Prijímame prihlášky na PhD. štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia

O prijatie môže požiadať každý absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia na domácej alebo zahraničnej vysokej škole v odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo inom príbuznom odbore. Výberové konanie má formu pohovoru. Uchádzač predstaví svoje motívy štúdia a projekt dizertačnej práce. Momentálne prijímame prihlášky na doktorandské štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia (denná aj externá forma). Všetky … Viac →