje zásady samostatnej i tímovej vedeckej práce, stratégie vedeckého formulovania problému a výskumných cieľov, systémové aspekty nových riešení, ako aj postupy interpretácie vedeckej práce a prezentácie výsledkov vlastného bádania.

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia ovláda teóriu a dejiny vlastného odboru a študijného programu, má dôkladný prehľad o teoretických a metodologických aspektoch mediálnej komunikácie, je zorientovaný v širokom spoločenskovednom základe viazanom na odbor (sociológia, etika, filozofia, lingvistika, kultúrne štúdiá, semiotika a umelecká komunikácia) a získava základy profesijnej etiky. Osvojuje si teóriu médií a komunikácie a rozumie všetkým základným oblastiam výskumu (výskum mediálnych inštitúcií, výskum komunikačných obsahov, výskum skupín príjemcov a výskum mediálnych účinkov a vplyvov). Získava prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným zameraním na masmediálnu komunikáciu. Na vysokej úrovni ovláda jednotlivé deskriptívne, analytické, interpretačné a iné súvisiace výskumné metódy využívané v odbore a príbuzných odboroch, pričom ich vie adekvátnym spôsobom aplikovať a uplatňovať pri skúmaní konkrétnej problematiky. Má schopnosť medziodborovo pracovať a rozvíjať tak interdisciplinárne rámce mediálnych a komunikačných štúdií.

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

Absolvent mediálnych a komunikačných štúdií v študijnom programe masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia je teoreticky a profesionálne pripravený efektívne pôsobiť v rôznych typoch médií a iných mediálnych inštitúcií. Dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a je spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Osvojí si kritické myslenie, pričom nadobúda schopnosť selektovať, pomenovať a tematizovať aktuálne a zároveň relevantné výskumné problémy a nachádzať tvorivé a konštruktívne riešenia. 

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, využívať poznatky empirických výskumov v pedagogickej, výskumnej i profesionálnej praxi, používa vo svojom odbore cudzí jazyk na úrovni odbornej komunikácie, je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a autonómne pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji. Počas štúdia si osvojuje zásady vedeckej práce, schopnosť aplikovať výsledky výskumu do praxe, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a inovatívne stratégie vedeckej činnosti, schopnosť vedecky tvoriť a prinášať nové myšlienky a zároveň kompetenciu prezentovať výsledky vlastnej a kolektívnej bádateľskej činnosti doma ako aj v zahraničí.

Uplatnenie absolventov
 • vedecko-výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, na vysokých školách, vo výskumných ústavoch a výskumných centrách na Slovensku i v zahraničí,
 • expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovácie v mediálnej komunikácii,
 • expert pre oblasť monitoringu médií, monitoringu sociálnych médií, mediálnej analýzy rôznych druhov komunikátov,
 • senior manažér v mediálnych, tlačových a výskumných agentúrach,
 • senior manažér v produkčnej či distribučnej spoločnosti zameranej na filmovú, televíznu, rozhlasovú alebo digitálnu tvorbu,
 • špecialista na oblasť mediálneho marketingu,
 • vedúci riadiaci zamestnanec v oblasti mediálnej komunikácie v oblasti štátnej správy, samosprávy, v neziskových organizáciách, v obchode  a v službách.

Dokumenty na stiahnutie:

 
Späť hore ↑