doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

univerzitná profesorka, vedúca Katedry umeleckej komunikácie

Docentka Zora Hudíková je psychologička médií a mediologička. Pôsobí ako pedagogicko-výskumná pracovníčka v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií.

Vo výskumoch a pri pedagogickej práci využíva svoje psychologické vzdelanie a skúsenosti z mediálneho prostredia, či už ako tvorkyne alebo lektorky a koučky pri vzdelávaní, ako aj z rôznych mediálnych a komunikačných tréningov. Roky sa venuje tréningom komunikácie, osobitne tréningom mediálnej komunikácie (moderátora, redaktora, aj respondenta), hodnoteniu mediálnych obsahov z pohľadu potenciálnych účinkov na publikum, osobnosti tvorcu a jeho mediálnym kompetenciám, ako aj procesom tvorby. Popri svojom akademickom pôsobení koncepčne pripravila a viedla množstvo komunikačných tréningov zameraných na budovanie mäkkých zručností s rôznymi typmi účastníkov domácich aj zahraničných firiem (napr. DELL, ECCO, Sky Europe, Continental Matador Rubber, s.r.o., MONDI SCP, Emerson, KINEX measuring, SLOVALCO a i.) na rôznych stupňoch riadenia (top manažéri aj prvostupňoví manažéri), ako aj pre špecifické cieľové skupiny.

Vo výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje psychológii médií, osobnosti tvorcu i recipienta, kognitívnemu spracovaniu a účinkom mediálnych obsahov, komunikácii na rôznych úrovniach, s rôznymi cieľovými skupinami a v rámci rôznych úrovní a typov procesov, tvorivosti, manažovaniu tvorivých tímov, rozhlasovej a televíznej žurnalistike, sociokultúrnym aspektom trhového prostredia, vystupovaniu v médiách. Je šéfredaktorkou databázového časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP), členkou redakčnej rady časopisu venovanému digitálnym hrám Acta Ludologica.

Pri rozvoji žurnalistov dlhodobo spolupracuje aj s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Je posudzovateľkou projektov (KEGA, VEGA), mediálnych výstupov (RTVS) a recenzentkou mnohých kníh z oblasti masmediálnych a komunikačných štúdií.

Vytvorila koncepciu Audiovizuálneho vzdelávania pre Základné umelecké školy, ktorá sa realizuje po celom Slovensku. Výstupy tvorcov sa prezentujú v rámci celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, ktorá sa organizuje pod záštitou ministra školstva. Zostavila aj koncepciu vzdelávania študentov v oblasti praktických kompetencií (mediálnej tvorby) na Fakulte masmédií PEVŠ, koncepciu posúdenia kultúry prejavu redaktorov RTVS (2019) a je autorkou praktickej príručky pre vedúcich zamestnancov – Pracovné hodnotenia v STV (1994).

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA Hodnota tvorcu : portrét spisovateľa Milana Ferka / Zora Hudíková; recenzenti Jozef Leikert ... [et al.]. - [1. vyd.]. – Nový Sad : Hlas ľudu, 2014. - 167 s. [8,35 AH] : fotogr. - (Okamihy osudov). - ISBN 9788682513308.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB Praktikum mediálnej tvorby / Andrej Tušer a kolektív. - 1. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2010. - 368 s. - ISBN 9788089447169.
[Spoluautori: Jaroslav Bartošek - Martin Kasarda - Karol Orban - Eva Chudinová - Zora Hudíková - Branislav Ondrášik]
ACB Televízia / Zora Hudíková, Jana Porubcová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. - 136 s. - (Mediálne kompetencie ; zv. V). - ISBN 978-80-89220-98-4.

ACB Praktikum sociálnej komunikácie / Elena Hradiská, Zora Hudíková, Helena Čertíková. - 1. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2013. - 406 s. - ISBN 9788089447947.

ACB Radio Broadcasting and Radio Production : specialized academic textbook in English / Zora Hudíková, Eva Habiňáková; reviewers: Ján Višňovský, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 110 s. - ISBN 978-80-8105-969-8.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE Current trends in journalistic practice / Zora Hudíková, Hana Pravdová. In: Sovremennyj diskurs-analiz [elektronický zdroj] . - ISSN 2687-0975. - č. 2(26), časť 1 (2020), s. 26-33. – Spôsob prístupu: http://discourseanalysis.org/archive.shtml.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF Politici v televízii / Zora Hudíková. In: Global media journal, 2014. - ISSN 1339-0767. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 6-24.

ADF Posudzovanie kultúry prejavu moderátorov a redaktorov STV / Zora Hudíková. In: Otázky žurnalistiky : časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie, 2002. - ISSN 0322-7049. - Roč. 45, č. 1-2 (2002), s. 91-101.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM Current TV production trends in Slovakia / Zora Hudíková. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 197-208.

ADM Secularization process of homo medialis / Hana Pravdová, Eva Habiňáková, Zora Hudíková. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Vol. 10, no. 1 (2014), pp. 189-197.

ADM Presidential pre-election debates a battle field or a place for baring souls / Zora Hudíková. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2014), s. 229-240.

ADM Emotional factors in creating media contents / Zora Hudíková. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 155-165.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN The pragmatism of hybridisation logic of television news in Slovakia / Zora Hudíková, Hana Pravdová, Alexandra Gažicová. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 90-124.

ADN Homo corporalis as the communicated muse and centrepiece of commercialized culture / Hana Pravdová, Zora Hudíková, Nataliya Ivanovna Panasenko. In: EJMAP : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940. - Roč. 8, č. 1 (2020), s. 68-81.

Establishment Of Procedures In The Creation Of Extended Multimedia News Reports / Zora Hudíková, Hana Pravdová. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726. - Roč. 3, č. 2 (2020), s. 125-140.

ADN Evaluation of Brexit phenomenon in Slovak and English media texts / Anna Prihodko, Hana Pravdová, Zora Hudíková. In: Lege Artis [elektronický zdroj] : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035. - Roč. 5, č. 2 (2020), pp. 211-262. - Spôsob prístupu: http://lartis.sk/.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC Profesionalita prezentátorov v elektronických médiách / Zora Hudíková. In: (KO)MEDIA : (ko)munikacja, (ko)operacja, (ko)ntestacja. - Katowice : Unikat-2, 2014. - ISBN 9788362314881. - S. 159-170.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED Osobnosť žurnalistu 21. storočia - profesionálne kompetencie a osobnostné vlastnosti / Zora Hudíková. In: Otáz(ni)ky osobnosti / editor: Jozef Leikert. - Žilina : Eurokódex, 2014. - ISBN 978-80-8155-051-5. - S. 132-162 [1,55 AH].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC Food marketing as the taste and smell of countries / Zora Hudíková. In: Conference Proceedings : 7th Advances in Hospitality & Tourism Marketing & Management (AHTMM) Conference : 10 - 15 July 2017 Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus / edited by Ali Ozturen, Dogan Gursoy, Hasan Kilic. - [Famagusta] : [Eastern Mediterranean University], 2017. - ISBN 978-0-9964244-2-4. - pp. 548-559.

AFC Effective preparation of multimedia journalist - possible reality or unachievable dream? / Zora Hudíková. In: Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 3. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013. – ISBN 9788660652036. - pp. 159-168.

AFC Tourism marketing from the perspective of individual decision-making management / Zora Hudíková. (Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC). In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, 978-80-907526-5-8. - pp. 166-175.

AFC Úskalia sebaprezentácie v médiách / Zora Hudíková. In: QUAERE 2013 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů = QUAERE 2013 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, 2013. - ISBN 9788090524378. - S. 2027-2035 [CD-ROM].

AFC Emócie ako komodita = Emotions as a commodity / Zora Hudíková. In: Marketingová komunikace a společnost [elektronický zdroj] = Marketing communications and society : sborník 2. mezinárodní vědecké konference / editor: Dušan Pavlů. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. – ISBN 978-80-7408-097-5. - S. 280-289 [CD-ROM].

AFC The convergence of media and journalism / Zora Hudíková. In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I: Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women ́s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. – ISSN 2367-5659. - S. 133-140.

AFC Emócie ako komodita / Zora Hudíková. In: Marketingová komunikace a společnost [elektronický zdroj] : sborník 2. mezinárodní vědecké konference = Marketing communication and society : proceedings of the 2nd international scientific conference. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. - ISBN 9788074080975. - S. 280-289 [CD-ROM].

AFC Emotions a key element of news reporting / Z. Hudíková. (Zborník abstraktov dostupný na CD -ISBN 978-80-8155-033-1). In: Current issues of science and research in the global world : proceedings of the international conference. - Leiden : CRC Press, 2014. - ISBN 9781138027398. - S. 161-169.

AFC Printový žurnalista v informačnej spoločnosti / Zora Hudíková. In: 150 rokov slovenských novín a časopisov v Srbsku a 70 rokov Hlasu ľudu : zborník prác [z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie]. - Nový Sad : Hlas ľudu, 2014. - ISBN 9788682513315. - S. 96-106.

AFC Psychological and communication aspects of reality shows / Zora Hudíková. In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Society Conference Proceedings. Volume II: Psychology and Psychiatry. Language & Linguistics. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-19-5. - ISSN 2367-5659. - S. 279-286.

AFC Podcast specifications in Slovakia / Viera Krúpová, Zora Hudíková. In: QUAERE 2021 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Roč. 11 / [bez zostavovateľa]. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2021. - ISBN 978-80-87952-34-4. - s. 54-64 [online].

AFC Médiá - náš vzor? / Zora Hudíková. In: (KO)MEDIA [elektronický zdroj] : vědecký zborník z mezinárodní konference : Praha, 11. října 2012. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2012. - ISBN 9788074080678. - 10 s. [DVD-ROM].

AFC Selected management problems in online/web newsrooms / Z. Hudíková, H. Pravdová. In: 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 22-24, 2016 Heraklion, Greece [elektronický zdroj] / editors Christos Sarmaniotis, Gillian Wright. - [Thessaloniki] : [Alexander Technological Educational Institute], 2016. - ISBN 978-960-287-153-9. - S. 108-114 [CD-ROM].

AFC Profesionálne kompetencie mediálnych prezentátorov / Zora Hudíková. (Dostupné aj na CD s rovnomenným názvom). In: (KO)MEDIA : (KO) jako KOoperace, KOexistence, KOedukace, KOlize, KOrelace-- : sborník konferenčních příspěvků z 2. ročníku mezinárodní konference. 1. díl. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. - ISBN 9788073186777. - S. 19-23.

Metóda externého sústredenia ako nástroj získavania komunikačných kompetencií pre výkon profesie / Elena Hradiská, Zora Hudíková. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference organizované Katedrou psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. – ISBN 9788024421834. - S. 36-42.

 

Predmety

  • psychológia a sociológia komunikácie - 1. Bc. KOMU
  • psychologické a sociokultúrne aspekty trhu - 1. Bc. MARK
  • rozhlasová žurnalistika a žurnalistické postupy - 1. Mgr. KOMU
  • verbálna a vizuálna komunikácia - 1. Mgr. KOMU
  • výberové prednášky: interpretačný prejav v masmediálnej komunikácii - 2. Mgr. KOMU
  • kognitívne procesy v mediálnej komunikácii – 1. Bc. AMES
  • kritické myslenie a médiá – 1. Mgr. AMES
  • epistemológia médií a mediálnej komunikácie – PhD. MIK
  • typologická charakteristika publika digitálnych hier - 1. PhD. TEDI

Projekty

Horizont 2020 - Kritická explorácia rizík a príležitostí viazaných na médiá v záujme dosiahnutia demokraticko-participačnej komunikácie: Vývoj scenárov v rámci európskeho mediálneho prostredia (MEDIADELCOM). Rola: člen výskumného tímu. Koordinátor projektu: prof. Halliki Harro-Loit, Estónsko. (2021 - 2023)

VEGA 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020 - 2022)

VEGA 1/0611/16 Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky

VEGA 1/0078/18 Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky (2018 - 2020)

KEGA 010/UCM-4/2018 Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom, školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave (2018 - 2020)

KEGA 014/UCM-4/2016 Učebnica angličtiny pre študentov masmediálnej komunikácie Rola: členka výskumného tímu (2016 - 2018)

KEGA 003PEVŠ-4/2014 Mediálne praktikum v kocke – súbor edukačných publikácií pre študentov vysokých škôl (2014 – 2016)

KEGA001BVŠP-4/2011 Politická komunikácia, marketing a propaganda: využitie moderných prvkov na Slovensku a skúsenosti zo zahraničia (2011 – 2013)

KEGA 3/7211/09 Profesionálne prezentačné kompetencie ako jedna z podmienok úspechu pri výkone profesie (2009 – 2011)

Pobyty

University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaya, 2021

National state university in Belgorod, Belgorod, Russia, 2021

National state university in Belgorod, Belgorod, Russia, 2020

University of Tartu, Estonia. Estonia, 2020 - súčanosť

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika, 2017

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Nový Sad, Srbsko, 2017

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Nový Sad, Srbsko, 2014

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika, 2014

Faculty of Philosophy University in Novi Sad, Nový Sad, Srbsko, 2013

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Nový Sad, Srbsko, 2011

Ocenenia

2016 – zapísaná do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, vydanej Oxford Encyklopedia Ltd.

2021 – Cena dekanky FMK za významný prínos v publikačnej činnosti v roku 2020

2021 – Cena dekanky FMK za významný prínos vo výchovno-vzdelávacej činnosti v roku 2020

Oznamy